Phân tích thiết kế hệ thống P4

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
161
lượt xem
99
download

Phân tích thiết kế hệ thống P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thiết kế hệ thống P4

 1. Phân tích thiết kế hệ thống Lớp Tin học 3 05/09/07 - 08/10/07 Nguyễn Hoài Anh Khoa công nghệ thông tin Học viện kỹ thuật quân sự nguyenhoaianh@yahoo.com
 2. Bμi 4. ThiÕt kÕ d÷ liÖu • Tæng quan • Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu • ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu vËt lý
 3. I. Tæng quan Môc ®Ých Trong phÇn thiÕt kÕ tæng thÓ ®· quan t©m ®Õn d÷ liÖu nh−ng ®ã chØ lµ thiÕt kÕ logic, trong phÇn nµy chóng ta quan t©m ®Õn thiÕt kÕ vËt lý cña d÷ liÖu. ThiÕt kÕ logic cña d÷ liÖu lµ xÐt riªng rÏ d÷ liÖu vµ vËt lý nh»m ph¸t hiÖn quan hÖ néi t¹i cña tõng d÷ liÖu. D÷ liÖu ®ã chØ cÇn ®ñ, kh«ng trïng lÆp vµ kh«ng nhËp nh»ng. ThiÕt kÕ vËt lý cña d÷ liÖu quan t©m thªm hai khÝa c¹nh tiÖn lîi vµ nhanh chãng Môc ®Ých cña thiÕt kÕ CSDL lµ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu tõ biÓu ®å cÊu tróc d÷ liÖu cã th«ng tin ®Çy ®ñ vµ cho phÐp truy nhËp nhanh.
 4. I. Tæng quan §Çu vµo BiÓu ®å cÊu tróc d÷ liÖu (m« h×nh quan hÖ) Ph−¬ng thøc tiÕn hµnh Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu trªn c¸c khÝa c¹nh Thªm c¸c thuéc tÝnh t×nh huèng Thªm c¸c b¶ng d÷ liÖu cÇn thiÕt cho thiÕt kÕ kiÓm so¸t Xem xÐt c¸c mçi b¶ng quan hÖ trong m« h×nh quan hÖ cã trë thµnh mét b¶ng d÷ liÖu trong hÖ qu¶n trÞ CSDL hay kh«ng. Cµi ®Æt d÷ liÖu cña hÖ thèng: cã 2 c¸ch Dùa trªn hÖ qu¶n trÞ CSDL cã s½n mèi quan hÖ, cã ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu riªng cho phÐp khai b¸o cÊu tróc d÷ liÖu. Sö dông tÖp: ng−êi dïng ph¶i biÕt tæ chøc tÖp cña m×nh. C¸c hÖ qu¶n lý tÖp kh«ng gióp qu¶n lý CSDL
 5. II. Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu Bæ sung thuéc tÝnh Trong ph©n tÝch d÷ liÖu, ®Ó gi¶m thiÓu sù d− thõa d÷ liÖu, thuéc tÝnh tÝnh to¸n th−êng ®−îc bá ra khái m« h×nh VÝ dô: thµnh tiÒn, tæng tiÒn trong 1 hãa ®¬n, ®iÓm trung b×nh cña sinh viªn trong mét häc kú… V× sù tån t¹i cña c¸c thuéc tÝnh nµy trong hÖ thèng chøa ®ùng nguy c¬ tiÒm Èn ph¸ vì sù toµn vÑn d÷ liÖu. Tuy nhiªn c¸c thuéc tÝnh nµy cã thÓ cã Ých khi thùc hiÖn c¸c tiÕn tr×nh NÕu mét thuéc tÝnh tÝnh to¸n th−êng xuyªn ®−îc tra cøu trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. Mçi lÇn tra cøu l¹i ph¶i thùc hiÖn tÝnh to¸n l¹i ⇒ ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian ®¸p øng cña ch−¬ng tr×nh ⇒ nªn c©n nh¾c viÖc chÊp nhËn d− thõa d÷ liÖu hay ®¸p øng chËm ®Ó quyÕt ®Þnh xem thuéc tÝnh ®ã cã trong m« h×nh d÷ liÖu kh«ng. Nh÷ng thuéc tÝnh nh− vËy gäi lµ thuéc tÝnh t×nh huèng.
 6. II. Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu Bæ sung thuéc tÝnh t×nh huèng C¸ch lµm Thªm vµo c¸c thuéc tÝnh t×nh huèng: thuéc tÝnh tÝnh to¸n, thuéc tÝnh tÝch luü. §«i khi ph¶i lËp c¶ file t×nh huèng Gép c¸c kiÓu thùc thÓ vµo mét file. Tuy cã d− thõa nh−ng bít ®−îc sè lÇn truy nhËp. T¸ch mét kiÓu thùc thÓ thµnh nhiÒu file v× kh«ng ph¶i bao giê còng dïng hÕt c¸c thuéc tÝnh trong mét lÇn truy nhËp LÆp l¹i c¸c thuéc tÝnh tõ file kh¸c LËp c¸c file chØ dÉn ®Ó truy nhËp nhanh tuú thuéc nhu cÇu xö lý.
 7. II. Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu Nghiªn cøu yªu cÇu truy nhËp C¸c yªu cÇu th«ng tin cho tõng chøc n¨ng ®· ®−îc xem xÐt trong DFD. Tuy nhiªn, trong DFD kh«ng chØ ra c¸ch thøc truy cËp d÷ liÖu. ë ®©y cÇn chØ râ c¸ch thøc truy cËp d÷ liÖu gåm c¸c th«ng tin Th«ng tin ®Çu vµo ? Truy nhËp file nµo ? Sö dông kho¸ nµo ? Thao t¸c g× ? (T¹o míi, cËp nhËt, ®äc, xo¸) TÇn sè truy nhËp Th«ng tin ®Çu ra ? Ng−êi thiÕt kÕ ph¶i chØ ra con ®−êng ®i tõ th«ng tin ®· cã ®Õn th«ng tin yªu cÇu qua c¸c hÖ vµ c¸c b¶ng quan hÖ cña m« h×nh d÷ liÖu. Nãi chung, ®−êng truy nhËp theo c¸c mèi liªn kÕt 1 – nhiÒu vµ ®−îc chia thµnh nhiÒu b−íc.
 8. II. Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu Nghiªn cøu yªu cÇu truy nhËp VÝ dô. XÐt tiÕn tr×nh “LËp phiÕu ®ßi s¸ch m−în qu¸ h¹n” ViÖc thùc hiÖn tiÕn tr×nh nµy ®ßi hái mét sè truy nhËp tíi mét phÇn cña m« h×nh d÷ liÖu trong hÖ thèng qu¶n lý th− viÖn
 9. II. Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu Nghiªn cøu yªu cÇu truy nhËp TiÕn tr×nh “LËp phiÕu ®ßi s¸ch m−în qu¸ h¹n” chøa c¸c yªu cÇu truy nhËp d÷ liÖu sau Yªu cÇu 1: biÕt sè thÎ, yªu cÇu t×m sè c¸ biÖt nh÷ng quyÓn s¸ch cã (Ngµy tr¶ = Null) vµ (Ngµy hÑn tr¶ < Ngµy hiÖn thêi) Yªu cÇu 2: biÕt sè thÎ, yªu cÇu t×m tªn b¹n ®äc vµ ®Þa chØ b¹n ®äc Yªu cÇu 3: biÕt sè c¸ biªt, yªu cÇu t×m tªn s¸ch, T¸c gi¶, Nhµ XB vµ N¨m XB Ta cã thÓ ph©n tÝch vµ x©y dùng c¸c biÓu ®å sö dông d÷ liÖu cho c¸c yªu cÇu nh− sau Yªu cÇu 1: B¶ng d÷ liÖu: M−în/Tr¶ Khãa t×m kiÕm: Sè thÎ Tra cøu: Sè c¸ biÖt, Ngµy tr¶, Ngµy hÑn tr¶ TÇn suÊt truy nhËp: 50 lÇn /tuÇn
 10. II. Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu Nghiªn cøu yªu cÇu truy nhËp Ta cã thÓ ph©n tÝch vµ x©y dùng c¸c biÓu ®å sö dông d÷ liÖu cho c¸c yªu cÇu nh− sau Yªu cÇu 2: B¶ng d÷ liÖu: b¹n ®äc Khãa t×m kiÕm: Sè thÎ Tra cøu: Tªn b¹n ®äc, ®Þa chØ b¹n ®äc TÇn suÊt truy nhËp: 50 lÇn /tuÇn Yªu cÇu 3: B¶ng d÷ liÖu: S¸ch Khãa t×m kiÕm: Sè c¸ biÖt Tra cøu: Tªn s¸ch, t¸c gi¶, nhµ XB, N¨m XB TÇn suÊt truy nhËp: 50 lÇn /tuÇn
 11. II. Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu Nghiªn cøu yªu cÇu truy nhËp ViÖc nghiªn cøu c¸c yªu cÇu truy nhËp ph¶i ®−îc lÆp l¹i cho tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng xö lý cña hÖ thèng. Cuèi cïng cã thÓ tæng hîp l¹i c¸c kÕt qu¶ vµo m« h×nh d÷ liÖu. Qua sù tæng hîp nµy ta cã thÓ nhËn xÐt ®−îc B¶ng nµo cã nhu cÇu truy nhËp cao Khãa t×m kiÕm nµo ®−îc sö dông nhiÒu C¸c côm tr−êng nµo th−êng ®−îc tra cøu cïng nhau C¸c nhËn xÐt nµy cho phÐp ta chia c¾t l¹i cÊu tróc c¸c b¶ng d÷ liÖu
 12. II. Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu Nghiªn cøu yªu cÇu truy nhËp C¸c kÕt nèi kh«ng hÒ ®−îc sö dông (tøc lµ nh·n cña kÕt nèi kh«ng ®−îc lµm khãa t×m kiÕm cho mét b−íc truy nhËp nµo) th× sÏ ®−îc gì bá (cïng khãa ngoµi t−¬ng øng) C¨n cø trªn sù ph¸t hiÖn c¸c côm tr−êng th−êng ®−îc tra cøu ®ång thêi ta thùc hiÖn c¸c biÕn ®æi sau NÕu cã mét côm n»m r¶i ra trªn 2 b¶ng, nªn gép hai b¶ng ®ã thµnh mét, ®Ó bít sè b−íc truy nhËp. NÕu nhiÒu côm rêi nhau l¹i n»m trªn cïng mét b¶ng lín, nªn c¾t b¶ng ®ã thµnh nhiÒu b¶ng nhá theo côm ®Ó c¸c b¶ng gän nhÑ h¬n Cã thÓ lÆp l¹i mét tr−êng ë mét b¶ng kh¸c (tøc lµ lËp mét b¶n sao cña nã), nÕu thÊy nh− thÕ tiÖn tra cøu h¬n. NÕu cã mét b¶ng nµo ®ã ®−îc truy nhËp nhiÒu theo mét khãa t×m kiÕm nµo ®ã, nªn thiÕt lËp cho nã mét ®−êng truy nhËp ®Æc biÖt.
 13. II. Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu Thªm c¸c b¶ng quan hÖ phôc vô cho kiÓm so¸t hÖ thèng Tïy thuéc vµo qu¸ tr×nh thiÕt kÕ kiÓm so¸t ë b−íc tr−íc, ë ®©y sÏ thªm vµo c¸c b¶ng d÷ liÖu phôc vô kiÓm so¸t hÖ thèng. VÝ dô NÕu hÖ thèng chØ cÇn kiÓm so¸t mËt khÈu truy nhËp hÖ thèng, ta chØ cÇn thªm b¶ng d÷ liÖu USER, NÕu muèn qu¶n lý theo nhãm ng−êi dïng ta cÇn thªm b¶ng GROUP vµ gi÷a b¶ng nµy vµ b¶ng USER cã quan hÖ 1 – n. Tïy theo møc ®é kiÓm so¸t hÖ thèng cao hay thÊp nhµ thiÕt kÕ cã thÓ thªm 1 hoÆc nhiÒu b¶ng vµo CSDL.
 14. II. Ph©n tÝch sö dông d÷ liÖu §¸nh gi¸ kh«ng gian l−u tr÷ Sè l−îng c¸c b¶n ghi trong mçi b¶ng d÷ liÖu ®−îc gäi lµ dung l−îng cña b¶ng d÷ liÖu. Th«ng tin nµy cÇn ®−îc bæ sung vµo m« t¶ b¶ng. Tuy nhiªn trong thùc tÕ, sè l−îng c¸c b¶n ghi th−êng biÕn ®éng, chóng cã thÓ t¨ng lªn hay gi¶m ®i theo thêi gian. Th«ng th−êng ng−êi ta th−êng quan t©m ®Õn sè l−îng trung b×nh trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã øng víi mét chu tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng. VÝ dô: trong hÖ thèng qu¶n lý th− viÖn ng−êi ta th−êng lÊy chu kú thêi gian lµ 1 n¨m Sau 1 n¨m b¹n ®äc cÇn gia h¹n l¹i thÎ ®Çu n¨m th−êng ®−îc xem xÐt kinh phÝ ®Ó mua s¸ch Cuèi n¨m thanh lý s¸ch cò, xö lý s¸ch l©u ngµy, xö lý b¹n ®äc cã nhiÒu s¸ch qu¸ h¹n… ViÖc tÝnh to¸n, −íc l−îng dung l−îng cña c¸c b¶ng d÷ liÖu cã ¶nh h−ëng lín tíi viÖc lùa chän thiÕt bÞ l−u tr÷ sau nµy.
 15. III. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu vËt lý ThiÕt kÕ CSDL lµ tiÕn tr×nh t¹o ra c¸c ®Þnh nghÜa d÷ liÖu cho hÖ thèng vµ thiÕt lËp cÊu tróc c¸c file d÷ liÖu chÝnh trong hÖ thèng. Trong tiÕn tr×nh thiÕt kÕ CSDL vËt lý ng−êi ta th−êng ph¶i sö dông c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng rµng buéc thùc hiÖn nh− M«i tr−êng phÇn cøng, phÇn mÒm cña ng−êi sö dông Thêi gian ®¸p øng c¸c yªu cÇu §iÒu kiÖn kiÓm so¸t vµ ®iÒu kiÖn an toµn cña hÖ thèng
 16. III. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu vËt lý Ngoµi ra, c¸c chi tiÕt vÒ ph©n tÝch vµ sö dông d÷ liÖu M« h×nh quan hÖ DFD hÖ thèng còng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ CSDL vËt lý. M«i tr−êng phÇn cøng, phÇn mÒm cña ng−êi sö dông Thêi gian ®¸p øng c¸c yªu cÇu §iÒu kiÖn kiÓm so¸t vµ ®iÒu kiÖn an toµn cña hÖ thèng
 17. III. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu vËt lý Th«ng th−êng B−íc ®Çu ta chuyÓn ®æi m« h×nh d÷ liÖu logic thµnh tËp hîp ban ®Çu c¸c file phï hîp víi phÇn mÒm ®−îc chän ®Ó xö lý TiÕp theo, thùc hiÖn tèi −u hãa c¸c file nµy cho ®Õn khi ®¹t c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh hiÖu qu¶ cña hÖ thèng C¸ch lµm nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo phÇn mÒm ®−îc sö dông vµ phÇn cøng hiÖn cã.
 18. III. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu vËt lý ViÖc thiÕt kÕ CSDL vËt lý dùa trªn nÒn t¶ng cña mét hÖ qu¶n trÞ CSDL nµo ®ã. Cã 3 cÊu tróc chÝnh cho c¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL: ph©n cÊp (Focus), m¹ng (IDMS), quan hÖ (Access, Oracle) NÕu hÖ qu¶n trÞ CSDL ®−îc sö dông lµ cÊu tróc quan hÖ th× viÖc x©y dùng CSDL chØ ®¬n gi¶n lµ chuyÓn ®æi tõ c¸c m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ sang file d÷ liÖu (b»ng c¸ch sö dông c©u lÖnh SQL ®Ó t¹o b¶ng d÷ liÖu).
 19. III. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu vËt lý Khi thiÕt kÕ CSDL vËt lý nhµ thiÕt kÕ ph¶i l−u ý vÒ an toµn vµ toµn vÑn d÷ liÖu. Tæ hîp ®−îc c¸c kiÓm tra an toµn vµ toµn vÑn cÇn thiÕt bªn trong b¶n th©n CSDL. §iÒu b¾t buéc lµ d÷ liÖu kh«ng chÝnh x¸c vµ kh«ng nhÊt qu¸n ph¶i kh«ng ®−îc lµm háng CSDL, th©m nhËp tr¸i phÐp vµo th«ng tin CSDL ph¶i bÞ ng¨n chÆn.
 20. III. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu vËt lý Tæ chøc c¸c ph−¬ng thøc truy nhËp Tæ chøc lµ cµi ®Æt vËt lý c¸c phÇn tö trªn gi¸ mang Ph−¬ng thøc truy nhËp lµ ph−¬ng thøc t×m kiÕm c¸c phÇn tö trªn gi¸ mang Tæ chøc tuÇn tù – Truy nhËp tuÇn tù C¸c phÇn tö ®Æt liªn tiÕp trªn gi¸ mang §Ó truy nhËp ®Õn phÇn tö n ph¶i ®i qua n-1 phÇn tö tr−íc nã Thao t¸c Tra cøu phÇn tö mét c¸ch tuÇn tù Bæ sung vµo cuèi tÖp Lo¹i bá: chØ lo¹i bá logic (®¸nh dÊu xo¸) CËp nhËt: sao chÐp sang n¬i kh¸c ®ång thêi cËp nhËt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản