Phân tích định lượng

Chia sẻ: Huuthoi Thien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
508
lượt xem
198
download

Phân tích định lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Phân tích định lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích định lượng

 1. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Phân tích cơ bản một khách hàng bao gồm  PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH  PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG © all rights reserved 1
 2. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH Quyết định về rủi ro phải dựa trên sự phân tích toàn diện về:  LUỒNG TIỀN  NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU KINH DOANH  BỔ SUNG TÀI SẢN THẾ CHẤP © all rights reserved 2
 3. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH Phân tích tài chính đóng vai trò quan trọng trong giai đọan thẩm định và được thực hiện bằng cách :  Đánh giá họat động trong những năm trước  So sánh tình hình thực hiện so với kế họach trong những năm trước  Xác định nguồn tiền trả nợ (luồng tiền ra)  Phân tích độ nhạy tài chính  Phân tích tính thanh khỏan © all rights reserved 3
 4. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH  Giới hạn tối thiểu về các chỉ số tài chính doanh nghiệp cần có để ngân hàng quyết định cho vay ? © all rights reserved 4
 5. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH  Báo cáo tài chính chỉ thể hiện số liệu và các con số này cần được tính tóan theo các phân kỳ tài chính.  Việc lập báo cáo tài chính được dựa trên mức giá ghi nhận tại thời điểm thực hiện giao dịch. Trong trường hợp xảy ra lạm phát thì mức giá có thể thay đổi nhưng không được ghi nhận vào ngày lập bảng cân đối kế tóan  Chất luợng các thông tin tài chính  Uy tín của công ty kiểm tóan độc lập © all rights reserved 5
 6. TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT  Lạm phát là tình trạng giá cả gia tăng hay là tình trạng giảm sức mua của đồng tiền  Điều này có tác động lớn nhất đến giá trị tài sản và vốn tự có của doanh nghiệp.Chẳna hạn như tài sản là miếng đất mà doanh nghiệp mua cách đây hàng chục năm vẫn được thể hiện trên bảng cân đối bằng đúng chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra vào thời điểm mua đất.  Số liệu về thu nhập và chi phí tăng lên theo từng năm © all rights reserved 6
 7. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Phương pháp phân tích tài chính có thể bao gồm :  Phân tích tỷ lệ  Phân tích tạo tiền  Phân tích kế họach và độ nhạy  Phân tích dự án © all rights reserved 7
 8. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH TỶ LỆ Là cách phân tích tài chính truyền thống qua việc  Xem xét các số liệu tuyệt đối và  Đánh giá mối tương quan nằm trong các khỏan mục tài chính khác nhau và  giữa bảng cân đối kế tóan với báo cáo thu nhập © all rights reserved 8
 9. PHÂN TÍCH TỶ LỆ Có nhiều lọai tỷ lệ tài chính:  THANH KHỎAN  ĐÒNBẨY  DOANH THU  KHẢ NĂNG SINH LỜI © all rights reserved 9
 10. THANH KHỎAN  KHẢ NĂNG THANH TÓAN Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn Tỉ lệ này thể hiện khả năng doanh nghiệp đáp ứng đúng hạn các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn © all rights reserved 10
 11. ĐÒN BẨY  ĐÒN BẨY tổng tài sản nợ/giá trị ròng của tài sản hữu hình  Tỉ lệ này thể hiện khả năng thanh tóan hay là khả năng về vốn của một doanh nghiệp.  Nó cũng thể hiện mối liên hệ giữa nguồn vốn huy động bên ngòai và vốn của chính doanh nghiệpl.  Nó còn cho thấy tài sản của doanh nghiệp đủ đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh tóan ngắn hạn và dài hạn hay không © all rights reserved 11
 12. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH  Tài sản cố định vô hình có thể được tính bằng cách lấy giá trị ròng của tài sản cố định trừ đi phần giá trị ròng tài sản cố định hữu hình.  Lọai tài sản này ít khi được chú ý trừ khi doanh nghiệp được bán đi  Là các khỏan chi phí được giữ lại họăc uy tín thương hiệu của doanh nghiệp.  Là các khỏan chi phí trả chậm như chi phí khởi nghiệp được vốn hóa thay vì tính trừ vào thu nhập của doanh nghiệp © all rights reserved 12
 13. TỶ LỆ DOANH THU  Cho thấy tính hiệu quả trong quản lý của doanh nghiệp đối với tài sản của mình. © all rights reserved 13
 14. TỶ LỆ DOANH THU  Thời gian thu tiền khỏan phải thu/khỏan tiền bán chịu ròng x số ngày * Chỉ tiêu này cho thấy thời gian doanh nghiệp thu tiền bán hàng trả chậm. © all rights reserved 14
 15. TỶ LỆ DOANH THU  Thời gian tồn kho Hàng tồn kho/giá vốn hàng bán x số ngày Chỉ tiêu này cho thấy thời gian lưu trữ hàng tồn kho của doanh nghiệp © all rights reserved 15
 16. CHỈ TIÊU DOANH THU  Thời gian thanh tóan tiền hàng Các khỏan phải trả/các khỏan đã mua/ số ngày* Chỉ tiêu này cho thấy thời gian doanh nghiệp thanh tóan tiền cho nhà cung cấp *Số ngày theo phân kỳ tài chính © all rights reserved 16
 17. CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG SINH LỜ I Các chỉ tiêu này tính được tính hiệu quả trong họat động của công ty qua tỳ lệ phần trăm thu nhập  Lợi nhuận trên doanh thu Thu nhập ròng/Doanh thu ròng  Lợi nhuận trên/Tài sản Thu nhập ròng/Tổng tài sản Bình quân  Lợi nhuận trên vốn riêng Thu nhập ròng/Giá trị ròng Bình quân © all rights reserved 17
 18. TỶ LỆ PHÂN TÍCH THEO CHIỀU DỌC  Tính tóan các khỏan trên bảng cân đối kế tóan theo tỷ lệ phần trăm của tổng tài sản, hay là  Các khỏan trên báo cáo thu nhập theo tỷ lệ phần trăm doanh thu để thấy được biện độ chênh lệch © all rights reserved 18
 19. TỶ LỆ PHÂN TÍCH THEO HÀNG NGANG  Tính tóan chỉ tiêu tăng trưởng của một số khỏan mục chủ yếu, chăng hạn như doanh thu và vốn riêng © all rights reserved 19
 20. TÓM TẮT - PHẦN BÀI TẬP  CÁC ANH CHị CÓ THỂ CHO BIẾT TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC CHỈ TIÊU NÊU TRÊN ? © all rights reserved 20
Đồng bộ tài khoản