intTypePromotion=3

Phân tích thiết kế hệ thống - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
81
lượt xem
15
download

Phân tích thiết kế hệ thống - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU (INTRODUCTION TO DATA MODELLING) Chương này trình bày các kỹ thuật cơ bản để xây dựng mô hình dữ liệu sử dụng mô hình thực thể kết hợp – Thực thể - thuộc tính – phiếu thực thể thuộc tính - tự điển dữ liệu - Nhận diện được thực thể, thuộc tính và mối quan từ đặc tả vấn đề. - Liệt kê được các qui tắc quản lý của doanh nghiệp. - Xây dựng mô hình ER bằng các thực thể, thuộc tính nhận diện, thuộc tính mô tả và mối...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thiết kế hệ thống - Chương 3

 1. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 23 Chöông 3 . GIÔÙI THIEÄU VEÀ MOÂ HÌNH HOÙA DÖÕ LIEÄU (INTRODUCTION TO DATA MODELLING) Chöông naøy trình baøy caùc kyõ thuaät cô baûn ñeå xaây döïng moâ hình döõ lieäu söû duïng moâ hình thöïc theå keát hôïp – Thöïc theå - thuoäc tính – phieáu thöïc theå thuoäc tính - töï ñieån döõ lieäu - Nhaän dieän ñöôïc thöïc theå, thuoäc tính vaø moái quan töø ñaëc taû vaán ñeà. - Lieät keâ ñöôïc caùc qui taéc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp. - Xaây döïng moâ hình ER baèng caùc thöïc theå, thuoäc tính nhaän dieän, thuoäc tính moâ taû vaø moái keát hôïp. - Xaùc ñònh ñöôïc baûn soá cuûa moái keát hôïp. - Giaûi quyeát ñöôïc moái keát hôïp nhieàu nhieàu baèng caùch ñöa vaøo taäp keát hôïp thích hôïp. - Duøng moâ hình theå hieän ñeå giaûi quyeát vaán ñeà taäp keát hôïp. - Nhaän bieát caùc kyù hieäu khaùc nhau veà kyù hieäu moâ hình ER. - Nhaän bieát caùc thaønh phaàn döõ lieäu phaûi löu tröõ trong töï ñieån döõ lieäu vaø xaây döïng phieáu thöïc theå thuoäc tính. I GIÔÙI THIEÄU MOÂ HÌNH HOÙA DÖÕ LIEÄU Giai ñoaïn phaân tích heä thoáng (system analysis) goàm ba hoaït ñoäng chính: xaùc ñònh yeâu caàu heä thoáng (determining system requirements), caáu truùc yeâu caàu heä thoáng (structuring system requirements) vaø choïn löïa giaûi phaùp thay theá toát nhaát. Böôùc ñaàu tieân cuûa moâ hình hoùa döõ lieäu (phaàn 2.b cuûa hình treân) laø phaân tích döõ lieäu. Phaân tích döõ lieäu coù muïc ñích: nhaän dieän caùc qui taéc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp vaø thu thaäp döõ lieäu yeâu caàu cho moâ hình döõ lieäu Chöông naøy baét ñaàu baèng caùc ví duï hay vaán ñeà cuï theå. Coâng cuï moâ hình hoùa laø Moâ hình thöïc theå keát hôïp (moâ hình ER) laø söï bieåu dieãn baèng hình aûnh cuûa moâ hình döõ lieäu. II XAÂY DÖÏNG MOÂ HÌNH ER http://www.ebook.edu.vn
 2. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 24 1 Ví duï - Moái keát hôïp moät-nhieàu Nhöõng ngöôøi phuï traùch ñaøo taïo cuûa Tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng nuùi Ayers mong muoán taïo laäp moät csdl veà caùc moân ñaøo taïo cuûa tröôøng (chöùng chæ leo nuùi, coâng ngheä bay) vaø hoïc vieân ghi danh vaøo nhöõng moân hoïc naøy. Tröôøng cuõng coù qui ñònh laø cuøng moät luùc, hoïc vieân chæ coù theå ghi danh vaøo moät moân hoïc. Hoï chæ quan taâm veà döõ lieäu cuûa ñôït ghi danh hieän taïi. Moät khi hoïc vieân keát thuùc moân hoïc thì nhaø tröôøng seõ khoâng coøn quan taâm ñeán hoï vaø nhöõng hoïc vieân naøy phaûi ñöôïc xoùa khoûi csdl. Thoâng tin caàn löu tröõ veà moät hoïc vieân bao goàm: maõ hoïc vieân, teân hoïc vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, soá ñieän thoaïi, ngaøy nhaäp hoïc cuûa hoïc vieân. Thoâng tin veà moân hoïc goàm maõ moân hoïc, teân moân hoïc, thôøi löôïng. i Ñaëc taû vaán ñeà Phaàn ñaëc taû vaán ñeà chöùa ñöïng caùc qui taéc quaûn lyù vaø döõ lieäu yeâu caàu cuûa vaán ñeà. Chuùng ta phaûi nhaän dieän ñöôïc chuùng vaø moâ hình chuùng trong moâ hình ER. ii Thaønh phaàn döõ lieäu Döõ lieäu yeâu caàu cuûa vaán ñeà laø: - Chi tieát veà hoïc vieân coù maõ hoïc vieân, teân hoïc vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, soá ñieän thoaïi vaø ngaøy nhaäp hoïc. - Chi tieát veà moân hoïc coù maõ moân hoïc, teân moân hoïc vaø thôøi löôïng. iii Qui taéc quaûn lyù Qui taéc quaûn lyù cuûa vaán ñeà laø: 1. Moãi hoïc vieân chæ coù theå ghi danh vaøo moät moân hoïc. 2. Nhieàu hoïc vieân coù theå ghi danh vaøo moät moân hoïc. 3. Nhaø tröôøng chæ quan taâm ñeán nhöõng hoïc vieân cuûa moân hoïc hieän taïi. iv Nhöõng khía caïnh khaùc Ngöôøi phuï traùch ñaøo taïo laø ngöôøi duøng cuoái maø chuùng ta xaây döïng moâ hình döõ lieäu vaø laø csdl - cho hoï, laø ngöôøi maø ta coù theå thu thaäp thoâng tin caàn thieát cho vaán ñeà. Hoïc vieân hoïc xong moân hoïc vaø khoâng ghi danh hoïc tieáp moân hoïc khaùc phaûi ñöôïc xoùa khoûi csdl. - Ñaây laø yeâu caàu chöùc naêng cuûa heä thoáng maø ta phaûi thöïc hieän. Yeâu caàu chöùc naêng khoâng aûnh höôûng ñeán moâ hình döõ lieäu. Nhaø tröôøng chæ quan taâm ñeán moân hoïc hieän taïi. Ñieàu naøy cho thaáy khía caïnh taïm thôøi cuûa döõ - lieäu vaø chuùng ñöôïc ñöa vaøo nhaèm muïc ñích laøm ñôn giaûn baøi toaùn. v Moâ hình ER (Entity Relationship Model; Entity Relationship Diagram) Moâ hình ER ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø moâ hình yù nieäm döõ lieäu (Conceptual Data Model) hay ñôn giaûn laø moâ hình döõ lieäu (data model) Caùc tính chaát trong moâ hình ER http://www.ebook.edu.vn
 3. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 25 Taäp thöïc theå (entity type, regular entity type,entity class, generic entity): Hình chöõ nhaät ñöôïc goïi laø taäp thöïc theå. Teân cuûa taäp thöïc theå ñöôïc ghi beân trong hình chöõ nhaät vaø duøng danh töø ñeå ñaët teân cho taäp thöïc theå. Thöïc theå (instance, entity instance):Moät taäp thöïc theå coù nhieàu phaàn töû coù cuøng loaïi. Moãi moät phaàn töû nhö vaäy ñöôïc goïi laø moät thöïc theå. Moái keát hôïp (relationship): Ñöôøng noái giöõa hai taäp thöïc theå ñöôïc goïi laø moái keát hôïp. Moái keát hôïp trong vaán ñeà treân laø moái keát hôïp moät-nhieàu (1:M). Noäi dung cuûa moái keát hôïp ñöôïc dieãn taû theo hai chieàu: “ghi danh vaøo”, “ñöôïc ghi danh bôûi” Thuoäc tính (attribute): Caùc döõ lieäu ghi beân caïnh taäp thöïc theå ñöôïc goïi laø thuoäc tính. Chuùng cung caáp thoâng tin chi tieát veà taäp thöïc theå. Coù hai loaïi thuoäc tính: Thuoäc tính nhaän dieän (identifier) laø thuoäc tính ñeå phaân bieät thöïc theå (instance) naøy vôùi thöïc theå kia trong taäp thöïc theå. Thuoäc tính moâ taû (descriptive attribute) laø thuoäc tính cung caáp thoâng tin chi tieát hôn veà thöïc theå trong taäp thöïc theå. vi Bieåu dieãn qui taéc doanh nghieäp treân moâ hình Moâ hình ER treân ñaõ dieãn taû ñöôïc hai qui taéc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp laø: Moãi HOÏC VIEÂN ghi danh vaøo moät MOÂN HOÏC Moãi MOÂN HOÏC ñöôïc ghi danh bôûi moät hay nhieàu HOÏC VIEÂN vii Baûn soá keát noái cuûa moái keát hôïp (cardinality) Moái keát hôïp cuûa vaán ñeà treân laø moái keát hôïp hai ngoâi (binary relationship) coù bản số (cardinality, degree of relationship) kết noái moät nhieàu. Bản số keát noái moät-nhieàu raát phoå bieán trong moâ hình ER. Hai loaïi bản số keát noái coøn laïi ít phoå bieán hôn nhöng khoâng keùm phaàn quan troïng laø moái keát hôïp moät-moät vaø moái keát hôïp nhieàu-nhieàu. 2 Ví duï – moái keát hôïp moät-moät Phoøng caûnh saùt mong muoán quaûn lyù lyù lòch caù nhaân nhöõng ngöôøi laùi xe vaø baèng laùi cuûa hoï. Moät ngöôøi chæ laáy ñöôïc moät baèng laùi vaø moät baèng laùi chæ thuoäc veà moät ngöôøi. Thoâng tin veà laùi xe maø phoøng caûnh saùt quan taâm laø: + maõ ngöôøi laùi xe + teân + ñòa chæ + ngaøy sinh Thoâng tin veà baèng laùi caàn löu tröõ laø: + maõ baèng laùi + loaïi baèng laùi + ngaøy heát haïn http://www.ebook.edu.vn
 4. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 26 moãi NGÖÔØI LAÙI XE chæ laáy ñöôïc moät BAÈNG LAÙI - moãi BAÈNG LAÙI chæ thuoäc veà moät NGÖÔØI LAÙI XE - 3 Ví duï – moái keát hôïp nhieàu-nhieàu Ngöôøi phuï traùch ñaøo taïo Tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng nuùi xanh mong muoán thieát laäp moät csdl veà caùc moân hoïc maø hoï cung caáp (nhö chöùng chæ leo nuùi, cöû nhaân coâng ngheä bay) vaø caùc hoïc vieân ghi danh vaøo caùc moân hoïc naøy. Nhaø tröôøng qui ñònh laø moät hoïc vieân ñöôïc ghi danh hoïc toái ña ba moân hoïc trong cuøng moät luùc. Hoï chæ quan taâm ñeán döõ lieäu cuûa moân hoïc hieän taïi. Moät khi hoïc vieân keát thuùc moân hoïc, hoï seõ khoâng coøn thuoäc dieän quaûn lyù cuûa nhaø tröôøng vaø phaûi ñöôïc xoùa khoûi csdl tröø khi hoïc vieân naøy ghi danh hoïc tieáp moân môùi. Thoâng tin veà moät hoïc vieân goàm: maõ hoïc vieân, teân hoïc vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, soá ñieän thoaïi, ngaøy nhaäp hoïc cuûa hoïc vieân. Thoâng tin veà moân hoïc goàm: maõ moân hoïc, teân moân hoïc, thôøi löôïng i Moâ hình thöïc theå theå hieän Ñeå laøm roõ hôn caùc qui taéc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp, ngöôøi ta duøng moät moâ hình ñeå bieåu dieãn moät vaøi döõ lieäu ví duï goïi laø moâ hình thöïc theå theå hieän: Jenny laø moät thöïc theå (entity instance) cuûa taäp thöïc theå hoïc vieân. ii Moâ hình ER http://www.ebook.edu.vn
 5. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 27 maõ hoïc vieân maõ moâ n hoï c ghi danh vaøo teâ n hoïc vieâ n HOÏC VIEÂN MOÂN HOÏC teân moân hoïc ñòa chæ ñöôïc ghi danh bôûi thôø i löôï ng ngaøy sinh soá ñieä n thoaï i Hình 2.5 - Moâ hình ER cuûa vaán ñeà Tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng nuù i xanh + Moãi HOÏC VIEÂN ghi danh vaøo moät hay nhieàu MOÂN HOÏC + Moãi MOÂN HOÏC ñöôïc ghi danh bôûi moät hay nhieàu HOÏC VIEÂN Moâ hình ER treân coù moái keát hôïp nhieàu nhieàu. iii Loaïi boû baûn soá keát noái nhieàu nhieàu (neáu coù theå) Moâ hình treân gaëp phaûi khuyeát ñieåm sau: - Ngaøy nhaäp hoïc laø thuoäc tính gaén lieàn vôùi taäp thöïc theå HOÏC VIEÂN seõ khoâng hôïp lyù vì khoâng dieãn taû ñöôïc tröôøng hôïp hoïc vieân hoïc cuøng luùc nhieàu moân hoïc. - Coøn neáu ngaøy nhaäp hoïc laø thuoäc tính cuûa MOÂN HOÏC thì khoâng dieãn taû ñöôïc tình traïng cuøng moân hoïc nhöng hoïc vieân coù caùc ngaøy nhaäp hoïc khaùc nhau. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy ta phaûi ñöa vaøo: - moät taäp thöïc theå laøm trung gian giöõa HOÏC VIEÂN vaø MOÂN HOÏC goïi laø taäp keát hôïp PHIEÁU GHI DANH (associative Entity, intersection entity). PHIEÁU GHI DANH laø taäp thöïc theå yeáu (weak Entity) - Thuoäc tính nhaän dieän cuûa taäp keát hôïp laø söï keát hôïp giöõa thuoäc tính nhaän dieän cuûa taäp thöïc theå HOÏC VIEÂN vaø MOÂN HOÏC - thuoäc tính moâ taû cuûa taäp keát hôïp laø ngaøy nhaäp hoïc - bản số keát noái cuûa taäp keát hôïp vôùi taäp thöïc theå laø moät-nhieàu Noäi dung cuûa moái keát hôïp giöõa caùc taäp thöïc theå laø: - moãi HOÏC VIEÂN coù moät hay nhieàu PHIEÁU GHI DANH - moãi PHIEÁU GHI DANH thuoäc veà moät HOÏC VIEÂN - moãi PHIEÁU GHI DANH ghi nhaän ñaøo taïo veà moät MOÂN HOÏC - moãi MOÂN HOÏC ñöôïc ghi nhaän ñaøo taïo bôûi moät hay nhieàu PHIEÁU GHI DANH Caùc qui taéc phaûi tuaân thuû khi theâm taäp keát hôïp laøm trung gian ñeå loaïi boû baûn soá keát noái nhieàu nhieàu: + Phaûi nhaän dieän ñöôïc thuoäc tính moâ taû cuûa taäp keát hôïp. + Neáu coù thuoäc tính moâ taû thì taïo taäp keát hôïp laøm trung gian giöõa hai taäp thöïc theå. + Neáu khoâng coù thuoäc tính moâ taû thì vaãn giöõ nguyeân moâ hình nhö hình 2.5 III MOÂ HÌNH ER THEO KYÙ HIEÄU CUÛA CHEN http://www.ebook.edu.vn
 6. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 28 maõ ngöôøi laù i xe NGÖÔØ I LAÙ I XE 1 1 maõ baè ng laù i sôû höõ u BAÈNG LAÙ I teâ n loaï i baè ng laù i ñòa chæ ngaøy heát haï n ngaøy sinh Hình 2.9 - Moâ hình ER cuûa vaán ñeà ngöôø i laù i xe vaø baèng laùi theo kyù hieä u cuû a Chen's IV PHIEÁU THÖÏC THEÅ THUOÄC TÍNH + Caùch dieãn taû thuoäc tính beân caïnh moâ hình ER khoâng phuø hôïp cho moâ hình coù qui moâ lôùn. Trong tröôøng hôïp naøy keøm theo moâ hình ER coù phieáu thöïc theå thuoäc tính. + Ví duï: gôûi bao haøm HOÏC VIEÂN PHIEÁU GHI DANH MOÂN HOÏC ñöôïc bao haøm bôûi ñöôïc gôûi bôûi Phieáu thöïc theå – thuoäc tính Ngaøy: 22.02.96 Döï aùn: Heä ghi danh hoïc vieân Taäp thöïc theå Teân khaùc Thuoäc tính Teân khaùc http://www.ebook.edu.vn
 7. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 29 HOÏC VIEÂN Maõ hoïc vieân Teân hoïc vieân Ñòa chæ Ngaøy sinh Soá ñieän thoaïi MOÂN HOÏC Maõ moân hoïc Teân moân hoïc Thôøi löôïng PHIEÁU GHI DANH Maõ hoïc vieân Maõ moân hoïc Ngaøy nhaäp hoïc Baûng 2.1: Phieáu thöïc theå thuoäc tính cuûa Tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng nuùi xanh V CAÙCH TIEÁP CAÄN MOÂ HÌNH HOÙA DÖÕ LIEÄU Giaû söû ta ñaõ hoaøn thaønh giai ñoaïn phaân tích döõ lieäu, trong tröôøng hôïp chuùng ta laø hoaøn thaønh phaàn ñaëc taû vaán ñeà vaäy phaàn vieäc coøn laïi laø taäp trung caáu truùc hoùa döõ lieäu. 1 Caùc böôùc caáu truùc hoùa döõ lieäu i Böôùc 1: Nhaän dieän caùc taäp thöïc theå Taäp thöïc theå laø gì? taäp thöïc theå phaûi laø moät ñoái töôïng (söï vaät, söï vieäc) thöïc hay tröøu töôïng coù lieân quan ñeán vaán ñeà, lieân quan ñeán döõ lieäu caàn löu tröõ. Teân taäp thöïc theå ñöôïc dieãn taû baèng moät danh töø nhö: + XE COÄ trong Heä quaûn lyù baèng laùi. + KHEÁ ÖÔÙC trong Heä Baûo hieåm nhaân thoï. http://www.ebook.edu.vn
 8. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 30 + SINH VIEÂN trong Heä thoáng thoâng tin sinh vieân. + GIAI ÑOAÏN CAÁT CAÙNH trong Heä thoâng tin caùc chuyeán bay. + CHUYEÁN BAY trong Heä thoâng tin caùc chuyeán bay. Taäp thöïc theå phaûi coù treân moät thöïc theå ngöôïc laïi, ta khoâng moâ hình noù thaønh taäp thöïc theå. Moãi taäp thöïc theå phaûi coù ít nhaát moät thuoäc tính moâ taû. taäp thöïc theå phaûi keát hôïp vôùi ít nhaát moät taäp thöïc theå khaùc. Taäp thöïc theå khoâng theå ñöùng rieâng leû. taäp thöïc theå phaûi coù thuoäc tính nhaän dieän ñeå phaân bieät thöïc theå naøy vôùi thöïc theå kia trong taäp thöïc theå. ii Böôùc 2: Nhaän dieän moái keát hôïp giöõa caùc taäp thöïc theå Teân taäp thöïc theå keát hôïp vôùi teân moái keát hôïp taïo thaønh caâu dieãn taû qui taéc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp. Teân moái keát hôïp phaûi ñöôïc dieãn taû theo hai chieàu. Baûn soá (cardinality) cuûa moái keát hôïp phaûi laø moät trong caùc giaù trò sau moät-moät (1:1), moät-nhieàu (1:M), nhieàu–nhieàu (M:M). Neáu moái keát hôïp giöõa hai taäp thöïc theå laø nhieàu nhieàu vaø toàn taïi moät thuoäc tính khoâng thuoäc veà moät trong hai taäp thöïc theå naøy thì ta phaûi boå sung theâm taäp thöïc theå keát hôïp nhö Hình 2.6. iii Böôùc 3: Gaén thuoäc tính moâ taû vaøo taäp thöïc theå Khaùi nieäm: thuoäc tính laø tính chaát cô baûn gaén lieàn vôùi thöïc theå. Ví duï nhö: + XE COÄ coù caùc thuoäc tính caáu taïo kieåu daùng naêm saûn xuaát maøu soá maùy + BAÛO HIEÅM coù caùc thuoäc tính loaïi baûo hieåm ngaøy baûo hieåm ngaøy heát haïn phí baûo hieåm haøng naêm 1 Toùm taét http://www.ebook.edu.vn
 9. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 31 DÖÕ LIEÄU YEÂU CAÀU 1. Nhaän dieän caùc taäp thöïc theå vaø thuoäc tính nhaän dieän . Nhaän dieän caùc taäp thöïc theå . Ghi nhaän teân khaùc trong töø ñieån döõ lieäu hay phieáu thöïc theå thuoäc tính Moãi taäp thöïc theå caàn kieåm tra caùc tính chaát sau: - coù nhieàu thöïc theå khoâng - coù thuoäc tính nhaän dieän khoâng - coù thuoäc tính moâ taû khoâng - coù moái quan heä vôùi taäp theå khaùc khoâng 2. Nhaän dieän moái quan heä giöõa caùc taäp thöïc theå . Thieát laäp moái quan heä giöõa caùc taäp thöïc theå (veõ ñöôøng noái vaø dieãn taû noäi dung moái quan heä theo hai chieàu ) . Xaùc ñònh baûn soá moái quan heä . Xaùc ñònh taäp keát hôïp trong moái quan heä nhieàu -nhieàu neáu ñöôïc 3. Gaén thuoäc tính moâ taû vaøo taäp thöïc theå . Gaén moät laàn duy nhaát moãi thuoäc tính vaøo taäp thöïc theå thích hôïp MOÂ HÌNH DÖÕ LIEÄU Hình 2.16 - Caùc böôùc vaø coâng vieäc thöïc hieän trong moâ hình hoùa döõ lieäu 2 Thöïc haønh caùc böôùc moâ hình hoùa döõ lieäu i Ví duï Nhaø buoân sæ kim khí phía baéc Moät nhaø buoân sæ kim khí phía baéc NHW hoaït ñoäng trong laõnh vöïc kho haøng coù chöùc naêng phaân phoái haøng. Coâng ty mua haøng töø caùc nhaø cung caáp khaùc nhau. Löu tröõ veà haøng coù caùc thoâng tin nhö maõ haøng, moâ taû. Coâng ty coù nhu caàu löu tröõ maõ nhaø cung caáp, teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, vaø soá fax. Doanh nghieäp phaûi caïnh tranh, neân moät maët haøng ñöôïc laáy töø nhieàu nhaø cung caáp khaùc nhau vaø moãi laàn giao, nhaø cung caáp coù theå giao vôùi soá löôïng toái ña theo qui ñònh cuûa töøng maët haøng cuûa töøng nhaø cung caáp. Haøng ñöôïc ñoùng bao bì. Moãi bao bì coù maõ bao bì vaø kích thöôùc. Ñoâi khi bao bì laïi quaù nhoû ñeå chöùa taát caû haøng vì theá haøng ñöôïc chöùa treân nhieàu bao bì. Tuy nhieân, khoâng theå coù hai maët haøng cuøng chöùa trong moät bao bì. Haõy xaây döïng moâ hình ER cho baøi toaùn treân. Söû duïng caùc böôùc vaø caùc hoaït ñoäng nhö hình 2.16 ii Caùc böôùc thöïc hieän Böôùc 1: Nhaän dieän thöïc theå chính. Tìm danh töø dieãn taû ñoái töôïng hay khaùi nieäm cuûa baøi toaùn nhö: http://www.ebook.edu.vn
 10. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 32 Nhaø buoân sæ kim khí phía baéc, coâng ty, doanh nghieäp + Kho haøng + Haøng, maët haøng + nhaø cung caáp + bao bì + Böôùc 2: Nhaän dieän moái keát hôïp giöõa caùc thöïc theå + Haøng ñöôïc mua töø nhieàu nhaø cung caáp + Haøng ñöôïc chöùa treân nhieàu bao bì Baûn soá cuûa thöïc theå + Moãi maët haøng ñöôïc mua töø moät hay nhieàu nhaø cung caáp + moãi nhaø cung caáp cung caáp moät hay nhieàu maët haøng + moãi maët haøng ñöôïc chöùa trong moät hay nhieàu bao bì + moãi bao bì chöùa moät maët haøng Moái keát hôïp giöõa hai taäp thöïc theå MAËT HAØNG vaø NHAØ CUNG CAÁP laø moái keát hôïp nhieàu-nhieàu Böôùc 3: Gaén caùc thuoäc tính vaøo taäp thöïc theå. MAËT HAØNG + maõ haøng + moâ taû NHAØ CUNG ÖÙNG + maõ nhaø cung caáp + teân + ñòa chæ + soá ñieän thoaïi + soâ fax BAO BÌ + maõ bao bì + kích côõ ????? + soá löôïng toái ña http://www.ebook.edu.vn
 11. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 33 Trong böôùc ba, baûn soá keát noái nhieàu-nhieàu phaûi ñöôïc giaûi thaønh hai baûn soá keát noái moät-nhieàu vì toàn taïi thuoäc tính soá löôïng toái ña khoâng laø thuoäc tính cuûa caû MAËT HAØNG laãn NHAØ CUNG CAÁP. ñöôïc cung cấp maõ maõ nhaø cung NHAØ CUNG MAËT HAØNG bởi haøng caáp CAÁP Cung cấp chöù moâ taû teân a ñòa chæ ? soá löôïng toái soá ñieän thoaïi ña soá fax ñöôïc chöùa trong maõ bao BAO BÌ bì kích côõ ñöôïc qui ñònh caáp maõ QUI ÑÒNH trong maõ haøng haøng qui ñònh MAËT HAØNG LÖÔÏNG TOÁI soá löôïng toái chöù moâ taû cho ÑA ñöôïc qui ñònh ña a trong ñöôïc chöùa qui ñònh trong cho maõ nhaø cung maõ bao NHAØ CUNG caáp bì BAO BÌ CAÁP teân kích côõ ñòa chæ Hình 2.20 - Thuoäc tính moâ taû ñaõ ñöôïc ñöa vaøo öùng soá ñieän thoaïi duïng NHW soá fax VI TÖÏ ÑIEÅN DÖÕ LIEÄU (DATA DICTIONARY) Nhaèm laøm roõ hôn caùc khaùi nieäm cuûa vaán ñeà, ngöôøi ta phaûi xaây döïng töø ñieån döõ lieäu ñeå giaûi thích theâm yù nghóa cuûa caùc taäp thöïc theå vaø thuoäc tính. Ví duï taäp thöïc theå haøng Seõ coù töø ñieån döõ lieäu nhö sau: MAËT HAØNG Thöïc theå Teân khaùc haøng, saûn phaåm, haøng hoùa Moâ taû Haøng laø nhöõng thöù ñöôïc mua vôùi soá löôïng khaùc nhau töø caùc nhaø cung öùng, ñöôïc löu tröõ trong kho vaø baùn cho khaùch haøng http://www.ebook.edu.vn
 12. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 34 Maõ haøng: Thuoäc tính Laø moät soá duøng ñeå phaân bieät maët haøng naøy vôùi maët haøng kia. Giaù trò coù daïng 0001->9999 Moâ taû: Moâ taû maët haøng goàm qui caùch vaø hình daùng. Loaïi döõ lieäu chuoãi goàm 100 kyù töï. Coù theå coù giaù trò roãng Ñôn giaù: Ñôn giaù hieän taïi cuûa maët haøng. Coù loaïi döõ lieäu soá vôùi 2 soá thaäp phaân, coù giaù trò töø 10 ñeán 50. Giaù trò maëc nhieân laø 0 thueá suaát: Tæ suaát thueá baùn cuûa maët haøng ñöôïc ghi döôùi daïng phaàn traêm. Coù loaïi döõ lieäu soá, coù giaù trò töø 0 ñeán 99. Giaù trò maëc nhieân 0 Thuoäc tính caàn ñeà caäp caùc noäi dung sau: - Giaûi thích ngöõ nghóa. - Xaùc ñònh kieåu döõ lieäu. - Xaùc ñònh mieàn giaù trò - Xaùc ñònh giaù trò maëc nhieân - Cho pheùp ñeå roãng khoâng - Xaùc ñònh caùc raøng buoäc khaùc VII BAØI TAÄP 1 Baøi 2.1 Tröôøng Cao ñaúng coäng ñoàng nuùi xanh xem xeùt laïi vaán ñeà hoïc vieân/moân hoïc vaø quyeát ñònh ñöa chi tieát veà chuû ñeà vaøo cô sôû döõ lieäu cuûa hoï. Thoâng tin veà chuû ñeà coù maõ chuû ñeà, teân chuû ñeà, thời lượng (môn học không còn thuộc tính thời lượng). Haõy söûa ñoåi moâ hình ER sao cho noù theå hieän ñöôïc caùc qui taéc quaûn lyù sau: (a) Moät hoïc vieân coù theå ghi danh hoïc nhieàu chuû ñeà vaø moät chuû ñeà ñöôïc hoïc bôûi nhieàu hoïc vieân. (b) Moät moân hoïc bao goàm moät soá chuû ñeà vaø moät chuû ñeà chæ thuoäc veà moät moân hoïc. (c) Moät soá chuû ñeà coù tính baét buoäc coøn moät soá coù tính nhieäm yù. (d) Ñieåm cuûa hoïc vieân cuûa moãi chuû ñeà cuõng ñöôïc ghi nhaän. 2 Baøi 2.2 HT mua haøng (nhaän dieän bôûi maõ haøng) töø caùc nhaø cung caáp (nhaän dieän bôûi maõ nhaø cung caáp) khaùc nhau. Vieäc giao haøng ñöôïc thöïc hieän theo thoâng leä thoâng thöôøng vaø soá löôïng cuûa töøng maët haøng trong moãi laàn giao cuûa töøng nhaø cung caáp ñöôïc ghi nhaän. Moät nhaø cung caáp coù theå cung caáp cuøng maët haøng nhöng khoâng cuøng ngaøy. Ñôn giaù cung caáp cuûa moät maët haøng coù theå khaùc nhau trong töøng chuyeán haøng. HT mong muoán ghi nhaän moâ taû maët haøng vaø ñôn giaù cuõng nhö soá löôïng ñaõ ñöôïc cung caáp. Teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi vaø soá fax cuûa nhaø cung caáp cuõng ñöôïc löu vaøo cô sôû döõ lieäu. Haõy xaây döïng moâ hình ER vaø phieáu thöïc theå thuoäc tính cuûa vaán ñeà. 3 Baøi 2.3 Haõy söûa ñoåi baøi taäp 2.1 cho pheùp söï thay ñoåi veà qui taéc quaûn lyù cuûa tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng nuùi xanh sao cho: (a) Moät chuû ñeà coù theå naèm trong nhieàu moân hoïc. (b) Moät hoïc vieân coù theå ghi danh vaøo moät chuû ñeà nhieàu laàn (chaúng haïn Maria ruùt khoûi cô khí maùy daàu ôû hoïc kyø 1 naêm 1995 vaø coù keá hoaïch ghi danh laïi trong hoïc kyø 2. John ñaõ rôùt trong kyø thi thöïc haønh ngheà naáu aên thöôïng haïng nhöng ñöôïc pheùp ghi danh laïi vaøo hoïc kyø tieáp vì anh ñaõ ñaït keát quaû toát trong caùc chuû ñeà khaùc. http://www.ebook.edu.vn
 13. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 35 4 Baøi 2.4 NOS laø moät nhaø cung caáp ñoà duøng vaên phoøng vaø trang thieát bò vaên phoøng cho caùc toå chöùc doanh nghieäp trong caû nöôùc. Hoï söû duïng ñöôøng böu ñieän ñeå nhaän vaø gôûi ñôn haøng, ca-ta-loâ theo thoâng leä thoâng thöôøng. Coù nhieàu loaïi ca-ta-loâ, chaúng haïn loaïi ca-ta-loâ tuaàn, loaïi ca-ta-loâ thaùng, loaïi ca-ta-loâ quùi. Hoï cuõng coù caùc loaïi ca-ta-loâ chuyeân muïc veà moät soá maët haøng, chaúng haïn: – Loaïi ca-ta-loâ OE chuyeân veà trang thieát bò vaên phoøng. – Loaïi ca-ta-loâ PS chuyeân veà saûn phaåm giaáy vaø ñoà duøng vaên phoøng. – Loaïi ca-ta-loâ CE chuyeân veà trang thieát bò maùy tính vaø caùc phuï kieän. NOS mong muoán löu tröõ chi tieát veà saûn phaåm maø hoï cung caáp cuï theå maõ haøng, moâ taû, maøu saéc vaø ñôn vò tính. Chuûng loaïi caùc maët haøng trong moãi loaïi ca-ta-loâ thì khaùc nhau töø vaøi traêm cho loaïi ca-ta-loâ tuaàn ñeán vaøi ngaøn cho loaïi ca-ta-loâ quí. Moät saûn phaåm coù theå xuaát hieän treân nhieàu loaïi ca-ta-loâ. NOS phaùt haønh caùc loaïi ca-ta-loâ theo töøng ñôït xuaát baûn. Moät saûn phaåm chæ xuaát hieän moät laàn treân moät ca-ta-loâ nhöng coù theå coù caùc giaù khaùc nhau treân caùc ñôït xuaát baûn khaùc nhau. Moãi ca-ta-loâ coù moät ngaøy baét ñaàu khuyeán maõi vaø ngaøy keát thuùc khuyeán maõi. Thôøi gian khuyeán maõi cuûa caùc ca-ta-loâ khaùc nhau coù theå truøng leân nhau chaúng haïn: – truøng moät phaàn: ca-ta-loâ tuaàn coù thôøi gian khuyeán maõi truøng moät phaàn vôùi ca-ta-loâ quí. – truøng toaøn boä: ca-ta-loâ CE coù theå coù cuøng thôøi gian khuyeán maõi vôùi ca-ta-loâ tuaàn. Haõy xaây döïng moâ hình ER cuûa vaán ñeà vaø chuù yù ñeán söï kieän giaù moät maët haøng thì khaùc nhau trong caùc ca-ta-loâ khaùc nhau, trong caùc khoaûng thôøi gian khaùc nhau. 5 Baøi 2.5 Söûa ñoåi baøi taäp 2.4 sao cho NOS coù theå ghi nhaän haøng ñaõ cung caáp cho khaùch haøng. Thoâng tin veà khaùch haøng coù maõ khaùch haøng, hoï teân, ñòa chæ. Khi moät khaùch haøng ñaët mua haøng töø NOS thì maõ ca-ta-loâ (nhö OE, PS) vaø ñôït xuaát baûn ñöôïc ghi keøm theo maõ haøng trong ñôn haøng. Ñieàu naøy cho pheùp NOS cung caáp cho khaùch haøng, saûn phaåm coù giaù ñuùng vôùi ca-ta-loâ cuûa khaùch haøng. Moät ñôn haøng coù nhieàu maët haøng vaø moãi maët haøng ñeàu coù soá löôïng ñaët mua. Thoâng tin veà ñôn haøng coù soá ñôn haøng (duy nhaát), ngaøy ñôn haøng vaø chi tieát khaùch haøng. 6 Traéc nghieäm 6.1) Which of the following is not correct? Answer ? A) Entity Relationship Diagrams use four items; Rectangles, circles, lines, degree of relation (such as one to many). B) Entity Relationship Diagrams show entities, how the entities interact and the attributes. C) In trasforming Entity Relationship Diagrams to a Database, entities become tables. D) Entity Relationship Diagrams are a graphical approach to modeling that helps the user design systems 6.2) A type of documentation that contains the definition and the characteristics of the data elements within a data base is known as a: A) record layout B) data dictionary C) data model D) data flow diagram E) entity-relationship model. 6.3) An entity type whose existence depends on another entity type is called a (n) _____entity A) Co dependent http://www.ebook.edu.vn
 14. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 36 B) Variant C) Strong D) Weak 6.4) An entity that associates the instances of one or more entity types and contains attributes specific to the relationships is called a(n) A) Associative entity B) Intersectional entity C) All of the above D) Connecting entity 6.5) A persons name, birthday, and social security number are all examples of A) Descriptors B) None of the above C) Relationships D) Entities E) Attributes 6.6) A data model is A) Shown as an entity-relationship diagram B) A logical representation of the structure of the database. C) Transformed into tables and ralationships D) All of the above 6.7) One of the important properties of an attribute is whether or not it is required A) False B) True ----oOo---- http://www.ebook.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản