intTypePromotion=1

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG 13

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
15
download

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU (CASE STUDIES) I TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ 1 Yêu cầu dữ liệu / đặc tả vấn đề. 1. WMC là trường cao đẳng đa cơ sở, hiện hoạt động ở 3 vị trí khác nhau. Mỗi cơ sở chuyên về một số lãnh vực đào tạo mà không có sự trùng lắp lãnh vực đào tạo giữa các cơ sở. Nghĩa là một khóa học đào tạo được tổ chức bởi một khoa thì được giảng dạy chỉ bởi cơ sở có khoa đó. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG 13

  1. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 101 Chöông 13 . CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP NGHIEÂN CÖÙU (CASE STUDIES) I TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG TAÂY ÑOÂ 1 Yeâu caàu döõ lieäu / ñaëc taû vaán ñeà. 1. WMC laø tröôøng cao ñaúng ña cô sôû, hieän hoaït ñoäng ôû 3 vò trí khaùc nhau. Moãi cô sôû chuyeân veà moät soá laõnh vöïc ñaøo taïo maø khoâng coù söï truøng laép laõnh vöïc ñaøo taïo giöõa caùc cô sôû. Nghóa laø moät khoùa hoïc ñaøo taïo ñöôïc toå chöùc bôûi moät khoa thì ñöôïc giaûng daïy chæ bôûi cô sôû coù khoa ñoù. 2. Tröôøng Cao ñaúng mong muoán coù moät csdl ñeå löu tröõ chính xaùc veà: • Caùc khoùa hoïc ñaøo taïo vaø caùc chuû ñeà giaûng daïy cuûa caùc khoa ôû moãi caùc cô sôû. • Söï ghi danh cuûa sinh vieân. • Caùc kyø kieåm tra cuoái khoùa vaø ñieåm. • Lyù lòch veà caùc giaûng vieân ñöôïc thueâ bôûi nhaø tröôøng vaø caùc chuû ñeà maø hoï giaûng daïy. 3. Cô sôû ñöôïc nhaän dieän bôûi maõ cô sôû. Teân cuûa cô sôû ñöôïc ñaët coù lieân quan ñeán vò trí ñòa lyù nhö: • CC – Cô sôû trung taâm thaønh phoá. • NR – Cô sôû caùc doøng soâng höôùng baéc • DH – Cô sôû caùc ñoài yeâu quí. 4. Moãi cô sôû coù moät soá khoa nhaát ñònh. Ví duï cô sôû CC coù khoa tính toùan, khoa kinh teá, khoa vaên phoøng vaø thö kyù, khoa luaät vaø coâng ngheä. Ngaøy thaønh laäp cô sôû cuõng caàn ñöôïc quan taâm. 5. Moãi khoa coù moät soá giaûng vieân ñöôïc phaân coâng laø toå tröôûng boä moân, chòu söï quaûn lyù cuûa tröôûng khoa. Khoa coù kinh phí hoaït ñoäng trong moät naêm taøi chaùnh. Moãi giaûng vieân baùo caùo cho toå tröôûng boä moân vaø toå tröôûng boä moân baùo caùo cho tröôûng khoa. 6. Khoa ñöôïc chuû ñoäng môû caùc khoùa ñaøo taïo phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa tröôøng. Ví duï Khoa tính toaùn môû khoùa ñaøo taïo chöùng chæ coâng ngheä thoâng tin (CIT), chöùng chæ coâng ngheä thoâng tin naâng cao (ACIT) vaø vaên baèng coâng ngheä thoâng tin trong öùng duïng maùy tính (DITCA). Khoùa ñang ñaøo taïo caàn phaûi ñöôïc phaân bieät vôùi caùc khoùa hieän khoâng ñang ôû tình traïng ñaøo taïo. 7. Moãi khoùa ñaøo taïo coù moät soá chuû ñeà baét buoäc vaø moät soá khoâng baét buoäc maø sinh vieân phaûi hoaøn taát ñeå ñaït moät kieán thöùc nhaát ñònh. Coù chuû ñeà laø moät phaàn cuûa nhieàu khoùa hoïc. Ví duï nhö chuû ñeà giôùi thieäu veà heä cô sôû döõ lieäu laø ñôn vò hoïc trình chính cuûa ACIT vaø DITCA vaø laø moân nhieäm yù cuûa vaên baèng naâng cao Coâng Ngheä ñieän töû. 8. Chuû ñeà ñöôïc nhaän dieän duy nhaát bôûi chæ muc chuû ñeà (SIN). Taát caû chuû ñeà ñeàu coù teân chuû ñeà nhö “Giôùi thieäu veà heä cô sôû döõ lieäu”. Moät soá chuû ñeà ñoøi hoûi phaûi ñöôïc giaûng sau hay tröôùc moät hay nhieàu chuû ñeà. 9. Nhöõng döõ lieäu sau ñaây veà khoùa hoïc ñöôïc quan taâm: maõ khoùa hoïc, moâ taû khoùa hoïc, thôøi löôïng, cô sôû nôi maø khoùa hoïc ñöôïc xaây döïng vaø loaïi coâng vieäc maø khoùa hoïc nhaém tôùi. 10. Sinh vieân gaéng vöôït qua caùc chuû ñeà trong nhieàu naêm ñeå hoaøn thaønh khoùa hoïc maø hoï ghi danh vaøo. Hoï khoâng ñöôïc pheùp ghi danh vaøo hoïc treân hai khoùa hoïc. 11. Heä caàn löu tröõ chi tieát veà maõ sinh vieân, teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, nam hay nöõ, ngaøy sinh, khoùa hoïc ñaõ ghi danh, chuû ñeà ñaõ ghi danh (quaù khöù vaø hieän taïi) tình traïng ghi danh (baùn thôøi gian hay toaøn thôøi gian) vaø ñieåm. http://www.ebook.edu.vn
  2. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 102 12. Khi sinh vieân ghi danh hoïc caùc chuû ñeà, hoï ñöôïc lieät xeáp vaøo hoïc moät lòch chuû ñeà. Hieän nay, WMC söû duïng maãu lòch chuû ñeà naêm. Xem xeùt maãu bieåu naøy ta thaáy moãi maãu lòch chuû ñeà ñöôïc nhaän dieän bôûi maõ lòch chuû ñeà (ví duï nhö 12345A) vaø caùc chi tieát nhö ngaøy baét ñaàu vaø keát thuùc chuû ñeâ, ngaøy trong tuaàn maø chuû ñeà ñöôïc giaûng, giôø baét ñaàu, thôøi löôïng tính theo giôø, soá phoøng, maõ chuû ñeà vaø teân chuû ñeà, maõ giaûng vieân vaø teân giaûng vieân. 13. Chi tieát löu tröõ veà moãi giaûng vieân bao goàm teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, ngaøy vaøo laøm, khaû naêng chuyeân moân, chuû ñeà coù theå giaûng vaø chuû ñeà thoâng thaïo. 14. Do tính chuyeân moân hoùa, moãi giaûng vieân ñöôïc phaân coâng vaøo moät khoa cuûa moät cô sôû vaø daïy caùc chuû ñeà cuûa cô sôû ñoù. Nhaø tröôøng thueâ ba loaïi giaûng vieân: toaøn thôøi gian, baùn thôøi gian, thænh giaûng. 15. Keát thuùc chuû ñeà, tröôûng khoa phaân coâng moät giaûng vieân laøm kieåm tra vaø moät giaûng vieân laøm phuï kieåm tra. Moät kieåm tra coù theå kieåm tra, ñaùnh giaù moät hay nhieàu chuû ñeà vaø phuï kieåm tra cuõng vaäy nhöng khoâng bao giôø kieåm tra vaø phuï kieåm laïi laø giaûng vieân vöøa daïy chuû ñeà ñoù. 2 Moâ hình hoùa döõ lieäu Chuùng ta haõy laàn löôïc söû duïng töøng ñoaïn coù ñaùnh soá cuûa phaàn ñaëc taû vaø: - Nhaän dieän taäp thöïc theå vaø thuoäc tính nhaän dieän. - Nhaän dieän moái keát hôïp giöõa caùc taäp thöïc theå. - Gaén thuoäc tính moâ taû vaøo caùc taäp thöïc theå. - Giaûi quyeát tính baét buoäc hay khoâng baét buoäc cuûa moãi quan heä. - Giaûi quyeát taäp thöïc theå cha con. - Xem xeùt khía caïnh lòch söû vaø dö thöøa döõ lieäu. i Ñoaïn 1 vaø 2 Hai ñoaïn naøy cho ta thaáy söï hieän dieän cuûa caùc taäp thöïc theå: - cô sôû - khoùa hoïc - khoa - sinh vieân - giaûng vieân - chuû ñeà vaø moät vaøi moái keát hôïp giöõa caùc taäp thöïc theå nhö sau: ii Ñoaïn 3 Cho ta bieát thuoäc tính nhaän dieän cuûa CÔ SÔÛ laø maõ cô sôû vaø thuoäc tính moâ taû laø teân cô sôû. iii Ñoaïn 4 Ñoaïn naøy cung caáp cho ta caùc thoâng tin sau: 1/ Cô sôû ñöôïc taïo thaønh töø caùc khoa. 2/ Khoa ñöôïc bieát qua teân khoa. http://www.ebook.edu.vn
  3. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 103 3/ Thuoäc tính ngaøy thaønh laäp cô sôû ñöôïc söï quan taâm cuûa nhaø tröôøng. iv Ñoaïn 5 Cho bieát moãi khoa coù moät soá giaûng vieân laøm vieäc trong khoa ñoù vaø ta töï hieåu moãi giaûng vieân chæ chòu söï quaûn lyù cuûa moät khoa. Chuùng ta cuõng thaáy coù 3 loaïi giaûng vieân: giaûng vieân laø tröôûng khoa, giaûng vieân laø tröôûng boä moân vaø giaûng vieân thöôøng. Giaûng vieân thöôøng cuûa boä moân naøo thì chòu söï giaùm saùt cuûa toå tröôûng boä moân ñoù coøn toå tröôûng boä moân chòu söï giaùm saùt cuûa tröôûng khoa. v Ñoaïn 6 Khoa thì toå chöùc nhieàu khoùa hoïc nhöng chæ coù khoùa hoïc ñang ñöôïc ñaøo taïo thì ñöôïc quan taâm, nghóa laø ta khoâng khoâng quan taâm ñeán khía caïnh lòch söû cuûa khoùa ñaøo taïo. ÔÛ ñaây ta theâm thuoäc tính ñang ñaøo taïo coù trò laø Yes/No ñeå bieát khoùa hoïc naøo laø khoùa ñang ñaøo taïo. vi Doaïn 12 Ñoaïn naøy cho ta phaàn moâ hình ER sau: http://www.ebook.edu.vn
  4. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 104 dan ïc ghi ôû i hb ñöô ñö ôï c da ïy vaøo bô ûi h dan da ïy ghi II BAØI TAÄP 1 Baøi taäp 1 (haøng hoùa) Doanh nghieäp Hoaøng Minh laø moät doanh nghieäp thöông maïi, chuyeân mua baùn caùc loaïi haøng hoùa. Doanh nghieäp coù nhieàu vaên phoøng ñaïi dieän baùn haøng ôû khaép caùc tænh, thaønh phoá treân phaïm vi caû nöôùc. Moãi tænh, thaønh phoá ñöôïc nhaän dieän baèng maõ tænh-thaønh phoá vaø coù thuoâc tính teân tænh-thaønh phoá, soá daân. Thoâng tin veà moät vaên phoøng goàm coù: maõ vaên phoøng (duy nhaát), teân vaên phoøng, ñòa chæ, ñieän thoaïi lieân laïc vaø tænh, thaønh phoá nôi ñaët vaên phoøng. Doanh nghieäp coù nhieàu nhaân vieân baùn haøng. Thoâng tin veà moät nhaân vieân goàm coù: maõ nhaân vieân (duy nhaát), hoï teân, ngaøy sinh, ñòa chæ. Nhaân vieân chæ ñöôïc pheùp laøm vieäc ôû moät vaên phoøng ñaïi dieän. Doanh nghieäp kinh doanh nhieàu haøng hoùa, thoâng tin veà moät haøng hoùa goàm: maõ haøng (duy nhaát), teân haøng, ñôn vò tính, ñôn giaù baùn, soá löôïng toái thieåu phaûi toàn kho, tæ suaát thueá giaù trò gia taêng. Doanh nghieäp coù nhieàu khaùch haøng. Thoâng tin veà moät khaùch haøng goàm coù: maõ khaùch haøng, hoï teân, ñòa chæ, vaø thaønh phoá nôi khaùch haøng cö nguï. Moãi giao dòch mua baùn ñöôïc tieán haønh seõ coù moät hoùa ñôn baùn haøng do moät nhaân vieân ñaïi dieän baùn haøng laäp. Treân hoùa ñôn coù caùc thoâng tin: teân vaên phoøng, soá hoùa ñôn (duøng ñeå phaân bieät hoùa ñôn naøy vôùi hoùa ñôn kia), ngaøy hoùa ñôn, hoï teân khaùch haøng, ñòa chæ khaùch haøng vaø moät danh saùch caùc maët haøng coù cuøng tæ suaát thueá GTGT (xem maãu). Moät laàn mua, khaùch coù theå mua nhieàu loaïi haøng coù soá löôïng khaùc nhau vaø tæ suaát thueá giaù trò gia taêng khaùc nhau (nhö 5%, 10%, 1%). Nhaân vieân baùn haøng coù nhieäm vuï gom caùc maët haøng cuøng tæ suaát thueá vaøo moät hoùa ñôn. Nhö vaäy moät laàn mua khaùch coù theå coù nhieàu hoùa ñôn vôùi caùc tæ suaát thueá khaùc nhau. Taát caû hoùa ñôn cuûa caùc vaên phoøng phaûi ñöôïc gôûi veà vaên phoøng chính ñeå thoáng keâ doanh thu. http://www.ebook.edu.vn
  5. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 105 Vaên phoøng baùn haøng Tp Caàn Thô HOÙA ÑÔN BAÙN HAØNG Soá: 001256 Ngaøy: 10/01/2001 Hoï teân khaùch haøng: Phaïm Ngoïc Lan Ñòa chæ: 54 Lyù Chính Thaéng Dieãn giaûi: Baùn cho khaùch STT Teân haøng hoùa Ñôn vò tính Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 1 Söõa taém Dove Chai 30 21.000 630.000 2 Daàu goäi LifeBuoy Chai 20 15.000 300.000 Coäng: 930.000 Thueá GTGT(10%): 93.000 Toång coäng: 1.023.000 Ngöôøi laäp hoùa ñôn Nguyeãn Vaên Laäp Yeâu caàu: 1/ Xaây döïng moâ hình ER (taäp thöïc theå keát hôïp) cuûa vaán ñeà treân. 2/ Chuyeån moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. 3/ Thieát keá phaàn xöû lyù söï kieän khaùch ñeán mua haøng. 2 Baøi taäp 2 (Vaät tö) Doanh nghieäp saûn xuaát bao bì Mai Lan toå chöùc heä thoáng keá toaùn vaät tö nhö sau: Doanh nghieäp coù nhieàu kho chöùa vaät tö. Thoâng tin veà kho goàm: maõ kho (duy nhaát), teân kho, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi. Doanh nghieäp coù nhieàu vaät tö. Thoâng tin veà vaät tö goàm: maõ vaät tö (duy nhaát), teân vaät tö , qui caùch, ñôn vò tính, soá toái thieåu phaûi toàn kho. Caùc vaät tö ñöôïc chia thaønh töøng nhoùm vaät tö. Thoâng tin veà nhoùm vaät tö goàm: maõ nhoùm, teân nhoùm. Moät vaät tö chæ thuoäc veà moät nhoùm. Moãi hoaït ñoäng nhaäp xuaát vaät tö ñöôïc tieán haønh baèng chöùng töø nhaäp/xuaát vaät tö (xem maãu) vôùi soá phieáu coù tính duy nhaát trong caû hai loïai phieáu nhaäp vaø xuaát. Doanh nghieäp nhaäp vaät tö töø nhieàu nhaø cung caáp. Moãi chöùng töø nhaäp kho chæ nhaäp caùc vaät tö cuûa moät nhaø cung caáp vaø nhaäp vaøo moät kho cuûa doanh nghieäp. Doanh nghieäp quan taâm caùc thoâng tin maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ nhaø cung caáp. Coâng ty saûn xuaát bao bì Mai Lan COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc http://www.ebook.edu.vn
  6. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 106 PHIEÁU NHAÄP KHO Soá phieáu: 0015/NK Ngaøy: 03/09/01 Teân nhaø cung caáp: Coâng ty vaät tö Anh Minh Ñòa chæ nhaø cung caáp: 125 Nguyeãn Vaên Troãi Kho nhaäp: Kho chính Chöùng töø keøm theo: Coâng vaên soá 45/KH STT MVT TEÂN VAÄT TÖ ÑVT SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN 1 120065 Xaêng A92 Kg 1.000 4.000 4.000.000 2 121149 Môõ boø ñaëc chuûng Kg 10 50.000 500.000 Ngöôøi laäp Thuû kho Keá toaùn tröôûng Nguyeãn Vaên Sôn Traàn Vaên Thuû Laâm vaên Keá Coâng ty saûn xuaát bao bì Mai Lan COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc PHIEÁU XUAÁT KHO Soá phieáu: 0001/XK Ngaøy: 10/01/2001 Teân thieát bò: Maùy thoåi bao PP Lyù do xuaát: Tu boå maùy thoåi Kho xuaát: Kho chính STT MVT TEÂN VAÄT TÖ ÑVT SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN 1 121141 Ron maùy Boä 3 25.000 75.000 2 121150 Nhôùt Lít 2 40.000 80.000 Toång coäng 155.000 Ngöôøi laäp Thuû kho Keá toaùn tröôûng Nguyeãn Vaên Sôn Traàn vaên Thuû Laâm vaên Keá Moãi phieáu xuaát vaät tö chæ ghi xuaát caùc vaät tö töø moät kho vaø xuaát ñeå söûa chöõa hay baûo döôõng ...(lyù do xuaát) cho moät thieát bò cuûa doanh nghieäp. Thoâng tin veà thieát bò coù maõ thieát bò, teân thieát bò. Yeâu caàu: 1/ Xaây döïng moâ hình ER cho heä thoáng quaûn lyù vaät tö treân. 2/ Chuyeån moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. 3/ Thieát keá phaàn xöû lyù söï kieän “phaùt sinh phieáu xuaát kho” 3 Baøi taäp 3 (Moâ hình TSCÑ) http://www.ebook.edu.vn
  7. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 107 Doanh nghieäp saûn xuaát, xaây döïng Hoøa bình toå chöùc keá toaùn TSCÑ (höõu hình) nhö sau: Doanh nghieäp coù nhieàu loaïi TSCÑ (nhaø cöûa, maùy moùc,..) moãi loaïi taøi saûn coù nhieàu TSCÑ (Maùy troän hoà T4, Maùy daàm D3,...). Thoâng tin veà moät taøi saûn goàm: maõ taøi saûn, teân taøi saûn, nguyeân giaù, nguoàn goác (töï coù, ngaân saùch, lieân doanh), xuaát xöù (nöôùc saûn xuaát), tæ leä khaáu hao (10%, 5%,..), ngaøy ñöa vaøo söû duïng. Doanh nghieäp coù nhieàu ñôn vò. Thoâng tin veà ñôn vò: maõ ñôn vò, teân ñôn vò. Moãi ñôn vò coù theå quaûn lyù nhieàu TSCÑ nhöng moät taøi saûn chæ do moät ñôn vò quaûn lyù. Ngoaøi vieäc söû duïng TSCÑ do ñôn vò mình quaûn lyù, moãi ñôn vò coøn coù theå söû duïng nhieàu taøi saûn coá ñònh do ñôn vò khaùc quaûn lyù thoâng qua hoïat ñoäng ñieàu chuyeån. Söï ñieàu chuyeån taøi saûn ñöôïc thöïc hieän baèng moät quyeát ñònh ñieàu chuyeån. Moãi quyeát ñònh ñeàu coù soá quyeát ñònh (coù tính duy nhaát), ngaøy quyeát ñònh, hoï teân ngöôøi kyù quyeát ñònh vaø caùc taøi saûn ñieàu chuyeån. Caùc taøi saûn ñieàu chuyeån treân moät quyeát ñònh coù theå coù ngaøy ñieàu chuyeån khaùc nhau, ñôn vò ñieàu chuyeån ñeán khaùc nhau. Haøng kyø keá toaùn phaûi tính soá khaáu hao trích trong kyø cho töøng ñôn vò (soá khaáu hao = tæ leä khaáu hao x nguyeân giaù x soá ngaøy söû duïng / 365). Neáu ñôn vò söû duïng TSCÑ khaùc ñôn vò quaûn lyù thì soá khaáu hao tính cho ñôn vò söû duïng, theo soá ngaøy TSCÑ ñöôïc söû duïng. TSCÑ taêng trong kyø naøo thì soá khaáu hao tính ngay trong kyø ñoù. Yeâu caàu: 1/ Xaây döïng moâ hình ER cho heä thoáng quaûn lyù TSCÑ treân. 2/ Chuyeån moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. 3/ Thieát keá phaàn xöû lyù cho pheùp nhaäp caùc thoâng tin cuûa quyeát ñònh ñieàu chuyeån vaøo heä thoáng. 4 Baøi taäp 4 (Löông) Doanh nghieäp Sao Mai laø doanh nghieäp saûn xuaát. Doanh nghieäp coù nhieàu phaân xöôûng saûn xuaát. Thoâng tin veà phaân xöôûng goàm: maõ phaân xöôûng, teân phaân xöôûng. Doanh nghieäp coù nhieàu ñôn vò chia laøm hai loaïi: tröïc tieáp saûn xuaát vaø giaùn tieáp. Moãi phaân xöôûng saûn xuaát coù theå coù nhieàu ñôn vò. Nhöng moãi ñôn vò chæ thuoäc moät phaân xöôûng hay khoâng thuoäc phaân xöôûng naøo. Thoâng tin veà ñôn vò coù maõ ñôn vò, teân ñôn vò, soá taøi khoaûn chi phí. Doanh nghieäp coù nhieàu nhaân vieân, chia laøm hai loaïi, tröïc tieáp saûn xuaát vaø giaùn tieáp. Moãi nhaân vieân chæ laøm ôû moät ñôn vò, moãi ñôn vò coù theå coù nhieàu nhaân vieân. Thoâng tin chung veà moät nhaân vieân goàm coù: maõ nhaân vieân, hoï teân nhaân vieân, ngaøy sinh, ñòa chæ, ngaøy vaøo laøm vieäc. Ñoái vôùi nhaân vieân tröïc tieáp saûn xuaát coøn coù theâm thoâng tin: chöùc vuï, heä soá löông coøn nhaân vieân giaùn tieáp coù möùc löông. Nhaân vieân tröïc tieáp laøm theo ca, nhaân vieân giaùn tieáp khoâng laøm theo ca. Ca 1 vaø ca 2 ñieåm coâng laø 1, ca 3 ñieåm coâng laø 1.5. Nghæ vieäc khoâng lyù do seõ bò chaám ñieåm 0. Neáu nghæ vieäc coù lyù do seõ ñöôïc chaám tuøy theo phaàn traêm löông seõ ñöôïc höôûng. Coù hai möùc: nghæ höôûng 70% löông vaø nghæ höôûng 50% löông. Cuoái thaùng keá toaùn phaûi nhaäp baûng chaám coâng do ban ñieàu haønh caùc phaân xöôûng gôûi veà. Ñoái vôùi nhaân vieân giaùn tieáp, baûng chaám coâng cho bieát soá ngaøy coâng trong thaùng. Ñoái vôùi nhaân vieân tröïc tieáp, baûng chaám coâng cho bieát soá ngaøy coâng ca 1, soá ngaøy coâng ca 2 vaø soá ngaøy coâng ca 3 trong thaùng. Ngoaøi ra baûng chaám coâng cuõng cho bieát soá ngaøy nghæ höôûng 70% löông, soá http://www.ebook.edu.vn
  8. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 108 ngaøy nghæ höôûng 50% löông. Yeâu caàu: 1/ Xaây döïng moâ hình ER cho vaán ñeà treân. 2/ Chuyeån moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. 3/ Thieát keá phaàn xöû lyù thoâng tin ñoái vôùi söï kieän “Nhaân vieân tröïc tieáp baùo coâng cuoái thaùng” 5 Baøi taäp 6 (cho thueâ baêng ñóa) Dòch vuï SVCD chuyeân cho thueâ caùc loaïi CD, VCD, MP3, MP4 treân ñòa baøn thaønh phoá HCM. Ñóa cuûa dòch vuï coù nhieàu theå loaïi khaùc nhau nhö: Ca nhaïc thieáu nhi, ca nhaïc tuoåi treû, hoøa taáu, haøi kòch, phim hình söï, phim voõ thuaät, phim tình caûm, caûi löông,…, moãi theå loaïi coù nhieàu Album (ñoái vôùi ñóa ca nhaïc, ñóa hoøa taáu, …), nhieàu boä (ñoái vôùi ñóa phim) hay nhieàu vôû (ñoái vôùi ñóa kòch, ñóa caûi löông, …) khaùc nhau. Moãi Album, boä hay vôû coù theå coù moät hoaëc nhieàu ñóa vaø thöôøng coù töø 2 ñeán 10 baûn ñeå phuïc vuï cho thueâ. Moãi Album, boä hay vôû phaûi coù töïa ñeà, teân haõng saûn xuaát, nöôùc saûn xuaát, naêm saûn xuaát. Neáu laø ñóa phim, caûi löông,... thì coù teân taùc giaû kòch baûn, ñaïo dieãn, dieãn vieân. Neáu laø ñóa ca nhaïc, taáu haøi, taân coå,... thì coù töïa ñeà cuûa caùc baøi haùt, baøi ca, taùc giaû vaø ca só (hoaëc nhoùm ca só, dieãn vieân) trình baøy, bieåu dieãn. Giaù cho thueâ ñóa tính theo töøng ngaøy cho töøng ñóa maø khaùch thueâ. Caùc ñóa cuøng loaïi (chaúng haïn VCD) thì coù cuøng moät giaù cho thueâ. Khaùch haøng khi thueâ ñóa phaûi ñeå laïi ñòa chæ löu truù vaø tieàn ñaët coïc ít nhaát baèng trò giaù cuûa ñóa maø Dòch vuï ñaõ mua. Khi khaùch traû laïi ñóa thì Dòch vuï seõ tính tieàn thueâ ñeå caán tröø vaøo tieàn maø khaùch ñaõ ñaët coïc vaø traû laïi tieàn coïc coøn dö cho khaùch haøng. Trong tröôøng hôïp tieàn thueâ ñóa nhieàu hôn tieàn ñaët coïc thì chæ laáy ñuùng baèng tieàn ñaët coïc. Caùc giao dòch dieãn ra taïi Dòch vuï bao goàm: - Nhaäp (mua) Album môùi, phim môùi hoaëc nhaäp theâm caùc baûn cuûa caùc Album cuõ, phim cuõ hieän ñang cho thueâ taïi Dòch vuï, - Cho thueâ vaø nhaän laïi ñóa khi khaùch haøng traû laïi, - Ñoåi ñóa khi khaùch haøng yeâu caàu hoaëc do ñóa bò truïc traëc kyõ thuaät, - Thanh lyù caùc ñóa bò hö hoûng hoaëc quaù cuõ, - Ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà thoâng tin cuûa khaùch haøng veà caùc Album, boä phim hay vôû dieãn nhö: Haõng saûn xuaát, taùc giaû kòch baûn, ca só, dieãn vieân, baøi haùt, … Yeâu caàu: (d) Laäp moâ hình thöïc theå – Keát hôïp cuûa dòch vuï. (e) Laäp moâ hình xöû lyù möùc quan nieäm cho giao dòch: ‘Khaùch haøng yeâu caàu ñoåi ñóa khaùc cuøng theå loïai. 6 Baøi taäp 7 (xöû lyù ñôn haøng) Döôùi ñaây laø nhöõng phaùt bieåu veà vieäc xöû lyù ñôn haøng cuûa moät toå chöùc: - Nhaân vieân trong toå chöùc ñöôïc nhaän dieän bôûi maõ nhaân vieân, hoï teân vaø ngaøy sanh. - Nhaân vieân trong toå chöùc chòu traùch nhieäm caùc ñôn haøng. Thoâng tin veà ñôn haøng coù soá ñôn haøng (duy nhaát), ngaøy ñôn haøng, dieãn giaûi vaø giaù trò ñôn haøng. Vôùi moät ñôn haøng, chæ moät nhaân vieân chòu traùch nhieäm ñôn haøng aáy nhöng moät nhaân vieân coù theå chòu traùch nhieäm nhieàu ñôn haøng. - Toå chöùc thöïc hieän ñôn haøng baèng moät chuoãi caùc coâng vieäc. Nhaân vieân chòu traùch nhieäm ñôn haøng taïo caùc baûng yeâu caàu cho caùc phaân xöôûng ñeå phaân xöôûng thöïc hieän caùc coâng vieäc naøy. Caùc baûng yeâu caàu ñöôïc nhaän dieän bôûi soá yeâu caàu. Hoï quan taâm ngaøy baét ñaàu vaø ngaøy keát thuùc cuûa baûn yeâu caàu. - Caùc caùc coâng vieäc coù theå ñöôïc taïo ra bôûi moät phaân xöôûng ñeå ñaùp öùng moät baûn yeâu caàu. Moãi coâng vieäc ñöôïc nhaän dieän bôûi maõ coâng vieäc vaø coù moät giaù trò coâng vieäc. Taát caû coâng vieäc cuûa moät baûn yeâu caàu ñöôïc gôûi cho moät phaân xöôûng. Moãi phaân xöôûng ñöôïc nhaän dieän baèng maõ phaân xöôûng vaø coù teân phaân xöôûng. http://www.ebook.edu.vn
  9. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 109 Moãi coâng vieäc söû duïng moät khoái löôïng naøo ñoù cuûa moät hay nhieàu nguyeân lieäu. Nguyeân lieäu ñöôïc - nhaän dieän bôûi maõ nguyeân lieäu vaø coù thuoäc tính moâ taû. Yeâu caàu: (a) Xaây döïng moâ hình ER cho vaán ñeà treân. (b) Bieán ñoåi moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. ----oOo---- http://www.ebook.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản