intTypePromotion=1
ADSENSE

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG 9

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

82
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHÍA CẠNH TẠM THỜI CỦA MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TEMPORAL ASPECTS OF DATA MODELS) I II DỮ LIỆU LỊCH SỬ DÙNG TẬP THỰC THỂ PHỤ THUỘC ĐỂ MÔ HÌNH VẤN ĐỀ CÓ DỮ LIỆU LỊCH SỬ Là dữ liệu thay đổi theo thời gian như đơn giá bán, vị trí làm việc, mức lương v.v…. Công ty WMC sản xuất các sản phẩm nội trợ và sản phẩm điện cho các thị trường nội địa và nước ngoài. WMC mong muốn lưu trữ dữ liệu về sản phẩm mà họ sản xuất và bán. Thông tin cần lưu trữ bao gồm: mã sản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG 9

  1. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 83 Chöông 9 . KHÍA CAÏNH TAÏM THÔØI CUÛA MOÂ HÌNH DÖÕ LIEÄU (TEMPORAL ASPECTS OF DATA MODELS) I DÖÕ LIEÄU LÒCH SÖÛ Laø döõ lieäu thay ñoåi theo thôøi gian nhö ñôn giaù baùn, vò trí laøm vieäc, möùc löông v.v…. II DUØNG TAÄP THÖÏC THEÅ PHUÏ THUOÄC ÑEÅ MOÂ HÌNH VAÁN ÑEÀ COÙ DÖÕ LIEÄU LÒCH SÖÛ Coâng ty WMC saûn xuaát caùc saûn phaåm noäi trôï vaø saûn phaåm ñieän cho caùc thò tröôøng noäi ñòa vaø nöôùc ngoaøi. WMC mong muoán löu tröõ döõ lieäu veà saûn phaåm maø hoï saûn xuaát vaø baùn. Thoâng tin caàn löu tröõ bao goàm: maõ saûn phaåm, moâ taû, ñôn giaù voán vaø ñôn giaù baùn. Tröôûng phoøng kinh doanh nhaän thaáy seõ thaät höõu ích neáu ta ghi nhôù ñöôïc ñôn giaù baùn cuûa moät naêm taøi chaùnh. Moâ hình ER treân khoâng cung caáp ñöôïc thoâng tin naøy neân chuùng caàn phaûi ñöôïc söûa ñoåi laïi nhö sau: Moâ hình quan heä: SAÛN PHAÅM (maõ saûn phaåm, moâ taû, ñôn giaù voán hieän haønh, ñôn giaù baùn hieän haønh) ÑÔN GIAÙ BAÙN (maõ saûn phaåm, ngaøy aùp duïng, ñôn giaù baùn) ÑÔN GIAÙ BAÙN maõ saûn phaåm ngaøy aùp duïng ñôn giaù baùn 001 11/05/1994 1200 001 20/05/1994 1500 001 01/06/1994 1400 002 10/05/1994 500 III SÖÏ THAY ÑOÅI BAÛN SOÁ KEÁT NOÁI CUÛA MOÁI KEÁT HÔÏP 1 Do qui taéc quaûn lyù thay ñoåi Ví duï: WMC hoaït ñoäng trong laõnh vöïc thieát bò. Coâng ty caàn löu tröõ danh saùch caùc thieát bò vaø ngöôøi chòu traùch nhieäm veà caùc thieát bò naøy. Qui taéc quaûn lyù laø: Moãi NHAÂN VIEÂN coù theå chòu traùch nhieäm veà moät hay nhieàu THIEÁT BÒ Moãi THIEÁT BÒ phaûi ñöôïc chòu traùch nhieäm bôûi moät NHAÂN VIEÂN Moâ hình ER cuûa vaán ñeà laø: http://www.ebook.edu.vn
  2. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 84 Sau khi chuùng ta ñaõ caøi ñaët thaønh coâng baûng trong heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu, ngöôøi quaûn lyù laïi quyeát ñònh moät ngaøy laøm hai ca. Nhö vaäy moãi thieát bò ñöôïc chòu traùch nhieäm bôûi moät hay nhieàu nhaân vieân. Qui taéc quaûn lyù thay ñoåi keùo theo söï thay ñoåi cuûa moâ hình. Ta ñeå yù moâ hình ER cuûa hình 8.4 hoaøn toaøn coù theå löu tröõ ñöôïc döõ lieäu cuûa vaán ñeà tröôùc khi thay ñoåi qui taéc quaûn lyù. Nhö vaäy neáu ngay töø ñaàu ta moâ hình vaán ñeà theo moâ hình naøy thì traùnh ñöôïc nhöõng raéc roái cuûa vieäc söûa chöõa. Moâ hình quan heä: NHAÂN VIEÂN(maõ nhaân vieân, teân nhaân vieân, ñòa chæ) TRAÙCH NHIEÄM THIEÁT BÒ(maõ nhaân vieân, soá seri, ngaøy giôø baét ñaàu, ngaøy giôø keát thuùc) THIEÁT BÒ(soá seri, caáu taïo, kieåu daùng) Toùm laïi trong tröôøng hôïp baûn soá keát noái giöõa hai taäp thöïc theå coù khaû naêng thay ñoåi töø moät-nhieàu thaønh nhieàu-nhieàu thì ta phaûi moâ hình vaán ñeà theo baûn soá keát noái nhieàu – nhieàu. 2 Do phaûi löu tröõ döõ lieäu lòch söû Ta haõy xem hai ví duï sau. Baûn soá keát noái cuûa ví duï 1 seõ thay ñoåi do phaûi löu tröõ döõ lieäu lòch söû. Ví duï1: WMC mong muoán löu tröõ taát caû VÒ TRÍ LAØM VIEÄC trong coâng ty vaø nhaân vieân ñöôïc phaân coâng vaøo caùc VÒ TRÍ naøy. Qui taéc quaûn lyù laø: Moãi NHAÂN VIEÂN phaûi naém giöõ moät hay nhieàu VÒ TRÍ LAØM VIEÄC Moãi VÒ TRÍ LAØM VIEÄC coù theå ñöôïc naém giöõ bôûi moät NHAÂN VIEÂN http://www.ebook.edu.vn
  3. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 85 Ví duï 2: WMC mong muoán löu tröõ thoâng tin veà ÑÔN HAØNG vaø KHAÙCH HAØNG ñaët ÑÔN HAØNG ñoù. Qui taéc quaûn lyù laø: Moãi KHAÙCH HAØNG coù theå ñaët moät hay nhieàu ÑÔN HAØNG. Moãi ÑÔN HAØNG phaûi ñöôïc ñaët bôûi moät KHAÙCH HAØNG. Neáu ta quan taâm ñeán khía caïnh thôøi gian thì qui taéc quaûn lyù moãi VÒ TRÍ LAØM VIEÄC coù theå ñöôïc naém giöõ bôûi moät NHAÂN VIEÂN seõ ñoåi thaønh moãi VÒ TRÍ LAØM VIEÄC coù theå ñöôïc naém giöõ bôûi moät hay nhieàu NHAÂN VIEÂN coøn moái keát hôïp cuûa ví duï 2 vaãn khoâng thay ñoåi theo thôøi gian Moâ hình cuûa ví duï 1 phaûi ñoåi thaønh Moãi NHAÂN VIEÂN coù theå naém giöõ moät hay nhieàu VÒ TRÍ LAØM VIEÄC ÑAÕ QUA Moãi VÒ TRÍ LAØM VIEÄC ÑAÕ QUA phaûi ñöôïc naém giöõ bôûi moät NHAÂN VIEÂN Moãi VÒ TRÍ LAØM VIEÄC ÑAÕ QUA phaûi thuoäc veà moät VÒ TRÍ LAØM VIEÄC Moãi VÒ TRÍ LAØM VIEÄC coù theå laø moät hay nhieàu VÒ TRÍ LAØM VIEÄC ÑAÕ QUA IV BAØI TAÄP http://www.ebook.edu.vn
  4. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 86 1 Baøi 8.1 IPH chuyeân cho thueâ caùc loại thieát bò nhö: thieát bò chuyeån taûi CT-10, thieát bò naïp taûi NT-1, thieát bò phaân loaïi PL-3, maùy phaùt ñieän diesel P-500, maùy uûi F-5. Ứng với mỗi loại thiết bị coù thể coù nhieàu thieá bò. IPH mong muoán thieát laäp moät cô sôû döõ lieäu löu giöõ taát caû thieát bò cho thueâ cuûa mình. Caùc thieát bò coù caùc chi tieát nhö soá Seâ-ri (duy nhaát), teân thieát bò, caáu taïo, kieåu daùng, troïng löôïng, ñôn giaù cho thueâ (theo giôø), ñôn giaù giaûm (theo ngaøy) cho caùc thieát bò coù soá giôø thueâ töø 8 giôø trôû leân trong moät ngaøy, ñôn giaù giaûm (theo tuaàn) cho caùc thieát bò coù soá ngaøy thueâ trong tuaàn töø 5 ngaøy trôû leân, ngaøy mua vaø toång soá giôø hoaït ñoäng. Khi thieát bò trôû neân cuõ thì caùc ñôn giaù coù theå khaùc so vôùi luùc thieát bò coøn môùi. Cô sôû döõ lieäu cuõng phaûi löu tröõ taát caû khaùch haøng cuûa doanh nghieäp. Chi tieát khaùch haøng bao goàm maõ khaùch haøng, hoï teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi. Khaùch haøng ñieän thoaïi vaø yeâu caàu thueâ möôùn thieát bò. Tröïc ñieän thoaïi ñieàn taát caû chi tieát thueâ vaøo hôïp ñoàng thueâ. Thoâng tin treân hôïp ñoàng coù soá hôïp ñoàng (duy nhaát), ngaøy hôïp ñoàng, caùc thoâng tin chi tieát veà khaùch haøng, vaø moät danh saùch caùc thieát bò thueâ. Thoâng tin treân danh saùch goàm: chi tieát veà thieát bò thueâ, ngaøy baét ñaàu thueâ, ngaøy keát thuùc, soá giôø thueâ trong ngaøy, nôi giao thieát bò. Nôi giao thieát bò laø thoâng tin khoâng coù giaù trò veà maët toång hôïp, thoáng keâ maø chæ duøng ñeå hieän nôi giao treân hôïp ñoàng. (c) Haõy xaây döïng moâ hình ER (d) Chuyeån moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. ---oOo--- http://www.ebook.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2