Phân tích môi trường vĩ mô

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.039
lượt xem
146
download

Phân tích môi trường vĩ mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phân tích môi trường vĩ mô

  1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_~_ mo..doc PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ Coâng ty : Ñòa chæ : Ngaønh ngheà : saûn xuaát kinh doanh Tel : Fax : Email : Website : Thôøi gian phaân : tích 1. Phaân tích moâi tröôøng kinh teâ: 1.1 Giao ñoaïn cuûa chu kyø kinh teá: 1.2 Taøi trôï cuûa chính phuû vôí ngaønh: 1.3 Nhöõng xu höôùng thu nhaäp quoác daân: 1.4 Tyû leä laïm phaùt: 1.5 Laõi suaát ngaân haøng: 1.6 Chính saùch tieàn teä: 1.7 Möùc ñoä thaát nghieäp: 1.8 Nhöõng chính saùch quan thueá: 1.9 Nhöõng söï kieåm soaùt löông boång, giaù caû 1.10 Caùn caân thanh toaùn: 2. Yeáu toá chính trò: 2.1 Nhöõng luaät leä cho ngöôøi tieâu thuï vay: 2.2 Nhöõng luaät leä choáng tôrôùt: 2.3 Nhöõng luaät leä baûo veä moâi tröôøng: 2.4 Nhöõng luaät leä veà thueá khoaù: 2.5 Nhöõng kích thích ñaëc bieät: 2.6 Nhöõng luaät leä veà maäu dòch quoùc teá: 2.7 Nhöõng luaät leä veà thueâ möôùn lao ñoäng vaø coå ñoâng 2.8 Söï oån ñònh cuûa chính quyeàn: 3. Nhöõng yeáu toá xaõ hoäi vaø daân soá: 3.1 Nhöõng thaùi ñoâ vôùi chaát löôïng ñôøi soáng: 3.2 Nhöõng loái soáng: 3.3 Phuï nöõ trong löïc löôïng lao ñoäng: 3.4 Ngheà nghieäp 3.5 Tính linh hoaït cuûa ngöôøi tieâu thuï: 3.6 Tyû leä taêng daân soá: 3.7 Nhöõng bieán ñoåi veà dan soá: 3.8 Maät soá daân soá: Ngo Quang Thuat Page 1 of 2
  2. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_~_ mo..doc 3.9 Cô caáu daân soá: 3.10 Toân giaùo: 4. Moâi tröôøng töï nhieân: 4.1 Caùc loaïi taøi nguyeân: 4.2 OÂ nhieãm: 4.3 Thieáu naêng löôïng: 4.4 Söï tieâu phí cac loaïi taøi nguyeân thieân nhieân: 5. Yeáu toá kyõ thuaät coâng ngheä: 5.1 Chæ tieâu nhaø nöôùc veà nghieân cöùu phaùt trieån: 5.2 Chæ tieâu cuûa coâng nghieäp veà nghieân cöùu vaø phaùt trieån: 5.3 Taäp trung vaøo caùc noã löïc kyõ thuaät naøo? 5.4 Baûo veä baèng saùng cheá: 5.5 Nhöõng saûn phaåm moái: 5.6 Söï chuyeån giao kyõ thuaät moái: 5.7 Söï töï ñôïng hoaù: 5.8 Ngöôøi mayù: 6. Phaân tíhc moái quan heä giöõa caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng vó moâ: Ngo Quang Thuat Page 2 of 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản