Phân tích thiết kế hệ thống P1

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
208
lượt xem
127
download

Phân tích thiết kế hệ thống P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thiết kế hệ thống P1

 1. Phân tích thiết kế hệ thống Lớp Tin học 3 05/09/07 - 08/10/07 Nguyễn Hoài Anh Khoa công nghệ thông tin Học viện kỹ thuật quân sự nguyenhoaianh@yahoo.com
 2. Ch−¬ng 5. thiÕt kÕ hÖ thèng • ThiÕt kÕ tæng thÓ • ThiÕt kÕ giao diÖn ng−êi m¸y • ThiÕt kÕ c¸c kiÓm so¸t • ThiÕt kÕ d÷ liÖu • ThiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh
 3. Bμi 1. ThiÕt kÕ tæng thÓ • Tæng quan giai ®o¹n thiÕt kÕ • ThiÕt kÕ tæng thÓ
 4. I. Tæng quan giai ®o¹n thiÕt kÕ • Tµi liÖu vµo cña giai ®o¹n thiÕt kÕ • NhiÖm vô • C¸c b−íc tiÕn hµnh
 5. I.1. Tµi liÖu vµo Bao gåm Tµi liÖu ®Æc t¶ yªu cÇu cña hÖ thèng S¬ ®å ph©n r· chøc n¨ng: tÜnh kh«ng trao ®æi th«ng tin S¬ ®å luång d÷ liÖu: ®éng, cã trao ®æi th«ng tin M« h×nh d÷ liÖu: m« h×nh quan hÖ Tµi liÖu hç trî §Æc t¶ chøc n¨ng S¬ ®å c¸c yªu cÇu vËt lý Tõ ®iÓn d÷ liÖu §Ó cã ®−îc c¸c tµi liÖu nµy, nhµ thiÕt kÕ cÇn ph¶i cã liªn hÖ chÆt chÏ vµ liªn tôc víi nhµ ph©n tÝch, vµ ®«i khi cÇn ph¶i tiÕp xóc vµ ®èi tho¹i víi ng−êi sö dông vµ ng−êi chñ hÖ thèng trong suèt qu¸ tr×nh thiÕt kÕ
 6. I.2. NhiÖm vô ChuyÓn m« t¶ logic cña hÖ thèng míi thµnh m« t¶ vËt lý b»ng c¸ch thªm vµo c¸c biÖn ph¸p, c¸c ph−¬ng tiÖn, c¸c cµi ®Æt. Cã thÓ chia phÇn thiÕt kÕ thµnh hai qu¸ tr×nh lµ thiÕt kÕ logic vµ thiÕt kÕ vËt lý. ThiÕt kÕ logic tr¶ lêi cho c©u hái cÇn ®−a nh÷ng d÷ liÖu nµo vµo hÖ thèng, c¸c xö lý nµo sÏ ®−îc thùc hiÖn, c¸c th«ng tin nµo sÏ ®−îc ®−a ra vµ nh÷ng rµng buéc nµo sÏ ®−îc ®¸p øng ThiÕt kÕ vËt lý tr¶ lêi cho c©u hái ®−a d÷ liÖu vµo hÖ thèng nh− thÕ nµo, c¸c d÷ liÖu sÏ ®−îc cÊt gi÷ vµ xö lý nh− thÕ nµo, c¸c th«ng tin sÏ ®−îc ®−a ra nh− thÕ nµo vµ c¸c rµng buéc sÏ ®−îc ®¸p øng nh− thÕ nµo.
 7. I.3. C¸c b−íc tiÕn hµnh ThiÕt kÕ tæng thÓ X¸c ®Þnh ranh giíi gi÷a phÇn thùc hiÖn m¸y tÝnh víi phÇn thñ c«ng (x¸c ®Þnh ranh giíi thñ c«ng m¸y tÝnh) X¸c ®Þnh c¸c hÖ thèng con m¸y tÝnh: lµ thùc hiÖn viÖc chia nhá phÇn xö lý b»ng m¸y tÝnh ThiÕt kÕ giao diÖn ThiÕt kÕ c¸c luång th«ng tin c¾t ngang ranh giíi thñ c«ng vµ m¸y tÝnh ThiÕt kÕ th«ng tin ra tr−íc vµ th«ng tin vµo sau
 8. I.3. C¸c b−íc tiÕn hµnh ThiÕt kÕ kiÓm so¸t B¶o mËt th«ng tin (c¸c quyÒn truy nhËp) B¶o vÖ hÖ thèng (háng hãc, thÊt tho¸t tµi s¶n...) ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu Trong m« h×nh d÷ liÖu khi ph©n tÝch ta quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò: ®ñ, kh«ng thõa, kh«ng nhËp nh»ng. Khi thiÕt kÕ ta cÇn xÐt ®Õn vÊn ®Ò truy nhËp cho nªn cÇn thªm hai yÕu tè: nhanh vµ tiÖn lîi ⇒ cÇn biÕn ®æi m« h×nh d÷ liÖu lý t−ëng vÒ m« h×nh thùc tÕ. ThiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh: §−a ra b¶ng thiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh ®ñ râ ®Õn møc ng−êi lËp tr×nh dùa vµo ®ã mµ viÕt ®−îc ch−¬ng tr×nh dï ng−êi lËp tr×nh kh«ng hiÓu râ hÖ thèng.
 9. I.3. C¸c b−íc tiÕn hµnh Theo c¸c ph−¬ng ph¸p PTTKHT hiÖn ®¹i, ng−êi ta chia thiÕt kÕ thµnh 2 phÇn ThiÕt kÕ logic ThiÕt kÕ vËt lý
 10. I.3. C¸c b−íc tiÕn hµnh ThiÕt kÕ logic ThiÕt kÕ mÉu (form) vµ b¸o biÓu (report) m« t¶ c¸ch ®−a d÷ liÖu tíi ng−êi sö dông trong phÇn nhËp xuÊt d÷ liÖu cña hÖ thèng. ThiÕt kÕ giao diÖn vµ héi tho¹i m« t¶ m«i tr−êng giao tiÕp gi÷a hÖ thèng vµ ng−êi sö dông. ThiÕt kÕ CSDL logic m« t¶ cÊu tróc th«ng dông cña CSDL cña hÖ thèng ®Ó cã thÓ dÔ dµng cµi ®Æt trªn c¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL kh¸c nhau.
 11. I.3. C¸c b−íc tiÕn hµnh ThiÕt kÕ vËt lý ThiÕt kÕ vËt lý c¸c tÖp vµ CSDL m« t¶ viÖc cÊt gi÷ vµ truy nhËp d÷ liÖu trong bé nhí thø cÊp ra sao vµ b¶o ®¶m chÊt l−îng cña d÷ liÖu nh− thÕ nµo ThiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh m« t¶ c¸c ch−¬ng tr×nh vµ modul ch−¬ng tr×nh t−¬ng øng víi biÓu ®å luång d÷ liÖu ThiÕt kÕ qu¸ tr×nh ph©n phèi chiÕn l−îc m« t¶ thiÕt kÕ d÷ liÖu vµ ch−¬ng tr×nh s½n sµng cho nh÷ng ng−êi sö dông trªn m¹ng m¸y tÝnh.
 12. I.3. C¸c b−íc tiÕn hµnh Tãm l¹i MÆc dï cã thÓ ph¸t triÓn hÖ thèng theo mét h×nh thøc nμo ®i n÷a th× nhu cÇu cña ng−êi sö dông vÉn lμ yÕu tè ®Çu tiªn quan träng nhÊt ®Ó tiÕn hμnh thiÕt kÕ.
 13. II. ThiÕt kÕ tæng thÓ Môc ®Ých Nh»m ®−a ra mét kiÕn tróc tæng thÓ cña hÖ thèng. KiÕn tróc nµy thÓ hiÖn sù ph©n chia hÖ thèng thµnh nhiÒu hÖ thèng con vµ sù chia t¸ch phÇn thùc hiÖn b»ng thñ c«ng víi phÇn thùc hiÖn b»ng m¸y tÝnh (mét hay nhiÒu m¸y tÝnh) trong mçi hÖ thèng con ®ã. Ph©n chia hÖ thèng thµnh c¸c hÖ thèng con Ph©n ®Þnh phÇn thùc hiÖn thñ c«ng vµ phÇn thùc hiÖn b»ng m¸y tÝnh
 14. II.1. Ph©n chia thµnh c¸c hÖ con Kh¸i niÖm HÖ thèng con (gãi) lµ sù gom nhãm c¸c chøc n¨ng (hay ch−¬ng tr×nh) trong mét hÖ thèng xung quanh mét nhiÖm vô hay mét môc ®Ých nµo ®ã. Môc ®Ých nh»m gi¶m thiÓu sù phøc t¹p, sù cång kÒnh gióp ng−êi qu¶n lý dù ¸n ph©n chia c«ng viÖc cho c¸c nhãm ph¸t triÓn, x¸c ®Þnh thø tù thùc hiÖn c¸c phÇn viÖc cña hÖ thèng nh»m t¹o ra sù thuËn lîi cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ còng nh− khai th¸c, b¶o d−ìng sau nµy.
 15. II.1. Ph©n chia thµnh c¸c hÖ con C¸ch tiÕn hµnh Sö dông DFD ®· cã ®−îc tõ giai ®o¹n ph©n tÝch ®Ó tiÕn hµnh ph©n chia hÖ thèng. Dïng mét ®−êng ranh (®øt nÐt) ®Ó t¸ch c¸c chøc n¨ng trong biÓu ®å luång d÷ liÖu thµnh nhãm, mçi nhãm lµ mét hÖ thèng con. Th«ng th−êng DFD møc cao (møc ®Ønh, d−íi ®Ønh) cho ta mét gîi ý tèt: mçi chøc n¨ng xuÊt hiÖn trong c¸c DFD møc cao lµ ®¹i diÖn cña mét hÖ thèng con, gåm c¸c chøc n¨ng ph©n r· nã trong DFD møc thÊp h¬n. ViÖc gom nhãm chøc n¨ng kh«ng chØ dùa hoµn toµn vµo chøc n¨ng thuÇn tuý, cßn dùa vµo c¸c c¨n cø tõ thùc tÕ.
 16. II.1. Ph©n chia thµnh c¸c hÖ con C¸c c¨n cø ®Ó gom nhãm thµnh hÖ thèng con Gom theo thùc thÓ: gom nhãm vµo mét hÖ thèng con c¸c chøc n¨ng liªn quan ®Õn cïng mét hay mét sè kiÓu thùc thÓ nhÊt ®Þnh. VÝ dô: HÖ con KH¸CH HµNG gåm c¸c chøc n¨ng liªn quan ®Õn kh¸ch hµng nh− xö lý ®¬n hµng, xö lý ho¸ ®¬n, thanh to¸n, xö lý nî ®äng… Gom theo sù kiÖn giao dÞch: gom nhãm vµo mét hÖ thèng con c¸c chøc n¨ng ®−îc khëi ®éng khi cã mét sù kiÖn giao dÞch nµo ®ã x¶y ra. VÝ dô: khi ®¬n hµng ®Õn mét lo¹t c¸c chøc n¨ng ®−îc khëi ®éng nh− Ghi nhËn ®¬n hµng, KiÓm tra kh¶ n¨ng ®¸p øng cña kho hµng, KiÓm tra t− c¸ch kh¸ch hµng, Xö lý yªu cÇu cña ®¬n hµng… C¸c chøc n¨ng nµy ®−îc gom vµo hÖ con Xö Lý §¥N HµNG.
 17. II.1. Ph©n chia thµnh c¸c hÖ con C¸c c¨n cø ®Ó gom nhãm thµnh hÖ thèng con Gom theo trung t©m biÕn ®æi: nÕu ph¸t hiÖn trong DFD cã nhãm c¸c chøc n¨ng céng t¸c víi nhau ®Ó thùc hiÖn mét tÝnh to¸n hay mét biÕn ®æi th«ng tin ®Æc biÖt nµo ®ã, th× t¸ch chóng ra thµnh mét hÖ thèng con VÝ dô: HÖ tÝnh l−¬ng, hÖ lµm b¸o c¸o hµng th¸ng… Gom theo mét lý do thiÕt thùc nµo ®ã: nh− ThuËn lîi cho cÊu tróc kinh doanh thuËn lîi cho vÞ trÝ c«ng së thÝch øng víi cÊu h×nh phÇn cøng vèn cã phï hîp víi tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé phï hîp víi sù ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c t¹o ra kh¶ n¨ng b¶o mËt tèt h¬n…
 18. II.1. Ph©n chia thµnh c¸c hÖ con Bµi to¸n vËt t− XuÊt ph¸t tõ DFD møc ®Ønh cña hÖ cung øng vËt t− ®· lËp trong giai ®o¹n ph©n tÝch ta ph©n hÖ nµy thµnh c¸c hÖ thèng con. C¨n cø ®Ó ph©n chia ë ®©y lµ cÊu h×nh phÇn cøng vèn cã. Cô thÓ, muèn gi÷ l¹i hai m¸y tÝnh cò (cïng phÇn lín ch−¬ng tr×nh cã s½n trªn ®ã). Trong giai ®o¹n t×m hiÓu yªu cÇu ta chÊp nhËn gi¶i ph¸p 5 nªn ta gi÷ l¹i hai hÖ con lµ hÖ §¬n hµng vµ hÖ Ph¸t hµng cã ®iÒu chØnh Ýt nhiÒu so víi t×nh tr¹ng cò Mçi hÖ sÏ ë trªn mét m¸y tÝnh (hai m¸y tÝnh kh«ng nèi m¹ng) ViÖc qu¶n lý kho hµng dù tr÷ ®−îc thùc hiÖn trªn hÖ Ph¸t hµng Ta cã thÓ v¹ch ranh giíi cho hai hÖ con ®ã
 19. II.1. Ph©n chia thµnh c¸c hÖ con Bµi to¸n vËt t−
 20. II.1. Ph©n chia thµnh c¸c hÖ con Bµi to¸n vËt t− §Æt l¹i tªn ®Ó ph¶n ¸nh râ néi dung h¬n, ta cã HÖ 1: §Æt hµng vµ theo dâi ®¬n hµng HÖ 2: Qu¶n lý kho hµng dù tr÷, nhËn vµ ph¸t hµng Mçi hÖ con 1, 2 ®· ph©n chia bao gåm 2 nhiÖm vô t¸ch biÖt, vËy cã thÓ chia mçi hÖ con ®ã lµm ®«i, kÕt qu¶ ta cã 4 hÖ con HÖ 1.1: §Æt hµng HÖ 1.2: Theo dâi ®¬n hµng HÖ 2.1: Qu¶n lý kho hµng dù tr÷ HÖ 2.2: NhËn vµ ph¸t hµng XÐt l¹i m« h×nh møc d−íi ®Ønh ta cã thÓ v¹ch ranh giíi nh− sau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản