Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích dòng thấm sử dụng môi trường ngẫu nhiên qua đập đất đá và bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Phân tích dòng thấm sử dụng môi trường ngẫu nhiên qua đập đất đá và bằng phương pháp phần tử hữu hạn trình bày việc phân tích dòng thấm phát sinh trong ba loại đập đất được sử dụng phổ biến (đập đồng chất, đập có lõi giữa chống thấm và đập có lõi nghiêng chống thấm), trong đó hệ số thấm của đất đắp đập được xem xét có tính chất phân bố ngẫu nhiên theo không gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích dòng thấm sử dụng môi trường ngẫu nhiên qua đập đất đá và bằng phương pháp phần tử hữu hạn

 1. 7ạSFKt9ậWOLệXYj;k\GựQJ7ậSVố 
 2. 3KkQWtFKGzQJWKấPVửGụng môi trườQJQJẫu nhiên qua đập đất đá và bằQJ phương pháp phầQWửKữXKạQ 9}7Kị7X\ếW*LDQJ1JX\ễQ9}7UọQJ .KRD.ỹ7KXậW;k\'ựng, Trường ĐạLKọc Bách khoa TP HCM, ĐạLKọF4XốF*LD73+&0 ĐạLKọF4XốFJLD7KjQKSKố+ồ&Kt0LQK 7Ừ.+2É 7Ð07Ắ7 3KkQWtFKWKấP %jLEiRQj\WUuQKEj\YLệFSKkQWtFKGzQJWKấPSKiWVLQKWURQJEDORại đập đất đượFVửGụQJSKổELếQ Đập đất đá (đập đồQJFKất, đậSFyO}LJLữDFKốQJWKấm và đậSFyO}LQJKLrQJFKốQJWKấm), trong đó hệVốWKấPFủD Phương pháp phầQWửKữXKạQ đất đắp đập đượF[HP[pWFyWtQKFKấWSKkQEốQJẫXQKLrQWKHRNK{QJJLDQ1JKLrQFứXWập trung đánh +ệVốWKấP giá hai đại lượQJTXDQWUọQJWURQJEjLWRiQWKấPOjWổng lưu lượQJWKấm qua đậSYjJUDGLHQWWKấP&ụ 7tQKNK{QJFKắFFKắQ WKểhơn, phương trình thấm qua đập đất đượFJLảLEằng phương pháp phầQWửKữXKạQWK{QJTXDSKầQ PềPWtQKWKấPSKổELếQKLệQQD\Oj6((3:+ệVốWKấm đượFSKiWVLQKQJẫXQKLrQWK{QJTXDKjPPậW độ[iFVXấWYớLJLiWUịWUXQJEuQKYjKệVốELến thiên tương ứQJ9LệFSKiWVLQKJLiWUịQJẫu nhiên đượF PmKyDWK{QJTXDQJ{QQJữC# và đượFWtFKKợSYjR6((3:7LếSWKHR0{SKỏng Monte Carlo đượF VửGụQJNếWKợSYớLFiFF{QJFụWKống kê đểWổQJKợp và đánh giá kếWTXả&iFNếWTXảnày đượFVRViQK YớLFiFNếWTXảđượFWtQKWRiQWừphương pháp tất định. Theo đó, trong cảEDORại đập, có đếQNKả năng lưu lượQJWtQKWRiQWửphương pháp ngẫXQKLrQOớn hơn lưu lượQJWtQKWRiQWừphương pháp tấW định. Trong khi đó, khoảQJNKảnăng gradient thấPWtQKWRiQWừphương pháp ngẫXQKLrQOớn hơn JUDGLHQWWKấPWtQKWRiQWừphương pháp tất địQK&iFSKkQEốWầQVXấWFủa lưu lượQJSKKợSYớLSKkQ EốFKXẩn, trong khi đó các phân bốWầQVXấWFủDJUDGLHQWWKấm có xu hướQJOệFKSKảL .(
 3. ZKRVHK\GUDXOLFFRQGXFWLYLWLHVDUHFRQVLGHUHGDVVSDWLDOO\UDQGRP7KLV )LQLWHHOHPHQWPHWKRG VWXG\IRFXVHVRQHYDOXDWLQJWZRLPSRUWDQWSDUDPHWHUVRIVHHSDJHZKLFKDUHWKHIORZUDWHDQGJUDGLHQW +\GUDXOLFFRQGXFWLYLW\ 0RUHVSHFLILFDOO\WKHJRYHUQLQJHTXDWLRQRIVHHSDJHWKURXJKHDUWKILOOGDPVLVVROYHGXVLQJILQLWHHOHPHQW 8QFHUWDLQW\ DQDO\VLVZLWKLQDSRSXODUVRIWZDUHLH6((3:7KHK\GUDXOLFFRQGXFWLYLHVDUHUDQGRPO\JHQHUDWHGEDVHG RQWKHUHOHYDQWSUREDELOLW\GHQVLW\IXQFWLRQZLWKLWVPHDQDQGFRHIILFLHQWRIYDULDWLRQ7KHJHQHUDWLRQRI WKHUDQGRPQXPEHUVLVFRGHGXVLQJ&DQGLQWHJUDWHGLQWR6((3:1H[WWKH0RQWH&DUORVLPXODWLRQV DUHDSSOLHGLQFOXGLQJVWDWLVWLFDOWHFKQLTXHVIRUDVVHVVLQJWKHUHVXOWV7KHVHRXWFRPHVWKHQDUHFRPSDUHG ZLWKRQHVUHVXOWHGIURPWKHGHWHUPLVQLVWLFFDOFXODWLRQV+HQFHZLWKLQDOOWKUHHW\SHVRIGDPVWKHUHLVD SUREDELOLW\RILQZKLFKWKHIORZUDWHVFDOFXODWHGIURPWKHUDQGRPPHWKRGDUHJUHDWHUWKDQRQHV IURPWKHGHWHUPLQLVWLFPHWKRG$VDPHDQZKLOHWKHUHLVDSUREDELOLW\RIDERXWLQZKLFKWKHJUDGLHQWV FDOFXODWHGIURPWKHUDQGRPPHWKRGDUHJUHDWHUWKDQRQHVIURPWKHGHWHUPLQLVWLFPHWKRG7KHIUHTXHQF\ GLVWULEXWLRQVRIWKHIORZUDWHVILWZHOOWKHQRUPDOGLVWULEXWLRQVPHDQZKLOHWKHRQHVRIWKHJUDGLHQWVVKRZ DULJKWVNHZHGWUHQG *LớLWKLệX 9LệFVửGụQJWtQKQJẫXQKLrQFủDFiFWK{QJVốđất đá đã đượFVử GụQJQKLềXWURQJWKờLJLDQJần đây. CụWKểhơn, có các nghiên cứXOLrQ 3KkQWtFKWKấm luôn đượFVửGụQJWURQJTXiWUuQKWKLếWNếđậS quan như phân tích trong bài toán cốNếW FRQVROLGDWLRQ
 4. Fủa [3], đánh đất đá sửGụQJYậWOLệu địa phương vì như đã nghiên cứXWURQJ>@ JLiVứFFKịXWảLFủDPyQJFủD>@SKkQWtFKEjLWRiQổn địQKPiLGốF ngườLWDWKấ\PộWWỉOệOớQFiFYụhư hỏng đập đất đá là do dòng thấP FủD >@ KD\ SKkQ WtFK GzQJ WKấP FủD >@>@ 7URQJ FiF QJKLrQ FứX Jk\UD7X\QKLrQWKHR>@WURQJTXiWUuQKSKkQWtFKGzQJWKấPFiF Qj\ WtQK NK{QJ FKắF FKắQ FủD FiF WK{QJ Vố đất như hệ Vố WKấP phương pháp sử GụQJ WtQK Wất địQK GHWHUPLQLVWLF
 5. FủD FiF WK{QJ Vố K\GUDXOLF FRQGXFWLYLW\
 6. VứF FKịX Fắt không thoát nướF XQGUDLQHG tính toán như hệVốWKấPVẽJk\UDtWQKLềXVDLOệFKWURQJNếWTXảYj VKHDUVWUHQJWK
 7. KD\FiFWK{QJVốkhác đượF[HP[pW1JRjLUDFzQFy trườQJSKkQEốQJẫu nhiên đã được đề[XấWVửGụng đểSKkQWtFK FiFQJKLrQFứXOLrQTXDQWừ>@ 1KậQQJj\JLảLWUuQKQJj\FKấSQKận đăng JOMC 92
 8. 7ạSFKt9ậWOLệXYj;k\GựQJ7ậSVố 
 9. 0ộWQJKLrQFứu khác đáng đượFTXDQWkPWừWjLOLệu [25]. Đây 1ộLGXQJWLếp theo đượFWULển khai đểOjPU}WKrPFác phương OjPộWQJKLrQFứXFy[pWWtQKEất địQKFủDKệVốWKấPNKL[HP[pWEjL SKiSQJKLrQFứXQj\ WRiQWKấm qua đập đấW1JKLrQFứXQj\VửGụng phương pháp VDLSKkQ %jLWRiQGzQJWKấPổn địQK VWHDG\VWDWH
 10. VửGụng phương trình KữXKạQ ILQLWHGLIIHUHQFHPHWKRG
 11. YjPục tiêu là đánh giá vịWUtFủD FKủđạRVDX>@ đường bão hòa (free surface) trong thân đậS1JKLrQFứu này cũng đã FKRWKấ\GRWtQKEất địQKFủDKệVốWKấPQrQYịWUtFủDPặWEmRKzD 
 12. 𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 (𝑘𝑘𝑥𝑥 )+ (𝑘𝑘𝑦𝑦 ) + 𝑄𝑄 = 0 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 trong thân đập cũng biến thiên, đặFELệWWạLYịWUtPặWKạlưu. trong đó, H là cột nướFN[YjN\OjKệVốWKấm theo phương[Yj %rQFạnh đó, SEEP/W là mộWSKầQPềm đượFVảQ[XấWEởL&{QJ y (do bài toán xem xét môi trường đẳng hướQJQrQN[ N\
 13. 4là lưu W\*(26/23(,QWHUQDWLRQDO/WGFyWUụVởWạL&DQDGD>@3KầQPềP lượQJWạLFiFELrQ này đượFVửGụng đểWKựFKLệQFiFSKkQWtFKKLện tượQJWKấPGLễQUD Phương pháp phầQ Wử KữX Kạn đượF Vử Gụng để JLải phương trong môi trường đấW3KầQPềPVửGụQJF{QJFụWRiQVốlà phương trình trên thông qua SEEP/W. LướLSKầQWửtrong SEEP/W đượFFXQJ SKiSSKầQWửKữXKạQYjFyWKểP{SKỏQJEjLWRiQổn địQK VWHDG\ FấS JồP Fy ORạL WDP JLiF WULDQJOH
 14. Wứ JLiF TXDGULODWHUDO
 15. KRặFKỗQ VWDWH
 16. KRặFEjLWRiQWKHRWKờLJLDQ WUDQVLHQW
 17. KợS FủD KDL GạQJ WUrQ 1JRjL UD NKL WtQK WRiQ FiF WtFK SKkQ Vố Trong các phương pháp sử GụQJ Pột phương pháp đượF Vử QXPHULFDOLQWHJUDWLRQ
 18. SKầQPềPFXQJFấSGạng 4 và 9 điểP*DXVV GụQJJần đây trong nghiên cứXFủa [6] và [7] có các ưu điểPnhư tích FKRSKầQWửWứJLiFYjFKRSKầQWửWDPJLiF Kợp phương pháp phầQWửKữXKạQWURQJ6((3:PộWSKầQPềPNKi 'RGzQJWKấm qua đập đất đá sẽSKiWVLQKYQJNK{QJEmRKzD SKổELếQKLệQQD\WURQJSKkQWtFKWKấPYjPộWJLảLWKXậWSKiWVLQK QrQKệVốWKấm đượF[HP[pWFiFJLiWUịWURQJNKXYựFNK{QJEmRKzD trườQJQJẫu nhiên khá đơn giảQVRYớLFiFJLảLWKXật khác. Do đó, bài +LệQQD\FyQKLềXP{KuQKWtQKWRiQKệVốWKấPFyNểđếQJLiWUịNK{QJ EiRVửGụng phương pháp này đểSKkQWtFKGzQJWKấPFy[pWWtQKEấW EmRKzD7X\QKLrQEjLQJKLrQFứXQj\VửGụng mô hình được để[XấW địQKFủDKệVốWKấPYjRYLệF[HP[pWFiFGạng đập đất đá khác nhau. EởL>@GRWtQKSKổELếQFủDQyFụWKể 1JKLrQ FứX Vử GụQJ ED Gạng đập đất đá phổ ELếQ FyKuQKGạQJErQ QJRjLJLốQJQKDXWX\QKLrQSKkQEốErQWURQJFyVựthay đổL&ụWKể 𝐾𝐾(ℎ) = 𝐾𝐾𝑠𝑠 𝐾𝐾𝑟𝑟 (ℎ)  
 19. đập đồQJFKất, đậSFyO}LJLữDFKốQJWKấm và đậSFyO}LQJKLrQJFKốQJ trong đó, 𝐾𝐾𝑠𝑠 Oj Kệ Vố WKấP ở WUạQJ WKiL EmR KzD𝐾𝐾𝑟𝑟 (ℎ) Oj GạQJ WKấPVẽđượFVửGụQJ0ục đích là để[HP[pWFQJPột phương pháp, FKXẩQKyD QRUPDOL]HG
 20. FủDKệVốWKấPNK{QJEmRKzDYjKOjFộWiS VựNKiFQKDX QếXFy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2