Phân tích môi trường vi mô

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1.193
lượt xem
171
download

Phân tích môi trường vi mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phân tích môi trường vi mô

  1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_m o.doc PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ Coâng ty : Ñòa chæ : Ngaønh ngheà : saûn xuaát kinh doanh Tel : Fax : Email : Website : Thôøi gian phaân : tích 1. Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh: 1.1 Muïc tieâu töông lai: 1.1.1 Muïc tieâu döï ñoaùn: Muïc tieâu & chieán löôïc töông lai cuûa ñoái thuû laø gì? Xaùc ñònh möùc ñoä haøi loøng cuûa ñoái thuû ñoái vôùi keát quûa chính hieän taïi vaø vò trí cuûa hoï? Khaû naêng thay ñoåi chieán löôïc cuûa ñoái thuû nhö theá naøo? Söùc maïnh phaûn öùng cuûa ñoái thuû tröôùc nhöõng phaûn öùng töø beân ngoaøi. Tính chaát quan troïng cuûa caùc saùng kieán maø ñoái thuû ñeà ra. 1.1.2 Caùc yeáu toá ñieàu tra ñoái vôùi ñoái thuû caïnh tranh: Muïc tieâu taøi chính. Thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro. Quan ñieåm hoaïc giaù trò veà maët toå chöùc. Cô caáu toå chöùc. Caùc heä thoáng kieåm soaùt vaø ñoäng vieân. Caùc heä thoáng vaø thoâng leä veà keá toaùn. Caùc nhaø quaûn trò cao caáp. Söï nhaát trí caùc nhaø quaûn trò veà höôùng ñi trong laïi. Phong caùch laõnh ñaïoi cuûa nhaø quaûn trò cao nhaát. Caùc giao öôùc vaø hôïp ñoàng ñeå haïn cheá thay ñoåi. Nhöõng haïn cheá lieân quan ñeán caùc quy ñònh ñieàu chænh,. Quy ñònh veà choáng ñoäc quyeàn v.v. 1.1.3 Nghieân cöùu ñoái thuû laø caùc taäp ñoaøn: Keát quûa hoaït ñoäng cuûa coâng ty meï, laõi, doanh soá Caùc muïc tieâu toång quaùt cuûa coâng ty meï. Taàm quan troïng cuûa doanh nghieäp vôùi coâng ty meï. Lyù do vì sao coâng ty meï tham gia vaøo ngaønh kinh doanh ñoù? Dö thöøa naêng löïc? Söï caàn thieát hoäi nhaäp doïc, khia khaùc keânh tieâu thu? Ngo Quang Thuat Page 1 of 6
  2. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_m o.doc Moâi quan heä kinh teá giöõa caùc doanh nghieäp trong coâng ty meï nhö cuøng hoäi nhaäp doïc vaø nghieân cöùu phaùt trieån? Quan ñieåm vaø giaù trò nhaän thöùc cuûa ban laõnh ñaïo cao nhaát? Chæ tieâu doanh soá baùn ra, nhöõng khoù khaên haïn cheá laõi suaát ñaàu tö, nhöõng haïn cheá veà voán ñaàu tö do hieäu xuaát vaø nhu caàu cuûa caùc doanh nghieäp thaønh vieân? Keá hoaïch ña daïng hoaù ngaønh haøng? Cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty meï, caùc ñònh cheá quan heä, vò trí vaø muïc tieâu cuûa töøng ñôn vò. Sô ñoà kieåm soaùt vaø cô cheá kieåm soaùt laõnh ñaïo caùc chi nhaùnh. Loaïi nhaân vieân thöøa haønh ñöôïc höôûng ñeå cuûng coá chieán löôïc. Chieán löôïc tuyeån duïng. Tính nhaïy caûm caùc vaán ñeà xaõ hoäi, caùc quy ñònh vaø xu höôùng choáng ñoäc quyeàn. Söï quan taâm cuûa laõnh ñaïo caáp treân daønh cho caùc ñôn vò. Nhöõng cô sôû duøng laøm phaân loaïi doanh nghieäp thaønh vieân? Ñôn vò naøo ñöôïc coi laø muõi nhoïn? Nhöõng ñôn vò naøo hoaït ñoäng coù laûi vaø nhöõng doanh nghieäp naøo caàn thanh toaùn hoaëc thu hoaïch? Caùc ñôn vò naøo ñaûm baûo oån ñònh? Buø laïi bieán ñoåi thaát thöôøng ôû baát kyø nôi naøo trong danh muïc voán ñaàu tö? Caùc ñôn vò naøo coù traùch nhieäm bao loùt cho caùc doanh nghieäp chuû choát? Coâng ty meï döï ñònh ñaàu tö voán vaø xaây döïng thò phaàn trong caùc doanh nghieäp naøo? Caùc doanh nghieäp naøo coù xu höôùng aûnh höôûng nhieàu nhaát ñeán söï oån ñònh, thu nhaäp, doøng luaân chuyeån tieàn, möùc taêng doanh soá baùn ra … trong danh muïc voán ñaàu töï cuûa doanh nghieäp meï? 1.2 Nhaän ñònh cuûa ñoái thuû veà chính hoï vaø caùc toå chöùc khaùc trong ngaønh: Ñoái thuû caïnh tranh nhaän ñònh nhö theá naøo veà caùc öu ñieåm, nhöôïc ñieåm vaø vò theá noùi chung veà caùc vaán ñeà chi phí, chaát löôïng saûn phaåm, möùc ñoä tinh vi cuûa coâng ngheä… caùc nhaän ñònh naøy coù chính xaùc khoâng? Xeùt veà khiaù caïnh lòch söû caø caûm xuùc, danh tính cuûa ñoái thuû caïnh tranh ñöôïc gaén lieàn vôùi caùc saûn phaåm vaø chính saùch cuï theå nhö theá naøo? Ví duï phöông chaâm baùn haøng, thò hieáu veà chaát löôïng saûn phaåm, phöông thöùc thieát keá kieåu daùng saûn phaåm. Nhöõng khaùc bieät veà truyeàn thoántg vaên hoaù, toân giaùo, daân toäc aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán thaùi ñoä cuûa ñoåi thuû caïnh tranh? Vaø söï nhaän thöùc cuûa hoï vôùi caùc söï kieän. Caùc giaù trò chuaån möïc ñeõ ñöôïc theå cheá hoaù hoaëc quy taéc xaõ hoäi coù aûnh höôûng maïnh, nhö caùc chuaån möïc vaø quy taéc maø ngöôøi saùng laäp rra ñoái thuû caïnh tranh taùn than2h coù aûnh höôûng ñeán caùc quan ñieåm cuûa hoï khoâng? Ngo Quang Thuat Page 2 of 6
  3. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_m o.doc Ñoái thuû caïnh tranh nhaän ñònh nhö theá naøo veà nhu caàu ñoái vôùi caùc saûn phaåm cuûa hoï hoaëc xu höôùng phaùt trieån khaùc cuûa ngaønh trong töông lai. Ñoái thuû caïnh tranh nhaän ñònh nhö theá naøo veà caùc muïc tieâu veà khaû naêng cuûa ñoái thuû caïnh tranh cuûa hoï. Caùc nhaän ñònh cuûa hoï coù chính xaùc khoâng? Ñoái thuû caïnh tranh tin vaøo lyù trí thoâng thöôøng hay kinh nghieäm cuûa hoï. Söï tin töôûng nhö vaäy coù laø ñieåm yeáu cuûa ñoái thuû caïnh tranh khaùc? 1.3 Chieán löôïc hieän nay: Möùc ñoä tham gia caïnh tranh cuûa ñoái thuû? Caùc chính saùch chuû yeáu cuûa hoï trong lónh vöïc hoaït ñoäng. Möùc ñoä lieân keát giöõa caùc chöùc naêng? 1.4 Tieàm naêng chính, öu ñieåm, nhuôïc ñieåm cuûa ñoái thuû caïnh tranh veà: Caùc loaïi saûn phaåm Heä htoáng phaân phoái. Marketting vaø baùn haøng Caùc taùc nghieäp, saûn xuaát. Nghieân cöùu vaø thieát keá coâng ngheä. Giaù thaønh. Tieàm löïc taøi chính? Toå chöùc? Naâng cao naêng löïc quaûn lyù chung? Danh muïc ñaàu tö cuûa coâng ty? Nguoàn nhaân löïc? Quan heä xaõ hoäi, quan heä vôùi chính phuû? 1.5 Tính thoáng nhaát veà chieán löôïc vaø muïc tieâu cuûa ñoái thuû caïnh tranh: Tính thoáng nhaát noäi boä neáu caùc muïc tieâu caàn noã löïc chung? Khaû naêng ñoái thuû caïnh tranh thích nghi vôùi caùc thay ñoåi (chòu aûnh höôûng cuûa: ñònh phí so vôùi bieán phí, giaù trò coâng suaát chöa söû duïng, söï toàn taïi cuûa caùc raøo caûn loái ra, cuøng chung caùc phöông tieän saûn xuaát cuõng nhö phöông tieän khaùc nhö nhaän löïc, löïc löông baùn haøng…) Khaû naêng chòu ñöïng cuûa ñoái thuû 1.6 Keát luaän veà ñoái thuû caïnh tranh: Caùc ñieåm maïnh cuûa ñoái thuû. Caùc ñieåm yeáu cuûa ñoái thuû. Nhöõng muïc tieâu vaø chieán löôïc cuûa ñoái thuû? Laøm theá naøo maø ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu coù nhieàu khaû naêng nhaát ñeå öùng phoù vôùi caùc xu höôùng beân ngoaøi? Caùc ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu coù theå aây ra nhöõng toãn thöông nhö theá naoø ñoái vôùi chieán löôïc löïa choïn cuûa chuùng ta? Ngo Quang Thuat Page 3 of 6
  4. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_m o.doc Chuùng ta coù theå aây ra nhöõng toãn thöông nhö theá naoø ñoái vôùi chieán löôïc löïa choïn cuûa ñoái thuû? Vò trí nhöõng saûn phaåm cuûa chuùng ta nhö theá naøo ñoái vôùi nhöõng ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu? Caùc coâng ty môùi tham döï vaø caùc doanh nghieäm laâu naêm ruùt khoûi thò tröôøng ñeán möùc ñoä naøo? Caùc nhaân toá quan troïng naøo ñaõ taïo ra vò theá cuûa chuùng ta trong ngaønh kinh doanh naøy? Xeáp haïng veà caùc doanh soá vaø lôïi nhuaän cuûa nhöõng ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu thay ñoåi nhö theá naøo trong nhöõng naêm gaàn ñaây? Taïi sao coù nhöõng thay ñoåi xeáp haïng naøy? Tính chaát vaø moái quan heä giöõa nhöõng nhaø cung caáp vaø nhaø phaân phoái trong ngaønh kinh doanh cuûa chuùng ta laø gi? Caùc saûn phaåm vaø dòch vuï thay theá coù theå laø moái ñe doaï ñeán möùc naùo ñoái vôùi ñoái thuû caïnh tranh trong ngaønh kinh doanh naøy? 1.7 Phöông phaùp nghieân cöùu ñoái thuû caïnh tranh: Mua caùc döõ kieän ñieän toaùn ñöôïc löu tröõ nhöng khoâng coøn giaù trò. Mua saûn phaåm cuûa ñoái thuû caïnh tranh roài sau ñoù ñem phaân tích kyõ löôõng. Ñi thaêm nhaø mayù vôùi teân khaùc. Ñeám caùc xe taûi rôøi toaø nhaø cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Nghieân cöùu nhöõng böùc aûnh chuïp töø treân khoâng. Phaân tích caùc hôïp ñoàng lao ñoäng. Phaân tích caùc quaûng caùo. Phoøng vaán caùc khaùch haøng, ngöôøi tieâu thu veà vieäc baùn saûn phaåm cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Xaâm nhaäp daàn vaøo hoaït ñoäng cuûa ñoái thuû caïnh tranh vaø khaùch haøng. Phoûng vaán nhaø cung caáp xem caùc ñoái thuû caïnh tranh ñang saûn xuaát bao nhieâu. Duøng caùc khaùch haøng ñeå ñöa ra caùc yeâu caàu traû giaù qua ñieän thoaïi. Khuyeán khích caùc khaùch haøng quan trong phôi baøy nhöõng thoâng tin caïnh tranh. Phoûng vaán caùc nhaân vieân cuõ cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Phoûng vaán caùc chuyeân gia ñaõ laøm vieäc tröïc tieáp hay giaùn tieáp vôùi ñoái thuû caïnh tranh. Loâi keùo caùc nhaø quaûn trò chuû choát cuûa ñoái thuû caïnh tranh khoûi caùc coâng ty maø hoï ñang laøm vieäc. Thöïc hieän caùc cuoäc phoûng vaán vieäc laøm baèng ñieän thoaïi ñeå khieán caùc nhaân vieân ñeå loä thoâng tin. Gôûi caùc kyõ sö ñeán caùc cuoäc hoïp maäu dòch ñeå phoûng vaán caùc nhaân vieân kyõ thuaät cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Phoûng vaán caùc nhaân vieân tieàm naêng, hoï coù theå ñaõ laøm vieäc cho ñoái thuû caïnh tranh trong quaù khöù. Ngo Quang Thuat Page 4 of 6
  5. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_m o.doc 2. Khaùch haøng: 2.1 Löôïng khaùch haøng trung thaønh, söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng? 2.2 Löôïng khaùch haøng muïc tieâu, khaùch haøng tieàm naêng 2.3 Löôïng khaùch haøng chieám 20 % soá löôïng nhöng chieán 80 % saûn löôïng 2.4 Quaûn lyù moái quan heä khaùch haøng? 2.5 Khaû naêng traû giaù cuûa khaùch, khaû naêng eùp giaù? 2.6 Saûn phaûm ít aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm cuûa khaùch haøng? 2.7 Vieäc chuyeån sang mua haøng cuûa ngöôøi khaùc, ua saûn phaåm thay theá deã daøng vaø ít toán keùm? 2.8 Nghieân cöùu caùc bieán soá chính aûnh höôùng ñeán khaùch haøng hieän taïi vaø töông lai: Vi sao khaùch haøng mua hay khoâng mua saûn phaåm? Nhöõng vaán ñeà vaø nhu caàu cuûa khaùch haøng caàn xem xeùt? Hoï mua nhö theá naøo, khi naøo vaø bao nhieâu? Ai coù quyeát ñònh lieân quan ñeán vieäc mua haøng cuûa hoï? Yeáu toá quan troïng nhaát ñoái vôùi quyeát ñònh cuoái cuøng laø gì? Caùc khaùc ieät quan troïng giöõa caùc khaùch haøng laø gì? Coù nhöõng nhoùm khaùch haøng töông töï treân toaøn quoác hay treân theá giôùi khoâng? 3. Nhaø cung caáp: 3.1 Ngöôøi baùn vaät töï, thieát bò: Soá löôïng nhaø cung caáp ít, hay nhieàu? Coù maët haøng cung caáp thay theá khoâng, hay chæ coù haøng ñoäc quyeàn. Möùc ñoä taêng giaûm giaù cuûa nhaø cung caáp. Möùc ñoä chaát löôïng saûn phaûm cuûa nhaø cung caáp. Caùc ñòch vuï kem2 theo vaø haäu maãi. Nguy cô ñoàng nhaát caùc nhaø cung caáp. Nguy cô mua laïi caùc nhaø cung caáp. Thaønh tích cuûa nhaø cung caáp (soá löôïng).. Tình hình taøi chính cuûa nhaø cung caáp. Cô soå vaät chaát vaø ñieàu kieän saûn xuaát kinh doanh. Caùc ñieàu kieän giao haøng, thanh toaùn, xöû lyù söï coá lieân quan ñeán vieäc ñaùnh giaù vaø giaùm saùt nhaø cung öùng. 3.2 Coäng ñoàng taøi chính: Ñaùnh giaù caùc nguoàn coù theå cho vay, öu vaø nhöôïc ñieåm, tính phuø hôïp vôùi lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp, khaû naêng keùo daøi ngaân khoaûn vaø thôøi haïn cho vay khi caàn thieát. Xaùc ñònh caùc hình chöùc caàn vay: ngaên haïn, daøi haïn, phaùt haønh coå phieáu. Xaùc ñònh khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp: coá phieáu coù ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng khoâng, nguoàn voán löu ñoäng coù maïnh khoâng? söùc Ngo Quang Thuat Page 5 of 6
  6. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_m o.doc eùp töø caùc chuû nôï cuûa doanh nghieäp (chuû nô cho vay vaø nhaø cung öùng..) 3.3 Nguoàn lao ñoäng: Khaû naêng thu huùt nguoàn lao ñoäng. Möùc löông caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Möùc ñoä haáp daãn cuûa doanh nghieäp. Aûnh höôûng cuûa caùc nghieäp ñoaøn. 4. Ñoái thuû tieàm aån môùi: 4.1 Xaùc ñònh ñoái thuû tieàm aån môùi: Ñoái thuû mua laïi cô sôû trong ngaønh: Ñoái thuû gia nhaäp thò tröôøng: 4.2 Baûo veä thò tröôøng baèng caùch xaây döïng caùc raøo caûn: Xaây döïng lôïi theá do saûn xuaát vôùi quy moâ lôùn. Do ña daïng hoaù saûn phaåm. Do caàn ñoøi hoûi nguoàn taøi chính lôùn. Do chi phí chuyeån ñoåi maët haøng cao. Do coù caùc moái quan heä kinh doanh. Heä thoáng keânh phaân phoái vöõng vaøng. Giaù thaønh caïnh tranh maø ñoái thuû khoâng taïo ra ñöôïc. Ñoäc quyeàn veà coâng ngheä hoaëc saûn phaåm, dòch vuï. 5. Saûn phaåm thay theá: 5.1 Saûn phaåm thay theá hieän taïi: 5.2 Saûn phaåm thay theá tieàm aån: Chuû yeáu laø do söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä. Ngo Quang Thuat Page 6 of 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản