intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phần Quản lý kế toán

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:96

560
lượt xem
403
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán tổng hợp bằng Excel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần Quản lý kế toán

 1. DANH MUÏC KHAÙCH HAØNG BAÙN STT Maõ KH Teân Khaùch Haøng 01 REE01 CTY CÔ ÑIEÄN LAÏNH REE 02 SAM01 CTY SAM SUNG VINA
 2. AØNG BAÙN Maõ Soá Thueá (Soá CMND) 015468793 003264589
 3. DANH MUÏC KHAÙCH HAØNG MUA STT Maõ KH Teân Khaùch Haøng 01 MNA01 CTY A 02 MNA02 CTY B 03 MNA03 CTY C
 4. ØNG MUA Maõ Soá Thueá 001576892 001576893 001576894
 5. DANH MUÏC HAØNG HOÙA STT Maõ HH Teân Thaønh Phaåm 01 M001 Maùy laïnh loaïi 1 02 M002 Maùy laïnh loaïi 2
 6. ÑVT Caùi Caùi
 7. A B C D E F G H I J K 1 BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ, DÒCH VUÏ MUA VAØO 2 Thaùng naêm 2004 3 Teân cô sôûø kinh doanh Maõ soá: 5 8 Ñòa chæ: 9 Hoaù ñôn, chöùng töø mua Kyù Ngaøy, Soá Maõ soá Soá MAÕ MAÕ Soá STT hieäu thaùng phieá KHB Teân ngöôøi baùn thueá cuûa Teân haøng hoùa 10 hoaù HH löôïng hoaù naêm phaùt u ngöôøi baùn ñôn ñôn haønh HÑ nhaäp 11 1 2 3 4 5 6 7 12 1.1 2004N 1234 4/6/2003 PN01 REE01 CTY CÔ ÑIEÄN LAÏNH REE 015468793 M001 Maùy laïnh loaïi 1 10 13 1.2 2004N 1234 4/6/2003 PN01 REE01 CTY CÔ ÑIEÄN LAÏNH REE 015468793 M002 Maùy laïnh loaïi 2 10 14 2 2004N 96789 4/28/2003 PC02 X Cty Ñieän löïc HCM 037896533 X Th/toaùn ñieän, nöôùc 15 3 2004N 2345 4/28/2003 PC03 X Cty Quaûng caùo ABC 037896534 X Th/toaùn CP quaûng caùo 16 0 0 0 17 0 0 0 18 0 0 0 19 0 0 0 20 0 0 0 50 0 0 0 51 TOÅNG 20 52 53 Ngöôøi laäp bieåu 54 (Kyù, ghi roõ hoï teân) 55 56 57 58 59 60 61 62 BCN_HH
 8. A B C D E F G H I J K 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 BCN_HH
 9. L M N O 1 2 3 5 8 9 Thueá Doanh soá suaát Thueá Ñôn giaù mua chöa GTGT GTGT ñaàu 10 thueá ñaàu vaøo vaøo 11 8 9 10 12 3,000,000 30,000,000 10% 3,000,000 13 2,500,000 25,000,000 10% 2,500,000 14 1,000,000 1,000,000 10% 100,000 15 5,000,000 5,000,000 10% 500,000 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 50 0 51 11,500,000 61,000,000 6,100,000 52 Ngaøy thaùng naêm 53 Keá Toaùn Tröôûng 54 (Kyù, hoï teân) 55 56 57 58 59 60 61 62 BCN_HH
 10. L M N O 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 BCN_HH
 11. A B C D E F G H I J K L M 1 BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ, DÒCH VUÏ BAÙN RA 2 Thaùng naêm 2004 7 Teân cô sôûø kinh doanh Maõ soá: 8 Ñòa chæ: Hoùa ñôn, chöùng töø 9 baùn Ngaøy, Maõ soá Teân Ñôn giaù ST Kyù Soá thaùng, Soá MAÕ thueá MAÕ Teân haøng Soá Giaù baùn ngöôøi bình quaân 10 T hieäu hoaù naêm phieáu KHM ngöôøi mua HH hoùa löôïng (chöa thueá) hoaù mua XK cho HH ñôn phaùt xuaát ñôn haønh 11 1 2 3 4 5 6 7 8 12 01 2004N 4,567 15/4/2003 PX01 MNA02 CTY B 001576893 M001 Maùy laïnh loaïi 1 3,000,000 8 5,500,000 13 02 2004N 4,567 15/4/2003 PX01 MNA02 CTY B 001576893 M002 Maùy laïnh loaïi 2 2,500,000 8 5,000,000 14 - - - - 15 - - - - 16 - - - - 17 - - - - 18 - - - - 19 - - - - 20 - - - - 50 - - - - 51 TOÅNG 16 10,500,000 52 53 Ngöôøi laäp bieåu 54 (Kyù, ghi roõ hoï teân) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 BCX_HH
 12. A B C D E F G H I J K L M 65 66 67 68 BCX_HH
 13. N O P Q R S T U V W X 1 2 7 8 9 Thue Doanh soá Toång Giaù á Thueá baùn chöa 10 voán suaát GTGT thueá GTGT 11 9 10 12 24,000,000 44,000,000 10% 4,400,000 13 20,000,000 40,000,000 10% 4,000,000 14 - - 10% 15 - - 10% 16 - - 10% 17 - - 10% 18 - - 10% 19 - - 10% 20 - - 10% 50 - - 10% 51 84,000,000 8,400,000 52 Ngaøy thaùng naêm 53 Keá Toaùn Tröôûng 54 (Kyù, hoï teân) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 BCX_HH
 14. N O P Q R S T U V W X 65 66 67 68 BCX_HH
 15. Y Z AA AB 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 BCX_HH
 16. Y Z AA AB 65 66 67 68 BCX_HH
 17. BAÛNG KEÂ NHAÄP XUAÁT TOÀ Toàn Ñaàu Kyø STT Maõ HH Teân HH ÑVT Soá Thaønh Tieàn Löôïng 01 M001 Maùy laïnh loaïi 1 Caùi 02 M002 Maùy laïnh loaïi 2 Caùi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOÅNG COÄNG
 18. KEÂ NHAÄP XUAÁT TOÀN TRONG THAÙNG Nhaäp Trong Kyø Xuaát Trong Kyø Toàn Cuoái Kyø Soá Löôïng Thaønh Tieàn Soá Löôïng Thaønh Tieàn Soá Thaønh Tieàn Löôïng 10 30,000,000 8 24,000,000 2 6,000,000 10 25,000,000 8 20,000,000 2 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 55,000,000 16 44,000,000 4 11,000,000
 19. ÑGBQXK 3,000,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20. A B C D E F 1 Coâng ty TNHH 2 SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNG 5 6 Soá STT Ctöø Ngaøy CT Dieãn giaûi Taøi Khoaûn Nôï Taøi Khoaûn Coù 7 8 1 PT01 1/4/03 Ruùt TGNH nhaäp quyõ 1111 1121 9 2 PC01 6/4/03 Mua haøng hoùa cty Ree 156 1111 10 VAT 133 1111 11 3 4567 15/4/03 Baùn haøng cho Cty B 131NHMNA02 511 12 VAT 131NHMNA02 33311 4 PC02 28/4/03 13 Th/toaùn tieàn ñieän, nöôùc 642 1111 14 VAT 133 1111 Th/toaùn tieàn quaûng 15 5 PC03 28/4/03 caùo 641 1111 16 VAT 133 1111 17 18 60 KC GIAÙ VOÁN TRONG 61 632 156 KYØ 76 PKT 30/4/03 PHAÂN BOÅ CHI PHÍ 642 242 77 PKT 30/4/03 TRÍCH KHAÁU HAO 642 2141 KC khaáu tröø thueá 89 GTGT 33311 133 90 Keát chuyeån CP 911 632 91 911 635 92 911 641 93 911 642 94 911 811 Keát chuyeån CP thueá TNDN hieän 95 haønh (SDN-SDC) 911 8211 Keát chuyeån CP thueá TNDN 96 hoaõn laïi (SDN-SDC) 911 8212 97 Keát chuyeån DT 511 911 98 515 911 99 711 911 100 Keát chuyeãn laõi (loã) 911 421 101 TOÅNG 104 Tp. HCM ngaøy ..... Thaùng 105 Ngöôøi ghi soå Keá toaùn tröôûng 106 107 108 109 110 NHATKYC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2