Pháp lệnh 06/2003/PL-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
169
lượt xem
25
download

Pháp lệnh 06/2003/PL-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh 06/2003/PL-UBTVQH11 về dân số do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh 06/2003/PL-UBTVQH11

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2003/PL-UBTVQH11 Hà N i, ngày 09 tháng 1 năm 2003 PHÁP L NH C A U BAN THƯ NG V QU C H I S 06/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2003 V DÂN S Dân s là m t trong nh ng y u t quy t nh s phát tri n b n v ng c a t nư c. nâng cao trách nhi m c a công dân, Nhà nư c và xã h i trong công tác dân s ; b o v quy n và l i ích h p pháp c a công dân; tăng cư ng, th ng nh t qu n lý nhà nư c v dân s ; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Ngh quy t s 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th 2 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003; Pháp l nh này quy nh v dân s . Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Pháp l nh này quy nh v quy mô dân s , cơ c u dân s , phân b dân cư, ch t lư ng dân s , các bi n pháp th c hi n công tác dân s và qu n lý nhà nư c v dân s . 2. Pháp l nh này áp d ng i v i cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân Vi t Nam (sau ây g i chung là cơ quan, t ch c, cá nhân); t ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam, ngư i nư c ngoài thư ng trú trên lãnh th Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. i u 2. Nguyên t c c a công tác dân s 1. B o v quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong lĩnh v c dân s phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i, ch t lư ng cu c s ng c a cá nhân, gia ình và toàn xã h i.
 2. 2. B o m vi c ch ng, t nguy n, bình ng c a m i cá nhân, gia ình trong ki m soát sinh s n, chăm sóc s c kho sinh s n, l a ch n nơi cư trú và th c hi n các bi n pháp nâng cao ch t lư ng dân s . 3. K t h p gi a quy n và l i ích c a cá nhân, gia ình v i l i ích c a c ng ng và toàn xã h i; th c hi n quy mô gia ình ít con, no m, bình ng, ti n b , h nh phúc và b n v ng. i u 3. Gi i thích t ng Trong Pháp l nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Dân s là t p h p ngư i sinh s ng trong m t qu c gia, khu v c, vùng a lý kinh t ho c m t ơn v hành chính. 2. Quy mô dân s là s ngư i s ng trong m t qu c gia, khu v c, vùng a lý kinh t ho c m t ơn v hành chính t i th i i m nh t nh. 3. Cơ c u dân s là t ng s dân ư c phân lo i theo gi i tính, tu i, dân t c, trình h c v n, ngh nghi p, tình tr ng hôn nhân và các c trưng khác. 4. Cơ c u dân s già là dân s có ngư i già chi m t l cao. 5. Phân b dân cư là s phân chia t ng s dân theo khu v c, vùng a lý kinh t ho c m t ơn v hành chính. 6. Ch t lư ng dân s là s ph n ánh các c trưng v th ch t, trí tu và tinh th n c a toàn b dân s . 7. Di cư là s di chuy n dân s t qu c gia này n cư trú qu c gia khác, t ơn v hành chính này t i cư trú ơn v hành chính khác. 8. S c kho sinh s n là s th hi n các tr ng thái v th ch t, tinh th n và xã h i liên quan n ho t ng và ch c năng sinh s n c a m i ngư i. 9. K ho ch hoá gia ình là n l c c a Nhà nư c, xã h i m i cá nhân, c p v ch ng ch ng, t nguy n quy t nh s con, th i gian sinh con và kho ng cách gi a các l n sinh nh m b o v s c kho , nuôi d y con có trách nhi m, phù h p v i chuNn m c xã h i và i u ki n s ng c a gia ình. 10. Công tác dân s là vi c qu n lý và t ch c th c hi n các ho t ng tác ng n quy mô dân s , cơ c u dân s , phân b dân cư và nâng cao ch t lư ng dân s . 11. Ch s phát tri n con ngư i (HDI) là s li u t ng h p ánh giá m c phát tri n con ngư i, ư c xác nh qua tu i th trung bình, trình giáo d c và thu nh p bình quân u ngư i. 12. M c sinh thay th là m c sinh tính bình quân trong toàn xã h i thì m i c p v ch ng có hai con.
 3. 13. D ch v dân s là các ho t ng ph c v công tác dân s , bao g m cung c p thông tin, tuyên truy n, giáo d c, v n ng, hư ng d n, tư v n v dân s (sau ây g i chung là tuyên truy n, tư v n); cung c p bi n pháp chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình, nâng cao ch t lư ng dân s và các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 14. ăng ký dân s là vi c thu th p và c p nh t nh ng thông tin cơ b n v dân s c a m i ngư i dân theo t ng th i gian. 15. H cơ s d li u qu c gia v dân cư là h th ng thông tin ư c thu th p qua ăng ký dân s c a toàn b dân cư và ư c thi t l p trên m ng i n t . i u 4. Quy n và nghĩa v c a công dân v công tác dân s 1. Công dân có các quy n sau ây: a) ư c cung c p thông tin v dân s ; b) ư c cung c p các d ch v dân s có ch t lư ng, thu n ti n, an toàn và ư c gi bí m t theo quy nh c a pháp lu t; c) L a ch n các bi n pháp chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình và nâng cao ch t lư ng dân s ; d) L a ch n nơi cư trú phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. Công dân có các nghĩa v sau ây: a) Th c hi n k ho ch hoá gia ình; xây d ng quy mô gia ình ít con, no m, bình ng, ti n b , h nh phúc và b n v ng; b) Th c hi n các bi n pháp phù h p nâng cao th ch t, trí tu , tinh th n c a b n thân và các thành viên trong gia ình; c) Tôn tr ng l i ích c a Nhà nư c, xã h i, c ng ng trong vi c i u ch nh quy mô dân s , cơ c u dân s , phân b dân cư, nâng cao ch t lư ng dân s ; d) Th c hi n các quy nh c a Pháp l nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n công tác dân s . i u 5. Trách nhi m c a Nhà nư c, cơ quan, t ch c trong công tác dân s 1. Nhà nư c có chính sách, bi n pháp tri n khai công tác dân s , th c hi n xã h i hoá công tác dân s , b o m i u ki n thu n l i cho công tác dân s phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. 2. Nhà nư c có chính sách khuy n khích t ch c, cá nhân u tư, h p tác, giúp , h tr chương trình chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình, nâng cao ch t lư ng dân s , ưu tiên i v i ngư i nghèo, ng bào các dân t c thi u s , vùng có
 4. i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v dân s có trách nhi m ch o th c hi n công tác dân s ; ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n tri n khai công tác dân s ; thanh tra, ki m tra vi c thi hành pháp lu t v dân s . 4. Cơ quan, t ch c trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: a) L ng ghép các y u t dân s trong quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n kinh t - xã h i; b) Tuyên truy n, v n ng th c hi n công tác dân s ; c) Cung c p các lo i d ch v dân s ; d) T ch c th c hi n pháp lu t v dân s trong cơ quan, t ch c mình. i u 6. Trách nhi m c a M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân trong công tác dân s M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân có trách nhi m: 1. Tham gia ý ki n vào vi c ho ch nh chính sách, xây d ng quy ho ch, k ho ch dân s và các văn b n quy ph m pháp lu t v dân s ; 2. T ch c th c hi n công tác dân s trong h th ng c a mình; 3. Tuyên truy n, v n ng oàn viên, h i viên và toàn dân th c hi n pháp lu t v dân s ; 4. Giám sát vi c th c hi n pháp lu t v dân s . i u 7. Các hành vi b nghiêm c m Nghiêm c m các hành vi sau ây: 1. C n tr , cư ng b c vi c th c hi n k ho ch hoá gia ình; 2. L a ch n gi i tính thai nhi dư i m i hình th c; 3. S n xu t, kinh doanh, nh p khNu, cung c p phương ti n tránh thai gi , không b o m tiêu chuNn ch t lư ng, quá h n s d ng, chưa ư c phép lưu hành; 4. Di cư và cư trú trái pháp lu t; 5. Tuyên truy n, ph bi n ho c ưa ra nh ng thông tin có n i dung trái v i chính sách dân s , truy n th ng o c t t p c a dân t c, có nh hư ng x u n công tác dân s và i s ng xã h i;
 5. 6. Nhân b n vô tính ngư i. Chương 2: QUY MÔ, CƠ C U DÂN S VÀ PHÂN B DÂN CƯ M cI QUY MÔ DÂN S i u 8. i u ch nh quy mô dân s 1. Nhà nư c i u ch nh quy mô dân s phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i, tài nguyên, môi trư ng thông qua các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i, chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình i u ch nh m c sinh và n nh quy mô dân s m c h p lý. 2. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, cơ quan, t ch c ch u trách nhi m i v i các chương trình, d án v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình. H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p ch u trách nhi m i v i các chương trình, d án v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình trên a bàn a phương. i u 9. K ho ch hoá gia ình 1. K ho ch hoá gia ình là bi n pháp ch y u i u ch nh m c sinh góp ph n b o m cu c s ng no m, bình ng, ti n b , h nh phúc. 2. Bi n pháp th c hi n k ho ch hoá gia ình bao g m: a) Tuyên truy n, tư v n, giúp , b o m m i cá nhân, c p v ch ng ch ng, t nguy n th c hi n k ho ch hoá gia ình; b) Cung c p các d ch v k ho ch hoá gia ình b o m ch t lư ng, thu n ti n, an toàn và n t n ngư i dân; c) Khuy n khích l i ích v t ch t và tinh th n, th c hi n các chính sách b o hi m t o ng l c thúc Ny vi c th c hi n k ho ch hoá gia ình sâu r ng trong nhân dân. 3. Nhà nư c h tr và t o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n các chương trình, d án v k ho ch hoá gia ình; ưu tiên i v i vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, ngư i nghèo, ngư i có hoàn c nh khó khăn và ngư i chưa n tu i thành niên. i u 10. Quy n và nghĩa v c a m i c p v ch ng, cá nhân trong vi c th c hi n k ho ch hoá gia ình 1. M i c p v ch ng và cá nhân có quy n:
 6. a) Quy t nh v th i gian sinh con, s con và kho ng cách gi a các l n sinh phù h p v i l a tu i, tình tr ng s c kho , i u ki n h c t p, lao ng, công tác, thu nh p và nuôi d y con c a cá nhân, c p v ch ng trên cơ s bình ng; b) L a ch n, s d ng các bi n pháp k ho ch hoá gia ình. 2. M i c p v ch ng và cá nhân có nghĩa v : a) S d ng các bi n pháp tránh thai; b) B o v s c kho và th c hi n các bi n pháp phòng, tránh các b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n và các b nh lây truy n qua ư ng tình d c, HIV/AIDS; c) Th c hi n các nghĩa v khác liên quan n chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình. i u 11. Tuyên truy n và tư v n v k ho ch hoá gia ình 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v dân s có trách nhi m xây d ng chương trình, n i dung tuyên truy n, tư v n v k ho ch hoá gia ình; ph i h p v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c t ch c th c hi n tuyên truy n, tư v n v k ho nh hoá gia ình. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n ư c ti p nh n thông tin, tham gia tuyên truy n, tư v n vi c th c hi n k ho ch hoá gia ình. 3. Các cơ quan thông tin tuyên truy n có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v dân s và k ho ch hoá gia ình. N i dung và hình th c tuyên truy n ph i phù h p và d hi u i v i t ng nhóm i tư ng. i u 12. Cung c p d ch v k ho ch hoá gia ình 1. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân tham gia s n xu t, nh p khNu, cung ng phương ti n tránh thai và cung c p d ch v k ho ch hoá gia ình theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân cung c p phương ti n tránh thai và d ch v k ho ch hoá gia ình có trách nhi m b o m ch t lư ng phương ti n, d ch v , k thu t an toàn, thu n ti n; theo dõi, gi i quy t các tác d ng ph và tai bi n cho ngư i s d ng (n u có). M c II: CƠ C U DÂN S i u 13. i u ch nh cơ c u dân s 1. Nhà nư c i u ch nh cơ c u dân s nh m b o m cơ c u dân s h p lý v gi i tính, tu i, trình h c v n, ngành ngh và các c trưng khác; b o v và t o i u ki n các dân t c thi u s phát tri n.
 7. 2. Vi c i u ch nh cơ c u dân s ư c th c hi n thông qua các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và t ng a phương. Nhà nư c có chính sách; cơ quan, t ch c có bi n pháp phát tri n các d ch v xã h i phù h p v i cơ c u dân s già trong tương lai. i u 14. B o m cơ c u dân s h p lý 1. Nhà nư c có chính sách và bi n pháp c n thi t ngăn ch n vi c l a ch n gi i tính thai nhi b o m cân b ng gi i tính theo quy lu t sinh s n t nhiên; i u ch nh m c sinh nh m t o cơ c u dân s h p lý v gi i tính, tu i. 2. Nhà nư c th c hi n chính sách phát tri n kinh t - xã h i, khoa h c - k thu t, ào t o ngành ngh , s d ng lao ng phù h p v i gi i tính, tu i, dân t c và s phát tri n kinh t - xã h i t ng a phương. 3. Cơ quan, t ch c có trách nhi m xây d ng chính sách và l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i ph i b o m s cân i v gi i tính, tu i, cơ c u ngành ngh m i khu v c, vùng a lý kinh t và t ng ơn v hành chính. i u 15. B o v các dân t c thi u s 1. Nhà nư c có chính sách, bi n pháp giúp , h tr v v t ch t, tinh th n cho ng bào các dân t c thi u s vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn b ng các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i, xoá ói gi m nghèo và áp ng nhu c u d ch v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình, nâng cao ch t lư ng dân s . 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m tuyên truy n, tư v n, hư ng d n, giúp các dân t c thi u s trong vi c b o v , chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình. M c III: PHÂN B DÂN CƯ i u 16. Phân b dân cư h p lý 1. Nhà nư c th c hi n vi c phân b dân cư h p lý gi a các khu v c, vùng a lý kinh t và các ơn v hành chính b ng các chương trình, d án khai thác ti m năng t ai, tài nguyên phát huy th m nh c a t ng nơi v phát tri n kinh t - xã h i và b o v an ninh, qu c phòng. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m l p quy ho ch, k ho ch phân b dân cư phù h p v i các khu v c, vùng a lý kinh t và các ơn v hành chính, ưu tiên u tư cho nh ng vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, m t dân s th p nh m t o vi c làm và i u ki n s ng t t thu hút lao ng. i u 17. Phân b dân cư nông thôn
 8. 1. Nhà nư c th c hi n chính sách khuy n khích phát tri n toàn di n nông thôn, chuy n d ch cơ c u kinh t , công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p nông thôn, thu h p kho ng cách phát tri n gi a các vùng h n ch ng l c di dân ra ô th . 2. U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n các chương trình, d án cho vay v n, t o vi c làm, tăng thu nh p, xây d ng vùng kinh t m i, th c hi n chính sách nh canh, nh cư n nh i s ng c a ng bào các dân t c thi u s , h n ch du canh, du cư và di cư t phát. i u 18. Phân b dân cư ô th 1. Nhà nư c có chính sách và bi n pháp c n thi t h n ch t p trung ông dân cư vào m t s ô th l n; th c hi n vi c quy ho ch phát tri n ô th , k t h p xây d ng ô th l n, v a và nh , t o i u ki n cho vi c phân b dân cư h p lý. 2. Nhà nư c có chính sách khuy n khích cá nhân, t ch c, doanh nghi p, ngư i s d ng lao ng t i các ô th t o i u ki n v ch cho ngư i lao ng t nơi khác n. 3. U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m qu n lý dân cư, qu n lý ô th , qu n lý lao ng t nơi khác n. i u 19. Di cư trong nư c và di cư qu c t 1. Nhà nư c t o i u ki n thu n l i cho di cư trong nư c và di cư qu c t phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t c a nư c có ngư i di cư ho c ngư i nh p cư. 2. U ban nhân dân các c p th c hi n chính sách phát tri n kinh t - xã h i, c i thi n i s ng c a nhân dân nh m gi m ng l c di cư t phát, gi i quy t k p th i các v n c a di cư t phát theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: CH T LƯ NG DÂN S i u 20. Nâng cao ch t lư ng dân s 1. Nâng cao ch t lư ng dân s là chính sách cơ b n c a Nhà nư c trong s nghi p phát tri n t nư c. 2. Nhà nư c th c hi n chính sách nâng cao ch t lư ng dân s v th ch t, trí tu và tinh th n nh m nâng cao ch s phát tri n con ngư i c a Vi t Nam lên m c tiên ti n c a th gi i, áp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. i u 21. Bi n pháp nâng cao ch t lư ng dân s Các bi n pháp nâng cao ch t lư ng dân s bao g m:
 9. 1. B o m quy n cơ b n c a con ngư i; quy n phát tri n y , bình ng v th ch t, trí tu , tinh th n; h tr nâng cao nh ng ch s cơ b n v chi u cao, cân n ng, s c b n; tăng tu i th bình quân; nâng cao trình h c v n và tăng thu nh p bình quân u ngư i; 2. Tuyên truy n, tư v n và giúp nhân dân hi u và ch ng, t nguy n th c hi n các bi n pháp nâng cao ch t lư ng dân s ; 3. a d ng hoá các lo i hình cung c p hàng hoá và d ch v công c ng, c bi t v giáo d c, y t c i thi n ch t lư ng s ng và nâng cao ch t lư ng dân s ; 4. Th c hi n chính sách và bi n pháp h tr i v i vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, ngư i nghèo, ngư i có hoàn c nh khó khăn nâng cao ch t lư ng dân s . i u 22. Trách nhi m nâng cao ch t lư ng dân s 1. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n thu n l i t ch c, cá nhân th c hi n các bi n pháp nâng cao ch t lư ng dân s , thông qua các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i, u tư cơ s h t ng k thu t, xây d ng h th ng an sinh xã h i và b o v môi trư ng sinh thái. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m th c hi n công tác b o v s c kho và rèn luy n thân th , nâng cao trình giáo d c và phát tri n trí tu , phát tri n kinh t và nâng cao phúc l i xã h i, gi gìn giá tr văn hoá, tinh th n và b o v môi trư ng sinh thái. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v dân s có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan xây d ng và tri n khai th c hi n mô hình nâng cao ch t lư ng dân s v i phát tri n gia ình b n v ng, mô hình tác ng nâng cao ch t lư ng dân s c ng ng; cung c p thông tin, tuyên truy n, tư v n và giúp gia ình, cá nhân th c hi n các bi n pháp nâng cao ch t lư ng dân s . 4. Cơ quan, t ch c, cá nhân ư c cung c p thông tin, hư ng d n, giúp và t nguy n th c hi n các bi n pháp nâng cao ch t lư ng dân s . i u 23. Bi n pháp h tr sinh s n 1. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n cho nam, n ki m tra s c kho trư c khi ăng ký k t hôn, xét nghi m gen i v i ngư i có nguy cơ b khuy t t t v gen, nhi m ch t c hoá h c; tư v n v gen di truy n; giúp v v t ch t và tinh th n i v i ngư i b khuy t t t v gen, nhi m ch t c hoá h c, nhi m HIV/AIDS. 2. Nhà nư c u tư và khuy n khích t ch c, cá nhân u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t ph c v công ngh h tr sinh s n nh m giúp ngư i vô sinh, ngư i tri t s n và nh ng ngư i có nhu c u theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Xây d ng gia ình no m, bình ng, ti n b , h nh phúc và b n v ng
 10. 1. Nhà nư c có chính sách và bi n pháp nh m lo i tr m i hình th c phân bi t gi i, phân bi t i x gi a con trai và con gái, b o m ph n và nam gi i có quy n l i, nghĩa v như nhau trong vi c xây d ng gia ình no m, bình ng, ti n b , h nh phúc và b n v ng. 2. Nhà nư c có chính sách khuy n khích duy trì gia ình nhi u th h ; m r ng các d ch v xã h i phù h p v i các hình thái gia ình, b o m cho m i thành viên trong gia ình ư c hư ng các quy n l i và th c hi n y các nghĩa v . 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m tuyên truy n, tư v n, giúp gia ình nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n và xây d ng cu c s ng no m, bình ng, ti n b , h nh phúc và b n v ng. 4. Các thành viên trong gia ình có trách nhi m h tr nhau trong vi c th c hi n các bi n pháp chăm sóc s c kho , s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho t ng thành viên. i u 25. Nâng cao ch t lư ng dân s c a c ng ng U ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o, t ch c th c hi n các bi n pháp phát tri n kinh t , các d ch v xã h i, b o m an sinh xã h i nh m nâng cao ch t lư ng dân s c a c ng ng trong ph m vi a phương. Chương 4: CÁC BI N PHÁP TH C HI N CÔNG TÁC DÂN S i u 26. Quy ho ch, k ho ch phát tri n dân s 1. Nhà nư c ưa quy ho ch, k ho ch phát tri n dân s vào quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a qu c gia nh m b o m quy mô, cơ c u, ch t lư ng dân s và phân b dân cư phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i, tài nguyên và môi trư ng. 2. H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p ưa quy ho ch, k ho ch phát tri n dân s vào quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương mình. 3. Cơ quan, t ch c trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ưa ch tiêu k ho ch th c hi n công tác dân s vào k ho ch ho t ng, phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v c a cơ quan, t ch c mình; nh kỳ ki m i m, ánh giá vi c th c hi n. i u 27. Xã h i hoá công tác dân s Nhà nư c th c hi n xã h i hoá công tác dân s b ng vi c huy ng m i cơ quan, t ch c, cá nhân tích c c tham gia công tác dân s . Cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia công tác dân s ư c hư ng quy n, l i ích t công tác dân s . i u 28. Huy ng ngu n l c cho công tác dân s
 11. 1. Nhà nư c có chính sách và cơ ch huy ng ngu n l c u tư cho công tác dân s . 2. Qu dân s ư c thành l p trung ương và do cơ quan qu n lý nhà nư c v dân s qu n lý. 3. Qu dân s ư c hình thành t các ngu n: h tr c a ngân sách nhà nư c; óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. 4. Vi c huy ng và s d ng qu dân s ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Th c hi n giáo d c dân s 1. Giáo d c dân s ư c th c hi n trong các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân. 2. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i U ban Dân s , Gia ình và Tr em ch o, xây d ng chương trình, n i dung giáo trình v dân s phù h p v i t ng c p h c, b c h c. 3. Nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác có trách nhi m t ch c gi ng d y và h c t p theo chương trình, giáo trình quy nh. i u 30. H p tác qu c t trong lĩnh v c dân s 1. Nhà nư c có chính sách và bi n pháp m r ng h p tác qu c t trong lĩnh v c dân s v i các nư c, t ch c qu c t trên cơ s bình ng, tôn tr ng c l p, ch quy n, cùng có l i, phù h p v i pháp lu t m i nư c và thông l qu c t . 2. Ph m vi h p tác qu c t bao g m: a) Xây d ng và th c hi n các chương trình, d án trong lĩnh v c dân s ; b) Tham gia các t ch c qu c t , ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t trong lĩnh v c dân s ; c) Nghiên c u, ng d ng khoa h c và chuy n giao công ngh hi n i trong lĩnh v c dân s ; d) ào t o, b i dư ng, trao i thông tin và kinh nghi m trong lĩnh v c dân s . 3. Nhà nư c khuy n khích ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia các ho t ng dân s . 4. Các t ch c qu c t , các hi p h i v lĩnh v c dân s c a nư c ngoài ư c ho t ng trên lãnh th Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 31. Nâng cao năng l c i ngũ cán b làm công tác dân s
 12. 1. Nhà nư c có chính sách xây d ng, phát tri n và t o i u ki n nâng cao năng l c i ngũ cán b làm công tác dân s các c p, chú tr ng i v i cán b chuyên trách và c ng tác viên dân s cơ s . 2. U ban nhân dân các c p có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho cán b làm công tác dân s , n nh i ngũ cán b chuyên trách, c ng tác viên dân s cơ s phù h p v i c i m kinh t - xã h i c a m i a phương. i u 32. Nghiên c u khoa h c v dân s 1. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho cơ quan, t ch c, cá nhân nghiên c u khoa h c, chú tr ng các tài nâng cao ch t lư ng dân s , nh t là vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn. 2. Nhà nư c có chính sách b o h , ph bi n, ng d ng k t qu ã nghiên c u v dân s vào chương trình phát tri n kinh t - xã h i và làm căn c cho vi c ho ch nh chính sách, l p k ho ch và t ch c th c hi n công tác dân s . 3. Các cơ quan nghiên c u khoa h c, cơ quan qu n lý nhà nư c v dân s có trách nhi m áp d ng ti n b khoa h c công ngh , nâng cao ch t lư ng, hi u qu các tài nghiên c u v dân s ng d ng trong th c t i s ng kinh t - xã h i c a t nư c. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V DÂN S i u 33. N i dung qu n lý nhà nư c v dân s N i dung qu n lý nhà nư c v dân s bao g m: 1. Xây d ng, t ch c và ch o th c hi n chi n lư c, quy ho ch, chương trình, k ho ch và các bi n pháp th c hi n công tác dân s ; 2. Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v dân s ; 3. T ch c, ph i h p th c hi n công tác dân s gi a các cơ quan nhà nư c, oàn th nhân dân và các t ch c, cá nhân tham gia công tác dân s ; 4. Qu n lý, hư ng d n nghi p v v t ch c b máy và cán b qu n lý nhà nư c v dân s ; 5. T ch c, qu n lý công tác thu th p, x lý, khai thác, lưu tr thông tin, s li u v dân s ; công tác ăng ký dân s và h cơ s d li u qu c gia v dân cư; t ng i u tra dân s nh kỳ; 6. T ch c, qu n lý công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c làm công tác dân s ;
 13. 7. T ch c, qu n lý công tác nghiên c u, ng d ng khoa h c và chuy n giao công ngh trong lĩnh v c dân s ; 8. T ch c, qu n lý và th c hi n tuyên truy n, ph bi n, v n ng nhân dân th c hi n pháp lu t v dân s ; 9. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c dân s ; 10. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v dân s . i u 34. Cơ quan qu n lý nhà nư c v dân s 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v dân s . 2. U ban Dân s , Gia ình và Tr em ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v dân s . 3. Các b , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n qu n lý nhà nư c v dân s theo s phân công c a Chính ph . 4. Chính ph quy nh c th t ch c, ch c năng, nhi m v và quy n h n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v dân s và trách nhi m c a các b , cơ quan ngang b trong vi c ph i h p v i U ban Dân s , Gia ình và Tr em th c hi n qu n lý nhà nư c v dân s . 5. U ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v dân s a phương theo s phân c p c a Chính ph . i u 35. ăng ký dân s và h cơ s d li u qu c gia v dân cư 1. Nhà nư c t ch c, xây d ng và qu n lý h cơ s d li u qu c gia v dân cư th ng nh t trong ph m vi c nư c. H cơ s d li u qu c gia v dân cư là tài s n c a qu c gia. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có nghĩa v cung c p y , chính xác các thông tin cơ b n c a dân s và có quy n ư c s d ng thông tin, s li u t h cơ s d li u qu c gia v dân cư theo quy nh c a pháp lu t. 3. Vi c xây d ng, qu n lý, khai thác và cung c p thông tin d li u t h cơ s d li u qu c gia v dân cư ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Chính ph quy nh quy trình, th t c, n i dung v ăng ký dân s và h cơ s d li u qu c gia v dân cư. i u 36. Khi u n i, t cáo Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo hành vi vi ph m pháp lu t v dân s ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo.
 14. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 37. Khen thư ng 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác dân s thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan, t ch c, c ng ng dân cư có bi n pháp khuy n khích khen thư ng nh ng cá nhân, gia ình th c hi n t t công tác dân s . i u 38. X lý vi ph m 1. Ngư i nào có hành vi vi ph m các quy nh c a Pháp l nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n công tác dân s thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n vi ph m quy nh c a Pháp l nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n công tác dân s thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 39. Hi u l c c a Pháp l nh Pháp l nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 5 năm 2003. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Pháp l nh này u bãi b . i u 40. Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh này. Nguy n Văn An ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản