PHÂN TÍCH THÂM HỤT CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Chia sẻ: Thao Hien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
263
lượt xem
83
download

PHÂN TÍCH THÂM HỤT CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã trải qua những thăng trầm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như xuất phát từ nội tại nền kinh tế nước ta: tăng trưởng cao nhưng chưa ổn định, lạm phát tăng cao (2008) và đặc biệt hơn nữa đó là tình trạng thâm hụt cán cân vãng lai bắt nguồn tư thâm hụt cán cân thương mại ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và hện trạng môi trường đầu tư...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH THÂM HỤT CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  1. Bai 1 PHÂN TÍCH THÂM HỤT CAN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tạp chí ngân hàng số 0023 ngày 5/1/2011-Th.s Nguyễn Thị Hiền Tinh cần thiết của bài báo: 1. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã trải qua những thăng tr ầm do ảnh h ưởng c ủa cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như xuất phát từ nội tại n ền kinh t ế n ước ta: tăng trưởng cao nhưng chưa ổn định, lạm phát tăng cao (2008) và đặc biệt hơn nữa đó là tình trạng thâm hụt cán cân vãng lai bắt nguồn tư thâm hụt cán cân thương m ại ngày càng gia tăng. Bên c ạnh đó do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và hện trạng môi tr ường đầu t ư c ủa Vi ệt Nam chưa được cải thiện như mong đợi, dòng vốn đầu tư trực ti ếp và gián ti ếp n ước ngoài vào Vi ệt Nam chưa tăng trưởng vững chắc. Hiện trạng này gây sức ép không nh ỏ đ ến cán cân thanh toán quốc tế về khả năng chống đỡ các sức ép từ bên ngoài và tính bền vững của nền kinh tế nước ta. Mục tiêu bài báo 2. Làm rõ đâu là nguyên nhân sâu xa tác động đến trạng thái của cán cân vãng lai và s ức ch ịu đ ựng thâm hụt của nó đối với cán cân thanh toán quốc tế để từ đó dduwa ra giải pháp cải thiện. Nội dung chính của bài báo 3. Diễn biến cán cân vãng lai 3.1. Luôn trong tình trạng thâm hụt. Năm 1999, lần đầu tiên cán cân này chuy ển v ề tr ạng thái th ặng dư. Trong những năm tiếp theo, tốc độ tăng nhập khẩu cao h ơn t ốc đ ộ tăng xu ất kh ẩu nên th ặng dư cán cân vãng lai dần thu hẹp lại và chuyển sang thâm hụt ngày càng r ọng ra đ ặc bi ệt trong những năm gần đây. 3.2. Nguyên nhân: - Có thể nói, nguyên nhân sâu xa của tình trạng thâm hụt cán cân vãng lai đ ều xu ất phát t ừ sự m ất cân đối, chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư trong nước - Hiện tượng tăng trưởng nóng của thị trường ch ứng khoán Vi ệt Nam trong th ời gian 2007 làm cho luồng đầu tư gián tiếp chảy vào Việt Nam vô hình chung làm cho ngu ồn đầu t ư và tiêu dung của Việt Nam tăng lên, trong khi xu hướng tiết kiệm của người Việt Nam dang giảm rõ nét. - Vấn đề thâm hụt ngân sách nhà n ước cũng th ường đi kèm v ới thâm h ụt cán cân vãng lai 3.3. Phân tích khả năng chiu dựng của cán cân vãng lai Bước sang 2002 trở đi, tình trạng thâm h ụt cán cân vãng lai l ại ti ếp t ục ti ếp di ễn. Tuy nhiên, mức thâm hụt có xu hướng giảm dần và ở mức không đang kể cho đến năm 2006. Khi n ền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn vào n ền kinh tế thế gi ới, thâm h ụt cán cân vãng lai l ại tăng đ ột biến mức kỷ lục là năm 2008. Thâm hụt lớn về thương mại và cán cân vãng lai trong nh ững năm gần đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng bền vững của n ền kinh t ế đặc bi ệt s ẽ t ạo nên áp lực làm giảm giá dồng nội tệ Ch ỉ số n ợ n ước ngoài so v ới GDP c ủa Vi ệt Nam có xu h ướng ổn đ ịnh dao động từ 30-35%. Đây là mức khá yên tâm vượt qua mưc an toàn 40% (chuẩn mực quốc tế) Nguồn dự trữ ngoại hối của việt Nam hầu hết đều trong trạng thái khan hiếm duy trì ở mức thấp. tuy nhiên sau khi gia nhập WTO, Vi ệt Nam đẫ ph ần nào c ải thi ện đ ược m ức d ự tr ữ ngoại hối của mình. Kết luận bài báo 4. Thâm hụt cán cân vãng lai của Vi ệt Nam b ắt ngu ồn t ừ thâm h ụt c ấn cân th ương m ại. Nguyên nhân sâu xa của thực trạng này là do năng lực sản xuất hàng xuất khẩu c ủa Việt Nam còn quá th ấp so với khu vục trong khi nhu cầu nhập khẩu tăng. Vì vậy,Vi ệt Nam càn có nhi ều gi ải pháp đ ồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì vậy, c ần cải thi ện các chính sách v ề t ỷ giá, c ơ c ấu s ản xuất… nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa xu ất kh ẩu trên c ả hai ph ương di ện giá c ả và chất lượng, thương hiệu. Có như vậy, Việt Nam mới có cơ hội cải thiện cán cân thương m ại, cán cân vãng lai, từ đó giảm sức ép đối với cán cân thanh toán và d ự tr ữ ngo ại h ối c ủa Viêttj Nam trong dài hạn 1
  2. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản