intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích thị trường cạnh tranh

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

652
lượt xem
282
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các mô hình đơn giản của cung và cầu có thể được sử dụng để phân tích các chính sách khác nhau của chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thị trường cạnh tranh

 1. Chuû ñeà 1 Phaân tích thò tröôøng caïnh tranh 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 1
 2. Caùc chuû ñeà chính  Hieäu quaû cuûa thò tröôøng caïnh tranh  Chính saùch kieåm soaùt giaù: giaù toái ña, giaù toái thieåu  Trôï giaù vaø haïn ngaïch saûn xuaát  Taùc ñoäng cuûa thueá vaø trôï caáp  Thueá vaø haïn ngaïch nhaäp khaåu  Thueá vaø haïn ngaïch xuaát khaåu 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 2
 3. Hieäu quaû cuûa thò tröôøng caïnh tranh Giaù Thaëng dö ngöôøi tieâu S duøng A CS = A P PS = B B NW = A + B Thaëng dö nhaø saûn xuaát D 0 Q Löôïng 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 3
 4. Chính saùch kieåm soaùt giaù cuûa chính phuû. Giaù toái ña P * Muïc ñích : Baûo veä lôïi ích ngöôøi tieâu duøng S Toån thaát voâ ích * Taïo neân söï thieáu huït * Caàn moät cheá phaân phoái phi A B giaù caû. P0 * Cô sôû toàn taïi caùc tieâu cöïc C D * Toång phuùc lôïi xaõ hoäi giaûm max P ∆ CS = C-B E Thieáu huït D ∆ PS = -C-D Q1 Q0 Q2 Q ∆ NW (DWL) = -B-D 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 4
 5. soaùt giaù khi ñöôøng caàu laø ít co giaõn D P ∆ CS = C - B S A B P0 Neáu ñöôøng caàu laø C D raát ít co giaõn, tam Pmax giaùc B coù theå lôùn hôn hình chöõ nhaät C vaø ngöôøi tieâu duøng seõ bò thieät do chính saùch kieåm soaùt giaù toái ña Q0 Q Q1 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 5
 6. Chính saùch kieåm soaùt giaù cuûa chính phuû. Giaù toái thieåu Khi giaù quy ñònh khoâng P ñöôïc thaáp hôn Pmin löôïng caàu chæ laø Q2 , DWL laø dieän tích caùc tam giaùc B S vaø D Pmin A B P0 D C D Q2 Q0 Q3 Q 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 6
 7. Chính saùch Giaù toái thieåu (tt) Neáu nhaø saûn xuaát saûn xuaát taïi möùc P Q3, löôïng saûn phaåm Q3 – Q2 seõ khoâng baùn ñöôïc. S Pmin Thay ñoåi trong thaëng dö nhaø saûn A P0 B xuaát seõ laø A - D - E. D Phuùc lôïi cuûa caùc C nhaø saûn xuaát coù E theå seõ giaûm ñi. DWL = B,D vaø E D Q2 Q0 Q3 Q 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 7
 8. Möùc löông toái thieåu Caùc doanh nghieäp khoâng ñöôïc traû löông w thaáp hôn wmin. Ñieàu naøy seõ laøm taêng naïn thaát nghieäp. S wmin A B DWL laø caùc tam giaùc B vaø D w0 D C Thaát nghieäp D L1 L0 L2 L 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 8
 9. Trôï giaù vaø haïn ngaïch saûn xuaát  Phaàn lôùn caùc chính saùch veà noâng nghieäp thöôøng ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû trôï giaù.  Chính saùch trôï giaù laø quy ñònh giaù caû cao hôn giaù caân baèng thò tröôøng vaø chính phuû seõ mua heát saûn löôïng thöøa.  Chính saùch naøy ñoâi khi coøn keát hôïp vôùi chính saùch khuyeán khích giaûm saûn löôïng 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 9
 10. Trôï giaù S P Qg Ñeå duy trì möùc giaù Ps chính phuû mua soá Ps D löôïng : Qg = Q2 – Q1 A B P0 ∆ CS = - A – B ∆ PS = A + B + D D + Qg D Q1 Q0 Q2 Q 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 10
 11. Trôï giaù (tt) P S Qg Ps Chi phí cuûa chính phuû laø D A hình chöõ nhaät = PS (Q2 - Q1) B P0 DWL D + Qg D Q1 Q0 Q2 Q 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 11
 12. Trôï giaù (tt)  Coù caùch naøo ít toán keùm hôn maø vaãn laøm gia taêng thu nhaäp cuûa noâng daân baèng khoaûn A + B + D khoâng? 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 12
 13. Haïn ngaïch saûn xuaát S’ • Cung giôùi haïn ôû möùc Q1 • Ñöôøng cung dòch chuyeån sang S’ = Q1 P S PS D A B P0 • ∆ CS = - A - B C • ∆ PS = A - C • DW L = - B - C D Q1 Q0 Q 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 13
 14. Haïn ngaïch saûn xuaát (tt) •PS ñöôïc quy ñònh keøm theo thöôûng P • Chi phí cuûa chính phuû = B + C + S’ D  ∆ PS = A - C + B + C + S D = A + B + D. PS A D  ∆ CS = -A -B P0 B C  ∆G = -B -C-D D  DW L = - B - C Q1 Q0 Q 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 14
 15. Haïn ngaïch saûn xuaát (tt) P S’  Ca â u hoûi:  Chính phuû a ùp S duïng chính PS sa ùch na øo ñe å D A gia ûm chi phí B nhöng va ã n coù P0 C t he å t rôï ca á p ñöôïc cho noâ ng da â n? D  Chính sa ùch na øo Q1 Q0 Q t oá n ke ùm hôn: 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 15
 16. Taùc ñoäng cuûa thueá vaø trôï caáp  Khi chính phuû ñaùnh thueá giaùn thu ñoái vôùi nhaø saûn xuaát thì ai laø ngöôøi chòu thueá?  Khi chính phuû ñaùnh thueá ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng thì ai laø ngöôøi chòu thueá?  Khi chính phuû trôï caáp cho nhaø saûn xuaát caên cöù treân saûn löôïng saûn xuaát thì ai laø ngöôøi ñöôïc lôïi?  Khi chính phuû trôï caáp cho ngöôøi 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 16
 17. Taùc ñoäng cuûa thueá vaø trôï caáp (tt)  Gaùnh naëng thueá (hay lôïi ích do trôï caáp) moät phaàn do ngöôøi tieâu duøng chòu, moät phaàn do nhaø saûn xuaát gaùnh.  Chuùng ta seõ xem xeùt moät loaïi thueá ñaëc thuø laø loaïi thueá tính baèng moät soá tieàn treân moãi ñôn vò saûn phaåm. 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 17
 18. Taùc ñoäng cuûa thueá ñaùnh theo ñôn vò saûn phaåm P * Saûn löôïng giaûm S * Giaù caàu taêng PD1 A * Giaù cung giaûm P0 B D ∆ CS = - A – B C t PS1 ∆ PS = -C – D ∆G = A + C D DWL = -B -D Q Q1 Q0 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 18
 19. Taùc ñoäng cuûa thueá tuyø thuoäc vaøo ñoä co giaõn cuûa Cung vaø Caàu P D P S Gaùnh naëng thueá rôi PD1 vaøo ngöôøi mua S t PD1 P0 P0 PS1 t D PS1 Gaùnh naëng thueá rôi vaøo ngöôøi baùn Q1 Q0 Q Q1 Q0 Q 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 19
 20. Trôï caáp Gioáng nhö thueá, lôïi ích cuûa trôï caáp ñöôïc chia ra cho caû ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn, tuøy thuoäc vaøo ñoä co giaõn * Saûn löôïng taêng P cuûa cung vaø caàu. S * Giaù caàu giaûm PS1 * Giaù cung taêng A B P0 E s ∆ CS = C + D C D PD 1 ∆ PS = A + B ∆ G = -A -B - C -D -E D DWL = -E Q Q0 Q1 29.3.2009 Ñaëng Vaên Thanh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2