intTypePromotion=3

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG 11

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
93
lượt xem
25
download

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỰ CHUẨN HÓA (NORMALISATION) GIỚI THIỆU Một csdl còn dư thừa dữ liệu sẽ gây trở ngại cho việc cập nhật dữ liệu. Chuẩn hóa csdl là hoạt động tạo ra một csdl không còn dư thừa dữ liệu, một csdl đạt tối thiểu dạng chuẩn 3. Trong các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống, hoạt động chuẩn hóa nằm trong giai đoạn thiết kế csdl (xem hình) II PHỤ THUỘC HÀM (FUNCTIONAL DEPENDENCY) 1 Phụ thuộc hàm Thuộc tính Y trong quan hệ phụ thuộc hàm vào thuộc tính X (hay X1, X2,..) của cùng quan hệ, nếu ứng với giá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG 11

  1. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 89 Chöông 11 . SÖÏ CHUAÅN HOÙA (NORMALISATION) I GIÔÙI THIEÄU Moät csdl coøn dö thöøa döõ lieäu seõ gaây trôû ngaïi cho vieäc caäp nhaät döõ lieäu. Chuaån hoùa csdl laø hoaït ñoäng taïo ra moät csdl khoâng coøn dö thöøa döõ lieäu, moät csdl ñaït toái thieåu daïng chuaån 3. Trong caùc giai ñoaïn phaân tích thieát keá heä thoáng, hoaït ñoäng chuaån hoùa naèm trong giai ñoaïn thieát keá csdl (xem hình) II PHUÏ THUOÄC HAØM (FUNCTIONAL DEPENDENCY) 1 Phuï thuoäc haøm Thuoäc tính Y trong quan heä phuï thuoäc haøm vaøo thuoäc tính X (hay X1, X2,..) cuûa cuøng quan heä, neáu öùng vôùi giaù trò cuûa X chæ coù 1 giaù trò cuûa Y. Kyù hieäu: X→Y hay X1,X2→Y Ta noùi Thuoäc tính Y phuï thuoäc haøm vaøo thuoäc tính X hay giaù trò cuûa X xaùc ñònh duy nhaát moät giaù trò cuûa Y hay Y ñöôïc xaùc ñònh bôûi X. Ví duï: Trong heä csdl HOÏC VIEÂN, thuoäc tính teân hoïc vieân phuï thuoäc haøm vaøo maõ hoïc vieân 2 Phuï thuoäc haøm ñaày ñuû Thuoäc tính Y trong quan heä phuï thuoäc haøm ñaày ñuû vaøo thuoäc tính X (X1, X2,..) cuûa cuøng quan heä, neáu noù phuï thuoäc haøm vaøo X vaø khoâng phuï thuoäc haøm vaøo moät phaàn cuûa X. http://www.ebook.edu.vn
  2. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 90 Ví duï: Trong vaán ñeà Tröôøng Cao Ñaúng Coäng Ñoàng Nuùi Xanh tröôùc ñaây ta ñaõ coù qui taéc quaûn lyù: Moãi HOÏC VIEÂN coù theå ghi danh vaøo hoïc moät hay nhieàu MOÂN HOÏC. Moãi MOÂN HOÏC coù theå ñöôïc ghi danh bôûi moät hay nhieàu HOÏC VIEÂN. Maõ hoïc vieân, maõ moân hoïc → ngaøy nhaäp hoïc III CAÙC DAÏNG CHUAÅN 1 Ví duï Coâng ty Kim khí Ñai oác vaø Buø lon (NBHC) coù nhieàu cöûa haøng hoaït ñoäng vôùi teân rieâng. Baûng toàn kho cuûa Cöûa haøng Kim khí Maët nam (moät trong caùc cöûa haøng cuûa Coâng ty NBHC) coù daïng nhö sau: COÂNG TY KIM KHÍ ÑAI OÁC VAØ BUØ LON DANH SAÙCH TOÀN KHO Maõ cöûa haøng: M515 Teân cöûa haøng: Cöûa haøng kim khí maët nam maõ moâ taû haøng maõ nhaø teân nhaø cung ñòa chæ nhaø löôïng ñôn thaønh haøng cung caáp caáp cung caáp toàn giaù tieàn Acme Bolt Co 45 Hay Street 3241 Buø lon 2 cm 34513 123 $0.50 $61.50 45 Hay Street 3541 OÁc 5 cm 34513 Acme Bolt Co 546 $0.70 $382.20 7 Blacktown Road 4325 Voøng ñeäm 30 mm 57913 Washer Co 567 $0.12 $68.04 45 Hay Street 5678 Ñai oác 8 mm 34513 Acme Bolt Co 342 $0.17 $58.14 Best Fasteners 281 Pilbara Way 1478 Ñinh oác 40 mm 00972 1267 $0.09 $114.03 7 Blacktown Road 4327 Voøng ñeäm 40 mm 57913 Washer Co 165 $0.15 $24.75 ... ... ... ... ... ... .. ... Toång coäng $708.66 Qui taéc quaûn lyù: 1. Baûng Toàn kho cuûa Cöûa haøng Kim khí Maët nam laø maãu tieâu bieåu cho taát caû cöûa haøng 2. Moãi nhaø cung caáp cung caáp nhieàu maët haøng, nhöng moät maët haøng chæ ñöôïc cung caáp bôûi moät nhaø cung caáp 3. Moät maët haøng ñöôïc löu tröõ ôû nhieàu cöûa haøng. Ví duï maët haøng maõ soá 3241 ñöôïc löu tröõ trong cöûa haøng M515 nhöng noù cuõng ñöôïc löu tröõ trong cöûa haøng M516 vaø M517. 4. Löôïng toàn laø soá löôïng toàn cuûa moät maët haøng cuûa moät cöûa haøng. 5. Ñôn giaù cuûa moät maët haøng laø ñôn giaù chung cho taát caû caùc cöûa haøng http://www.ebook.edu.vn
  3. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 91 6. Toång coäng laø toång cuûa coät thaønh tieàn 7. Maõ cöûa haøng, maõ haøng, maõ nhaø cung caáp laø thuoäc tính nhaän dieän cuûa cöûa haøng, haøng, nhaø cung caáp Ta thöïc hieän caùc böôùc chuaån hoùa quan heä cuûa ví duï coâng ty NBHC theo caùc böôùc sau: QUAN HEÄ KHOÂNG CHUAÅN - Loaïi boû caùc thuoäc tính toång hôïp (thuoäc tính coù giaù trò laø keát quaû tính toaùn töø caùc giaù trò khaùc) - Xaùc ñònh khoùa chính - Chuyeån thuoäc tính laëp laïi thaø nh thuoäc tính cuûa quan heä rieâng QUAN HEÄ DAÏNG CHUAÅN 1 - Chæ thöïc hieän khi khoùa chính goà m nhieà u thuoäc tính. - Thuoäc tính khoâng khoùa phaûi phuï thuoäc haøm ñaày ñuû vaø khoùa chính - Chuyeån thuoäc tính chæ phuï thuoäc vaøo moät phaàn khoùa chính thaønh thuoä c tính cuû a quan heä rieâng QUAN HEÄ DAÏNG CHUAÅN 2 - Chuyeån thuoäc tính khoâng khoùa phuï thuoäc baéc caàu vaøo khoùa chính thaønh thuoäc tính cuû a quan heä QUAN HEÄ DAÏNG CHUAÅN 3 Hình 10.5 - Caùc böôùc thöïc hieän ñeå ñöa caùc quan heä veà daïng chuaån 3 2 Daïng chuaån moät (first normal form) Ñònh nghóa: Thuoäc tính A laø laëp laïi (repeating group of attribute) neáu öùng vôùi moät giaù trò khoùa chính coù nhieàu giaù trò cuûa thuoäc tính A. MAËT HAØNG Maõ haøng Moâ taû Ñôn giaùbaùn 1003 Tuï ñieän 0.68 0.67 0.65 1007 Ñaàu noái 2.00 2.10 1.90 BAÛNG DÖÕ LIEÄU KHOÂNG ÑAÏT DAÏNG CHUAÅN 1 Trong quan heä MAËT HAØNG treân, thuoäc tính ñôn giaù baùn laø thuoäc tính laëp laïi (ñoâi khi coøn goïi laø thuoäc tính ña giaù trò: multi value attribute) . Ñònh nghóa: Moät quan heä R ôû daïng chuaån moät neáu noù khoâng coù thuoäc tính laëp laïi. Caùch chuaån hoùa: Moät quan heä R khoâng ôû daïng chuaån 1 ñöôïc chuaån hoùa baèng caùch chuyeån thuoäc tính laëp laïi vaøo quan heä rieâng. i. Chuyeån taát caû thuoäc tính vaøo moät quan heä: TỒN KHO (maõ cöûa haøng, teân cöûa haøng, maõ haøng, moâ taû maët haøng, maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ, löôïng toàn, ñôn giaù, thaønh tieàn, toång coäng) ii. Loaïi boû caùc thuoäc tính toång hôïp TỒN KHO (maõ cöûa haøng, teân cöûa haøng, maõ haøng, moâ taû maët haøng, maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ, löôïng toàn, ñôn giaù) iii. Xaùc ñònh khoùa chính (choïn ngaãu nhieân moät khoùa chính nhö maõ cöûa haøng) TỒN KHO (maõ cöûa haøng, teân cöûa haøng, maõ haøng, moâ taû maët haøng, maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ, löôïng toàn, ñôn giaù) Ta thaáy öùng vôùi giaù trò maõ cöûa haøng “M515” thì coù nhieàu giaù trò laëp laïi cuûa caùc thuoäc tính: maõ haøng, moâ taû maët haøng, maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ, löôïng toàn, ñôn giaù. Thuoäc tính laëp laïi naøy ñoøi hoûi phaûi chuyeån qua quan heä rieâng. Khoùa chính cuûa quan heä môùi naøy http://www.ebook.edu.vn
  4. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 92 thöôøng laø khoùa hôïp (khoùa coù treân moät thuoäc tính) laø hôïp cuûa khoùa chính cuûa quan heä nguoàn vaø khoaù chính cuûa caùc thuoäc tính laëp laïi. TOÀN KHO maõch teân ch maõ haøng moâ taû maõ ncc teân ncc ñòa chæ löôïng toàn ñôn giaù M515 chkkmn 3241 Buø lon 2cm 34513 Acme bolt co 45 ... 123 0.50 3541 OÁc 5cm 34513 Acme bolt co 45 ... 546 0.70 4325 Voøng... 57913 Washer co 7 .. 567 0.12 5678 Ñai oác ... 34513 Acme bolt co 45 ... 342 0.17 1478 Ñinh oác ... 00972 Best fastener 281 ... 1267 0.09 4327 Voøng ... 57913 Washer co 7 ... 165 24.75 M516 chkkmb 3241 Buø lon 2cm 34513 Acme bolt co 45 ... 20 0.50 4325 Voøng ... 57913 Washer co 7 ... 30 0.12 1478 Ñinh oác ... 00972 Best fastener 281 .. 60 0.09 M517 chkkmt 3541 Buø lon 2cm 34513 Acme bolt co 45 ... 100 0.70 .... .... .... .... ... ... ... ... .. iv. Chuyeån thuoäc tính laëp laïi thaønh quan heä rieâng CÖÛA HAØNG(maõ cöûa haøng,teân cöûa haøng) TOÀN KHO (maõ cöûa haøng,maõ haøng,moâ taû maët haøng,maõ nhaø cung caáp,teân nhaø cung caáp,ñòa chæ,löôïng toàn, ñôn giaù) 3 Daïng chuaån hai (second normal form) Ñònh nghóa: Moät quan heä R ôû daïng chuaån 2 neáu noù ôû daïng chuaån 1 vaø moãi thuoäc tính khoâng khoùa phuï thuoäc haøm ñaày ñuû vaøo khoùa quan heä (khoâng phuï thuoäc vaøo moät phaàn khoaù quan heä) Caùch chuaån hoùa: Moät quan heä R khoâng ôû daïng chuaån 2 ñöôïc chuaån hoùa baèng caùch chuyeån thuoäc tính phuï thuoäc vaøo moät phaàn khoùa vaøo quan heä rieâng. Quan heä CÖÛA HAØNG ñöông nhieân ñaït daïng chuaån 2 vì khoùa chính chæ goàm moät thuoäc tính Quan heä TOÀN KHO coù khoùa chính goàm hai thuoäc tính neân ta phaûi kieåm tra söï phuï thuoäc haøm cuûa caùc thuoäc tính CÖÛA HAØNG(maõ cöûa haøng, teân cöûa haøng) TOÀN KHO (maõ cöûa haøng, maõ haøng, löôïng toàn) MAËT HAØNG (maõ haøng, moâ taû maët haøng, maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ, ñôn giaù) 4 Daïng chuaån ba (third normal form) Ñònh nghóa: Moät quan heä R ôû daïng chuaån 3 neáu noù ôû daïng chuaån 2 vaø khoâng coù söï phuï thuoäc haøm giöõa caùc thuoäc tính khoâng khoùa. Caùch chuaån hoùa: Moät quan heä R khoâng ôû daïng chuaån 3 ñöôïc chuaån hoùa baèng caùch chuyeån thuoäc tính phuï thuoäc vaøo thuoäc tính khoâng khoùa vaøo quan heä rieâng http://www.ebook.edu.vn
  5. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 93 CÖÛA HAØNG(maõ cöûa haøng, teân cöûa haøng) TOÀN KHO (maõ cöûa haøng, maõ haøng, löôïng toàn) MAËT HAØNG (maõ haøng, moâ taû maët haøng, maõ nhaø cung caáp, ñôn giaù) NHAØ CUNG CAÁP (maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ) IV CHUAÅN HOÙA THEO LYÙ THUYEÁT CSDL Löôïc ñoà quan heä Q = CÖÛA HAØNG (maõ cöûa haøng, teân cöûa haøng, maõ haøng, moâ taû maët haøng, maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ, löôïng toàn, ñôn giaù) coù taäp phuï thuoäc haøm: F = {maõ cöûa haøng → teân cöûa haøng; maõ cöûa haøng, maõ haøng → löôïng toàn; maõ haøng → moâ taû maët haøng, ñôn giaù, maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ; maõ nhaø cung caáp → teân nhaø cung caáp, ñòa chæ } TN = {maõ cöûa haøng, maõ haøng} TG = {maõ nhaø cung caáp} Xi laø taäp con cuûa taäp TG: (TN∪Xi)+ TN∪Xi Xi Sieâu khoùa Khoùa Q+ ∅ maõ cöûa haøng, maõ cöûa haøng, maõ cöûa haøng, maõ haøng maõ haøng maõ haøng Q+ maõ nhaø cung caáp maõ cöûa haøng, maõ cöûa haøng, maõ haøng, maõ haøng, maõ nhaø cung caáp maõ nhaø cung caáp F={maõ cöûa haøng -> teân cöûa haøng; maõ cöûa haøng, maõ haøng -> löôïng toàn; maõ haøng -> moâ taû maët haøng, ñôn giaù, maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ; maõ nhaø cung caáp -> teân nhaø cung caáp, ñòa chæ} Q={maõ cöûa haøng, teân cöûa haøng, maõ haøng, moâ taû maët haøng,....} K = {maõ cöûa haøng, maõ haøng } F1 ={maõ cöûa haøng, maõ haøng -> löôïng toàn; maõ haøng -> moâ taû F1 ={maõ cöûa haøng -> teân cöûa haøng} maët haøng,ñôn giaù, maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ; CÖÛA HAØNG ={maõ cöûa haøng, teân cöûa haøng} maõ nhaø cung caáp -> teân nhaø cung caáp, ñòa chæ} K1 = {maõ cöûa haøng} Q2 ={maõ cöûa haøng, maõ haøng, moâ taû maët haøng,....} K2 = {maõ cöûa haøng, maõ haøng } F3 ={maõ haøng -> moâ taû maët haøng,ñôn giaù, maõ nhaø cung caáp, F4 ={maõ cöûa haøng, maõ haøng -> löôïng toàn} teân nhaø cung caáp, ñòa chæ; maõ nhaø cung caáp -> teân nhaø cung Q4 ={maõ cöûa haøng, maõ haøng, moâ taû maët caáp, ñòa chæ, ...} haøng,....} Q3 ={maõ cöûa haøng, maõ haøng, moâ taû maët haøng,....} K4 = {maõ cöûa haøng, maõ haøng } K3 = {maõ haøng} F6 ={maõ nhaø cung caáp -> teân nhaø cung caáp, ñòa chæ} F5 ={maõ haøng -> moâ taû maët haøng,ñôn giaù, maõ nhaø cung caáp} Q5 ={maõ cöûa haøng, moâ taû maët haøng, ñôn giaù, maõ nhaø cung caáp} Q6 ={maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ} K6 = {maõ nhaø cung caáp} K5 = {maõ haøng } http://www.ebook.edu.vn
  6. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 94 V TIEÁP CAÄN THEO MOÂ HÌNH ER Ñeå xaây döïng moâ hình quan heä cho vaán ñeà NBHC, thay vì tieáp caän baèng caùch aùp duïng caùc luaät chuaån hoùa (caùch tieáp caän töø döôùi leân theo bottom-up approach), ta tieáp caän theo moâ hình ER qua caùc böôùc sau (caùch tieáp caän töø treân xuoáng the top down approach): Böôùc 1: Aùp duïng caùch phaân tích bieåu maãu ñaõ ñeà caäp ôû chöông 4, töø bieåu maãu Baûng toàn kho cuûa NBHC, ta nhaän dieän ñöôïc caùc taäp thöïc theå CÖÛA HAØNG, HAØNG, NHAØ CUNG CAÁP. Böôùc 2: Veõ moâ hình ER vaø gaén caùc thuoäc tính nhaän dieän Böôùc 3: Xaùc ñònh caùc moái keát hôïp giöõa caùc taäp thöïc theå. Caên cöù vaøo qui taéc quaûn lyù, ta coù moái keát hôïp giöõa HAØNG vaø CÖÛA HAØNG laø moái keát hôïp nhieàu nhieàu vaø moái keát hôïp giöõa HAØNG vaø NHAØ CUNG CAÁP laø moái keát hôïp moät nhieàu. Böôùc 4: Moái keát hôïp nhieàu nhieàu ñöôïc giaûi quyeát baèng caùch theâm taäp thöïc theå keát hôïp TOÀN KHO laøm trung gian keát noái giöõa hai taäp thöïc theå HAØNG vaø CÖÛA HAØNG. Thuoäc tính löôïng toàn chæ phuø hôïp vôùi taäp thöïc theå keát hôïp TOÀN KHO Böôùc 5: Aùp duïng caùc qui taéc bieán ñoåi ôû chöông 3 ñeå chuyeån moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä CÖÛA HAØNG(maõ cöûa haøng, teân cöûa haøng) MAËT HAØNG (maõ haøng, moâ taû maët haøng, maõ nhaø cung caáp, ñôn giaù) TOÀN KHO (maõ cöûa haøng, maõ haøng, löôïng toàn) NHAØ CUNG CAÁP (maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ) Böôùc 6: Aùp duïng caùc qui taéc chuaån hoùa ñeå ñöa caùc quan heä ôû böôùc 5 veà daïng chuaån ba. VI BAØI TAÄP 1 10.1 Töø baûng döõ lieäu sau, haõy xaây döïng moät quan heä khoâng chuaån roài chuaån hoùa noù ñaït chuaån 1, chuaån 2 cuoái cuøng laø chuaån 3. Söû duïng caùc qui taéc quaûn lyù maø baïn luaän ra töø baûng döõ lieäu. Neáu ñöôïc haõy phaùt bieåu moät vaøi ñieàu raøng buoäc giaû ñònh. http://www.ebook.edu.vn
  7. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 95 Maõ Maõ Nhaø CC Moâ taû Maõ cöûa Cöûa haøng Giaù khôûi Tæ Giaù trò Maõ ñòa Ñòa ñieåm soá NCC haøng ñieåm suaát dieåm 202 L02 Lincoln Welder 400 Amp FAB Fabrication Shop 2760 20% 552 WE Welshpool 296 SCI Schoettel Deepwater Barge PEH P&e Hire 221000 10% 22100 VI Varanus 1s 328 C03 Colchester Lathe 1500 BC MEC Mechanical Shop 8750 10% 875 KW Kewdale 419 F11 Fluke Multimeter ELE Electrical Shop 430 20% 86 BE Belmont 790 L02 Lincoln Welder 400 Amp FAB Fabrication Shop 2760 20% 552 WE Welshpool 987 M01 Mitutoyo Micrometer MEC Mechanical Shop 440 5% 22 KW Kewdale 1290 AS1 Allstar Satcom 2000 PEH P&E Hire 7200 30% 2160 TH Thailand 1333 L02 Lincoln Welder 300 Amp MEC Mechanical Shop 2440 15% 366 KW Kewdale 5693 C03 Colchester Lathe 1800BC MEC Mechanical Shop 9900 10% 990 KW Kewdale 6785 T07 Tektronics Oscilloscope ELE Electrical Shop 5700 10% 570 BE Belmont 6788 L02 Lincoln Welder 400 Amp PEH P&E Hire 2760 20 552 KW Kewdale 1) Töø baûng döõ lieäu treân ta coù quan heä khoâng chuaån sau: TAØI SAÛN(maõ soá, maõ NCC, teân nhaø CC, moâ taû taøi saûn, maõ loaïi cöûa haøng, teân loaïi cöûa haøng, giaù khôûi ñieåm, tæ suaát, giaù trò, maõ ñòa ñieåm, teân ñòa ñieåm) Thuoäc tính giaù trò = giaù khôûi ñieåm * tæ suaát laø thuoäc tính toång hôïp TAØI SAÛN(maõ soá, maõ NCC, teân nhaø CC, moâ taû taøi saûn, maõ loaïi cöûa haøng, teân loaïi cöûa haøng, giaù khôûi ñieåm, tæ suaát, maõ ñòa ñieåm, teân ñòa ñieåm) Choïn maõ soá laøm khoùa chính TAØI SAÛN(maõ soá, maõ NCC, teân nhaø CC, moâ taû taøi saûn, maõ loaïi cöûa haøng, teân loaïi cöûa haøng, giaù khôûi ñieåm, tæ suaát, maõ ñòa ñieåm, teân ñòa ñieåm) 2) Öùng vôùi moãi giaù trò khoùa chính khoâng coù giaù trò laëp laïi neân quan heä TAØI SAÛN ñaït daïng chuaån 1. 3) Khoùa quan heä TAØI SAÛN chæ goàm moät thuoäc tính neân ñaït daïng chuaån 2 4) Trong quan heä TAØI SAÛN coù söï phuï thuoäc giöõa caùc thuoäc tính khoâng khoùa nhö sau: Maõ NCC → teân nhaø CC Maõ loaïi cöûa haøng → teân loaïi cöûa haøng Moâ taû taøi saûn → giaù khôûi ñieåm, moâ taû taøi saûn-> tæ suaát Maõ ñòa ñieåm → teân ñòa ñieåm Ta chuyeån caùc thuoäc tính naøy vaøo quan heä rieâng TAØI SAÛN(maõ soá, maõ NCC, moâ taû taøi saûn, maõ loaïi cöûa haøng, maõ ñòa ñieåm) NHAØ CUNG CAÁP(maõ NCC, teân nhaø CC) LOAÏI CÖÛA HAØNG(maõ loaïi cöûa haøng, teân loaïi cöûa haøng) ÑÒA ÑIEÅM(maõ ñòa ñieåm, teân ñòa ñieåm) DANH MUÏC TAØI SAÛN(moâ taû taøi saûn, giaù khôûi ñieåm, tæ suaát) 5) Töø baûng döõ lieäu ta luaän ra caùc ñieàu sau: o Caùc taäp thöïc theå TAØI SAÛN, NHAØ CUNG CAÁP, LOAÏI CÖÛA HAØNG, ÑÒA ÑIEÅM, DANH MUÏC TAØI SAÛN o Giaù trò = giaù khôûi ñieåm x tæ suaát o Maõ NCC, maõ loaïi cöûa haøng, maõ ñòa ñieåm laø khoùa thuoäc tính nhaän dieän cuûa NHAØ CUNG CAÁP, LOAÏI CÖÛA HAØNG, ÑÒA ÑIEÅM 2 10.2 Töø baûng döõ lieäu sau, haõy xaây döïng moät quan heä khoâng chuaån roài chuaån hoùa noù ñaït chuaån 1, chuaån 2 cuoái cuøng laø chuaån 3. Söû duïng caùc qui taéc quaûn lyù maø baïn luaän ra töø baûng döõ lieäu. Neáu ñöôïc haõy phaùt bieåu moät vaøi ñieàu raøng buoäc giaû ñònh. http://www.ebook.edu.vn
  8. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 96 maõ traùch Maõ maùy Maõ loaïi Caáu taïo Dòch vuï Maõ nhaø Teân nhaø Nöôùc Maõ cô Teân cô Bang nhieäm bay maùy bay maùy bay phuïc vuï cheá taïo cheá taïo sôû sôû TR 003 C130 Hercules Transport LO Lockheed USA RI Richmond NSW SR 007 UH-1 Iroquois SAR BE Bell USA PE Pearce WA TR 009 C130 Hercules Transport LO Lockheed USA RI Richmond NSW T 026 A331B Macchi Trainer AM AerMacchi Italy PE Pearce WA 1) Töø baûng döõ lieäu treân ta coù quan heä khoâng chuaån sau: TRAÙCH NHIEÄM(maõ traùch nhieäm, maõ maùy bay, maõ loaïi maùy bay, caáu taïo maùy bay, dòch vuï phuïc vuï, maõ nhaø cheá taïo, teân nhaø cheá taïo, nöôùc, maõ cô sôû, teân cô sôû, bang) Choïn maõ maùy bay laøm khoùa chính TRAÙCH NHIEÄM(maõ traùch nhieäm, maõ maùy bay, maõ loaïi maùy bay, caáu taïo maùy bay, dòch vuï phuïc vuï, maõ nhaø cheá taïo, teân nhaø cheá taïo, nöôùc, maõ cô sôû, teân cô sôû, bang) 2) Trong quan heä TRAÙCH NHIEÄM, öùng vôùi moãi giaù trò khoùa chính khoâng coù giaù trò laëp laïi neân chuùng ñaït daïng chuaån 1 3) Khoùa quan heä TRAÙCH NHIEÄM chæ goàm moät thuoäc tính neân ñöông nhieân chuùng ñaït daïng chuaån 2 4) Trong quan heä TRAÙCH NHIEÄM coù söï phuï thuoäc giöõa caùc thuoäc tính khoâng khoùa nhö sau: Maõ loaïi maùy bay-> caáu taïo maùy bay, dòch vuï phuïc vuï, maõ nhaø cheá taïo, maõ cô sôû, bang maõ nhaø cheá taïo->teân nhaø cheá taïo, nöôùc maõ cô sôû->teân cô sôû, bang Ta chuyeån caùc thuoäc tính naøy vaøo quan heä rieâng TRAÙCH NHIEÄM(maõ maùy bay, maõ traùch nhieäm, maõ loaïi maùy bay) LOAÏI MAÙY BAY(maõ loaïi maùy bay, caáu taïo maùy bay, dòch vuï phuïc vuï, maõ nhaø cheá taïo, maõ cô sôû) NHAØ CHEÁ TAÏO(maõ nhaø cheá taïo, teân nhaø cheá taïo, nöôùc) CÔ SÔÛ(maõ cô sôû, teân cô sôû, bang). 3 Traéc nghieäm 1) The process of converting complex data structures into simple, stable data structures is referred to as a) normalization b) process modeling c) structuring d) simplification ----oOo---- http://www.ebook.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản