intTypePromotion=3

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY HEWLETT PACKARD

Chia sẻ: Huỳnh Công Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

1
530
lượt xem
300
download

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY HEWLETT PACKARD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị tài chính nâng cao là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị tài chính. Nội dung nghiên cứu của môn học liên quan đến việc phân tích và ra các quyết định tài chính dài hạn trong doanh nghiệp. Phân tích tài chính là một phần của nội dung môn học này nhằm đi sâu nghiên cứu tình hình tài chính dài hạn của doanh nghiệp, từ đó đƣa ra các quyết định đầu tƣ và tài trợ hiệu quả có ảnh hƣởng đến giá trị doanh nghiệp. Với nội dung nhƣ vậy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY HEWLETT PACKARD

 1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY HEWLETT PACKARD (HP) GVHD: TS. NGUYỄN THANH LIÊM SVTH: NHÓM JOHNSON & JOHNSON Huỳnh Công Danh – 35K16.1 Nguyễn Thanh Vũ – 35K16.1 Đoàn Thị Minh Nguyệt – 35K16.2 Ngô Bá Lân – 35K16.2 [2012] & JOHNSON JOHNSON
 2.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................ 3 DANH MỤC BIỂU ĐỒ.................................................................................................. 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................................... 4 LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................ 6 GIỚI THIỆU CÔNG TY HEWLETT PACKARD ............................................... 7 1. 1.1.Khái quát về HP ................................................................................................................ 7 1.2. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động ................................................................................... 7 1.2.1. Nhóm hệ thống cá nhân(PSG) ................................................................................ 7 1.2.2. Dịch vụ HP ............................................................................................................ 7 1.2.3. Nhóm hình ảnh và in ấn (IPG) ............................................................................... 8 1.2.4. Các doanh nghiệp máy chủ, lƣu trữ và mạng(ESSN) .............................................. 8 1.2.5. Phần mềm HP ........................................................................................................ 9 1.2.6. Dịch vụ tài chính HP(HPFS) .................................................................................. 9 1.2.7. Đầu tƣ doanh nghiệp .............................................................................................. 9 1.3. Những nét chính trong 10 năm qua ............................................................................ 10 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG .............................................................................. 15 2. 2.1. Môi trƣờng vĩ mô ...................................................................................................... 15 2.1.1. Môi trƣờng kinh tế ............................................................................................... 15 2.1.2. Môi trƣờng nhân khẩu học ................................................................................... 17 2.1.3. Môi trƣờng công nghệ .......................................................................................... 18 2.1.4. Môi trƣờng chính trị pháp luật ............................................................................. 19 2.2. Môi trƣờng ngành sản xuất máy tính và phụ kiện ....................................................... 20 2.2.1. Phân tích ngành theo mô hình 5 lực lƣợng cạnh tranh .......................................... 20 2.2.1.1. Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng (Trung bình) .................................................... 20 2.2.1.2. Năng lực thƣơng lƣợng của ngƣời mua: (Trung bình) ................................... 20 2.2.1.3. Năng lực thƣơng lƣợng của các nhà cung cấp:(Cao)...................................... 20 2.2.1.4. Mối đe dọa từ sản phẩm thay thế: (Thấp) ...................................................... 21 2.2.1.5. Sự cạnh tranh nội bộ ngành (Cao) ................................................................. 21 2.2.2. Xu hƣớng phát triển ............................................................................................. 21 2.2.3. Thách thức ........................................................................................................... 22 2.3. Chiến lƣợc công ty HP ............................................................................................... 22 3. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY HP .......................................................... 24 3.1. Mục tiêu phân tích ..................................................................................................... 24 3.2. Đánh giá về chất lƣợng báo cáo tài chính và giới thiệu dữ liệu phân tích .................... 24 3.3. Cách tiếp cận phân tích .............................................................................................. 25 3.4. Phân tích tài chính HP ............................................................................................... 26 3.4.1. Đánh giá của thị trƣờng về HP ............................................................................. 26 3.4.2. Phân tích doanh thu.............................................................................................. 29 3.4.2.1. Tổng quan về doanh thu ................................................................................ 29 3.4.2.2. Doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh .............................................................. 30   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 2
 3.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm 3.4.2.3. Doanh thu theo địa lý .................................................................................... 35 3.4.3. Phân tích chi phí .................................................................................................. 36 3.4.4. Phân tích hiệu suất hoạt động ............................................................................... 37 3.4.4.1. Phân tích lợi nhuận biên ................................................................................ 37 3.4.4.2. Phân tích Dupont .......................................................................................... 39 3.4.5. Phân tích đòn bẩy ................................................................................................ 41 3.4.5.1. Phân tích đòn bẩy hoạt động ......................................................................... 41 3.4.5.2. Phân tích đòn bẩy tài chính ........................................................................... 42 3.4.6. Phân tích cấu trúc tài sản ...................................................................................... 42 3.4.6.1. Tổng tài sản .................................................................................................. 43 3.4.6.2. Tài sản ngắn hạn ........................................................................................... 44 3.4.6.3. Tài sản dài hạn .............................................................................................. 45 3.4.7. Phân tích cấu trúc nguồn vốn ............................................................................... 47 3.4.7.1. Phân tích khái quát nguồn vốn ...................................................................... 47 3.4.7.2. Phân tích tỷ suất nợ ....................................................................................... 48 3.4.8. Phân tích cân bằng tài chính ................................................................................. 50 3.4.9. Phân tích ngân quỹ............................................................................................... 51 3.4.9.1. Tổng quan về ngân quỹ ................................................................................. 51 3.4.9.2. Phân tích ngân quỹ hoạt động ....................................................................... 53 Xác định chi phí sử dụng vốn bình quân có trọng số (WACC) .......................... 58 3.4.10. 3.4.10.1. Ƣớc tính giá trị thị trƣờng và phí tổn của nợ ................................................. 59 3.4.10.2. Ƣớc tính giá trị thị trƣờng và phí tổn của vốn chủ ......................................... 59 3.4.10.3. Tính toán WACC ......................................................................................... 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................. 61 4. Kết luận ..................................................................................................................... 61 4.1. Kiến nghị................................................................................................................... 62 4.2. PHỤ LỤC .............................................................................................................. 63 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 65 6. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3 : Phân tích tỷ số tài chính ................................................................................... 54 Bảng 2: Bảng cân đối kế toán ......................................................................................... 64 Bảng 3: Báo cáo kết quả kinh doanh .............................................................................. 64 Bảng 4: Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ ................................................................................ 65 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Thông số EPS ............................................................................................... 26 Biểu đồ 2: Thông số M/B ............................................................................................... 27 Biểu đồ 3: Thông số P/E ................................................................................................ 27 Biểu đồ 4: Tổng doanh thu ............................................................................................. 29 Biểu đồ 5: Cơ cấu và tăng trƣởng doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh ........................... 30   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 3
 4.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm Biểu đồ 6: Tăng trƣởng doanh thu theo mảng kinh doanh .............................................. 30 Biểu đồ 7: Cơ cấu doanh thu mảng hệ thống cá nhân ..................................................... 31 Biểu đồ 8: Cơ cấu doanh thu mảng hình ảnh và in ấn ..................................................... 32 Biểu đồ 9: Cơ cấu doanh thu mảng máy chủ và thiết bị lƣu trữ....................................... 33 Biểu đồ 10: Tốc độ tăng trƣởng doanh thu mảng dịch vụ ............................................... 34 Biểu đồ 11: Doanh thu theo địa lý .................................................................................. 35 Biểu đồ 12: Cơ cấu và tăng trƣởng chi phí ..................................................................... 36 Biểu đồ 13: Lợi nhuận gộp biên ..................................................................................... 37 Biểu đồ 14: Lợi nhuận hoạt động biên ............................................................................ 37 Biểu đồ 15: Lợi nhuận ròng biên .................................................................................... 38 Biểu đồ 16: ROA của HP so sánh với các đối thủ ........................................................... 39 Biểu đồ 17: Phân tích Dupont ROA ............................................................................... 39 Biểu đồ 18: ROE so sánh với các đối thủ ....................................................................... 40 Biểu đồ 19: Phân tích Dupont ROE ................................................................................ 41 Biểu đồ 20: Hiệu ứng đòn bẩy tài chính ......................................................................... 42 Biểu đồ 21: Cơ cấu và tốc độ tăng tổng tài sản ............................................................... 43 Biểu đồ 22: Cơ cấu tài sản ngắn hạn ............................................................................... 44 Biểu đồ 23: Vòng quay một số khoản mục tài sản ngắn hạn ........................................... 45 Biểu đồ 24: Cơ cấu và tốc độ tăng trƣởng tài sản dài hạn ............................................... 46 Biểu đồ 25: Nguồn vốn và tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn ............................................... 47 Biểu đồ 26: Thông số nợ trên tài sản .............................................................................. 48 Biểu đồ 27 : Thông số nợ trên vốn chủ ........................................................................... 48 Biểu đồ 28:Thông số nợ dài hạn trên vốn dài hạn ........................................................... 49 Biểu đồ 29: Số lần trả lãi vay ......................................................................................... 50 Biểu đồ 30: Cân bằng tài chính ...................................................................................... 50 Biểu đồ 31: Ngân quỹ .................................................................................................... 52 Biểu đồ 32: Ngân quỹ từ doanh thu và EBIT .................................................................. 55 Biểu đồ 33: Ngân quỹ đầu tƣ cho tài sản ........................................................................ 56 Biểu đồ 34: Tỷ lệ tái đầu tƣ ngân quỹ ............................................................................. 56 Biểu đồ 35: Ngân quỹ kinh doanh dùng trả nợ ............................................................... 57 Biểu đồ 36: Ngân quỹ kinh doanh tạo ra từ tài sản và vốn chủ ....................................... 58 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HP: Công ty HEWLETT PACKARD EBIT: Lợi nhuận trƣớc thuế và lãi vay EPS: Lãi cơ bản trên cổ phiếu P/E: Chỉ số giá trên thu nhập   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 4
 5.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm M/B: Giá thị trƣờng trên giá trị sổ sách ROA: Tỷ suất sinh lời trên tài sản ROE: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu WACC: Chi phí sử dụng vốn bình quân có trọng số   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 5
 6.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm LỜI NÓI ĐẦU Quản trị tài chính nâng cao là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị tài chính. Nội dung nghiên cứu của môn học liên quan đến việc phân tích và ra các quyết định tài chính dài hạn trong doanh nghiệp. Phân tích tài chính là một phần của nội dung môn học này nhằm đi sâu nghiên cứu tình hình tài chính dài hạn của doanh nghiệp, từ đó đƣa ra các quyết định đầu tƣ và tài trợ hiệu quả có ảnh hƣởng đến giá trị doanh nghiệp. Với nội dung nhƣ vậy chúng tôi đã chọn chủ đề “ Phân tích tài chính công ty HP” để nghiên cứu. Nội dung bài phân tích theo khuôn khổ cách tiếp cận “Top-Down”. Đầu tiên chúng tôi giới thiệu tổng quan về công ty, thứ 2 chúng tôi cung cấp cái nhìn toàn diện về bối cảnh môi trƣờng vĩ mô trong 10 năm qua, thứ 3 phân tích môi trƣờng ngành sản xuất máy tính và phụ kiện theo mô hình 5 lực lƣợng cạnh tranh để nhận diện cơ hội và rủi ro trong ngành có thể ảnh hƣởng đến doanh nghiệp, thứ 4 chúng tôi phân tíc h các chiến lƣợc hiện tại của công ty HP nhằm xem xét các ảnh hƣởng của các chiến lƣợc đến hoạt động tài chính của công ty, tiếp theo chúng tôi đi sâu vào phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua các dữ liệu thu thập đƣợc và cuối cùng đƣa ra các kết luận và kiến nghị để góp phần giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thanh Liêm – Trƣởng khoa Quản trị Kinh doanh, trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành bài phân tích này!.   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 6
 7.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY HEWLETT PACKARD 1.1. Khái quát về HP Công ty Hewlett-Packard thƣờng đƣợc gọi là HP, là tập đoàn đa quốc gia công nghệ thông tin của Mỹ, có trụ sở tại Palo Alto, California, USA Công ty đƣợc thành lập trong một nhà để xe tại Palo Alto bởi Bill Hewlett và DavePackard và ngày nay là một trong những công ty công nghệ thông tin lớn nhất thế giới, hoạt động gần nhƣ ở mọi quốc gia. HP chuyên phát triển và sản xuất máy tính, dữ liệu lƣu trữ, và phần cứng mạng, thiết kế phần mềm và cung cấp dịch vụ. Dòng sản phẩm chính bao gồm thiết bị máy tính cá nhân, máy chủ doanh nghiệp, các thiết bị lƣu trữ liên quan, cũng nhƣ một loạt máy in đa dạng và các sản phẩm hình ảnh khác. Thị trƣờng sản phẩm của HP cho các hộ gia đình, nhỏ và vừa và doanh nghiệp trực tiếp cũng nhƣ thông qua phân phối trực tuyến, điện tử tiêu dùng và các nhà bán lẻ văn phòng-cung cấp, đối tác phần mềm và nhà cung cấp công nghệ lớn. 1.2. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động Hoạt động của công ty đƣợc tổ chức thành bảy phân đoạn kinh doanh gồm: 1.2.1. Nhóm hệ thống cá nhân(PSG) PSG cung cấp máy tính cá nhân, máy trạm, máy tính và các phụ kiện liên quan khác, phần mềm và dịch vụ cho các thị trƣờng kinh doanh và ngƣời tiêu dùng. Để tạo ra một thị trƣờng rộng lớn nhƣ nhƣ thị trƣờng máy tính, PSG tiếp tục trải qua một sự thay đổi đối với sản phẩm điện thoại di động nhƣ là máy tính xách tay. Cả hai loại máy tính cá nhân đƣợc dựa chủ yếu trên hệ điều hành Windows , bộ vi xử lý Intel và AMD. 1.2.2. Dịch vụ HP Mảng Dịch vụ HP cung cấp dịch vụ tƣ vấn, gia công phần mềm và công nghệ trên khắp cơ sở hạ tầng, ứng dụng và lĩnh vực quy trình kinh doanh. Dịch vụ cung cấp cho các   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 7
 8.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm khách hàng bằng cách thúc đẩy đầu tƣ, tƣ vấn và hỗ trợ các chuyên gia, cơ sở hạ tầng công nghệ, ứng dụng, phƣơng pháp tiêu chuẩn hóa, cung ứng toàn cầu và phân phối. Dịch vụ của doanh nghiệp cũng tạo ra cơ hội cho HP bán thêm phần cứng và phần mềm bằng cách cung cấp các giải pháp cho cả hai sản phẩmvà dịch vụ. Dịch vụ đƣợc chia thành bốn đơn vị kinh doanh chính: gia công phần mềm cơ sở hạ tầng công nghệ, dịch vụ công nghệ, dịch vụ ứng dụng và quy trình kinh doanh gia công phần mềm. 1.2.3. Nhóm hình ảnh và in ấn (IPG) IPG cung cấp cho ngƣời tiêu dùng và doanh nghiệp phần cứng, máy in, vật tƣ, phƣơng tiện truyền thông và các thiết bị quét. IPG tập trung vào các giải pháp hình ảnh trong các thị trƣờng thƣơng mại. Những giải pháp từ quản lý các dịch vụ in để nắm bắt các mảng có giá trị cao trong các lĩnh vực nhƣ ứng dụng công nghiệp, bảng hiệu ngoài trời, và nghệ thuật kinh doanh đồ họa. 1.2.4. Các doanh nghiệp máy chủ, lưu trữ và mạng(ESSN) ESSN cung cấp máy chủ, thiết bị lƣu trữ và các sản phẩm kết nối mạng. Danh mục sản phẩm bao gồm các máy chủ, thiết bị lƣu trữ và thiết bị mạng đƣợc kết hợp với bộ HP Cloud nằm trong Dịch vụ phần mềm tự động hóa cơ sở hạ tầng của HP để tạo ra hệ thống điện toán đám mây HP. Giải pháp tổng hợp này cho phép khách hàng doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ sử dụng cơ sở hạ tầng nền tảng và phần mềm nhƣ một dịch vụ công cộng hoặc môi trƣờng điện toán đám mây lai ghép. Bằng cách cung cấp một danh mục đầu tƣ rộng rãi của các giải pháp máy chủ, lƣu trữ và kết nối mạng, ESSN nhằm mục đích để tối ƣu hóa các giải pháp sản phẩm kết hợp theo yêu cầu của khách hàng khác nhau và cung cấp các giải pháp cho một loạt các hoạt động môi trƣờng, bao gồm cả thị trƣờng doanh nghiệp và SMB.   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 8
 9.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm 1.2.5. Phần mềm HP Phần mềm HP cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp, giải pháp quản lý thông tin và giải pháp quản lý an ninh thông tin tình báo / rủi ro. Giải pháp đƣợc phân phối dƣới hình thức giấy phép phần mềm truyền thống hoặc phần mềm nhƣ dịch vụ. Hoàn thiện hơn dịch vụ hỗ trợ và chuyên nghiệp, giải pháp phần mềm HP cho phép các tổ chức CNTT lớn quản lý cơ sở hạ tầng, hoạt động, chu kỳ ứng dụng, chất lƣợng bảo mật ứng dụng, dịch vụ CNTT, quy trình kinh doanh, và có cấu trúc và phi cấu trúc dữ liệu. Ngoài ra, các giải pháp giúp các doanh nghiệp chủ động bảo vệ tài sản kỹ thuật số, tuân thủ các chính sách và quy định của công ty, và kiểm soát rủi ro an ninh nội bộ và bên ngoài. 1.2.6. Dịch vụ tài chính HP(HPFS) HPFS hỗ trợ và tăng cƣờng các giải pháp sản phẩm và dịch vụ toàn cầu của HP, cung cấp một loạt các giá trị gia tăng dịch vụ đời sống quản lý chu kỳ tài chính . HPFS cho phép các khách hàng trên toàn thế giới của công ty mua lại đƣợc đầy đủ các giải pháp CNTT, bao gồm cả phần cứng và phần mềm, dịch vụ. Nhóm cung cấp các chƣơng trình tiện ích cho thuê tài chính, và các dịch vụ phục hồi tài sản, cũng nhƣ các dịch vụ quản lý tài sản tài chính cho các khách hàng lớn toàn cầu và doanh nghiệp. HPFS cũng cung cấp một mảng các dịch vụ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức giáo dục và chính phủ. HPFS cung cấp sáng tạo, tùy chỉnh và linh hoạt lựa chọn thay thế để cân bằng dòng chảy tiền mặt của khách hàng duy nhất, công nghệ lỗi thời và nhu cầu năng lực. 1.2.7. Đầu tư doanh nghiệp Các khoản đầu tƣ của công ty bao gồm các giải pháp kinh doanh thông minh, HP Labs, phần mềm webOS và các dự án triển khai kế hoạch kinh doanh nhất định. Kinh doanh các giải pháp thông minh cho phép các doanh nghiệp chuẩn hóa các chƣơng trình quản lý dữ liệu phù hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên toàn doanh nghiệp và áp dụng phân tích. phân khúc này cũng bắt nguồn doanh thu từ chuyển giao công nghệ của HP cụ   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 9
 10.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm thể cho các bên thứ ba. Ngoài ra, doanh thu từ việc bán các thiết bị webOS đƣợc báo cáo nhƣ là một phần của phân khúc này trƣớc khi gió giảm các thiết bị kinh doanh webOS trong quý IV của năm tài chính 2011, ảnh hƣởng tiêu cực đến phân khúc doanh thu thuần, tổng lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động nhƣ là một kết quả của trƣờng hợp doanh thu liên quan với doanh số các chƣơng trình khuyến khích bán hàng và các chi phí liên quan đến trách nhiệm nhà cung cấp, và hàng tồn kho giảm. Chiến lƣợc dài hạn của HP là tập trung vào việc tận dụng danh mục đầu tƣ các phần mềm, phần cứng và dịch vụ của HP để thích ứng với một mô hình thay đổi / lai ghép, phân phối và thúc đẩy tiêu thụ bởi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của điện toán đám mây và giải pháp mạng. Để thực hiện thành công chiến lƣợc này, HP cần tiếp tục phát triển lịch sử, mô hình kinh doanh phần cứng trung tâm của HP hƣớng tới một mô hình bao gồm phần mềm và giá trị cao hơn dịch vụ cung cấp. Ngoài ra, HP cần phải tiếp tục phát triển trọng tâm của tổ chức hƣớng tới việc cung cấp các giải pháp tích hợp cho các khách hàng của HP. Việc thực hiện thất bại chiến lƣợc này có thể ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động của công ty. 1.3. Những nét chính trong 10 năm qua Sự kiện Năm HP giới thiệu dòng máy chủ Superdome, nâng cao vị trí cơ sở hạ tầng - 2000 Internet của nó. HP công bố một sáng kiến kinh doanh tập trung vào cầu nối phân cách kỹ - thuật số ở các nƣớc đang phát triển. HP cung cấp dịch vụ tƣ vấn, gia công phần mền, hổ trợ và triển khai các - 2001 giải pháp. HP ra mắt chiến dịch quảng bá thƣơng hiệu toàn cầu đầu tiên với chủ đề : - 2002 “mọi thứ đều có thể” HP mua lại Indigo để tăng khả năng dẫn đầu về xuất bản kỹ thuật số. - HP công bố sự đột phá trong ngành điện tử phân tử, một lĩnh vực đang nổi -   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 10
 11.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm của công nghệ nano. HP và Compaq hợp nhất. Công ty mới phục vụ hơn 1tỷ khách hàng trên - 162 quốc gia. HP công bố giấy và máy in màu mới mang lại kết quả vƣợt qua bản in - truyền thống về chất lƣợng hình ảnh và khả năng chống mờ. HP tiết lộ chiến lƣợc doanh nghiệp thích ứng để giúp các nhà quản lý doanh - 2003 nghiệp thay đổi và nhận đƣợc nhiều từ đầu tƣ CNTT. HP công bố một sáng kiến toàn cầu để cung cấp sản vẩm và dịch vụ phù - hợp với thị trƣờng kinh doanh vừa và nhỏ. HP đứng thứ 11 trong danh sách Fortune 500. - 2004 HP tung ra sản phẩm giải trí kỹ thuật số mới, bao gồm TV màn hình phẳng - LCD plasma và trung tâm giải trí kỹ thuật số HP. HP dành đƣợc giải thƣởng đổi mới danh nghiệp từ viện kỹ sƣ điện và điện - tử(IEEE) về sự phát triển và thƣơng mại hóa công nghệ in phun nhiệt. HP liên doanh với Apple để chạy iPod của Apple từ HP. - Trong tháng 4, HP mua lại dịch vụ ảnh trực tuyến Snapfish. - 2005 Tháng 7, HP công bố một nền tảng mang tính đột phá dựa trên mực in. Các - đầu phun đƣợc chế tạo nhƣ một đơn vị thông qua quá trình in ảnh thạch bản, chứ không phải hàn lại với nhau trong sản xuất. HP cũng tung ra thiết bị in ấn hình ảnh văn phòng và nhà nhanh nhất thế - giới, đƣợc xây dựng trên công nghệ mới là: máy in ảnh HP Photosmart 8250 và máy in màu HP Officejet Pro K550. Hai loại giấy nâng cấp mới của HP cho phép khô nhanh, với ảnh chống nƣớc cho gia đình và các trang chống vết bẩn cho văn phòng. HP đƣợc đạt đƣợc giải thƣởng Most Trusted về bảo mật tại Hoa Kỳ bởi - TRUSTe và viện Ponemon. Giải thƣởng công nhận HP thiết lập và thực thi bảo mật các tiến bộ riêng tƣ tạo sự tin tƣởng cao trong ngƣời tiêu dùng. HP mua lại Scitex Vision, một nhà dẫn đạo thị trƣờng về máy in định dạng - rộng và siêu rộng ứng dụng trong biển báo và công nghiệp nhƣ biển quảng cáo, biểu ngữ, quảng cáo đƣờng phố và đóng gói.   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 11
 12.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm HP lập phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Bắc kinh Trung Quốc. - Trong tháng 2, HP phá vỡ truyền hình hội nghị truyền thống bằng cách giới - thiệu studio HP cộng tác Halo. Một thiết kế phòng thu phát sóng chính xác, Halo cho phép các đội từ xa làm việc cùng nhau trong một thiết lập sống nhƣ họ đang sống trong cùng một phòng. Trong tháng 10, HP mua lại VoodooPC, một nhà cung cấp máy tính chơi - 2006 game cao cấp. HP mua lại Mercury Interactive Corp trong tháng 11, sự mua lại phần mền - lớn nhất của HP cho đến nay, để tạo ra tổ chức mới, tối ƣu hóa công nghệ kinh doanh. HP đứng thứ 14 trong danh sách Fortune 500. - 2007 Tháng giêng: mở rộng chiến lƣợc thành lập trung tâm nghiên cứu tại các - nền kinh tế đang phát triển, HP mở phòng nghiên cứu tại Petersburg, Russia. Phòng thí nghiện ở Nga là cở sở thứ 3 công ty đã mở trong năm. Phòng ở Trung Quốc bắt đầu hoạt động tại Bắc Kinh vào năm 2005, phòng thí nghiện ở Ấn Độ mở tại Bangalore năm 2002. HP Labs cũng có cơ sở tại Bristol, Anh(1984), Haifa, Israel (1994) and Tokyo, Japan (1990). HP giới thiệu máy tính TouchSmart PC, tất cả trong một với màn hình cảm - ứng. Tháng 7, HP đạt mục tiêu tái chế 1 tỷ thiết bị điện tử. Năm này đánh dấu kỷ - niệm 20 năm chƣơng trình tái chế, giờ hoạt động trên 40 quốc gia khu vực và vùng lãnh thổ. Trong tháng 7, một lọat các vụ sáp nhập mở rộng ảnh hƣởng của HP trong máy in cá nhân và thị trƣờng phần mềm. HP mua lại: Tabblo, in từ trang web dễ dàng và tiện lợi hơn. + Logoworks, để cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ quyền truy cập + đến các giải pháp thiết kế chuyên nghiệp ở một phần nhỏ giá thị trường. SPI Dynamics, Inc, ứng dụng phần mềm đánh giá an ninh và dịch + vụ; Neoware Inc, một nhà cung cấp của khách hàng giải pháp điện + ảo toán và hóa; MacDermid ColorSpan Inc, một nhà sản xuất máy in phun kỹ thuật + số định dạng rộng;   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 12
 13.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm Opsware, một trung tâm dữ liệu hàng đầu thị trƣờng phần mềm tự + động hóa của công ty; EYP Mission Critical Inc, một công ty tƣ vấn toàn cầu cho các trung + tâm dữ liệu quy mô lớn. 2008 HP là công ty công nghệ thông tin đầu tiên nhận ra các thông tin về sự liên - quan giữa khí thải gây hiệu ứng nhà kính và quá trình sản xuất sản phẩm của họ từ nhà sản xuất cung ứng đầu tiên. Báo cáo này là một phần của nỗ lực của HP để gia tăng trách nhiệm đối với môi trƣờng của các nhà cung ứng trong chuỗi cung ứng. Trong tháng tƣ, HP giới thiệu đầy đủ các chức năng,máy tính xách tay - mini: HP 2133 . Thiết kế này dành cho thị trƣờng giáo dục, nó cũng là thiết bị dành cho các chuyên gia thƣờng xuyên di động, một thiết bị kiểu dáng đẹp,nhẹ, có thể cung cấp truy cập thông tin và khả năng cộng tác với những ngƣời khác. Ngày 26 Tháng 8, HP mua lại Electronic Data SystemsCorporation (EDS)- - công ty dịch vụ công nghệ- với giá 13,9 tỷ $ .Với việc mua lại này,theo công bố vào ngày 13 tháng 5, HP có một danh mục đầu tƣ rộng nhất về sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp cuối cùng trong ngành công nghiệp công nghệ .Việc mua lại này là bởi vì muốn thu về các giá trị lớn nhất trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin và lớn thứ hai trong ngành công nghiệp công nghệ, sau khi mua lại Compaqcủa HP vào năm có doanh thu hàng năm hơn 2002. Công ty $ 38 tỷ và 210.000 nhân viên, hoạt động tại hơn 80 quốc gia. Trong tháng 11 HP đã hoàn thành công cuôc chuyển đổi sau 3 năm trong - lĩnh vực CNTT nội bộ . Nhƣ một kết quả của nỗ lực này, HP làm giảm chi phí hoạt động CNTT của mình khoảng một nửa, cung cấp thông tin đáng tin cậy hơn cho các giám đốc điều hành để đƣa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn, và việc thiết lập một cơ sở hạ tầng CNTT đơn giản hơn và đáng tin cậy hơn cung cấp 1 cách liên tục tình hình kinh doanh và hỗ trợ tăng trƣởng trong tƣơng lai của công ty. HP nhận đƣợc sự tin tƣởng của IEEE Milestone trong ngành kỹ thuật điện - 2009 và giải thƣởng máy tính khoa học của HP-35 . Đƣợc giới thiệu vào năm 1972, HP-35 là máy tính khoa học đầu tiên có kích thƣớc cầm tay mà có cùng các tiêu chuẩn giống các máy tính khác,cái mà chỉ có thể thực hiện bốn chức năng cơ bản – cộng, trừ, nhân và chia.   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 13
 14.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm HP mua lại 3Com Corporation, một nhà cung cấp hàng đầu của các - mạng chuyển đổi, định tuyến và giải pháp bảo mật. Chiến lƣợc của HP đƣợc xây dựng dựa trên sự hội tụ của các máy chủ, lƣu trữ dữ liệu, mạng, quản lý, cơ sở vật chất và các dịch vụ. 2010 Để mở rộng chiến lƣợc di động của mình, HP mua lại Palm - Inc, PalmInc cung cấp điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành máy tính thay cho hệ thống điều hành của điện thoại di động. - Ngày 06 Tháng Tám, Giám đốc điều hành Mark Hurd từ chức, và Giám đốc tài chính Cathie Lesjak đƣợc bổ nhiệm tạm thời làm giám đốc điều hành. Ngày 30 tháng 9, Leo Apotheker, trƣớc đây thuộc SAP,trở thành Giám đốc điều hành và chủ tịch. HP mua lại ArcSight, một công ty quản lý an ninh và các nguyên tắc, để cải - thiện các rủi ro mà doanh nghiệp nhận biết đƣợc. HP đạt đƣợc một số sự kiện quan trọng trong các nỗ lực thân thiện với môi - trƣờng , bao gồm cả việc sản xuất hơn 1 tỉ hộp mực từ nhựa tái chế. ba, HP sẽ mở ra một cơ sở nghiên - 2011 Trong tháng cứu ở Fort Collins, Colorado, để nghiên cứu các chiến lƣợc mới nhằm giảm tác động môi trƣờng đối với trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo. HP giới thiệu chuột không dây đầu tiên của ngành công nghiệp không - dây.HP Wi-Fi Mobile Mouse là chuột đầu tiên để kết nối một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần phải có một cổng USB thông qua một máy tính đƣợc xây dựng để nhận tín hiệu Wi-FI. Ngày 18 tháng 8, HP thông báo ý định của mình là muốn sở hữu Tổng công - ty Corporation plc, một công ty cung cấp các phần mềm cho doanh nghiệp. Ngày 22 tháng 9: ban giám đốc của HP bổ nhiệm Meg Whitman là chủ tịch - và giám đốc điều hành, thay thế Leo Apotheker. Ray Lane từ chủ tịch không điều hành trở thành chủ tịch điều hành của hội đồng quản trị.   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 14
 15.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2.1. Môi trường vĩ mô 2.1.1. Môi trường kinh tế Tổng quan tình hình Nền kinh tế Hoa Kỳ đƣợc xem là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các doanh nghiệp trong nƣớc chủ yếu là theo định hƣớng thị trƣờng mà hầu hết các quyết định và các hoạt động đƣợc phát triển bởi những ngƣời chủ. Nền kinh tế Mỹ năng động nhƣ vậy chủ yếu là do lĩnh vực kinh doanh phong phú và đa dạng của nó. Một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong cả nƣớc là ngành công nghiệp sản xuất. Tuy nhiên có một số vấn đề ki nh tế ở Mỹ có thể ảnh hƣởng đến kế hoạch tăng trƣởng và chiến lƣợc của nền kinh tế. Một trong những vấn đề này là mức độ đáng kể tỷ lệ thất nghiệp trong nƣớc, ngoài ra, có một tỷ lệ đáng kể thanh niên Mỹ không tốt nghiệp. Trong giai đoạn từ 2002 - 2011, về kinh tế, có một số vấn đề nổi trội nhất đƣợc đề cập đến đó là:  Năm 2002: Sau năm 2000, kinh tế toàn cầu giảm sút, đặc biệt là từ sau sự kiện khủng bố 11/9 tại Mỹ, giá dầu thế giới càng giảm mạnh hơn. Năm 2001 mỗi thùng dầu chỉ còn 20 USD một thùng, giảm 35% so với trƣớc. Nhu cầu nhiên liệu giảm mạnh cũng góp phần vào sự giảm giá dầu. Cho đến năm 2002 thì nền kinh tế thế giới vƣợt qua các cuộc khủng hoảng dầu và đi vào phục hồi.  Năm 2003 -2008: Trong khi năm 2002 thì giá dầu tụt dốc nhanh chóng thì đến năm 200 3 thì giá dầu đã nhanh chóng tăng trở lại và tăng liên tục cho đến năm 2008 thì mới có dấu hiệu chững lại. Trƣớc sự bất ổn của giá dầu không theo đã tác động mạnh đến mọi mặt của nền kinh tế các nƣớc trên toàn cầu. Dƣới tác động của mùa đông khắc nghiệt   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 15
 16.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm 2005 - 2006 ở châu Âu và Bắc Mỹ cũng nhƣ những bất ổn chính trị tại Irắc, Iran, xung đột giữa Ixaren và các lực lƣợng hồi giáo cực đoan, giá dầu mỏ năm 2006 đã ngày càng tăng đến những mức kỷ lục mới. Trên thực tế, tháng 8/2006 giá dầu mỏ thế giới đã lên đến gần 80 USD/ thùng, mức cao nhất từ trƣớc đến nay. Tuy sang tháng 9/2006 giá dầu mỏ đã giảm xuống dƣới 70 USD/ thùng, nhƣng mức giá này vẫn cao hơn 17% so với đầu năm 2006 và cao hơn 55% so với đầu năm 2005.  Năm 2008 – 2009: Cuộc khủng hoảng tín dụn g khơi mào với sự kiện Ngân hàng Lehman Brothers tuyên bố phá sản ngày 17/9/2008 dẫn đến cuộc khủng khoảng kinh tế - tài chính trên toàn thế giới năm 2008-2009. Hàng loạt ngân hàng tuyên bố phá sản, bị mua lại hoặc bị kiểm soát đặc biệt chỉ trong thời gian ngắn. Thế giới đã thực sự chao đảo, nghiêng ngả bởi làn sóng sụp đổ của các nhà băng. Theo thống kê, từ cuối năm 2007 đến giữa năm 2009 toàn thế giới đã có khoảng 33 ngân hàng ở các qui mô khác nhau bị mua lại, 92 ngân hàng phải tuyên bố phá sản.  Năm 2010-2011: Khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra với hình thức mới. Đó là cuộc khủng hoảng nợ công. Không chỉ bó hẹp trong phạm vi Hy Lạp, sang năm 2010, cuộc khủng hoảng nợ châu Âu lan rộng sang Italy, Đức, Tây Ban Nha rồi Bồ Đào Nha… Cuộc khủng hoảng nợ châu Âu khiến đồng tiền chung khu vực lao đao so với đôla Mỹ. Tính đến tháng 5/2010, euro rơi xuống mức giá thấp nhất suốt 4 năm so với USD vì các nhà đầu tƣ lo sợ sẽ có thêm nhiều quốc gia đi vào vết xe đổ của Hy Lạp. Trong khi nền kinh tế Mỹ phục hồi chậm chạp và vẫn chƣa có dấu hiệu khả quan thì vào tháng 8/2011 Quốc hội và chính phủ Mỹ đã đạt đƣợc Thỏa thuận sẽ nâng mức trần nợ công lên thêm 2,4 nghìn tỉ USD, chia làm hai giai đoạn, đổi lấy việc cắt giảm chi tiêu 917 tỉ USD trong 10 năm tới, kèm theo chƣơng trình giảm thâm hụt ngân sách 1,5 nghìn tỉ USD thông qua cải cách thuế và cắt giảm các chƣơng trình phúc lợi xã hội và bị tổ chức xếp hạng tín dụng S&P hạ bậc tín nhiệm, từ đây chính phủ Mỹ chấp nhận chi phí cao hơn khi vay mƣợn trên thị trƣờng tài chí nh quốc tế. Trong quý đầu năm 2012 S&P cũng đã hạ bậc tín nhiệm của 15/17 nƣớc thuộc Eurozone.   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 16
 17.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm Động đất, song thần, thảm họa hạt nhân vào tháng 3 tại Nhật đã phá hủy thành tựu kinh tế của Nhật trong gần 2 thập kỷ qua. Đẩy Nhật rơi vào tình trạng từ một nƣ ớc viện trợ ODA trở thành nƣớc nhận viện trợ. Viện trợ, sản xuất và tiêu dùng từ Nhật suy giảm đã khiến các nƣớc phụ thuộc vào Nhật cũng rơi vào khốn đốn, càng kéo thế giới lâm vào tình thế khó khăn hơn. Cuộc khủng hoảng kinh tế này đã kéo theo nhiều hệ lụy: lạm phát gia tăng, lãi suất cao dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang làm sụt giảm niềm tin của ngƣời tiêu dùng và nhà đầu tƣ. Tác động mạnh mẽ đến sản xuất, đầu tƣ của doanh nghiệp, …khiến cho nền kinh tế rơi vào tình trạng gần nhƣ đình trệ. Tuy nhiên trong hoàn cảnh khó khăn này thì Trung Quốc cũng nhƣ một số nƣớc châu Á, đang có tốc độ phát triển mạnh, đóng vai trò đầu tàu với hy vọng kéo nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng Ảnh hưởng đến ngành sản xuất máy tính và phụ kiện Đe dọa: Có thể nói, khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 - nay là mối đe dọa lớn đến hầu hết các ngành kinh tế. Lạm phát gia tăng, lãi suất cao dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang, chi phí nguyên vật liệu gia tăng, ngƣời dân thắt chặt chi tiêu hơn trong tiêu dùng khiến doanh thu toàn ngành sản xuất máy tính và phụ kiện giảm, nhiều công ty máy tính đã gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, huy động vốn. Cơ hội: Cuộc khủng hoảng là thách thức to lớn đối với các công ty trên toàn thế giới nhƣng cũng là cơ hội cho những tập đoàn công ty máy tính lớn mạnh, hoạt động hiệu quả có điều kiện để có thể mở rộng thị phần của mình hay thâu tóm những công ty đang trên bờ vực phá sản. 2.1.2. Môi trường nhân khẩu học Tổng quan tình hình  Dân số thế giới tăng nhanh Trong 1 thập kỷ qua, dân số thế giới tăng nhanh, đạt 7 tỷ ngƣời vào cuối năm 2011, dự đoán đạt 9 tỷ ngƣời vào năm 2050.   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 17
 18.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm Phần lớn việc gia tăng dân số chủ yếu tập trung ở các nƣớc đang phát triển, các nƣớc này tăng từ 5.3 tỷ và lên đến 7.8 tỷ trong năm 2050. Còn ở những nƣớc phát triển thì mức tăng ít thay đổi, duy trì ở mức 1.2 tỷ . Sự gia tăng này đã đè nặng gánh nặng an sinh xã hội lên các nƣớc càng làm trì trệ thêm sự phát triển kinh tế và chất lƣợng cuộc sống. Mức thu nhập và chất lƣợng cuộc sống của con ngƣời này nay đƣợc nâng cao họ càng ngày càng quan tâm đến sự phát triển của khoa học công nghệ và luôn muốn đƣợc sử dụng các sản phẩm công nghệ mới. Phong cách làm việc của một bộ phận lực lƣợng lao động (đặc biệt là đội ngũ nhân viên trí thức) cũng có nhiều thay đổi, thay vì làm việc trên giấy tờ thì ngày nay con ngƣời làm việc với máy tính nhiều hơn, họ có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu với chỉ một laptop kết nối mạng internet. Sinh viên ngày nay có nhu cầu cao trong việc sử dụng máy tính trong học tập và đời sống. Con ngƣời cũng đặt ra các yêu cầu cao cho các sản phẩm công nghệ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của họ. Ảnh hưởng đến ngành sản xuất máy tính và phụ kiện Cùng với sự gia tăng dân số, gia tăng thu nhập và chất lƣợng cuộc sống cũng nhƣ thay đổi trong văn hóa làm việc và học tập của một bộ phận lớn dân số đã mở ra một thị trƣờng lớn cho ngành sản xuất máy tính. Tuy nhiên với các yêu cầu ngày càng cao của khác hàng cũng đặt ra cho ngành thách thức sản xuất ra các sản phẩm hữu dụng và có chất lƣợng. 2.1.3. Môi trường công nghệ Tình hình công nghệ Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 ghi nhận nhiều tiến bộ công nghệ có tính chất đột phá làm tái cấu trúc và thay đổi bộ mặt của nhiều ngành, trong đó có ngành sản xuất máy tính và phụ kiện. Sự ra đời của kỹ thuật sản xuất chip tích hợp transistor mật độ cao đã cho ra đời các bộ vi xử lý tốc độ lớn từ đây đặt ra yêu cầu cho các nhà sản xuất máy tính tạo ra những sản phẩm đáp ứng đƣợc tốc độ xử lý nhanh này.   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 18
 19.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm Việc cho ra đời máy tính bảng gọn nhẹ, tốc độ xử lý cao đã tạo ra một đe dọa lớn cho các sản phẩm máy tính truyền thống. Hệ điều hành Windown 7 và sắp tới là Windown 8 ra đời đã làm cho các máy tính cũ khó đáp ứng đƣợc yêu cầu kỹ thuật của của các hệ điều hành này đã đặt ra yêu cầu đầu tƣ lớn vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm máy tính mới đồng bộ hóa và tƣơng thích với các hệ điều hành này. Ngoài hệ điều hành thì công nghệ điện toán đám mây cũng đặt ra cơ hội và thách thức cho các nhà sản xuất thiết bị mạng nói riêng và các nhà sản xuất máy tính nói chung. 2.1.4. Môi trường chính trị pháp luật Sở hữu tƣ nhân là hệ thống thống lĩnh thị trƣờng ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, cả hai doanh nghiệp nhà nƣớc và tƣ nhân đƣợc cấp thẩm quyền ra quyết định phân cấp. Hệ thống tự do trong khu vực doanh nghiệp Mỹ đƣợc thực hiện rõ ràng bởi số lƣợng của sản xuất và đầu ra của doanh nghiệp tƣ nhân. Chính phủ đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của quốc gia. Một trong những vai trò quan trọng của chính phủ trong kinh doanh là sự phát triển và thực thi pháp luật liên quan đến kinh doanh khác nhau. Những luật này bao gồm kinh doanh và bảo vệ quyền sở hữu vật chất và trí tuệ cũng nhƣ cấm các hoạt động kinh doanh đƣợc coi là không công bằng. Ngành sản xuất máy tính với đặc thù đầu tƣ lớn vào R&D, liên tục đƣa ra các sản phẩm mới nên việc bảo hộ bằng sáng chế đƣợc đặt ra hàng đầu. Pháp luật ở Mỹ rất chặt chẽ và công bằng cũng đã tạo sự yên tâm cho các nhà sản xuất máy tính tự do nghiên cứu và bán các sản phẩm hợp pháp của mình.   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 19
 20.  Quản trị tài chính nâng cao GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm 2.2. Môi trường ngành sản xuất máy tính và phụ kiện 2.2.1. Phân tích ngành theo mô hình 5 lực lượng cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng (Trung bình) 2.2.1.1. Có một rào cản vừa phải để đe dọa những công ty mới vì tính kinh tế theo quy mô đạt đƣợc bởi những công ty hiện tại sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh của họ. Vốn cao : Bất kỳ doanh nghiệp mới nào muốn thâm nhập vào thị trƣờng đều cần - có một số vốn lớn. Sản phẩm khác biệt: Công nghệ cần đƣợc cải tiến liên tục để lấy sự chú ý - của khách hàng. Chi phí chuyển đổi khách hàng trung bình : Các nhà sản xuất máy tính đều có - những tiêu chuẩn chung nhất định cho các sản phẩm, điều đó chứng tỏ khách hàng dễ thay đổi máy tính của họ nhƣng các mặt hàng máy tính có giá cao nên cũng hạn chế việc chuyển sang sử dụng một máy tính khác. Năng lực thương lượng của người mua: (Trung bình) 2.2.1.2. Các khách hàng cá nhân chỉ có thể lựa chọn sản phẩm máy tính trên thị trƣờng với các mẫu mã và chất lƣợng khác nhau và họ hầu nhƣ không có năng lực thƣơng lƣợng với các nhà sản xuất. Tuy nhiên nhóm khách hàng tổ chức mua hàng thƣờng xuyên và số lƣợng lớn có khả năng tác động đến nhà sản xuất về yêu cầu đối với các sản phẩm và mức giá họ sẵng sang chi trả. Vì thế nhận định chung năng lực thƣơng lƣợng của khách hàng ở mức trung bình. Năng lực thương lượng của các nhà cung cấp:(Cao) 2.2.1.3. Ngành sản xuất máy tính yêu cầu các sản phẩm có chất lƣọng và độ chính xác cao, tiêu chuẩn sản phẩm của ngành cũng rất khắt khe nên chỉ có một số ít các nhà cung cấp đạt đƣợc những tiêu chuẩn này để cung cấp các nguyên liệu đầu vào cho ngành ( mainboard, chip, ram...). Một số các nhà cung cấp lớn và đáng tin cậy, công nhận   TH: Nhóm JOHNSON & JOHNSON Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản