intTypePromotion=3

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý phần 2

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
184
lượt xem
64
download

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin quản lý là những dữ liệu được xử lý và sẵn sàng phục vụ công tác quản lý của tổ chức. Có 3 loại thông tin quản lý trong một tổ chức, đó là thông tin chiến lược, thông tin chiến thuật, và thông tin điều hành. Thông tin chiến lược: là thông tin sử dụng cho chính sách dài hạn của tổ chức, chủ yếu phục vụ cho các nhà quản lý cao cấp khi dự đoán tương lai. Loại thông tin này đòi hỏi tính khái quát, tổng hợp cao. Dữ liệu để xử lý ra loại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý phần 2

 1. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 15 hiện. Tư liệu sưu liệu được tạo ra trong suốt chu kỳ sống và huấn luyện xảy ra vào lúc khởi đầu một dự án. Thực hiện hệ thống có thể tiếp tục cùng với sự tồn tại của hệ thống bởi vì sự hỗ trợ người dùng cũng là một phần của thực hiện. Bất chấp các cố gắng tốt nhất của người phân tích, người quản lý, người lập trình dẫu như thế nào thì việc cài đặt không phải luôn luôn là một xử lý đơn giản. Nhiều hệ thống được thiết kế tốt vẫn gặp thất bại do qúa trình cài đặt gặp lỗi. Hãy nhớ là ngay cả một hệ thống được thiết kế tốt cũng gặp sự cố khi mà việc thực hiện không được quản lý tốt. Do việc quản lý việc thực hiện hệ thống thường được thực hiện bởi đội ngũ dự án, chúng tôi nhấn mạnh khía cạnh thực hiện xuyên suốt quyển sách này. Phần thứ hai của giai đoạn thứ tư của chu kỳ sống là vận hành. Ngay khi một hệ thống đang hoạt động trong tổ chức, người sử dụng cũng nhận ra các vấn đề về nó làm việc như thế nào và thường suy nghĩ các cách cải tiến. Trong quá trình vận hành, người lập trình tạo sự thay đổi mà người sử dụng yêu cầu và sửa đổi hệ thống để phản ánh các điều kiện doanh nghiệp. Các thay đổi này thì cần thiết để duy trì hệ thống hoạt động và có ích. Lượng thời gian và mức độ cố gắng dành cho sự cải tiến hệ thống trong quá trình hệ thống hoạt động phụ thuộc vào sự thoả thuận trên việc thực hiện của các giai đoạn trước trong chu kỳ sống. Dẫu sao, vấn đề của hệ thống chắc chắn xảy đến, khi một hệ thống thông tin không thực thi như mong muốn, khi giá cả để duy trì hệ thống hoạt động trở nên cao hay khi một yêu cầu của tổ chức đòi hỏi được thay đổi một cách cơ bản. Những vấn đề như vậy chỉ ra rằng đến lúc bắt đầu thiết kế sự thay thế hệ thống. Do vậy, xảy ra hoàn tất chu kỳ lặp và bắt đầu chu kỳ sống lần nữa và mãi mãi. ---oOo---
 2. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 16 Phaàn 1: THÖÏC HAØNH MOÂ HÌNH HOÙA DÖÕ LIEÄU ÑEÅ THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU (PRACTICAL DATA MODELLING FOR DATABASE DESIGN) Chöông 2 . CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU VAØ MOÂ HÌNH HOÙA DÖÕ LIEÄU (DATABASES AND DATA MODELLING) Toùm taét: Chöông naøy trình baøy lyù do cuûa vieäc thieát keá CSDL cho Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù cuûa moät toå chöùc, so saùnh söï tieáp caän döïa treân taäp tin truyeàn thoáng ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà cuûa heä thoáng thoâng tin vôùi söï tieáp caän döïa treân Cô sôû döõ lieäu hieän ñaïi, vaø ñeà ra caùc böôùc coâng vieäc cuûa vieäc phaân tích, moâ hình hoùa vaø thieát keá coù tính heä thoáng ñeå thöïc hieän caùc giaûi phaùp csdl cho caùc vaán ñeà cuûa doanh nghieäp Ñeán cuoái chöông naøy, baïn coù theå: - so saùnh giöõa söï tieáp caän döïa treân taäp tin truyeàn thoáng vôùi söï tieáp caän hieän ñaïi döïa treân csdl ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà tích hôïp. - nhaän dieän ñöôïc nhöõng toàn taïi cô baûn cuûa tieáp caän döïa treân taäp tin truyeàn thoáng. - naém ñöôïc nhöõng khaùi nieäm caên baûn cuûa csdl quan heä - thaáy ñöôïc nhöõng lôïi ích trong vieäc duøng csdl quan heä - naém ñöôïc caùc böôùc coâng vieäc cuûa vieäc phaân tích, moâ hình hoùa, thieát keá vaø thöïc hieän caùc giaûi phaùp csdl quan heä cho caùc vaán ñeà doanh nghieäp I HEÄ THOÂNG TIN THEO LOÁI CUÕ (INFORMATION SYSTEM) Trong nhieàu naêm, coâng ngheä tính toaùn vaø thoâng tin phaùt trieån töø nhöõng heä thoáng lôùn, ñaét tieàn, ñoäc quyeàn ñeán caùc heä thoáng môû maïnh vaø vöøa phaûi khoâng ñaét tieàn. Söï phaùt trieån naøy mang laïi lôïi ích to lôùn cho ngöôøi duøng cuoái bôûi söï phaùt trieån cuûa caùc goùi öùng duïng soá nhö xöû lyù vaên baûn, baûng tính ñieän töû, vaên phoøng xuaát baûn, heä quaûn lyù csdl, maùy tính trôï giuùp coâng ngheä phaàn meàm laø nhöõng ví duï. Tröôùc khi maùy tính hoùa csdl ñöôc giôùi thieäu, döõ lieäu ñöôïc löu tröõ theo kieåu ñieän töû thaønh nhieàu taäp tin rieâng bieät, söû duïng heä taäp tin theo loái cuõ. Nhöõng taäp tin naøy ñöôïc xöû lyù baèng caùc ngoân ngöõ theá heä thöù ba nhö COBOL, FORTRAN, PASCAL vaø ngay caû BASIC ñeå taïo ra caùc giaûi phaùp cho caùc vaán ñeà cuûa doanh nghieäp. Moãi öùng duïng, chaúng haïn nhö heä tính löông, heä kho hay heä thoáng keá toaùn seõ coù moät taäp caùc taäp tin rieâng chöùa döõ lieäu rieâng. Nhöõng öùng duïng khaùc nhau: - ñöôïc vieát baèng caùc ngoân ngöõ khaùc nhau. - hoaït ñoäng vôùi loaïi vaø caáu truùc taäp tin rieâng - thöôøng ñöôïc thöïc hieän treân caùc heä maùy tính khaùc nhau. Khi nhöõng heä thoáng naøy phaùt trieån, nhöõng khieám khuyeát cô baûn baét ñaàu töï boäc loä. - cuøng moät döõ lieäu bò truøng laép ôû nhieàu heä thoáng, haäu quaû laø phaûi chi phí theâm cho phaàn löu tröõ - söï khoâng nhaát quaùn gia taêng khi döõ lieäu truøng laép ñöôïc söûa nôi naøy nhöng nôi kia thì khoâng - Neáu öùng duïng ñöôïc vieát baèng caùc ngoân ngöõ khaùc nhau, söû duïng caáu truùc taäp tin khaùc nhau, phöông phaùp xöû lyù khaùc nhau, löu tröõ trong caùc heä thoáng khaùc nhau thì vieäc chuyeån ñoåi döõ lieäu giöõa caùc öùng duïng thuaän lôïi nhaát cuõng raát coàng keành, naëng neà, xaáu nhaát thì raát khoù khaên. - Vieäc xöû lyù döõ lieäu khoâng deã vaø raát khoù taïo ra caùc truy vaán, baùo caùo khoâng chuaån möïc. Do vaäy, ngöôøi söû duïng ít coù cô may tröïc tieáp xöû lyù döõ lieäu hay öùng duïng. Nhöõng heä thoáng naøy ñöôïc ñieàu haønh bôûi ñoäi nguõ caùc chuyeân vieân maùy tính trong aùo choaøng traéng, cö nguï treân caùc vaên phoøng cöûa khoùa vaø theû an ninh.
 3. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 17 Ngöôøi söû duïng coù nhu caàu thöïc hieän moät öùng duïng phaûi gôûi moät baûng yeâu caàu cho phoøng xöû lyù döõ lieäu. Thöôøng, nhöõng yeâu caàu naøy seõ naèm ôû khay phoøng xöû lyù döõ lieäu haøng thaùng, neáu khoâng phaûi laø naêm. Cuoái cuøng, neáu yeâu caàu naøy ñöôïc thöïc hieän, moät laäp trình vieân öùng duïng phaûi thieát keá, laäp trình ñeå ruùt trích, caäp nhaät döõ lieäu lieân quan. Thoâng thöôøng heä thoáng bò quaù haïn khi giao cho ngöôøi söû duïng Nhöõng heä thoáng thoâng tin naøy, thöôøng ñöôïc xem nhö moät gia saûn, raát naëng neà trong söû duïng vaø khoâng ñaùp öùng yeâu caàu ngöôøi söû duïng. 1 Heä taäp tin theo loái cuõ Trong quaù trình taïo ra caùc heä thoáng thoâng tin, ngöôøi laäp trình phaûi choïn loaïi taäp tin thích hôïp (tuaàn töï, töông ñoái, tuaàn töï theo chæ muïc ...), söï löïa choïn loaïi taäp tin phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau: - Ngoân ngöõ laäp trình ñöôïc söû duïng. - Yeâu caàu cuûa öùng duïng. - phaàn cöùng maùy tính/ heä ñieàu haønh söû duïng. Baát keå tieáp caän naøo xaûy ra, vaán ñeá cô baûn vaãn toàn taïi trong taát caû loaïi taäp tin vaø taát caû ngoân ngöõ theá heä thöù ba. Toàn taïi söï gaén boù giöõa: - caáu truùc luaän lyù, vaät lyù cuûa taäp tin vôùi - chöông trình öùng duïng xöû lyù taäp tin naøy Söï phuï thuoäc cuûa chöông trình öùng duïng vaøo caáu truùc taäp tin maø noù xöû lyù, taïo ra heä thoáng thoâng tin roái raém, vaø toán thôøi gian taïo döïng do vaäy toán keùm trong baûo trì. Neáu caáu truùc maãu tin cuûa taäp tin bò thay ñoåi (ví duï, moät coät hay moät qui taéc ñöôïc theâm hay ñöôïc thay ñoåi) taát caû chöông trình xöû lyù taäp tin naøy phaûi ñöôïc söû ñoåi. - Moãi chöông trình phaûi ñöôïc chænh söûa (tröø khi phaàn thay ñoåi ñöôïc taïo trong phaàn thö vieän chung) ñeå phaûn aùnh caáu truùc taäp tin môùi. - Moãi chöông trình phaûi ñöôïc bieân dòch vaø lieân keát laïi. - moãi chöông trình phaûi ñöôïc thöû laïi. - Döõ lieäu toàn taïi trong heä thoáng cuõ phaûi ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh heä thoáng môùi, thoâng thöôøng baèng caùch vieát theâm chöông trình ñeå thöïc hieän söï chuyeån ñoåi naøy. - Heä thoáng saûn xuaát phaûi ngöng hoaït ñoäng ñeå caøi ñaët phaàn meàm môùi. Nhöõng vaán ñeà treân keát hôïp vôùi nhau do moät thöïc teá laø trong moät toå chöùc lôùn moät öùng duïng ñöôïc taïo vaø ñöôïc baûo trì ñoäc laäp vôùi nhau, söû duïng phaàn cöùng vaø phaàn meàm khaùc nhau. Do moãi öùng duïng coù rieâng caùc taäp tin, neân moät döõ lieäu caàn cho nhieàu öùng duïng phaûi ñöôïc truøng laép nghóa laø nhieàu taäp tin chöùa cuøng döõ lieäu seõ ñöôïc taïo 2 Moät ví duï veà truøng laép döõ lieäu (data redundancy) Döõ lieäu truøng laép hay dö thöøa (nôi maø moät söï kieän ñöôïc löu hôn moät laàn) thì thöôøng thaáy trong heä thoáng cuõ. Moät ví duï maãu möïc veà ñieàu naøy laø heä quaûn lyù nguoàn nhaân löïc. Heä quaûn lyù nguoàn nhaân löïc bao goàm ba heä chính: 1. Heä löông, heä naøy duy trì ngaøy coâng vaø löông cho taát caû nhaân vieân. 2. Heä nhaân söï. Heä naøy duy trì lyù lòch caù nhaân, döõ lieäu veà toå chöùc, coâng vieäc ñaøo taïo vaø vò trí thaêng tieán. 3. Heä höu. Heä naøy quaûn trò caùc qui taéc lieân quan ñeán nghæ höu, loaïi nghæ höu. Chi tieát veà höu cuûa töøng nhaân vieân Vaán ñeà phöùc taïp laø Heä löông thoâng thöôøng ñöôïc quaûn lyù bôûi phoøng taøi chaùnh, trong khi Heä lyù lòch vaø Heä Quaûn lyù höu ñöôïc quaûn lyù bôûi phoøng toå chöùc.
 4. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 18 Roõ raøng, coù nhieàu döõ lieäu veà nhaân vieân laø chung cho caû ba heä. Thöôøng nhöõng heä naøy ñöôïc thöïc hieän vaø baûo trì rieâng bieät, keå caû nguoàn taøi nguyeân rieâng vaø chuùng taïo söï truøng döõ lieäu nhaân vieân maø chuùng duøng II TIEÁP CAÄN CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU Khôûi ñaàu, söï giôùi thieäu csdl vaø heä quaûn trò csdl nhaèm vaøo moät soá vaán ñeà gaén lieàn vôùi heä döïa treân caùc taäp tin theo loái cuõ. Ñieàu naøy taïo ra vieäc xöû lyù, phaùt trieån treân hai möôi laêm naêm qua vôùi moät heä quan heä thöông maïi xuaát hieän cuoái nhöõng naêm thaäp nieân 70 vaø caùc naêm ñaàu cuûa thaäp nieân 80 Tröôùc khi xem xeùt CSDL vaø heä quaûn trò csdl quan heä giaûi quyeát moät vaøi vaán ñeà naøy nhö theá naøo chuùng ta caàn laøm roõ vaøi khaùi nieäm. 1 Cô sôû döõ lieäu laø gì? Moät csdl coù theå ñònh nghóa taïm nhö sau: moät choã chöùa coù toå chöùc taäp hôïp caùc taäp tin, caùc maãu tin vaø caùc coät döõ lieäu coù lieân quan. Ngaøy nay csdl toàn taïi trong moãi öùng duïng thoâng duïng, ví duï: - Heä kho vaø kieåm keâ. - Heä ñaët choã maùy bay. - Heä nguoàn nhaân löïc. - heä dòch vuï coâng coäng nhö caáp nöôùc, ñieän, khí ñoát. - Ñieàu khieån quaù trình cheá taïo vaø saûn xuaát. Danh saùch thì voâ taän. 2 Heä quaûn trò CSDL (DBMS: database management system) Moät heä quaûn trò csdl (HQTCSDL) laø: - moät taäp caùc phaàn meàm quaûn lyù csdl vaø cung caáp caùc dòch vuï xöû lyù csdl cho caùc nhöõng ngöôøi phaùt trieån öùng duïng vaø ngöôøi duøng cuoái. - HQTCSDL cung caáp moät giao dieän giöõa ngöôøi söû duïng vaø döõ lieäu. - HQTCSDL bieán ñoåi csdl vaät lyù thaønh csdl logic. 3 Caùc loaïi HQTCSDL Caùc HQTCSDL coù theå ñöôïc phaân lôùp theo moät soá caùch. Moät phöông phaùp phoå bieán trong vieäc phaân lôùp laø döïa vaøo caáu truùc beân trong cuûa HQTCSDL. Hieän coù naêm loaïi heä QTCSDL ñang duøng: - loaïi phaân caáp nhö heä IMS cuûa IBM - loaïi maïng IDMS cuûa Cullinet Software - Loaïi taäp tin ñaûo nhö ADABAS cuûa Software AG - Loaïi quan heä nhö nhö ORACLE cuûa Oracle, DB2 cuûa IBM, ACCESS cuûa Microsoft Access - Loaïi ñoái töôïng. Loaïi naøy laø moät tieáp caän khaù môùi trong thieát keá HQTCSDL vaø vieäc söû duïng heä loaïi naøy sôùm trôû neân phoå bieán.
 5. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 19 Hieän taïi, loaïi HQTCSDL chính ñöôïc söû duïng trong coâng ngheä laø loaïi HQTCSDL quan heä (RDBMS). Loaïi naøy ñaõ chieám lónh trong coâng ngheä treân 10-15 naêm cuoái cuøng khi ñaùnh baät loaïi HQTCSDL phaân caáp vaø gaàn ñaây laø HQTCSDL maïng. III CSDL, HQTCSDL VAØ NGÖÔØI DUØNG (USER) Ngöôøi duøng khai thaùc csdl (thoâng qua HQTCSDL) coù theå phaân lôùp thaønh ba loaïi: - Ngöôøi quaûn trò CSDL (administrator) - Ngöôøi phaùt trieån öùng duïng vaø laäp trình (programer) - Ngöôøi duøng cuoái (end user) Ngöôøi quaûn trò CSDL Haøng ngaøy, ngöôøi QTCSDL chòu traùch nhieäm quaûn lyù vaø baûo trì csdl nhö: - söï chính xaùc vaø toaøn veïn cuûa döõ lieäu vaø öùng duïng trong csdlsöï an ninh cuûa csdl. - löu phoøng hôø vaø phuïc hoài csdl. - giöõ lieân laïc vôùi ngöôøi phaùt trieån öùng duïng, ngöôøi laäp trình vaø ngöôøi duøng cuoái. - hoaït ñoäng troâi chaûy vaø hieäu quaû cuûa csdl vaø HQTCSDL Ngöôøi phaùt trieån vaø laäp trình öùng duïng laø nhöõng ngöôøi chuyeân nghieäp veà maùy tính coù traùch nhieäm thieát keá, taïo ra vaø baûo trì heä thoâng tin cho ngöôøi duøng cuoái. Ngöôøi duøng cuoái khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi chuyeân nghieäp veå maùy tính nhöng hoï laø caùc chuyeân gia trong caùc laõnh vöïc khaùc coù traùch nhieäm cuï theå trong toå chöùc. Hoï khai thaùc csdl quan heä thoâng qua heä ñöôïc phaùt trieån bôûi ngöôøi phaùt trieån öùng duïng hay caùc coâng cuï truy vaán, baùo caùo ñeå ruùt trích thoâng tin caàn thieát. Nhôù raèng chæ csdl quan heä cung caáp khaû naêng thöïc cho ngöôøi duøng cuoái khai thaùc tröïc tieáp csdl. Heä QTCSDL döïa treân loaïi phaân caáp vaø maïng thoâng thöôøng ñoøi hoûi khai thaùc döõ lieäu bôûi caùc öùng duïng ñaëc bieät, ñöôïc phaùt trieån bôûi nhöõng chuyeân gia maùy tính chuyeân nghieäp, coøn ña phaàn chæ taïo ñöôïc nhöõng xöû lyù döõ lieäu ñôn giaûn. 1 CSDL quan heä vaø heä taäp tin theo loái cuõ Vì sao csdl quan heä taùc ñoäng maïnh ñeán coâng ngheä heä thoâng tin treân 20 naêm qua? Noù cung caáp nhöõng gì maø heä truyeàn thoáng laïi khoâng cung caáp ñöôïc? csdl quan heä khaéc phuïc ñöôïc moät soá vaán ñeà cô baûn maø ñaõ gaén lieàn vôùi heä döïa treân taäp tin theo loái cuõ. Nhöõng vaán ñeà chính yeáu naøy laø: - Coù söï lieân keát chaët cheõ giöõa caáu truùc luaän lyù, vaät lyù cuûa caùc taäp tin döõ lieäu vaø chöông trình öùng duïng khai thaùc chuùng. Ñieàu naøy taïo cho noù trôû neân phöùc taïp, toán nhieàu thôøi gian trong taïo döïng vaø do vaäy maø toán keùm trong baûo trì heä thoáng. - Coù söï dö thöøa döõ lieäu raát lôùn qua vieäc truøng laép caùc taäp tin trong caùc öùng duïng khaùc nhau, coù leõ ñöôïc quaûn lyù bôûi caùc phoøng khaùc nhau trong moät toå chöùc. Ñieàu naøy taïo ra nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán söï thieáu nhaát quaùn cuûa döõ lieäu, khoâng gian ñóa bò laõng phí, thôøi gian baûo trì vaø löu phoøng hôø caùc taäp tin gia taêng, vaán ñeà quaûn trò nhö an ninh vaø chuaån möïc khaùc nhau. - Coù ít khaû naêng cho vieäc khai thaùc tröïc tieáp, khoâng theo theå thöùc caùc döõ lieäu. Tieáp caän csdl giaûi quyeát vaán ñeà naøy nhö theá naøo? i Vaán ñeà 1: caáu truùc logic vaø caáu truùc vaät lyù
 6. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 20 NSD NSD chöông trình chöông trình öù ng duïng öùng duïng CSDL Logic Heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu Tieáp caän theo loái cuõ Tieáp caän theo csdl Hình 1.3 - Tieá p caä n theo csdl taïo ra moät lôùp phaàn meàm giöõa döõ lieäu vaät lyù vaø chöông trình öùng duïng Kieán truùc beân trong HQTCSDL quan heä taùch bieät roõ raøng giöõa: - caáu truùc luaän lyù cuûa taát caû taäp tin vaø chöông trình öùng duïng khai thaùc taäp tin naøy vaø - caáu truùc vaät lyù cuûa csdl vaø phaàn löu tröõ caùc taäp tin. Tieáp caän naøy taïo cho NQTCSDL coù theå thay ñoåi caáu truùc vaät lyù hay nôi löu tröõ cuûa taäp tin maø khoâng aûnh höôûng ñeán chöông trình öùng duïng. Caáu truùc vaät lyù cuûa döõ lieäu coù theå thay ñoåi vì nhieàu lyù do: - Moät öùng duïng môùi caàn theâm coät ñeå löu tröõ. - Phaàn cöùng löu tröõ taäp tin döõ lieäu coù theå ñöôïc naâng caáp. - Ngöôøi QTCSDL muoán ñieàu chænh CSDL vì lyù do hieäu suaát. Tieáp caän csdl daãn ñeán moät soá lôïi ích quan troïng ñeå phaùt trieån vaø söû duïng öùng duïng.Noù taïo khaû naêng thay ñoåi caáu truùc luaän lyù, chaúng haïn nhö: theâm vaøi muïc tin maø khoâng aûnh höôûng ñeán chöông trình öùng duïng khoâng söû duïng muïc tin naøy….Ñieàu naøy coù keát quaû laø tieát kieäm ñaùng keå chi phí baûo trì. ii Vaán ñeà 2: dö thöøa döõ lieäu (data redundancy) Khi HQTCSDLQH ñöôïc giôùi thieäu, nhieàu toå chöùc mong tích hôïp caùc taäp tin ñaõ phaân taùn khaép trong toå chöùc. Trong xöû lyù, caùc coá gaéng nhaèm hôïp nhaát caùc thaønh phaàn döõ lieäu dö thöøa. Döõ lieäu coù theå chia seû cho nhieàu öùng duïng khaùc nhau vaø ngöôøi söû duïng coù theå khai thaùc ñoàng thôøi caùc taäp con döõ lieäu lieân quan ñeán hoï. iii Vaán ñeà 3: Söï khai thaùc döõ lieäu cuûa ngöôøi söû duïng Trong heä QTCSDLQH ngöôøi duøng coù theå tröïc tieáp khai thaùc döõ lieäu thoâng qua vieäc söû duïng caùc caâu truy vaán hay caùc coâng cuï baùo caùo ñöôïc cung caáp bôûi heä QTCSDL. Ngöôïc laïi ngöôøi söû duïng khoâng theå tröïc tieáp khai thaùc döõ lieäu trong caùc heä taäp tin theo loái cuõ. IV DÖÕ LIEÄU TAÄP TRUNG HAY PHAÂN TAÙN Khuynh höôùng löu tröõ döõ lieäu trong csdl taäp trung ngaøy nay ñaõ bò ñaûo ngöôïc. Söï tieán boä cuûa maïng maùy tính vaø coâng ngheä veà csdl ñaõ cho pheùp döõ lieäu ñöôïc löu tröõ treân nhieàu csdl ñeå phaân taùn ôû caùc nôi vaø cho pheùp khaû naêng khai thaùc csdl qua nhieàu vò trí vaät lyù khaùc nhau. V MOÂ HÌNH DÖÕ LIEÄU 1 Phaân tích döõ lieäu vaø phaân tích heä thoáng thoâng tin Phaân tích döõ lieäu laø xem xeùt yeâu caàu döõ lieäu cuûa moät vaán ñeà ñôn leû coøn - Phaân tích heä thoáng thoâng tin laø xem xeùt toaøn boä döõ lieäu cuûa moät toå chöùc. - 2 Vaán ñeà toàn kho vaø nhaø cung caáp
 7. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 21 Csdl quan heä khoâng töï ñoäng loaïi boû söï dö thöøa döõ lieäu. Ñaây laø traùch nhieäm cuûa ngöôøi thieát keá csdl. Ví duï nhö döõ lieäu löu tröõ sau veà haøng vaø nhaø cung caáp sau: Maõ haøng Moâ taû Maõ nhaø cung caáp Teân nhaø cung caáp Chi nhaùnh 10 Maùy bôm 458 ABC Hardware Bayswater 20 Maùy loïc 325 Clough Mt Lawley 30 Maùy neùn khí 405 Air supplies Cloverdale 40 Maùy nghieàn 458 ABC Hardware Bayswater 50 Buùa 277 HWStores Cloverdale 60 Caây vaën 4 goùc 458 ABC Hardware Bayswater 70 Caùi cöa 325 Clough Mt Lawley Baûng 1.1 – Ví duï veà haøng vaø nhaø cung caáp Ta coù theå löu tröõ döõ lieäu cuûa baûng 1.1 vaø baát kyø csdl quan heä naøo maø khoâng gaëp söï phaûn ñoái naøo cuûa heä QTCSDL. Söï dö thöøa döõ lieäu cuûa baûng treân gaây ra caùc vaán ñeà sau: - Söï kieän ABC Hardware ñöôïc löu tröõ 3 laàn - Ta khoâng theå löu tröõ nhaø cung caáp môùi khi hoï chöa cung caáp maët haøng. - Khi caàn xoùa moät maët haøng seõ keùo theo khaû naêng xoùa luoân nhaø cung caáp. - Khi coù nhu caàu söûa ñoåi teân moät nhaø cung caáp seõ phaûi söûa taát caû caùc doøng coù teân nhaø cung caáp naøy. 3 Vieäc söû duïng vaø vai troø cuûa moâ hình döõ lieäu Khi giaûi quyeát vaán ñeà roõ raøng caàn thieát phaûi tieáp caän coù phöông phaùp ñeå: - nhaän dieän phaàn töû döõ lieäu (söï vaät, söï vieäc) cuûa vaán ñeà. - Thieát laäp moái keát hôïp giöõa caùc phaàn töû döõ lieäu. Vieäc phaân tích vaø caáu truùc hoùa döõ lieäu naøy ñöôïc xem nhö moâ hình hoùa döõ lieäu. Tröôùc ñaây, moät öùng duïng maùy tính ñöôïc thieát keá vaø caøi ñaët sau khi nghieân cöùu kyõ caùc xöû lyù vaø yeâu caàu chöùc naêng cuûa heä thoáng. Nhöng kinh nghieäm cho thaáy caùc xöû lyù vaø chöùc naêng cuûa moät toå chöùc thöôøng coù khuynh höôùng hay thay ñoåi coøn caáu truùc döõ lieäu laïi ít thay ñoåi. Vì lyù do naøy maø nhieàu heä thoáng thoâng tin hieän nay cô baûn döïa treân döõ lieäu hôn laø döïa vaøo xöû lyù. VI THIEÁT KEÁ MOÂ HÌNH DÖÕ LIEÄU VAØ CSDL Phaân tích yeâu caàu veà döõ lieäu cuûa öùng Döõ lieäu yeâu caàu duïng ñeå thieát laäp döõ lieäu yeâu caàu Phaân tích- Ñoäc laäp vôùi HQTCSDL Caáu truùc hoùa döõ lieäu ñeå taïo moâ hình döõ lieäu. Moâ hình döõ lieäu Hình aûnh hoùa vieäc trình baøy baèng moâ hình thöïc theå keát hôïp coù boå sung baûng töø ñieån döõ lieäu. Tuyeån choïn caùc quan heä döï tuyeån. Quan heä tuyeån choïn Bieán ñoåi moâ hình thöïc theå keát hôïp Thieát keá csdl logic - thaønh moâ hình quan heä Ñoäc laäp vôùi HQTCSDL Chuaån hoùa quan heä tuyeån choïn ñaït Quan heä chuaån toái thieåu daïng chuaån 3 Thieát keá - CSDL quan heä Quyeát ñònh caáu truùc thöïc cuûa baûng Baûng trong csdl ñeå löu tröõ trong csdl quan heä quan heä Thieát keá csdl vaät lyù - trong moät HQTCSDL cuï theå Thöïc hieän caøi ñaët ñaày ñuû csdl vaät lyù, Söû duïng caùc Baûng coù caøi ñaët caùc tieán boä cuûa caùc ñaëc tính cuûa HQTCSDL vaø tinh hoã trôï cuûa QTCSDL chænh csdl veà thi haønh Hình 1.4 - Caùc böôùc trong thieát keá moâ hình döõ lieäu vaø csdl quan heä 1 Caùc böôùc phaân tích thieát keá CSDL
 8. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 22 Caùc böôùc ñöôïc laøm ñi laøm laïi nhieàu laàn - Nhöõng ñieàu thieáu soùt ôû böôùc tröôùc seõ trôû thaønh caùc toå hôïp thieáu soùt ôû böôùc sau. - Thôøi gian ôû caùc böôùc khoâng coù tính coá ñònh: coù caùc vaán ñeà raát khoù ôû böôùc phaân tích, nhöng laïi - deã ôû böôùc thöïc hieän. Coù nhöõng vaán ñeà laïi ngöôïc laïi. Caùc giai ñoaïn xaây döïng moät heä cô sôû döõ lieäu bao goàm: - Giai ñoaïn phaân tích (analysis phase, requirements phase) 1. - Hoaøn thaønh moâ hình döõ lieäu - Hoaøn thaønh chi tieát söu lieäu trong töï ñieån döõ lieäu Giai ñoaïn thieát keá csdl logic (logical design phase) 2. - Bieán ñoåi moâ hình thöïc theå thaønh moâ hình quan heä - Kieåm tra yeâu caàu chöùc naêng - Chuaån hoùa caùc quan heä Giai ñoaïn thieát keá csdl vaät lyù (physical design phase) 3. - Trong HQTCSDL ñöôïc choïn, xaây döïng caùc baûng (Table) vaø caùc chi tieát caøi ñaët 2 Toùm taét caùc giai ñoaïn khaùc nhau trong PTTK CSDL 1. Phaân tích yeâu caàu döõ lieäu: giai ñoaïn naøy ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi vôùi giai ñoaïn moâ hình hoùa döõ lieäu. Trong giai ñoaïn naøy ngöôøi phaân tích phaûi coù hieåu bieát veà doanh nghieäp vaø caùc qui taéc quaûn lyù cuûa hoï. Chuùng ta seõ ñeà caäp ñieàu naøy chi tieát hôn trong chöông 2 vaø chöông 4 2. Moâ hình hoùa döõ lieäu laø xaây döïng caùc caáu truùc döõ lieäu vaø moái lieân quan giöõa chuùng. Caùc khaùi nieäm cô baûn seõ ñeà caäp trong chöông 2 vaø giaûi thích chi tieát töø chöông 5 ñeán chöông 9 3. Tuyeån choïn caùc quan heä. Caùc quan heä ñöôïc tuyeån choïn töø moâ hình thöïc theå. Chöông 3 seõ ñeà caäp ñeán caùc qui taéc tuyeån choïn naøy 4. Chuaån hoùa caùc quan heä laø moät xöû lyù taïo ra caùc caáu truùc döõ lieäu cô baûn, coù söï dö thöøa döõ lieäu toái thieåu vaø lieân quan vôùi nhau. 5. Thieát keá csdl vaät lyù laø giai ñoaïn thöïc hieän heä thoáng trong moät HQTCSDL cuï theå VII TOÙM TAÉT CHÖÔNG Trong chöông naøy chuùng ta ñaõ thaáy nguyeân nhaân ra ñôøi cuûa lyù thuyeát phaân tích thieát keá heä - thoáng thoâng tin cuûa moät toå chöùc. Söï nguy hieåm khi döû duïng heä taäp tin theo loái cuõ ñeå giaûi baøi toaùn heä thoáng thoâng tin vaø caùc lôïi ñieåm cuûa söï tieáp caän theo kieåu csdl. Moái nguy hieåm khi xaây döïng öùng duïng khoâng theo lyù thuyeát veà csdl. - Phaân bieät giöõa csdl vaø hqtcsdl - Caùc giai ñoaïn tieán haønh ñeå xaây döïng giaûi phaùp csdl quan heä ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà cuûa doanh - nghieäp VIIIBAØI TAÄP Which of the following are components of information systems architecture? A) Data B) Networks C) Processes ----oOo----
 9. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 23 Chöông 3 . GIÔÙI THIEÄU VEÀ MOÂ HÌNH HOÙA DÖÕ LIEÄU (INTRODUCTION TO DATA MODELLING) Chöông naøy trình baøy caùc kyõ thuaät cô baûn ñeå xaây döïng moâ hình döõ lieäu söû duïng moâ hình thöïc theå keát hôïp – Thöïc theå - thuoäc tính – phieáu thöïc theå thuoäc tính - töï ñieån döõ lieäu - Nhaän dieän ñöôïc thöïc theå, thuoäc tính vaø moái quan töø ñaëc taû vaán ñeà. - Lieät keâ ñöôïc caùc qui taéc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp. - Xaây döïng moâ hình ER baèng caùc thöïc theå, thuoäc tính nhaän dieän, thuoäc tính moâ taû vaø moái keát hôïp. - Xaùc ñònh ñöôïc baûn soá cuûa moái keát hôïp. - Giaûi quyeát ñöôïc moái keát hôïp nhieàu nhieàu baèng caùch ñöa vaøo taäp keát hôïp thích hôïp. - Duøng moâ hình theå hieän ñeå giaûi quyeát vaán ñeà taäp keát hôïp. - Nhaän bieát caùc kyù hieäu khaùc nhau veà kyù hieäu moâ hình ER. - Nhaän bieát caùc thaønh phaàn döõ lieäu phaûi löu tröõ trong töï ñieån döõ lieäu vaø xaây döïng phieáu thöïc theå thuoäc tính. I GIÔÙI THIEÄU MOÂ HÌNH HOÙA DÖÕ LIEÄU Giai ñoaïn phaân tích heä thoáng (system analysis) goàm ba hoaït ñoäng chính: xaùc ñònh yeâu caàu heä thoáng (determining system requirements), caáu truùc yeâu caàu heä thoáng (structuring system requirements) vaø choïn löïa giaûi phaùp thay theá toát nhaát. Böôùc ñaàu tieân cuûa moâ hình hoùa döõ lieäu (phaàn 2.b cuûa hình treân) laø phaân tích döõ lieäu. Phaân tích döõ lieäu coù muïc ñích: nhaän dieän caùc qui taéc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp vaø thu thaäp döõ lieäu yeâu caàu cho moâ hình döõ lieäu Chöông naøy baét ñaàu baèng caùc ví duï hay vaán ñeà cuï theå. Coâng cuï moâ hình hoùa laø Moâ hình thöïc theå keát hôïp (moâ hình ER) laø söï bieåu dieãn baèng hình aûnh cuûa moâ hình döõ lieäu. II XAÂY DÖÏNG MOÂ HÌNH ER
 10. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 24 1 Ví duï - Moái keát hôïp moät-nhieàu Nhöõng ngöôøi phuï traùch ñaøo taïo cuûa Tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng nuùi Ayers mong muoán taïo laäp moät csdl veà caùc moân ñaøo taïo cuûa tröôøng (chöùng chæ leo nuùi, coâng ngheä bay) vaø hoïc vieân ghi danh vaøo nhöõng moân hoïc naøy. Tröôøng cuõng coù qui ñònh laø cuøng moät luùc, hoïc vieân chæ coù theå ghi danh vaøo moät moân hoïc. Hoï chæ quan taâm veà döõ lieäu cuûa ñôït ghi danh hieän taïi. Moät khi hoïc vieân keát thuùc moân hoïc thì nhaø tröôøng seõ khoâng coøn quan taâm ñeán hoï vaø nhöõng hoïc vieân naøy phaûi ñöôïc xoùa khoûi csdl. Thoâng tin caàn löu tröõ veà moät hoïc vieân bao goàm: maõ hoïc vieân, teân hoïc vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, soá ñieän thoaïi, ngaøy nhaäp hoïc cuûa hoïc vieân. Thoâng tin veà moân hoïc goàm maõ moân hoïc, teân moân hoïc, thôøi löôïng. i Ñaëc taû vaán ñeà Phaàn ñaëc taû vaán ñeà chöùa ñöïng caùc qui taéc quaûn lyù vaø döõ lieäu yeâu caàu cuûa vaán ñeà. Chuùng ta phaûi nhaän dieän ñöôïc chuùng vaø moâ hình chuùng trong moâ hình ER. ii Thaønh phaàn döõ lieäu Döõ lieäu yeâu caàu cuûa vaán ñeà laø: - Chi tieát veà hoïc vieân coù maõ hoïc vieân, teân hoïc vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, soá ñieän thoaïi vaø ngaøy nhaäp hoïc. - Chi tieát veà moân hoïc coù maõ moân hoïc, teân moân hoïc vaø thôøi löôïng. iii Qui taéc quaûn lyù Qui taéc quaûn lyù cuûa vaán ñeà laø: 1. Moãi hoïc vieân chæ coù theå ghi danh vaøo moät moân hoïc. 2. Nhieàu hoïc vieân coù theå ghi danh vaøo moät moân hoïc. 3. Nhaø tröôøng chæ quan taâm ñeán nhöõng hoïc vieân cuûa moân hoïc hieän taïi. iv Nhöõng khía caïnh khaùc Ngöôøi phuï traùch ñaøo taïo laø ngöôøi duøng cuoái maø chuùng ta xaây döïng moâ hình döõ lieäu vaø laø csdl - cho hoï, laø ngöôøi maø ta coù theå thu thaäp thoâng tin caàn thieát cho vaán ñeà. Hoïc vieân hoïc xong moân hoïc vaø khoâng ghi danh hoïc tieáp moân hoïc khaùc phaûi ñöôïc xoùa khoûi csdl. - Ñaây laø yeâu caàu chöùc naêng cuûa heä thoáng maø ta phaûi thöïc hieän. Yeâu caàu chöùc naêng khoâng aûnh höôûng ñeán moâ hình döõ lieäu. Nhaø tröôøng chæ quan taâm ñeán moân hoïc hieän taïi. Ñieàu naøy cho thaáy khía caïnh taïm thôøi cuûa döõ - lieäu vaø chuùng ñöôïc ñöa vaøo nhaèm muïc ñích laøm ñôn giaûn baøi toaùn. v Moâ hình ER (Entity Relationship Model; Entity Relationship Diagram) Moâ hình ER ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø moâ hình yù nieäm döõ lieäu (Conceptual Data Model) hay ñôn giaûn laø moâ hình döõ lieäu (data model) Caùc tính chaát trong moâ hình ER
 11. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 25 Taäp thöïc theå (entity type, regular entity type,entity class, generic entity): Hình chöõ nhaät ñöôïc goïi laø taäp thöïc theå. Teân cuûa taäp thöïc theå ñöôïc ghi beân trong hình chöõ nhaät vaø duøng danh töø ñeå ñaët teân cho taäp thöïc theå. Thöïc theå (instance, entity instance):Moät taäp thöïc theå coù nhieàu phaàn töû coù cuøng loaïi. Moãi moät phaàn töû nhö vaäy ñöôïc goïi laø moät thöïc theå. Moái keát hôïp (relationship): Ñöôøng noái giöõa hai taäp thöïc theå ñöôïc goïi laø moái keát hôïp. Moái keát hôïp trong vaán ñeà treân laø moái keát hôïp moät-nhieàu (1:M). Noäi dung cuûa moái keát hôïp ñöôïc dieãn taû theo hai chieàu: “ghi danh vaøo”, “ñöôïc ghi danh bôûi” Thuoäc tính (attribute): Caùc döõ lieäu ghi beân caïnh taäp thöïc theå ñöôïc goïi laø thuoäc tính. Chuùng cung caáp thoâng tin chi tieát veà taäp thöïc theå. Coù hai loaïi thuoäc tính: Thuoäc tính nhaän dieän (identifier) laø thuoäc tính ñeå phaân bieät thöïc theå (instance) naøy vôùi thöïc theå kia trong taäp thöïc theå. Thuoäc tính moâ taû (descriptive attribute) laø thuoäc tính cung caáp thoâng tin chi tieát hôn veà thöïc theå trong taäp thöïc theå. vi Bieåu dieãn qui taéc doanh nghieäp treân moâ hình Moâ hình ER treân ñaõ dieãn taû ñöôïc hai qui taéc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp laø: Moãi HOÏC VIEÂN ghi danh vaøo moät MOÂN HOÏC Moãi MOÂN HOÏC ñöôïc ghi danh bôûi moät hay nhieàu HOÏC VIEÂN vii Baûn soá keát noái cuûa moái keát hôïp (cardinality) Moái keát hôïp cuûa vaán ñeà treân laø moái keát hôïp hai ngoâi (binary relationship) coù bản số (cardinality, degree of relationship) kết noái moät nhieàu. Bản số keát noái moät-nhieàu raát phoå bieán trong moâ hình ER. Hai loaïi bản số keát noái coøn laïi ít phoå bieán hôn nhöng khoâng keùm phaàn quan troïng laø moái keát hôïp moät-moät vaø moái keát hôïp nhieàu-nhieàu. 2 Ví duï – moái keát hôïp moät-moät Phoøng caûnh saùt mong muoán quaûn lyù lyù lòch caù nhaân nhöõng ngöôøi laùi xe vaø baèng laùi cuûa hoï. Moät ngöôøi chæ laáy ñöôïc moät baèng laùi vaø moät baèng laùi chæ thuoäc veà moät ngöôøi. Thoâng tin veà laùi xe maø phoøng caûnh saùt quan taâm laø: + maõ ngöôøi laùi xe + teân + ñòa chæ + ngaøy sinh Thoâng tin veà baèng laùi caàn löu tröõ laø: + maõ baèng laùi + loaïi baèng laùi + ngaøy heát haïn
 12. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 26 moãi NGÖÔØI LAÙI XE chæ laáy ñöôïc moät BAÈNG LAÙI - moãi BAÈNG LAÙI chæ thuoäc veà moät NGÖÔØI LAÙI XE - 3 Ví duï – moái keát hôïp nhieàu-nhieàu Ngöôøi phuï traùch ñaøo taïo Tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng nuùi xanh mong muoán thieát laäp moät csdl veà caùc moân hoïc maø hoï cung caáp (nhö chöùng chæ leo nuùi, cöû nhaân coâng ngheä bay) vaø caùc hoïc vieân ghi danh vaøo caùc moân hoïc naøy. Nhaø tröôøng qui ñònh laø moät hoïc vieân ñöôïc ghi danh hoïc toái ña ba moân hoïc trong cuøng moät luùc. Hoï chæ quan taâm ñeán döõ lieäu cuûa moân hoïc hieän taïi. Moät khi hoïc vieân keát thuùc moân hoïc, hoï seõ khoâng coøn thuoäc dieän quaûn lyù cuûa nhaø tröôøng vaø phaûi ñöôïc xoùa khoûi csdl tröø khi hoïc vieân naøy ghi danh hoïc tieáp moân môùi. Thoâng tin veà moät hoïc vieân goàm: maõ hoïc vieân, teân hoïc vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, soá ñieän thoaïi, ngaøy nhaäp hoïc cuûa hoïc vieân. Thoâng tin veà moân hoïc goàm: maõ moân hoïc, teân moân hoïc, thôøi löôïng i Moâ hình thöïc theå theå hieän Ñeå laøm roõ hôn caùc qui taéc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp, ngöôøi ta duøng moät moâ hình ñeå bieåu dieãn moät vaøi döõ lieäu ví duï goïi laø moâ hình thöïc theå theå hieän: Jenny laø moät thöïc theå (entity instance) cuûa taäp thöïc theå hoïc vieân. ii Moâ hình ER
 13. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 27 maõ hoï c vieân maõ moâ n hoï c ghi danh vaøo teâ n hoïc vieâ n HOÏ C VIEÂN MOÂN HOÏC teâ n moân hoïc ñòa chæ ñöôïc ghi danh bôû i thôø i löôï ng ngaø y sinh soá ñieä n thoaï i Hình 2.5 - Moâ hình ER cuûa vaán ñeà Tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng nuù i xanh + Moãi HOÏC VIEÂN ghi danh vaøo moät hay nhieàu MOÂN HOÏC + Moãi MOÂN HOÏC ñöôïc ghi danh bôûi moät hay nhieàu HOÏC VIEÂN Moâ hình ER treân coù moái keát hôïp nhieàu nhieàu. iii Loaïi boû baûn soá keát noái nhieàu nhieàu (neáu coù theå) Moâ hình treân gaëp phaûi khuyeát ñieåm sau: - Ngaøy nhaäp hoïc laø thuoäc tính gaén lieàn vôùi taäp thöïc theå HOÏC VIEÂN seõ khoâng hôïp lyù vì khoâng dieãn taû ñöôïc tröôøng hôïp hoïc vieân hoïc cuøng luùc nhieàu moân hoïc. - Coøn neáu ngaøy nhaäp hoïc laø thuoäc tính cuûa MOÂN HOÏC thì khoâng dieãn taû ñöôïc tình traïng cuøng moân hoïc nhöng hoïc vieân coù caùc ngaøy nhaäp hoïc khaùc nhau. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy ta phaûi ñöa vaøo: - moät taäp thöïc theå laøm trung gian giöõa HOÏC VIEÂN vaø MOÂN HOÏC goïi laø taäp keát hôïp PHIEÁU GHI DANH (associative Entity, intersection entity). PHIEÁU GHI DANH laø taäp thöïc theå yeáu (weak Entity) - Thuoäc tính nhaän dieän cuûa taäp keát hôïp laø söï keát hôïp giöõa thuoäc tính nhaän dieän cuûa taäp thöïc theå HOÏC VIEÂN vaø MOÂN HOÏC - thuoäc tính moâ taû cuûa taäp keát hôïp laø ngaøy nhaäp hoïc - bản số keát noái cuûa taäp keát hôïp vôùi taäp thöïc theå laø moät-nhieàu Noäi dung cuûa moái keát hôïp giöõa caùc taäp thöïc theå laø: - moãi HOÏC VIEÂN coù moät hay nhieàu PHIEÁU GHI DANH - moãi PHIEÁU GHI DANH thuoäc veà moät HOÏC VIEÂN - moãi PHIEÁU GHI DANH ghi nhaän ñaøo taïo veà moät MOÂN HOÏC - moãi MOÂN HOÏC ñöôïc ghi nhaän ñaøo taïo bôûi moät hay nhieàu PHIEÁU GHI DANH Caùc qui taéc phaûi tuaân thuû khi theâm taäp keát hôïp laøm trung gian ñeå loaïi boû baûn soá keát noái nhieàu nhieàu: + Phaûi nhaän dieän ñöôïc thuoäc tính moâ taû cuûa taäp keát hôïp. + Neáu coù thuoäc tính moâ taû thì taïo taäp keát hôïp laøm trung gian giöõa hai taäp thöïc theå. + Neáu khoâng coù thuoäc tính moâ taû thì vaãn giöõ nguyeân moâ hình nhö hình 2.5 III MOÂ HÌNH ER THEO KYÙ HIEÄU CUÛA CHEN
 14. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 28 maõ ngöôøi laù i xe NGÖÔØ I LAÙ I XE 1 1 maõ baè ng laù i sôû höõ u BAÈNG LAÙ I teâ n loaï i baè ng laù i ñòa chæ ngaøy heát haï n ngaøy sinh Hình 2.9 - Moâ hình ER cuûa vaán ñeà ngöôø i laù i xe vaø baèng laùi theo kyù hieä u cuû a Chen's IV PHIEÁU THÖÏC THEÅ THUOÄC TÍNH + Caùch dieãn taû thuoäc tính beân caïnh moâ hình ER khoâng phuø hôïp cho moâ hình coù qui moâ lôùn. Trong tröôøng hôïp naøy keøm theo moâ hình ER coù phieáu thöïc theå thuoäc tính. + Ví duï: gôûi bao haøm HOÏC VIEÂN PHIEÁU GHI DANH MOÂN HOÏC ñöôïc bao haøm bôûi ñöôïc gôûi bôûi Phieáu thöïc theå – thuoäc tính Ngaøy: 22.02.96 Döï aùn: Heä ghi danh hoïc vieân Taäp thöïc theå Teân khaùc Thuoäc tính Teân khaùc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản