intTypePromotion=3

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG 12

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
127
lượt xem
27
download

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC SUY XÉT TRONG THIẾT KẾ VẬT LÝ (PHYSICAL DESIGN CONSIDERATIONS) I GIỚI THIỆU Trong các chương trước, chúng ta đã tìm hiểu qua các giai đoạn phân tích dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ rồi chuẩn hóa các quan hệ. Trong chương này chúng ta sẽ bước sang giai đoạn sử dụng một hệ QTCSDL cụ thể như SQL Sever hay Oracle hay MS Access … để xây dựng các bảng, các mối kết hợp và các ràng buộc. Hình 11.1 cho ta thấy vị trí của hoạt động thiết kế csdl vật lý trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG 12

  1. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 97 Chöông 12 . CAÙC SUY XEÙT TRONG THIEÁT KEÁ VAÄT LYÙ (PHYSICAL DESIGN CONSIDERATIONS) I GIÔÙI THIEÄU Trong caùc chöông tröôùc, chuùng ta ñaõ tìm hieåu qua caùc giai ñoaïn phaân tích döõ lieäu, moâ hình hoùa döõ lieäu, xaây döïng moâ hình quan heä roài chuaån hoùa caùc quan heä. Trong chöông naøy chuùng ta seõ böôùc sang giai ñoaïn söû duïng moät heä QTCSDL cuï theå nhö SQL Sever hay Oracle hay MS Access … ñeå xaây döïng caùc baûng, caùc moái keát hôïp vaø caùc raøng buoäc. Hình 11.1 cho ta thaáy vò trí cuûa hoaït ñoäng thieát keá csdl vaät lyù trong caùc böôùc phaân tích thieát keá döõ lieäu. Coøn hình 11.2 cho ta thaáy vò trí cuûa hoaït ñoäng thieát keá vaät lyù trong qui trình phaân tích thieát keá heä thoáng. II BAÛNG, VUØNG Khi chuyeån caùc quan heä thaønh baûng chuùng ta coù theå hôïp nhieàu quan heä thaønh moät baûng hay taùch moät quan heä thaønh nhieàu baûng. Vieäc laøm naøy tuøy vaøo tính chaát khai thaùc döõ lieäu cuûa vaán ñeà. Thoâng thöôøng chuùng ta chuyeån: - moät quan heä thaønh moät baûng trong HQTCSDL. - Thuoäc tính cuûa quan heä thaønh vuøng trong baûng töông öùng - Taïo khoùa chính cho moãi baûng - Caùc vuøng ñeå löu tröõ caùc giaù trò toång hôïp nhö thaønh tieàn, toång coäng http://www.ebook.edu.vn
  2. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 98 THIEÁ T KEÁ HEÄ THOÁ NG (SYSTEMS DESIGN) 1. Thieát keá giao dieän con ngöôø i (designing the human interface) 2. Thieát keá cô sôû döõ lieäu (designing database) a) Thieát keá csdl logic (designing logical database) - Bieán ñoå i moâ hình ER thaø nh moâ hình quan heä - Kieåm tra yeâ u caàu chöùc naê ng - Chuaå n hoù a cô sôû döõ lieäu b) Thieá t keá csdl vaä t lyù (designing physical database) - Chuyeån caù c quan heä ñaït chuaån thaønh caù c ñaëc taû taä p tin maù y tính THÖÏC HIEÄN VAØ VAÄN HAØ NH HEÄ THOÁ NG (SYSTEMS IMPLEMENTATION AND OPERATION) Hình 11.2 - Thieá t keá csdl vaät lyù trong qui trình PTTKHT III VUØNG, MOÂ TAÛ, LOAÏI DÖÕ LIEÄU VAØ KÍCH THÖÔÙC Moãi vuøng caàn xaây döïng: - Teân vuøng coù tính duy nhaát trong moät baûng. - Moâ taû vuøng (ñaõ ñöôïc moâ taû trong töï ñieån döõ lieäu) - Loaïi döõ lieäu nhö soá nguyeân, kyù töï, ngaøy, luaän lyù, tieàn teä... - Kích thöôùc vuøng nhö soá kyù töï ñoái vôùi loaïi döõ lieäu kyù töï .... - Tính baét buoäc hay khoâng baét buoäc phaûi nhaäp döõ lieäu (nghóa laø coù cho pheùp coù giaù trò Null hay khoâng). Ví duï khi löu tröõ veà KHAÙCH HAØNG, ta coù caùc vuøng maõ khaùch haøng, teân khaùch haøng, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, soá fax trong ñoù caùc vuøng maõ khaùch haøng, teân khaùch haøng, ñòa chæ baét buoäc phaûi nhaäp döõ lieäu coøn soá ñieän thoaïi, soá fax thì khoâng baét buoäc vì coù khaû naêng coù khaùch haøng khoâng coù soá ñieän thoaïi hay soá fax. - Caùc raøng buoäc veà mieàn giaù trò. - Giaù trò maëc nhieân. IV KHOÙA CHÍNH VAØ KHOÙA NGOAÏI Caøi ñaët cô cheá xaùc ñònh khoùa chính vaø moái lieân heä giöõa khoùa chính vaø khoùa ngoaïi. Cô cheá naøy töï ñoäng kieåmtra khoâng cho truøng laép giaù trò treân khoùa chính vaø ngaên khoâng cho nhaäp giaù trò laï treân khoùa ngoaïi. Moái keát hôïp naøy coøn aûnh höôûng ñeán vieäc theâm, söûa, xoùa döõ lieäu treân khoùa chính vaø khoùa phuï. V KHOÙA NHAÂN TAÏO Khi söû duïng khoùa nhaân taïo ta caàn chuù yù hai khía caïnh sau: - cô cheá töï ñoäng phaùt sinh giaù trò treân vuøng khoùa. Caùc HQTCSDL ñeàu caøi saün cô cheá naøy - cô cheá kieåm tra moät ñoái töôïng ñöôïc löu tröõ hai laàn döôùi hai giaù trò khoùa khaùc nhau. VI LAÄP CHÆ MUÏC http://www.ebook.edu.vn
  3. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 99 Khi xaây döïng csdl ta phaûi söû duïng khaû naêng laäp chæ muïc treân caùc vuøng thích hôïp ñeå taêng khaû naêng khai thaùc döõ lieäu. Vieäc laäp chæ muïc mang laïi lôïi ích sau: - vieäc tìm kieám vaø khai thaùc maãu tin nhanh hôn - Hieäu quaû trong vieäc khai thaùc nhieàu baûng - Khai thaùc moät baûng theo nhieàu thöù töï khaùc nhau - Taïo khaû naêng kieåm tra söï truøng laép döõ lieäu - Saép xeáp döõ lieäu theo nhieàu caáp Vieäc laäp chæ muïc taïo ra caùc baát lôïi sau: - söû duïng khoâng gian löu tröõ nhieàu hôn. - thôøi gian khai thaùc laâu hôn cho caùc thao taùc theâm, söûa, xoùa döõ lieäu VII PHAÙ VÔÕ CAÙC DAÏNG CHUAÅN (DENORMALIZATION) Trong quaù trình xaây döïng csdl, ñeå taêng toác ñoä khai thaùc döõ lieäu, ñoâi khi ta phaûi phaù vôõ caùc daïng chuaån cuûa caùc baûng. 1 Ví duï 1 Trong moâ hình treân, coät thaønh tieàn treân DOØNG ÑÔN HAØNG vaø coät toång coäng treân HOÙA ÑÔN ñöôïc theâm vaøo ñeå löu tröõ caùc giaù trò sau: - keát quaû tính toaùn cuûa soá löôïng x ñôn giaù ñöôïc löu tröõ trong coät thaønh tieàn - toång caùc giaù trò treân coät thaønh tieàn cuûa DOØNG ÑÔN HAØNG ñöôïc löu tröõ trong coät toång coäng Nhö vaäy ta khoâng phaûi nhaäp lieäu cho hai coät naøy maø giaù trò cuûa chuùng ñöôïc heä thoáng töï ñoäng tính toaùn moãi khi coù söï thay ñoåi giaù trò treân coät soá löôïng hay ñôn gía. 2 Ví duï 2 Trong csdl veà vaán ñeà KHAÙCH HAØNG vaø LAÀN KHAÙM BEÄNH, ta coù moâ hình ER sau: Trong moâ hình treân, coät ngaøy khaùm beänh sau cuøng ñöôïc theâm vaøo ñeå chöùa giaù trò ngaøy khaùm beänh môùi nhaát cuûa khaùch haøng maëc duø ta coù theå duøng truy vaán ñeå xaùc ñònh ngaøy naøy thoâng qua caùc ngaøy khaùm beänh cuûa khaùch haøng. 3 Ví duï 3 http://www.ebook.edu.vn
  4. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 100 soá aê g maõ khaùch sôû boä haøng KHAÙCH höõu caáu taïo XE OÂ TOÂ teân ñöôïc sôû höõu HAØNG kieåu ñòa chæ bôûi daùng Moái quan heä ñöôïc soá söôøn thuoäc veà daønh theâm vaøo ñeå cho taêng toác ñoä khai coù soá ñaêng thaùc LAÀN kyù ÑAÊNG ngaøy KYÙ thöïc hieän bôûi ñöôïc keâ bôûi keâ maõ laàn co LAÀN ngaøy ù SÖÛA soá caây CHÖÕA soá Hình 11.6 - Moâ hình ER coù moái quan heä dö thöøa Trong moâ hình treân, vôùi muïc ñích laøm taêng toác ñoä khai thaùc ngöôøi ta theâm moái keát hôïp giöõa XE OÂTOÂ vaø KHAÙCH HAØNG duøng ñeå dieãn taû khaùch haøng naøo sôû höõu xe oâtoâ naøo. Neáu khoâng coù moái keát hôïp naøy, ta vaãn xaùc ñònh ñöôïc khaùch haøng naøo sôû höõu xe oâtoâ naøo thoâng qua moái keát hôïp giöõa KHAÙCH HAØNG vaø LAÀN ÑAÊNG KYÙ, giöõa LAÀN ÑAÊNG KYÙ vaø LAÀN SÖÛA CHÖÕA vaø giöõa LAÀN SÖÛA CHÖÕA vaø XE OÂTOÂ. Vieäc xaùc ñònh qua nhieàu moái keát hôïp naøy seõ ñoøi hoûi nhieàu thôøi gian xöû lyù. KHAÙCH HAØNG (maõ khaùch haøng, teân, ñòa chæ) XE OÂTOÂ (soá ñaêng boä, caáu taïo, kieåu daùng, soá söôøn) LAÀN ÑAÊNG KYÙ(soá ñaêng kyù, ngaøy, thöïc hieän bôûi) LAÀN SÖÛA CHÖÕA(maõ laàn, ngaøy, soá caây soá) VIIICAÙC KHÍA CAÏNH KHAÙC Khi xaây döïng csdl, ñeå taêng toác ñoä khai thaùc, ta caàn chuù yù ñeán caùc ñieàu sau: 1. Neân löu tröõ caùc thoâng tin khoâng naèm trong moâ hình döõ lieäu nhöng ñöôïc khai thaùc thöôøng xuyeân (nhö teân ñôn vò, ñòa chæ, vv..) trong moät baûng. ÖÙng duïng seõ khai thaùc thoâng tin naøy ngay luùc khôûi ñoäng chöông trình. 2. Neân loïc döõ lieäu cuûa caùc baûng tröôùc khi keát noái chuùng laïi. 3. Neân taùch moät baûng thaønh nhieàu baûng khi treân baûng coù caùc coät ñöôïc khai thöôøng xuyeân vaø cuõng coù caùc coät raát ít ñöôïc khai thaùc. ----oOo---- http://www.ebook.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản