Phản ứng oxi hóa khử

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
613
lượt xem
118
download

Phản ứng oxi hóa khử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các phản ứng sau đây phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử? Xác định chất oxi hóa khử? phương pháp thăng bằng electron.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phản ứng oxi hóa khử

  1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ 1- Trong caùc phaûn öùng sau ñaây phaûn öùng naøo laø phaûn öùng oxi hoaù khöû ? Xaùc ñònh chaát oxi hoaù, chaát khöû ? a- NH3 + Cl2 = N2 + HCl b- Na2O + H2O = NaOH c- MnO2 + HCl = MnCl2 +Cl2 +H2O 2) Vieát sô ñoà e bieåu dieãn quaù trình bieán ñoåi soá oxi hoaù sau : (1) (2) (3) (4) (5) S-2 SO S+4 S+6 SO S-2
  2. -3 O O -1 1/ a. NH3 + Cl2 N2 + HCl Chaát khöû : NH3 Chaát oxi hoaù : Cl2 b. Na2O + H2O NaOH Caùc nguyeân toá khoâng coù söï thay ñoåi soá oxh +4 -1 +2 O c. MnO2 + HCl MnCl2 +Cl2 +H2O Chaát khöû : HCl Chaát oxi hoaù : MnO2 2/ (1) S-2 - 2e S0 (2) S0 - 4e S+4 (3) S+4 - 2e S+6 (4) S+6 + 6e S0 (5) S0 + 2e S-2
  3. CAÂN BAÈNG PHÖÔNG TRÌNH PHAÛN ÖÙNG OXI HOAÙ – KHÖÛ Theo phöông phaùp thaêng baèng electron I . NGUYEÂN TAÉC Σ e maø chaát khöû nhöôøng = Σ e maø chaát oxi hoùa nhaän II CAÙC BÖÔÙC CAÂN BAÈNG: Böôùc 1: Xaùc ñònh soá oxi hoùa ñeå xaùc ñònh chaát khöû, chaát oxi hoùa. Böôùc 2: Vieát quaù trình oxi hoùa,quaù trình khöû ñeå xaùc ñònh heä soá phöông trình Böôùc 3: Nhaân heä soá vaøo phöông trình roài kieåm tra theo thöù töï Kim loaïi – Phi kim (Goác axit) – Hidro - Oxi
  4. 1 . Daïng ñôn giaûn : moät nguyeân toá taêng moät nguyeân toá giaûm soá oxi hoaù Ví duï : +2 +3 O +4 3 CO + Fe2O3 = 2 Fe + 3CO2 -- Chaát khöû : CO Chaát oxi hoaù: Fe2O3 Quaù trình oxh : C+2 - 2 e = C+4 X3 Quaù trình khöû : 2 Fe+3 + 6 e = 2FeO X1 2Fe+3 = 3 C+4 + 2Fe0 3C+2 +
  5. 2 . Daïng töï oxi hoaù töï khöû: caùc nguyeân töû cuûa cuøng moät nguyeân toá vöøa taêng vöøa giaûm soá oxi hoaù 0 -2 +4 3 S + 6 NaOH = 2 Na2S + Na2SO3 + 3 H2O -- S laø chaát : töï oxi hoaù, töï khöû Quaù trình oxh: S0 - 4 e = S+4 X1 Quaù trình khöû: + 2 e = S-2 S0 X2 = S+4 + 2S-2 S0 + 2S0
  6. 3 . Daïng phöùc taïp : coù töø 3 nguyeân toá thay ñoåi soá oxi hoaù trôû leân Ví duï+2 –2 0 +3 –2 +4 -2 = + 7 O2 -- 2 Fe2O3 +4 SO2 4 FeS Chaát khöû : FeS chaát oxi hoaù: O2 0 } Quaù trình oxh: 2 FeS -14 e = 2 Fe+3 + 2 S+4 X2 O02 + 4 e = 2 O-2 X7 Quaù trình khöû: 4FeS +7 O2 = 4 Fe+3 + 4S+4 +14 O-2
  7. BAØI TAÄP 1. P + HNO3 + H2O H3PO4 + NO 2. Cu2S + O2 CuO + SO2 3. HCl + KMnO4 MnCl2 + Cl2 +KCl + H2O 4. CrI3 + KOH +Cl2 K2CrO4+ KIO4+KCl +H2O 5. Fe3O4 + Cl2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + HCl +H2O 6. K2Cr2O7 + HCl CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O 7. FeI2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + I2 + SO2 + H2O 8. Cu2S + HNO3 Cu(NO3)2 +CuSO4+NO2 +H2O 9. Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NXOY + H2O
  8. Daïng oxi hoaù khöû noäi phaân töû : Ví duï +5 –2 -1 0 2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2 -- KClO3 : laø chaát oxi hoaù khöû noäi phaân töû Quaù trình oxh : 2 O-2 - 4e = O02 X3 Quaù trình khöû : Cl+5 +6 e = Cl-1 x2 = 3O02 + 2Cl-1 6O-2 + 2Cl+5
Đồng bộ tài khoản