Phân tích và đầu tư trái phiếu

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
280
lượt xem
128
download

Phân tích và đầu tư trái phiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số rủi ro khi đầu tư vào thị trường cổ phiếu: Trái phiếu ít rủi ro hơn cổ phiếu, Rủi ro lãi xuất trong đó: Lãi xuất cơ bản, Rủi ro tái đầu tư, Rủi ro thanh toán, Rủi ro tỷ giá hối đoái, Rủi ro thanh khoản, Rủi ro khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích và đầu tư trái phiếu

 1. Trung t©m nghiªn cøu vµ ®µo t¹o chøng kho¸n  ph©n tÝch vµ ®Çu t­ Tr¸i phiÕu TS. T«n tÝch quý Phã gi¸m ®èc trung t©m 1
 2. 1­ §Æc ®iÓm cña ThÞ tr­êng tr¸i    phiÕu. ­ NhiÒu lo¹i tr¸i phiÕu : ­Mét sè ®Æc ®iÓm ­ Niªm yÕt, ®¬n vÞ giao dÞch, giao  dÞch ­ Gi¸ c¶ vµ chØ sè gi¸. 2
 3.       2­ C¸c lîi Ých kinh tÕ khi ®Çu t­  vµo TP ­ Coupon, l∙i tr¸i phiÕu ­ Chªnh lÖch gi¸ 3
 4. 3­Mét sè rñi ro khi ®Çu t­ vµo ThÞ                     tr­êng TP. Tr¸i phiÕu Ýt rñi ro h¬n cæ phiÕu  Rñi ro l∙i suÊt, trong ®ã : L∙i suÊt  c¬ b¶n  Rñi ro t¸i ®Çu t­  Rñi ro thanh to¸n  Rñi ro l¹m ph¸t  Rñi ro tû gi¸ hèi ®o¸i  Rñi ro thanh kho¶n.  Rñi ro kh¸c 4
 5. 4­ Mét sè  kh¸i niÖm vÒ l∙i suÊt L∙i suÊt ®¸o h¹n :  ­­ L∙i suÊt thÞ tr­êng :  ­ L∙i suÊt theo yªu cÇu :  ­L∙i suÊt hoµn vèn :  ­ L∙i suÊt chiÕt khÊu:  ­­ L∙i suÊt forward ­ Thu nhËp  hiÖn hµnh :  ­­ L∙i suÊt c¬ b¶n. ­ L∙i suÊt th¶ næi ­ CÊu tróc l∙i suÊt 5
 6.   5. §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu         => V× sao ph¶i ®Þnh gi¸ ? a­ §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu coupon C C C C F P= + + + .... + + 1 + r (1 + r ) 2 (1 + r ) 3 (1 + r ) n (1 + r ) n  1  n 1− n C F  (1+ r )  P=∑ + = C  + F t =1 (1 + r ) (1 + r ) t n  (1+ r ) n r                   P =  gi¸; n=  sè kú  C=  Coupon;  r = l∙i suÊt chiÕt khÊu F= gi¸ trÞ mÖnh gi¸ ;t  =  1...n 6
 7.   b­ §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu chiÕt khÊu F PVM = (1 + r ) n Cµng gÇn ngµy ®¸o h¹n gi¸ TP nµy cµng cao, nh­ ng vÉn thÊp h¬n mÖnh gi¸. VÝ dô : 7
 8. c. §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu th¶ næi         Ngµy                            t0                 t1                          t2 Thanh to¸n                           0             F+   FL0                  F + FL1 Tû lÖ chiÕt khÊu                    L0                       L1     F + FL1               F + FL0 PVt1  =­­­­­­­­­­­­­­­­   ;           PVt0    = ­­­­­­­­­­­­­­­ 8
 9. d­ §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu t¹i mét ngµy cô thÓ VÝ dô : B¹n ®ang së h÷u  mét tr¸i phiÕu  mÖnh gi¸ lµ  1000 000 ®; thêi gian ®¸o h¹n lµ 5 n¨m; coupon lµ 7%.  B¹n ®∙  mua nã ®­îc 1 n¨m 3 th¸ng. B¹n ®ang muèn b¸n  nã. H∙y ®Þnh gi¸ TP nµy, biÕt r»ng l∙i suÊt tiÕt kiÖm  dµi h¹n hiÖn nay lµ 8% n¨m e­ §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu mua, b¸n  l¹i VÝ dô : B¹n ®ang së h÷u  mét tr¸i phiÕu  mÖnh gi¸ lµ  1000 000 ®; thêi gian ®¸o h¹n lµ 5 n¨m; coupon lµ 7%.  B¹n hy väng sau 2 n¨m n÷a sÏ b¸n nã ®­îc 1005000 ®.  §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu nµy, biÕt r»ng l∙i suÊt tiÕt kiÖm  dµi h¹n hiÖn nay lµ 8% n¨m 9
 10.   f­ §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi  10
 11.  6­ Mèi liªn hÖ gi÷a coupon,  l∙i  suÊt theo  yªu cÇu vµ gi¸ tr¸i phiÕu (Xem xÐt qua c«ng thøc ®Þnh gi¸)    a)     LS coupon  Gi¸  LS theo yªu cÇu => Gi¸   > mÖnh gi¸ P     c)    LS coupon = LS theo yªu cÇu =>  Gi¸  =  mÖnh gi¸ 11 R
 12. Sù biÕn ®éng cña gi¸ TP 7­ NH÷ng lý do lµm gi¸ tr¸i phiÕu thay  ®æi 12
 13.     8. §Æc ®iÓm  biÕn ®éng cña gi¸ tr¸i  phiÕu 1) Gi¸ tr¸i phiÕu giao ®éng ng­îc chiÒu víi  l∙i suÊt thÞ tr­êng. Tuy nhiªn tû lÖ thay  ®æi gi¸ kh«ng nh­ nhau gi÷a c¸c TP VÝ dô : B¹n ®ang kinh doanh tr¸i phiÕu. B¹n  dù b¸o l∙i suÊt thÞ tr­êng sÏ t¨ng. B¹n nªn  mua, hay nªn b¸n tr¸i phiÕu ? V× sao ? 2) Khi r thay ®æi rÊt Ýt, th×  thay gi¸  cña   c¸c tr¸i phiÕu kh¸c nhau còng rÊt Ýt vµ   gÇn nh­ nhau. 3) Khi r thay ®æi nhiÒu, tû lÖ t¨ng gi¸ khi  r gi¶m lín h¬n tû lÖ gi¸ gi¶m khi r t¨ng  13
 14. §Æc ®iÓm cña ph©n sè : a) T¨ng mÉu sè => Gi¶m ph©n sè 1 1 1 1 1 1 => = = >∆ = − = − 2 2 +1 3 3 2 6 b) Gi¶m mÉu sè => T¨ng ph©n sè 1 1 1 1 1 => = = >∆ = 1 − = 2 2 −1 1 2 2 => Víi mét thay ®æi ®iÓm c¬ b¶n ®∙  cho,  tû lÖ thay ®æi gi¸ t¨ng nhiÒu h¬n tû lÖ  gi¸ gi¶m  14
 15.  Mét sè ®Æc ®iÓm biÕn ®éng gi¸ TP  (tiÕp) 4) Cïng thêi gian ®¸o h¹n, r chiÕt khÊu ban  ®Çu nh­ nhau, tr¸i phiÕu cã Coupon nhá h¬n cã  biÕn ®éng gi¸ lín h¬n. C C C C F P= + + + .... + + 1 + r (1 + r ) (1 + r ) 2 3 (1 + r ) (1 + r ) n n Søc ú cña C Ýt h¬n nÕu c nhá, søc ú lín khi C  15
 16. Mét sè ®Æc ®iÓm biÕn ®éng gi¸ TP  (tiÕp) 5) Cïng møc Coupon vµ r chiÕt khÊu ban ®Çu  nh­ nhau, tr¸i phiÕu nµo cã thêi gian ®¸o  h¹n dµi h¬n sÏ cã tÝnh biÕn ®éng gi¸ nhiÒu  h¬n C C C C F P= + + + .... + + 1 + r (1 + r ) (1 + r ) 2 3 (1 + r ) (1 + r ) n n 16
 17. => TP coupon nhá rñi ro cao h¬n TP coupon lín => TP thêi gian ®¸o h¹n dµi  h¬n rñi ro cao h¬n => C  lín, ng¾n  tèt h¬n C  nhá vµ dµi,                    ( Tuy nhiªn tuú thuéc ng­êi  ®Çu t­ ) 17
 18. C¸c th­íc ®o biÕn ®éng gi¸ TP 9 )  Gi¸ trÞ tÝnh theo gi¸ cña mét ®iÓm c¬  b¶n  (x 1 lòy thõa –4) Tr¸i phiÕu        Gi¸ ban ®Çu  r=9%       Gi¸ ¬ møc r= 9,01% Gi¸  trÞ theo 0,01%  5 n¨m, 9%               100.000                              99,9604                                 0.0396 => 3.96 25 n¨m, 9% 100,000                              99,9013                                 0.0987=> 9.87 5 n¨m, 6%               88,1309                            88,0945                                 0,0364 => 4,13 25 n¨m, 6%             70, 357                              70, 2824                                 0.0746 => 10,6 5 n¨m , 0                  64,3928                             64,3620                                 0.0308=> 4,78 18
 19. 10) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh  qu©nC C C C M ­  P= + + + .... + + 1+ r (1 + r ) 2 (1 + r ) 3 (1 + r ) n (1 + r ) n LÊy ®¹o hµm theo y   dP 1 =− Chia hai vÕ cho PC + 2C dP 1 1 1 nC nM dy 1 1 + y =− ( +... + + ) dy P 1 + y 1 + y (1 + y ) 2 (1 + y ) n (1 + y ) n P Macaulay duration : Lu«n  
 20. VÝ dô : Mét tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ lµ 100000  ®, thêi gian ®¸o h¹n lµ 3 n¨m. L∙i coupon tr¶  hµng n¨m lµ 8%. TÝnh thêi gian ®¸o h¹n b×nh  qu©n cña tr¸i phiÕu ®ã. Gi¶i thÝch kÕt qu¶ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản