intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, chương 2

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

201
lượt xem
96
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức quản lý của ngành viễn thông. 1.2.1.1. Tổng quan: Bộ Bưu chính Viễn thông được thành lập ngày 15/08/2002, quản lý các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Trước đây chức năng này do Tổng cục Bưu điện đảm nhận. Trước năm 1990, Tổng cục Bưu điện là cơ quan quản lý Nhà nước và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ năm 1990 đến nay với sự đổi mới, quản lý Nhà nước và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh được tách rời. Tổng Công ty Bưu chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, chương 2

  1. Chương 2: TOÅNG QUAN VEÀ MAÏNG VIEÃN THOÂNG VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ. 1.2.1. Toå chöùc quaûn lyù cuûa ngaønh vieãn thoâng. 1.2.1.1. Toång quan: Boä Böu chính Vieãn thoâng ñöôïc thaønh laäp ngaøy 15/08/2002, quaûn lyù caùc lónh vöïc böu chính, vieãn thoâng vaø coâng ngheä thoâng tin. Tröôùc ñaây chöùc naêng naøy do Toång cuïc Böu ñieän ñaûm nhaän. Tröôùc naêm 1990, Toång cuïc Böu ñieän laø cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc vaø quaûn lyù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Töø naêm 1990 ñeán nay vôùi söï ñoåi môùi, quaûn lyù Nhaø nöôùc vaø quaûn lyù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñöôïc taùch rôøi. Toång Coâng ty Böu chính Vieãn thoâng Vieât Nam (VNPT – Viet Nam Post and Telecoms) laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñöôïc thaønh laäp theo qui ñònh phaùp luaät Vieät Nam. Cuøng vôùi VNPT, ba coâng ty khaùc ñöôïc caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng trong lónh vöïc khai thaùc dòch vuï böu chính vieãn thoâng laø Coâng ty Ñieän töû Vieãn thoâng Quaân ñoäi (VIETEL), Coâng ty Coå phaàn dòch vuï Böu chính Vieãn thoâng Saøi Goøn (Saigon Postel) vaø Coâng ty Truyeàn thoâng Ñieän töû Haøng Haûi (VISHIPEL). Vietel vaø Saigon Postel baét ñaàu hoaït ñoäng vaøo naêm 1999. Vishipel ñöôïc caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng töø thaùng 8 naêm 2000. 1.2.1.2. VNPT laø doanh nghieäp nhaø nöôùc chuû ñaïo, coù caùc chöùc naêng hoaït ñoäng sau: - Xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån. - Kinh doanh caùc dòch vuï böu chính vieãn thoâng. - Khaûo saùt, thieát keá, xaây döïng coâng trình böu chính vieãn thoâng.
  2. - Xuaát nhaäp khaåu, cung öùng vaät tö thieát bò böu chính vieãn thoâng. - Saûn xuaát coâng nghieäp böu chính vieãn thoâng. - Tö vaán veà lónh vöïc böu chính vieãn thoâng. Veà kinh doanh khai thaùc dòch vuï, döôùi VNPT coù caùc coâng ty kinh doanh khai thaùc cung caáp dòch vuï nhö: Coâng ty Vieãn thoâng quoác teá (VTI), Coâng ty Vieãn thoâng lieân tænh (VTN), Coâng ty Ñieän toaùn vaø truyeàn soá lieäu (VDC), Coâng ty thoâng tin di ñoäng (VMS), Coâng ty cung caáp dòch vuï vieãn thoâng di ñoäng GPC … Beân caïnh ñoù, coù 4 böu ñieän cuûa 4 thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông vaø 57 böu ñieän tænh thaønh cuøng vôùi khoaûng hôn 3.100 böu cuïc phuïc vuï treân toaøn quoác ñaõ taïo thaønh moät maïng löôùi phuïc vuï roäng lôùn. Toång soá nhaân vieân cuûa VNPT khoaûng 90.000 caùn boä, coâng nhaân, trong ñoù soá lao ñoäng trong lónh vöïc vieãn thoâng chieám khoaûng 50% nhöng doanh thu cuûa ngaønh vieãn thoâng trong toång doanh thu böu chính vieãn thoâng töø naêm 1995 ñeán nay chieám khoaûng 96%. 1.2.1.3.Coâng ty vieãn thoâng quoác teá (VTI) VTI laø moät coâng ty thaønh vieân cuûa VNPT, VTI chòu traùch nhieäm cung caáp dòch vuï vieãn thoâng quoác teá. VTI coøn chòu traùch nhieäm quaûn lyù, ñieàu haønh vaø phaùt trieån maïng löôùi vieãn thoâng quoác teá vaø caùc dòch vuï lieân quan. 1.2.1.4.Coâng ty vieãn thoâng lieân tænh (VTN) VTN laø doanh nghieäp nhaø nöôùc tröïc thuoäc VNPT, chòu traùch nhieäm quaûn lyù, ñieàu haønh, khai thaùc maïng löôùi, cung caáp dòch vuï vieãn thoâng lieân tænh. 1.2.1.5. Coâng ty Ñieän toaùn vaø Truyeàn soá lieäu (VDC)
  3. VDC laø doanh nghieäp khai thaùc dòch vuï truyeàn soá lieäu vaø internet. Caùc thieát bò ñaàu cuoái nhö maùy ñieän thoaïi, boä ñaàu cuoái truyeàn soá lieäu vaø nhöõng thieát bò töông töï ñaõ ñöôïc löu haønh töï do treân thò tröôøng, nhöng khi söû duïng phaûi qua kieåm ñònh cuûa VNPT. 1.2.1.6. Coâng ty Thoâng tin di ñoäng (VMS) VMS laø coâng ty haïch toaùn ñoäc laäp thuoäc VNPT. VMS ñöôïc thaønh laäp naêm 1993 vaø ñi vaøo cung caáp dòch vuï GSM töø naêm 1995. Coâng ty hieän nay ñang thöïc hieän hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh (BCC) vôùi coâng ty Comvik (Thuïy Ñieån) ñeå trieån khai cung caáp dòch vuï vieãn thoâng treân toaøn quoác vaø quoác teá. 1.2.1.7. Coâng ty dòch vuï Vieãn thoâng (GPC) GPC ñöôïc thaønh laäp thaùng 6 naêm 1997. GPC cung caáp dòch vuï thoâng tin di ñoäng vaø dòch vuï nhaén tin. 1.2.1.8. Hoïc Vieän Coâng ngheä Böu chính Vieãn thoâng (PTIT) PTIT ñöôïc chính thöùc thaønh laäp ngaøy 11/7/1997 theo quyeát ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû. Ñaây laø coät moác quan troïng ñaùnh giaù moät böôùc ngoaët trong söï nghieäp nghieân cöùu vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam. Laø cô sôû quan troïng cho coâng cuoäc ñaøo taïo nhaân löïc cho tieán trình phaùt trieån trong hieän taïi cuõng nhö trong töông lai cuûa vieãn thoâng Vieät Nam. Sô ñoà cô caáu toå chöùc quaûn lyù vieãn thoâng ñöôïc trình baøy ôû phuï luïc 1.3, trang 64. 1.2.2. Sô ñoà maïng vieãn thoâng Vieät Nam, söï phaân caáp maïng löôùi. Maïng ñieän thoaïi Vieät Nam hieän nay bao goàm naêm caáp chuyeån maïch: Quoác teá, quoác gia, noäi haït, chuyeån tieáp noäi haït vaø
  4. veä tinh (hay toång ñaøi nhoû): Xem sô ñoà caáu truùc phaân caáp ôû phuï luïc 1.4, trang 65. Maïng ñieän thoaïi do caùc coâng ty tröïc thuoäc VNPT: VTI, VTN vaø caùc böu ñieän tænh, thaønh phoá quaûn lyù khai thaùc. Coù ba trung taâm chuyeån maïch quoác teá do VTI quaûn lyù khai thaùc naèm ôû Haø Noäi, TP Hoà Chí Minh vaø Ñaø naüng. VTN khoâng chæ quaûn lyù khai thaùc caùc heä thoáng chuyeån maïch lieân tænh maø coøn quaûn lyù khai thaùc caùc heä thoáng truyeàn daãn lieân tænh. Coù 61 tænh, thaønh phoá ôû Vieät Nam, ngoaøi 3 tænh môùi taùch (Vónh Phuùc, Höng Yeân, Bình Phöôùc), moãi tænh coù ít nhaát moät toång ñaøi noäi haït/chuyeån tieáp noäi haït, caùc traïm veä tinh, toång ñaøi nhoû. Maïng noäi tænh do caùc böu ñieän tænh, thaønh phoá quaûn lyù khai thaùc. Böu ñieän thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän nay ñang quaûn lyù khai thaùc 9 toång ñaøi noäi haït 9 (toång ñaøi chuû). Caáu hình maïng cuûa Böu ñieän thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø thaønh phoá Haø noäi ñöôïc trình baøy trong hai sô ñoà ôû phaàn phuï luïc 1.5, trang 66. Caáu hình maïng cuûa caùc tænh raát khaùc nhau vaø phuï thuoäc vaøo kích côõ cuûa toång ñaøi. ITU cho raèng xu höôùng cuûa caáu truùc maïng soá laø hoaøn toaøn giaûm caáp maïng (do giaù thaønh ñöôøng truyeàn daãn ngaøy caøng giaûm neân khoâng caàn phaân caáp nöõa). 1.2.3. Caùc dòch vuï vieãn thoâng. Dòch vuï vieãn thoâng raát ña daïng, coù nhieàu loaïi hình, nhöng trong luaän vaên naøy chæ quan taâm nhieàu ñeán hai dòch vuï chuû yeáu, chieám tyû troïng cao trong toång doanh thu vieãn thoâng cuûa VNPT ñoù laø : dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh (chieám khoaûng 85% trong toång doanh thu), dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng (chieám khoaûng 7%) vaø tyû troïng cuûa ñieän thoaïi di ñoäng ngaøy caøng coù xu höôùng taêng. Ñaây cuõng laø hai dòch vuï cô baûn keøm nhieàu dòch vuï giaù trò gia taêng nhaát.
  5. Danh muïc ñaày ñuû caùc dòch vuï vieãn thoâng ñöôïc trình baøy ôû phaàn phuï luïc 1.6, trang 67. 1.2.4. Ñaëc ñieåm cuûa dòch vuï vieãn thoâng. 1.2.4.1. Saûn phaåm: Saûn phaåm böu ñieän khoâng phaûi laø saûn phaåm vaät chaát cheá taïo môùi maø laø hieäu quaû coù ích cuûa quaù trình truyeàn ñöa tin töùc töø ngöôøi göûi ñeán ngöôøi nhaän. Saûn phaåm böu ñieän theå hieän döôùi daïng dòch vuï. Ñaëc ñieåm naøy laøm cho chaát löôïng cuûa dòch vuï vieãn thoâng phuï thuoäc vaøo söï caûm nhaän cuûa khaùch haøng. Chuùng ta bieát raèng, moãi khaùch haøng laïi luoân coù nhu caàu, sôû thích khaùc nhau, do ñoù vieäc nghieân cöùu ñeå hieåu bieát ñaëc ñieåm cuûa khaùch haøng ñoùng moät vai troø cöïc kyø quan troïng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi kinh doanh dòch vuï böu ñieän. Do saûn phaåm böu ñieän khoâng phaûi laø vaät chaát cuï theå toàn taïi ngoaøi quaù trình saûn xuaát neân saûn phaåm böu ñieän khoâng theå ñöa vaøo caát giöõ trong kho, khoâng löu tröõ, khoâng chaáp nhaän thöù phaåm hay pheá phaåm vì khoâng theå loaïi tröø ñöôïc saûn phaåm xaáu neáu nhö coù moät loãi naøo ñoù trong quaù trình saûn xuaát. 1.2.4.2. Quaù trình saûn xuaát vieãn thoâng mang tính daây chuyeàn Ñeå taïo moät saûn phaåm vieãn thoâng hoaøn chænh, coù nhieàu caù nhaân, ñôn vò cuøng tham gia vaøo quaù trình truyeàn ñöa tin töùc. Vôùi ñaëc ñieåm naøy caàn phaûi coù quy ñònh thoáng nhaát veà theå leä, thuû tuïc, quy trình khai thaùc dòch vuï, quy trình baûo döôõng caùc thieát bò thoâng tin, caùc thieát bò ñöa vaøo söû duïng phaûi theo ñuùng tieâu chuaån kyõ thuaät do Boä böu ñieän ban haønh, chính saùch phaùt trieån maïng phaûi ñoàng boä, phuø hôïp vaø cuõng phaûi thoáng nhaát trong coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc…
  6. 1.2.4.3. Khoâng taùch rôøi giöõa saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm Vôùi dòch vuï vieãn thoâng, khi khaùch haøng coù nhu caàu thì môùi coù saûn xuaát, vaø khi thoâng tin göûi ñeán ngöôøi nhaän cuõng laø luùc ngöôøi nhaän tieâu thuï saûn phaåm. Hay noùi caùch khaùc trong saûn xuaát dòch vuï vieãn thoâng quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm dieãn ra ñoàng thôøi. Vôùi ñaëc ñieåm naøy neáu dòch vuï ñöôïc taïo ra vôùi chaát löôïng xaáu seõ gaây taùc haïi raát lôùn vôùi ngöôøi tieâu duøng. 1.2.4.4. Söï hieän dieän cuûa khaùch haøng trong quaù trình saûn xuaát Trong saûn xuaát vieãn thoâng khaùch haøng phaûi coù maët taïi quaày giao dòch, hoaëc cuøng vôùi thieát bò thueâ bao ñeå baét ñaàu qui trình saûn xuaát khi khaùch haøng coù nhu caàu. Ñeå qui trình dieãn ra ñuùng, ñaûm baûo chaát löôïng thì coâng vieäc phaûi ñöôïc thöïc hieän ñuùng ngay töø ñaàu. Ñieàu naøy ñoøi hoûi khaùch haøng phaûi naém roõ moät soá qui ñònh, theå leä, neáu khoâng vieäc saûn xuaát seõ dieãn ra khoâng troâi chaûy. Ngoaøi ra, coù söï hieän dieän cuûa khaùch haøng trong quaù trình saûn xuaát laøm cho coâng vieäc khoù kieåm soaùt hôn vì khaùch haøng thöôøng ñem laïi nhöõng yeáu toá baát ngôø. 1.2.4.5. Taûi troïng khoâng ñoàng ñeàu theo khoâng gian vaø thôøi gian Taûi troïng laø löôïng nhu caàu thoâng tin maø khaùch haøng muoán ñôn vò böu ñieän phaûi phuïc vuï trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh naøo ñoù. Nhu caàu veà truyeàn ñöa tin töùc raát ña daïng, xuaát hieän baát kyø taïi nhöõng ñòa ñieåm vaø thôøi gian khaùc nhau, ñieàu naøy daãn ñeán taûi troïng trong ngaønh böu ñieän cuõng dao ñoäng khoâng ñoàng ñeàu theo khoâng gian vaø thôøi gian. Vaán ñeà naøy ñoøi hoûi ngaønh böu ñieän phaûi coù moät löôïng döï tröõ ñaùng keå veà phöông tieän, thieát bò thoâng tin vaø lao ñoäng môùi ñaûm baûo löu thoaùt heát moïi nhu caàu truyeàn ñöa thoâng tin hay ñaûm baûo chaát löôïng tin töùc (veà vaän toác ).
  7. 1.2.4.6. Saûn phaåm khoâng ñoàng nhaát, khoâng ñoàng chuûng, khoâng ñoàng loaït Do yeâu caàu veà loaïi hình thoâng tin cuûa khaùch haøng khaùc nhau, noäi dung vaø tính chaát thoâng tin khaùc nhau, coù theå cuøng moät loaïi hình dòch vuï, cuõng khoâng theå saûn xuaát haøng loaït saûn phaåm ñoàng nhaát nhö nhau, chính vì vaäy vieäc ñaûm baûo chaát löôïng cuõng phöùc taïp, ñoøi hoûi phaûi ñaày ñuû, chaët cheõ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2