intTypePromotion=1

Phần phụ lục

Chia sẻ: Phong Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
110
lượt xem
14
download

Phần phụ lục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần phụ lục Phụ lục 1: Tiêu chuẩn nhà nước - lợn giống Phương pháp giám định Phụ lục 2: Vị trí các chiều đo cơ bản của trâu, bò

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần phụ lục

  1. PhÇn Phô lôc Phô lôc 1 Tiªu chuÈn nhµ n−íc - lîn gièng Ph−¬ng ph¸p gi¸m ®Þnh (TCVN 1280-81) TrÝch: §iÒu 5. Gi¸m ®Þnh ngo¹i h×nh 5. 1. Cho lîn ®i, ®øng tù nhiªn trªn ®Þa ®iÓm b»ng ph¼ng ®Ó quan s¸t vµ ®¸nh gi¸ tõng bé phËn. 5.2. Ngo¹i h×nh cña lîn ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu: HÖ sè - §Æc ®iÓm gièng, thÓ chÊt, l«ng da 5 - §Çu vµ cæ 1 - Vai vµ ngùc 2 - L−ng s−ên vµ bông 3 - M«ng vµ ®ïi sau 3 - Bèn ch©n 3 - Vó vµ bé phËn sinh dôc 3 5.3. C¸c chØ tiªu trªn ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch cho ®iÓm theo møc ®é −u khuyÕt ®iÓm cña tõng bé phËn. Møc ®iÓm kh«ng cho qu¸ 5 ®iÓm vµ kh«ng d−íi 1 ®iÓm, cô thÓ nh− sau: - RÊt ®iÓn h×nh cho 5 ®iÓm - Phï hîp yªu cÇu cho 4 ®iÓm - Cã 1 - 2 nh−îc ®iÓm nhÑ cho 3 ®iÓm - Cã nhiÒu nh−îc ®iÓm nhÑ hoÆc 1 nh−îc ®iÓm nÆng cho 2 ®iÓm - Cã 2 nh−îc ®iÓm nÆng trë lªn cho 1 ®iÓm 5.4. §iÓm cña tõng chØ tiªu nh©n víi hÖ sè quy ®Þnh cho chØ tiªu ®ã, céng dån c¸c tÝch sè cña tõng bé phËn ®−îc tæng sè ®iÓm dïng ®Ó xÕp cÊp ngo¹i h×nh. 5.5. Dùa vµo thang ®iÓm quy ®Þnh ë ®iÓm 7 cña tiªu chuÈn nµy ®Ó xÕp cÊp ngo¹i h×nh. §iÓm 7. Thang ®iÓm dïng ®Ó xÕp cÊp CÊp sinh s¶n, cÊp sinh tr−ëng, cÊp ngo¹i h×nh vµ cÊp tæng hîp ®−îc xÕp cÊp theo thang ®iÓm: §Æc cÊp Kh«ng d−íi 85 ®iÓm CÊp I Kh«ng d−íi 70 ®iÓm CÊp II Kh«ng d−íi 60 ®iÓm CÊp III Kh«ng d−íi 50 ®iÓm Ngo¹i cÊp D−íi 50 ®iÓm TrÝch: Lîn c¸i gièng Mãng C¸i - Ph©n cÊp chÊt l−îng §iÓm 3. CÊp ngo¹i h×nh 3.1. Lîn c¸i hËu bÞ vµ lîn n¸i sinh s¶n ®−îc xÕp cÊp ngo¹i h×nh b»ng c¸ch cho ®iÓm vÒ ®Æc ®iÓm gièng vµ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ theo b¶ng 3 cña tiªu chuÈn nµy. 78
  2. 3.2. §iÓm vµ hÖ sè cña tõng bé phËn ®−îc xÐt theo b¶ng 4 cña tiªu chuÈn nµy. Tæng sè ®iÓm ë cét 5 cña b¶ng 4 dïng ®Ó xÕp cÊp ngo¹i h×nh. 3.3. CÊp ngo¹i h×nh ®−îc xÕp theo thang ®iÓm quy ®Þnh ë ®iÒu 4.3. cña tiªu chuÈn nµy. §iÒu 4.3. CÊp sinh s¶n, cÊp sinh tr−ëng, cÊp ngo¹i h×nh vµ cÊp tæng hîp ®−îc xÕp cÊp theo thang ®iÓm quy ®Þnh nh− sau: §Æc cÊp tõ 85 ®Õn 100 ®iÓm CÊp I tõ 70 ®Õn 84 ®iÓm CÊp II tõ 60 ®Õn 69 ®iÓm CÊp III tõ 50 ®Õn 59 ®iÓm Ngo¹i cÊp d−íi 50 ®iÓm B¶ng 3. XÕp cÊp ngo¹i h×nh lîn c¸i TT Bé phËn ¦u ®iÓm Nh−îc ®iÓm 1 §Æc ®iÓm gièng, §Æc ®iÓm gièng biÓu hiÖn râ. C¬ §Æc ®iÓm gièng biÓu hiÖn thÓ chÊt, l«ng da thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi, ch¾c ch¾n, kh«ng râ. C¬ thÓ ph¸t triÓn khoÎ m¹nh, bÐo võa ph¶i. Bé l«ng kh«ng c©n ®èi, yÕu, qu¸ bÐo da cã mµu tr¾ng v¸ ®en. Mµu ®en hoÆc qu¸ gÇy. L«ng loang cña l«ng vµ da cè ®Þnh ë ®Çu, kh«ng æn ®Þnh. Da qu¸ dµy m«ng vµ ®u«i thµnh h×nh yªn ngùa hoÆc qu¸ th«. TÝnh t×nh qu¸ hoÆc tõng ®¸m loang to nhá. Da hung d÷ hoÆc qu¸ chËm ch¹p. dµy võa ph¶i. TÝnh t×nh nhanh nhÑn nh−ng kh«ng hung d÷. 2 §Çu vµ cæ §Çu to võa ph¶i, tr¸n réng, m¾t §Çu qu¸ to hoÆc qu¸ nhá. tinh. Hai hµm b»ng nhau. Tai h¬i Tr¸n hÑp nhiÒu nÕp nh¨n, to. §Çu vµ cæ kÕt hîp tèt. mâm nhän, m¾t kÐm. Hai hµm kh«ng b»ng nhau, tai th«. §Çu vµ cæ kÕt hîp kh«ng tèt, cã eo ë cæ. 3 Vai vµ ngùc Vai në ®Çy ®Æn. Ngùc s©u réng, Vai hÑp, xu«i. Ngùc, m«ng vai vµ l−ng kÕt hîp tèt. lÐp. Vai vµ l−ng kÕt hîp kh«ng tèt. 4 L−ng s−ên vµ bông L−ng dµi võa ph¶i, s−ên s©u, trßn. L−ng hÑp, ng¾n, vâng l−ng. Bông kh«ng sÖ. L−ng, s−ên, bông S−ên n«ng, dÑt, bông sÖ. kÕt hîp ch¾c ch¾n. L−ng, s−ên, bông kÕt hîp kh«ng tèt. 5 M«ng vµ ®ïi sau M«ng dµi võa ph¶i, réng. §ïi ®Çy M«ng lÐp, ng¾n, dèc nhiÒu. ®Æn, Ýt nh¨n. M«ng vµ ®ïi sau kÕt §ïi sau nhá, yÕu, nhiÒu nÕp hîp tèt. nh¨n. M«ng vµ ®ïi sau kÕt hîp kh«ng tèt. 6 Bèn ch©n Bèn ch©n t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n. Ch©n qu¸ nhá hoÆc qu¸ to, Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ch©n tr−íc kh«ng ch¾c ch¾n. Kho¶ng vµ hai ch©n sau võa ph¶i. Mãng c¸ch gi÷a hai ch©n tr−íc vµ kh«ng toÌ. §i ®øng tù nhiªn, hai ch©n sau hÑp. Mãng toÌ. kh«ng ch÷ b¸t, vßng kiÒng hoÆc ®i §øng kh«ng tù nhiªn, ®i ch÷ b»ng bµn ch©n. b¸t, vßng kiÒng hoÆc ®i b»ng bµn ch©n. 7 Vó vµ bé phËn sinh Cã 12 vó trë lªn. Kho¶ng c¸ch D−íi 12 vó. Kho¶ng c¸ch dôc gi÷a c¸c nóm vó ®Òu nhau, kh«ng gi÷a c¸c vó kh«ng ®Òu, cã vó cã vó kÑ. kÑ. 79
  3. B¶ng 4. B¶ng tÝnh ®iÓm ngo¹i h×nh TT C¸c bé phËn cña c¬ thÓ §iÓm tèi ®a HÖ sè §iÓm ®· nh©n hÖ sè 1 §Æc ®iÓm gièng, thÓ chÊt, l«ng da 5 5 25 2 §Çu vµ cæ 5 1 5 3 Vai vµ ngùc 5 2 10 4 L−ng s−ên vµ bông 5 3 15 5 M«ng vµ ®ïi sau 5 3 15 6 Bèn ch©n 5 3 15 7 Vó vµ bé phËn sinh dôc 5 3 15 20 100 Phô lôc 2 vÞ trÝ c¸c chiÒu ®o c¬ b¶n cña tr©u, bß 80
  4. Phô lôc 3 tiªu chuÈn viÖt nam - lîn gièng quy tr×nh mæ kh¶o s¸t phÈm chÊt thÞt nu«i bÐo (TCVN 3899-84) 1. Kh¸i niÖm tæ chøc mæ kh¶o s¸t 1.1. Mæ kh¶o s¸t phÈm chÊt thÞt lîn nu«i bÐo lµ ®em mæ theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh nh÷ng con lîn ®· kÕt thóc kiÓm tra nu«i bÐo trong c¸c ®ît ®¸nh gi¸ lîn ®ùc gièng qua ®êi sau vµ lîn ®· kÕt thóc kiÓm tra nu«i bÐo cña c¸c c«ng thøc lai kinh tÕ ®Ó xem xÐt phÈm chÊt thÞt cña chóng. 1.2. Khi tiÕn hµnh mæ kh¶o s¸t ph¶i cã tõ 1 - 2 c¸n bé kü thuËt ®· n¾m v÷ng ph−¬ng ph¸p mæ vµ tõ 3 - 5 ng−êi gióp viÖc. Ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô mæ xÎ, c©n ®o, ghi chÐp tr−íc khi mæ kh¶o s¸t. 1.3. Thêi gian mæ kh¶o s¸t 1 lîn kh«ng qu¸ 2 giê. 2. Ph−¬ng ph¸p mæ kh¶o s¸t 2.1. Tr−íc khi mæ kh¶o s¸t ph¶i ®Ó lîn nhÞn ®ãi 24 giê sau ®ã c©n khèi l−îng sèng tr−íc lóc mæ kh¶o s¸t. 2.2. Chäc tiÕt, c¹o l«ng, mæ mét ®−êng ë gi÷a däc th©n, tõ cæ qua ngùc, bông tíi hËu m«n. LÊy hÕt néi t¹ng ra, chØ ®Ó l¹i hai l¸ mì bông. C©n träng l−îng thÞt mãc hµm. TÝnh tû lÖ thÞt mãc hµm (TLTMH): Khèi l−îng thÞt mãc hµm (kg) TLTMH (%) = x 100 Khèi l−îng sèng tr−íc khi mæ (kg) 2.3. C¾t ®Çu theo h−íng vu«ng gãc víi trôc dµi th©n, ®i qua ®iÓm gi÷a chÈm vµ ®èt sèng cæ thø nhÊt (®−êng c¾t A). C¾t 4 ch©n ë gi÷a khuûu, ®èi víi ch©n tr−íc (®−êng c¾t B) vµ gi÷a khuûu ®èi víi ch©n sau (®−êng c¾t C) (xem h×nh vÏ). C©n khèi l−îng thÞt xÎ, c©n ®Çu, 4 ch©n. TÝnh tû lÖ thÞt xÎ (TLTX): Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) X1 = TLTX (%) = x 100 Khèi l−îng sèng tr−íc khi mæ (kg) 2.4. Bãc mì bông, c¾t th©n thÞt xÎ ra lµm 2 phÇn b»ng nhau däc theo gi÷a sèng l−ng. LÊy 1/2 th©n thÞt bªn tr¸i (kh«ng cã ®u«i) ®Ó tiÕp tôc kh¶o s¸t. 2.5. §o c¸c chØ tiªu: - Dµi th©n thÞt: ChiÒu dµi tõ tr−íc ®èt sèng cæ ®Çu tiªn ®Õn ®iÓm tr−íc ®Çu x−¬ng h«ng. - §é dµy mì ë 3 ®iÓm: + Cá: ®o ë ®iÓm trªn ®èt x−¬ng cæ cuèi cïng + L−ng: ®o ë ®iÓm trªn ®èt x−¬ng sèng l−ng cuèi cïng + Th©n: ®o ë ®iÓm trªn ®èt x−¬ng sèng th©n cuèi cïng - DiÖn tÝch c¬ th¨n: ®o ë ®iÓm tr−íc vµ ®iÓm gi÷a ®èt sèng l−ng cuèi cïng. 2.6. C¾t 1/2 th©n thÞt xÎ thµnh 4 phÇn theo c¸c ®−êng c¾t sau: - §−êng c¾t D: ®−êng c¾t theo h−íng vu«ng gãc víi trôc dµi th©n ®i qua ®iÓm gi÷a cña ®èt sèng h«ng cuèi cïng vµ ®èt x−¬ng khum ®Çu tiªn (chç c¾t phÇn bông). - §−êng c¾t E: ®−êng c¾t cïng h−íng víi x−¬ng khum vµ ®i qua giao ®iÓm cña 2 ®−êng F vµ D. - §−êng c¾t F: ®−êng c¾t cïng h−íng víi trôc dµi th©n vµ c¸ch mÐp d−íi x−¬ng sèng cæ vµ mÐp c¬ th¨n chuét 2 cm. 81
  5. - §−êng c¾t G: ®−êng c¾t theo h−íng vu«ng gãc víi trôc dµi th©n ®i qua ®iÓm gi÷a cña ®èt x−¬ng sèng l−ng 4 - 5. - §−êng c¾t H: ®−êng c¾t theo h−íng vu«ng gãc víi trôc dµi th©n ®i qua ®iÓm gi÷a ®èt x−¬ng sèng l−ng 5 - 6. C¸c ®−êng c¾t ph©n lo¹i thÞt 2.7. Läc mì l−ng vµ da bao quanh c¸c phÇn thÞt xÎ, tr¸nh c¾t vµo phÇn thÞt n¹c vµ tr¸nh ®Ó l¹i mì trªn phÇn thÞt n¹c. - C©n khèi l−îng mì da cña c¸c phÇn thÞt xÎ vµ mì bông (c©n chung). TÝnh tû lÖ mì vµ da (X2): 2 (Khèi l−îng mì vµ da + mì bông) (kg) X2 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 2.8. C©n c¸c phÇn thÞt n¹c vµ x−¬ng cña 1/2 th©n thÞt xÎ: - Cæ vai: phÇn thÞt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng c¾t AFG. - L−ng h«ng: phÇn thÞt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng c¾t EFG. - §ïi sau: phÇn thÞt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng c¾t CDE. - Ngùc ®ïi tr−íc: phÇn thÞt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng c¾t ABFH. - Bông: phÇn thÞt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng c¾t DFH. TÝnh tû lÖ c¸c phÇn thÞt n¹c vµ x−¬ng: 2 (Khèi l−îng thÞt l−ng h«ng) (kg) X3 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 2 (Khèi l−îng thÞt ®ïi sau) (kg) X4 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 2 (Khèi l−îng thÞt cæ vai) (kg) X5 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 2 (Khèi l−îng thÞt ngùc, ®ïi tr−íc) (kg) X6 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 82
  6. 2 (Khèi l−îng thÞt bông) (kg) X7 (%) = x 100 Khèi l−îng thÞt xÎ (kg) 3. §¸nh gi¸ ph©n lo¹i phÈm chÊt thÞt xÎ Sau khi mæ kh¶o s¸t, phÈm chÊt thÞt xÎ cña lîn ®−îc ®¸nh gi¸ theo tû lÖ thÞt xÎ, tû lÖ c¸c phÇn thÞt n¹c, x−¬ng vµ tû lÖ mì, da. Lîn cã tû lÖ thÞt xÎ cao, tû lÖ c¸c phÇn thÞt n¹c vµ x−¬ng lín, tû lÖ mì vµ da Ýt ®−îc ®¸nh gi¸ cao h¬n lîn cã tû lÖ thÞt xÎ thÊp, tû lÖ c¸c phÇn thÞt n¹c vµ x−¬ng nhá, tû lÖ mì vµ da nhiÒu. Trong c¸c phÇn thÞt n¹c vµ x−¬ng th× gi¸ trÞ cña chóng ®−îc xÕp h¹ng theo thø tù sau: - L−ng, h«ng - §ïi sau - Cæ vai - Ngùc, ®ïi tr−íc - Bông §èi víi c¸c gièng lîn ®· x¸c ®Þnh ®−îc chØ sè chän läc (I) th× ph©n lo¹i theo chØ sè chän läc: I = A + b1(X1-X1) + b2(X2-X2) + b3(X3-X3) + b4(X4-X4) + b5(X5-X5) + b6(X6-X6) + b7(X7-X7) trong ®ã, A : H»ng sè X1: Tû lÖ thÞt xÎ cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X2: Tû lÖ mì da cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X3: Tû lÖ thÞt l−ng h«ng cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X4: Tû lÖ thÞt ®ïi sau cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X5: Tû lÖ thÞt cæ vai cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X6: Tû lÖ thÞt ngùc, ®ïi tr−íc cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X7: Tû lÖ thÞt bông cña lîn kiÓm tra nu«i bÐo (%) X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7: B×nh qu©n c¸c gi¸ trÞ t−¬ng øng cña c¸c lîn ®−îc kiÓm tra nu«i bÐo b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7: C¸c hÖ sè øng víi c¸c tÝnh tr¹ng cña chØ sè chän läc. §èi víi c¸c gièng lîn ch−a x©y dùng ®−îc chØ sè chän läc th× ph©n lo¹i phÈm chÊt thÞt b»ng c¸ch xÕp thø h¹ng riªng cña tõng tÝnh tr¹ng, sau ®ã ph©n lo¹i tæng hîp b»ng c¸ch tÝnh trung b×nh thø h¹ng cña c¸c tÝnh tr¹ng ®ã. D−íi ®©y lµ mÉu ghi chÐp kÕt qu¶ mæ kh¶o s¸t: Sè hiÖu Khèi l−îng (kg) Dµi §é dµy mì l−ng (mm) KÝch th−íc c¬ th¨n lîn mæ Sèng Mãc hµm XÎ th©n Cæ L−ng Th©n Dµi Réng 0,8xDxR kh¶o s¸t thÞt 83
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2