intTypePromotion=3

Pháp lệnh số 05/2008/UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
60
lượt xem
4
download

Pháp lệnh số 05/2008/UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 05/2008/UBTVQH12 về việc thủ tục bắt giữ tàu biển do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 05/2008/UBTVQH12

 1. Y BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 05/2008/UBTVQH12 Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2008 PHÁP L NH TH T C B T GI TÀU BI N Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Ngh Quy t s 11/2007/QH12 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008; y ban thư ng v Qu c h i ban hành Pháp l nh th t c b t gi tàu bi n. Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Pháp l nh này quy nh v thNm quy n, trình t , th t c b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i, áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i, thi hành án dân s , th c hi n tương tr tư pháp và thNm quy n, trình t , th t c th tàu bi n ang b b t gi . i u 2. i tư ng áp d ng Pháp l nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam và cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài có liên quan n gi i quy t khi u n i hàng h i, áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i, thi hành án dân s và tương tr tư pháp làm phát sinh quy n b t gi tàu bi n. i u 3. Th m quy n quy t nh b t gi tàu bi n 1. Tòa án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là Tòa án nhân dân c p t nh) nơi có c ng bi n, c ng th y n i a (sau ây g i là c ng) mà tàu bi n b yêu c u b t gi ang ho t ng hàng h i có thNm quy n quy t nh b t gi tàu bi n ó b o m gi i quy t khi u n i hàng h i, thi hành án dân s , th c hi n y thác tư pháp c a Tòa án nư c ngoài. Trư ng h p c ng có nhi u b n c ng thu c a ph n các t nh, thành ph tr c thu c trung ương khác nhau thì Tòa án nhân dân c p t nh nơi có b n c ng mà tàu bi n b yêu c u b t gi ang ho t ng hàng h i có thNm quy n quy t nh b t gi tàu bi n ó.
 2. 2. Tòa án nhân dân ang gi i quy t v án dân s , Tòa án nhân dân c p t nh nơi H i ng Tr ng tài th lý v tranh ch p có thNm quy n quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n. 3. Chánh án Tòa án nhân dân t i cao xem xét, quy t nh Tòa án có thNm quy n quy t nh b t gi tàu bi n trong trư ng h p có tranh ch p v thNm quy n gi a các Tòa án nhân dân c p t nh. i u 4. Trách nhi m do yêu c u b t gi tàu bi n không úng 1. Ngư i có yêu c u b t gi tàu bi n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v yêu c u c a mình. Trong trư ng h p yêu c u b t gi tàu bi n không úng mà gây thi t h i thì ngư i yêu c u b t gi tàu bi n ph i b i thư ng thi t h i. 2. M i thi t h i x y ra do h u qu c a vi c yêu c u b t gi tàu bi n không úng do các bên t th a thu n gi i quy t. Trong trư ng h p không th a thu n ư c và có tranh ch p thì có quy n yêu c u Tòa án ho c Tr ng tài gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Tòa án ra quy t nh b t gi tàu bi n không úng v i lý do yêu c u b t gi tàu bi n ho c không úng tàu bi n có yêu c u b t gi mà gây thi t h i thì Tòa án ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Bi n pháp b o m tài chính cho yêu c u b t gi tàu bi n 1. Ngư i yêu c u b t gi tàu bi n ph i th c hi n bi n pháp b o m tài chính, tr trư ng h p quy nh t i i m c và i m d kho n 1 i u 44 c a Pháp l nh này, theo m t ho c c hai hình th c sau ây: a) N p cho Tòa án ch ng t b o lãnh b ng tài s n c a ngân hàng ho c t ch c tín d ng khác ho c c a cá nhân, cơ quan, t ch c khác; b) G i m t kho n ti n, kim khí quý, á quý ho c gi y t có giá theo quy t nh bu c th c hi n bi n pháp b o m tài chính c a Tòa án vào tài kho n phong t a t i ngân hàng nơi có tr s c a Tòa án có thNm quy n quy t nh b t gi tàu bi n trong th i h n ch m nh t là b n mươi tám gi k t th i i m nh n ư c quy t nh ó. Trư ng h p th c hi n bi n pháp b o m tài chính cho yêu c u b t gi tàu bi n vào ngày ngh cu i tu n ho c ngày l thì tài s n b o m ư c t m g i gi t i Tòa án; Tòa án ch nh n kho n ti n ho c gi y t có giá và ti n hành niêm phong, b o qu n. Vào ngày làm vi c ti p theo, ngư i yêu c u b t gi tàu bi n ph i g i ngay tài s n ó vào ngân hàng dư i s giám sát c a Tòa án. 2. Giá tr b o m tài chính do Tòa án n nh tương ương v i t n th t ho c thi t h i có th phát sinh do h u qu c a vi c yêu c u b t gi tàu bi n không úng. 3. Khi quy t nh th tàu bi n ang b b t gi , ThNm phán ph i xem xét bi n pháp b o m tài chính cho yêu c u b t gi tàu bi n quy nh t i kho n 1 i u này, tr trư ng h p các bên th a thu n khác. Tùy t ng trư ng h p c th mà ThNm phán ra m t trong các quy t nh sau ây:
 3. a) Gi nguyên bi n pháp b o m tài chính cho yêu c u b t gi tàu bi n n u xét th y yêu c u b t gi tàu bi n không úng và giá tr b o m tài chính có th ho c chưa b i thư ng thi t h i; b) Tr l i m t ph n giá tr b o m tài chính cho yêu c u b t gi tàu bi n n u xét th y yêu c u b t gi tàu bi n không úng và giá tr b o m tài chính vư t quá trách nhi m ph i b i thư ng thi t h i; c) Tr l i toàn b giá tr b o m tài chính cho yêu c u b t gi tàu bi n n u xét th y yêu c u b t gi tàu bi n là úng. i u 6. L phí b t gi tàu bi n 1. Ngư i yêu c u b t gi tàu bi n ph i n p l phí theo quy nh c a pháp lu t 2. L phí b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i, áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i, thi hành án dân s , th c hi n y thác tư pháp c a Tòa án nư c ngoài ư c n p cho Tòa án có thNm quy n quy t nh b t gi tàu bi n quy nh t i i u 3 c a Pháp l nh này trong th i h n b n mươi tám gi k t th i i m Tòa án có yêu c u n p l phí. i u 7. Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c b t gi tàu bi n. Vi n ki m sát nhân dân ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c b t gi tàu bi n; th c hi n các quy n ki n ngh theo quy nh cùa pháp lu t nh m b o m vi c b t gi tàu bi n k p th i, úng pháp lu t. i u 8. Tài li u, ch ng c kèm theo ơn yêu c u b t gi tàu bi n ho c văn b n yêu c u th tàu bi n ang b b t gi 1. Kèm theo ơn yêu c u b t gi tàu bi n ho c văn b n yêu c u th tàu bi n ang b b t gi ph i có các tài li u, ch ng c ch ng minh cho yêu c u b t gi tàu bi n ho c th tàu bi n ang b b t gi là có căn c , h p pháp. 2. Trư ng h p tài li u, ch ng c ch ng minh cho yêu c u b t gi tàu bi n ho c th tàu bi n ang b b t gi b ng ti ng nư c ngoài thì ph i g i kèm theo b n d ch sang ti ng Vi t và ư c ch ng th c h p pháp theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i v i tài li u, gi y t do cơ quan có thNm quy n nư c ngoài l p, c p, xác nh n theo pháp lu t nư c ngoài thì ph i ư c h p pháp hóa lãnh s , tr trư ng h p ư c mi n theo quy nh c a i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. i u 9. Thi hành quy t nh b t gi tàu bi n, quy t nh th tàu bi n ang b b t gi 1. Ngay sau khi ra quy t nh b t gi tàu bi n ho c quy t nh th tàu bi n ang b b t gi , Chánh án Tòa án ph i phân công m t cán b Tòa án th c hi n vi c giao quy t nh theo quy nh t i kho n 2 i u này.
 4. 2. Trong th i h n mư i hai gi k t th i i m ư c phân công, cán b Tòa án ph i n c ng giao hai b n quy t nh cho Giám c C ng v hàng h i ho c Giám c C ng th y n i a (sau ây g i là Giám c C ng v ) nơi tàu bi n ang ho t ng hàng h i b yêu c u b t gi . Giám c C ng v th c hi n quy t nh b t gi tàu bi n ho c quy t nh th tàu bi n ang b b t gi theo quy nh c a pháp lu t và giao cho thuy n trư ng m t b n thi hành. Trư ng h p trong th i h n nói trên, cán b Tòa án không th n ư c c ng thì quy t nh có th ư c g i qua fax ho c thư i n t (e-mail) theo quy nh c a pháp lu t. 3. Các cơ quan qu n lý nhà nư c v hàng h i, an ninh, ki m d ch, h i quan, thu , văn hóa – thông tin, phòng ch ng cháy, n , b o v môi trư ng và các cơ quan qu n lý nhà nư c khác có trách nhi m ph i h p th c hi n quy t nh b t gi tàu bi n khi có yêu c u c a Giám c C ng v và ch u s i u hành trong vi c ph i h p th c hi n quy t nh b t gi tàu bi n c a Giám c C ng v . L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam có trách nhi m ph i h p th c hi n quy t nh b t gi tàu bi n khi có yêu c u c a Giám c C ng v . 4. Trong th i gian tàu bi n b b t gi , ch tàu, ngư i thuê tàu, ngư i khai thác tàu có trách nhi m duy trì ho t ng c a tàu bi n. 5. Chính ph quy nh vi c th c hi n quy t nh c a Tòa án quy nh t i kho n 2 i u này, vi c x lý i v i tàu bi n trong trư ng h p ch tàu b tàu, bán u giá tàu bi n ang b b t gi . i u 10. Thông báo vi c th c hi n quy t nh b t gi tàu bi n, quy t nh th tàu bi n ang b b t gi 1. Giám c C ng v có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho Tòa án, C c Hàng h i Vi t Nam và các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan t i c ng bi t v vi c th c hi n quy t nh b t gi tàu bi n ho c quy t nh th tàu bi n ang b b t gi ; trong trư ng h p b t gi tàu bi n thi hành án thì thông báo ngay cho cơ quan thi hành án dân s bi t cơ quan này th c hi n vi c thi hành án dân s . 2. Thuy n trư ng có trách nhi m thông báo cho ch tàu, ngư i thuê tàu, ngư i khai thác tàu và nh ng ngư i có l i ích liên quan bi t v vi c tàu bi n b b t gi ho c ư c th . Chương 2. TH T C B T GI TÀU BI N, TH TÀU BI N ANG BN B T GI VÀ B T GI L I TÀU BI N B O M GI I QUY T KHI U N I HÀNG H I i u 11. Khi u n i hàng h i làm phát sinh quy n yêu c u b t gi tàu bi n Khi u n i hàng h i làm phát sinh quy n yêu c u b t gi tàu bi n là khi u n i v :
 5. 1. Ti n lương, chi phí h i hương, chi phí óng b o hi m xã h i và các kho n ti n khác ph i cho thuy n thư ng, s quan và các thuy n viên khác trong thuy n b c a tàu bi n; 2. Ti n b i thư ng tính m ng, thương tích và t n h i khác v s c kh e con ngư i liên quan tr c ti p n ho t ng c a tàu bi n; 3. Phí tr ng t i, phí b o m hàng h i, phí hoa tiêu, phí c u c ng, các lo i phí, l phí c ng bi n khác; 4. Ti n công c u h tàu bi n; 5. T n th t và thi t h i tài s n ngoài h p ng liên quan tr c ti p n ho t ng c a tàu bi n; 6. Thi t h i ho c e d a gây thi t h i do tàu bi n gây ra cho môi trư ng, b bi n ho c các l i ích liên quan; các bi n pháp ư c áp d ng ngăn ng a, h n ch ho c lo i b thi t h i này; ti n b i thư ng cho thi t h i ó; chi phí cho các bi n pháp h p lý th c t ã ư c áp d ng ho c s ư c áp d ng khôi ph c l i môi trư ng; t n th t ã x y ra ho c có th x y ra i v i bên th ba liên quan n thi t h i ó; thi t h i, chi phí ho c t n th t tương t quy nh t i kho n này; 7. Chi phí liên quan n vi c nâng, di chuy n, tr c v t, phá h y ho c làm vô h i xác tàu bi n b chìm m, m c c n ho c b t b , trong ó bao g m b t kỳ v t ang có ho c ã có trên tàu bi n và các chi phí ho c phí t n liên quan n vi c b o qu n tàu bi n ã b t b và chi phí cho thuy n viên c a tàu bi n; 8. Th a thu n liên quan n vi c s d ng ho c thuê tàu bi n, m c dù ư c quy nh trong h p ng thuê tàu hay b ng hình th c khác; 9. Th a thu n liên quan n v n chuy n hàng hóa ho c hành khách trên tàu bi n, m c dù có quy nh trong h p ng thuê tàu ho c b ng hình th c khác; 10. T n th t ho c thi t h i liên quan n hàng hóa, bao g m c hành lý ư c v n chuy n trên tàu bi n; 11. T n th t chung; 12. Lai d t tàu bi n; 13. S d ng hoa tiêu hàng h i; 14. Hàng hóa, v t li u, th c phNm, nhiên li u, thi t b (k c công - te - nơ) ư c cung ng ho c d ch v cung c p cho m c ích ho t ng, qu n lý, b o qu n và b o dư ng tàu bi n; 15. óng m i, hoán c i, ph c h i, s a ch a ho c trang b cho tàu bi n; 16. Kho n ti n thanh toán ư c th c hi n thay m t ch tàu;
 6. 17. Phí b o hi m do ch tàu ho c ngư i nhân danh ch tàu ho c ngư i thuê tàu tr n tr ; 18. Kho n hoa h ng, chi phí môi gi i ho c chi phí i lý liên quan n tàu bi n mà ch tàu, ngư i thuê tàu tr n ho c ngư i ư c y quy n ph i tr ; 19. Tranh ch p v quy n s h u tàu bi n; 20. Tranh ch p gi a các ng s h u tàu bi n v s d ng tàu bi n ho c kho n thu nh p ư c t tàu bi n; 21. Th ch p tàu bi n; 22. Tranh ch p phát sinh t h p ng mua bán tàu bi n. i u 12. Quy n yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i Ngư i có khi u n i hàng h i quy nh t i i u 11 c a Pháp l nh này có quy n yêu c u Tòa án có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 3 c a Pháp l nh này quy t nh b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i. i u 13. i u ki n b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i 1. Khi có yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i quy nh t i i u 12 c a Pháp l nh này thì Tòa án quy t nh b t gi tàu bi n trong các trư ng h p sau ây: a) Ch tàu là ngư i ch u trách nhi m i v i khi u n i hàng h i t i th i i m phát sinh khi u n i hàng h i và v n là ch tàu t i th i i m b t gi tàu bi n; b) Ngư i thuê tàu tr n là ngư i ch u trách nhi m i v i khi u n i hàng h i t i th i i m phát sinh khi u n i hàng h i và v n là ngư i thuê tàu tr n ho c là ch tàu t i th i i m b t gi tàu bi n; c) Khi u n i hàng h i này trên cơ s c a vi c th ch p tàu bi n ó; d) Khi u n i hàng h i này liên quan n quy n s h u ho c chi m h u tàu bi n ó; ) Khi u n i hàng h i này ư c b o m b ng m t quy n c m gi hàng h i liên quan n tàu bi n ó. 2. Vi c b t gi tàu bi n cũng ư c ti n hành i v i m t ho c nhi u tàu bi n khác thu c quy n s h u c a ngư i ph i ch u trách nhi m i v i khi u n i hàng h i và t i th i i m khi u n i hàng h i ó phát sinh mà ngư i ó là: a) Ch s h u c a tàu bi n liên quan n vi c phát sinh khi u n i hàng h i; b) Ngư i thuê tàu tr n, ngư i thuê tàu nh h n ho c ngư i thuê tàu chuy n c a tàu bi n liên quan n vi c phát sinh khi u n i hàng h i.
 7. 3. Quy nh t i kho n 2 i u này không áp d ng i v i khi u n i hàng h i liên quan n quy n s h u tàu bi n. i u 14. Th i h n b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i. 1. Th i h n b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i t i a là ba mươi ngày k t ngày tàu bi n b b t gi . 2. Trong th i h n tàu bi n b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i n u ngư i yêu c u b t gi tàu bi n kh i ki n v án t i Tòa án ho c yêu c u Tr ng tài gi i quy t tranh ch p và ti p t c có yêu c u b t gi tàu bi n thì th i h n b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i ch m d t khi Tòa án có quy t nh áp d ng hay không áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n. i u 15. ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i 1. Ngư i yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i ph i làm ơn yêu c u. 2. ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i có các n i dung chính sau ây: a) Ngày, tháng, năm làm ơn yêu c u; b) Tên Tòa án nh n ơn yêu c u; c) Tên, a ch và qu c t ch c a ngư i yêu c u b t gi tàu bi n; d) Tên, qu c t ch, s ch ng minh tàu bi n theo quy nh c a T ch c Hàng h i qu c t (s IMO), tr ng t i và các c i m khác c a tàu bi n b yêu c u b t gi ; b n c ng nơi tàu bi n ang ho t ng hàng h i; ) Tên, a ch và qu c t ch c a thuy n trư ng; e) Tên, a ch và qu c t ch c a ch tàu; g) Tên, a ch và qu c t ch c a ngư i thuê tàu ho c ngư i khai thác tàu, trong trư ng h p yêu c u ngư i thuê tàu, ngư i khai thác tàu tr ti n; h) Khi u n i hàng h i c th làm phát sinh quy n yêu c u b t gi tàu bi n và giá tr t i a c a khi u n i hàng h i ó; i) D ki n t n th t ho c thi t h i có th phát sinh do yêu c u b t gi tàu bi n. 3. Trư ng h p ngư i yêu c u b t gi tàu bi n không bi t chính xác y các n i dung quy nh t i các i m , e và g kho n 2 i u này thì ghi nh ng gì mà mình bi t có liên quan n nh ng v n ó. i u 16. G i ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i và các tài li u, ch ng c kèm theo
 8. Ngư i yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i ph i g i ơn và các tài li u, ch ng c kèm theo cho Tòa án có thNm quy n quy t nh b t gi tàu bi n quy nh t i kho n 1 i u 3 c a Pháp l nh này. i u 17. Nh n ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i Ngay sau khi nh n ư c ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i và các tài li u, ch ng c kèm theo, Tòa án có thNm quy n quy t nh b t gi tàu bi n quy nh t i kho n 1 i u 3 c a Pháp l nh này ph i ghi vào s nh n ơn. Chánh án Tòa án phân công ngay m t ThNm phán gi i quy t ơn. i u 18. Xem xét ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i 1. Trong th i h n b n mươi tám gi k t th i i m nh n ư c ơn yêu c u b t gi tàu bi n và các tài li u, ch ng c kèm theo, ThNm phán ph i xem xét ơn và ra m t trong các quy t nh sau ây: a) Th lý ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i n u xét th y có i u ki n ra quy t nh b t gi tàu bi n, yêu c u ngư i n p ơn th c hi n bi n pháp b o m tài chính cho yêu c u b t gi tàu bi n và l phí b t gi tàu bi n; b) Tr l i ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i n u xét th y không i u ki n ra quy t nh b t gi tàu bi n ho c vi c gi i quy t ơn không thu c thNm quy n c a Tòa án ó. 2. Trư ng h p quy t nh tr l i ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i, Tòa án ph i c p ho c g i ngay quy t nh ó cùng ơn và các tài li u, ch ng c kèm theo cho ngư i yêu c u. i u 19. Khi u n i và gi i quy t khi u n i quy t nh tr l i ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i 1. Trong th i h n hai mươi b n gi k t th i i m nh n ư c quy t nh tr l i ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i, ngư i yêu c u có quy n khi u n i b ng văn b n v i Chánh án Tòa án i v i quy t nh ó. 2. Trong th i h n hai mươi b n gi k t th i i m nh n ư c văn b n khi u n i i v i quy t nh tr l i ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i và các tài li u, ch ng c kèm theo, Chánh án Tòa án ph i ra m t trong các quy t nh sau ây: a) Gi nguyên quy t nh tr l i ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i; b) H y quy t nh tr l i ơn yêu c u b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i và nh n l i ơn yêu c u cùng các tài li u, ch ng c kèm theo ti n hành th lý ơn yêu c u b t gi tàu bi n.
 9. 3. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Chánh án Tòa án là quy t nh cu i cùng. i u 20. Quy t nh b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i 1. ThNm phán ra ngay quy t nh b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i khi ngư i yêu c u b t gi tàu bi n xu t trình các biên lai, ch ng t ch ng minh h ã th c hi n bi n pháp b o m tài chính cho yêu c u b t gi tàu bi n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 5 và ã n p l phí b t gi tàu bi n quy nh t i i u 6 c a Pháp l nh này. 2. Quy t nh b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i có các n i dung chính sau ây: a) Ngày, tháng, năm ra quy t nh; b) Tên Tòa án ra quy t nh; c) Tên, a ch và qu c t ch c a ngư i yêu c u b t gi tàu bi n; d) Khi u n i hàng h i làm phát sinh quy n yêu c u Tòa án b t gi tàu bi n; ) Tên, qu c t ch, s IMO, tr ng t i và các c i m khác c a tàu bi n b yêu c u b t gi ; b n c ng nơi tàu bi n ang ho t ng hàng h i; e) Tên, a ch và qu c t ch c a thuy n trư ng; g) Tên, a ch và qu c t ch c a ch tàu; h) Tên, a ch và qu c t ch c a ngư i thuê tàu tr n, ngư i khai thác tàu; i) Nh n nh c a Tòa án và nh ng căn c pháp lu t ch p nh n ơn yêu c u; k) Các quy t nh c a Tòa án 3. Quy t nh b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i có hi u l c thi hành ngay k c trong trư ng h p có khi u n i, ki n ngh . 4. Tòa án ph i giao hai b n quy t nh b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i cho Giám c C ng v thi hành theo quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh này; g i ngay quy t nh ó cho Vi n ki m sát cùng c p; c p ho c g i ngay quy t nh ó cho ngư i yêu c u b t gi tàu bi n; g i ngay quy t nh ó cho C c Lãnh s B Ngo i giao Vi t Nam trong trư ng h p tàu bi n b b t gi có y u t nư c ngoài. i u 21. Khi u n i, ki n ngh và gi i quy t khi u n i, ki n ngh quy t nh b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i 1. Thuy n trư ng, ch tàu, ngư i thuê tàu tr n, ngư i khai thác tàu có quy n khi u n i b ng văn b n v i Chánh án Tòa án v quy t nh b t gi tàu bi n b o m gi i
 10. quy t khi u n i hàng h i. Th i h n khi u n i là b n mươi tám gi k t th i i m thuy n trư ng nh n ư c quy t nh c a Tòa án. Vi n ki m sát cùng c p có quy n ki n ngh b ng văn b n v i Chánh án Tòa án v quy t nh b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i. Th i h n ki n ngh là b n mươi tám gi k t th i i m Vi n ki m sát cùng c p nh n ư c quy t nh c a Tòa án. 2. Trong th i h n b n mươi tám gi k t th i i m nh n ư c văn b n khi u n i, ki n ngh i v i quy t nh b t gi tàu bi n, Chánh án Tòa án ph i xem xét, gi i quy t và ra m t trong các quy t nh sau ây: a) Gi nguyên quy t nh b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i; b) H y quy t nh b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i; 3. Quy t nh gi i quy t khi u n i, ki n ngh c a Chánh án Tòa án là quy t nh cu i cùng. i u 22. Căn c th tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i 1. Tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i s ư c th ngay khi có m t trong các căn c sau ây: a) Sau khi ch tàu, ngư i thuê tàu ho c ngư i khai thác tàu th c hi n nh ng bi n pháp b o m thay th ho c thanh toán kho n n ; b) Nghĩa v v tài s n c a ch tàu, ngư i thuê tàu ho c ngư i khai thác tàu ã có ngư i khác b o lãnh th c hi n thay ho c có thư cam k t c a t ch c b o hi m có uy tín. B Tài chính thông báo danh sách các t ch c b o hi m có uy tín; c) Theo yêu c u c a chính ngư i ã yêu c u b t gi tàu bi n; d) Quy t nh b t gi tàu bi n ã b h y; ) Th i h n b t gi tàu bi n theo quy t nh c a Tòa án ã h t. 2. Bi n pháp b o m thay th do các bên th a thu n. Trong trư ng h p không có s th a thu n gi a các bên v m c và hình th c b o m thay th thì Tòa án quy t nh m c và hình th c b o m thay th , nhưng không ư c vư t quá giá tr tàu bi n b b t gi ho c nghĩa v tài s n là căn c cho vi c b t gi tàu bi n trong trư ng h p nghĩa v tài s n nh hơn giá tr c a tàu bi n. i u 23. Yêu c u th tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i 1. Khi có m t trong các căn c quy nh t ii các i m a, b và c kho n 1 i u 22 c a Pháp l nh này, ch tàu, ngư i thuê tàu, ngư i khai thác tàu, thuy n trư ng, ngư i ã
 11. yêu c u b t gi tàu bi n và nh ng ngư i khác có liên quan có quy n yêu c u th tàu bi n ang b b t gi . Yêu c u th tàu bi n ph i ư c th hi n b ng văn b n. 2. Văn b n yêu c u th tàu bi n ang b b t gi có các n i dung chính sau ây: a) Ngày, tháng, năm làm văn b n yêu c u; b) Tên Tòa án nh n văn b n yêu c u; c) Tên, a ch c a ngư i yêu c u th tàu bi n ang b b t gi ; d) Tên, qu c t ch, s IMO, tr ng t i và các c i m khác c a tàu bi n ang b b t gi ; b n c ng nơi tàu bi n b b t gi ang ho t ng hàng h i; ) S , ngày, tháng, năm c a quy t nh b t gi tàu bi n và Tòa án ã ra quy t nh ó; e) Lý do yêu c u th tàu bi n ang b b t gi ; g) Cam oan c a ngư i yêu c u th tàu bi n ang b b t gi . i u 24. G i văn b n yêu c u th tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i Ngư i yêu c u th tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i g i văn b n và các tài li u, ch ng c kèm theo cho Tòa án ã ra quy t nh b t gi tàu bi n ó. i u 25. Quy t nh th tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i 1. Ngay sau khi nh n ư c văn b n yêu c u th tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i, Chánh án Tòa án phân công m t ThNm phán gi i quy t vi c th tàu bi n. 2. Trong th i h n hai mươi b n gi k t th i i m nh n ư c văn b n yêu c u th tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i và các tài li u, ch ng c kèm theo, n u xét th y có căn c thì ThNm phán ư c phân công gi i quy t vi c th tàu bi n ph i xem xét và ra quy t nh th tàu bi n. Trư ng h p không ch p nh n vì không có căn c thì ThNm phán ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i yêu c u th tàu bi n bi t, trong ó nêu rõ lý do c a vi c không ch p nh n yêu c u th tàu bi n. 3. Quy t nh th tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i có các n i dung chính sau ây: a) Ngày, tháng, năm ra quy t nh; b) Tên Tòa án ra quy t nh; c) Căn c pháp lu t Tòa án ra quy t nh th tàu bi n ang b b t gi ;
 12. d) Tên, qu c t ch, s IMO, tr ng t i và các c i m khác c a tàu bi n ang b b t gi , b n c ng nơi tàu bi n b b t gi ang ho t ng hàng h i; ) Tên, a ch và qu c t ch c a ch tàu; e) Tên, a ch và qu c t ch c a ngư i thuê tàu ho c ngư i khai thác tàu; g) Tên, a ch và qu c t ch c a thuy n trư ng; h) Lý do th tàu bi n ang b b t gi ; i) Các quy t nh c a Tòa án. 4. Quy t nh th tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i có hi u l c thi hành ngay. 5. Tòa án ph i giao hai b n quy t nh th tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i cho Giám c C ng v thi hành theo quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh này; g i ngay quy t nh ó cho Vi n ki m sát cùng c p; c p ho c g i ngay quy t nh ó cho ngư i yêu c u th tàu bi n ang b b t gi ; g i ngay quy t nh ó cho C c Lãnh s B Ngo i giao Vi t Nam trong trư ng h p tàu bi n b b t gi ư c th có y u t nư c ngoài. i u 26. B t gi l i tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i 1. Tàu bi n b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i ã ư c th ho c ã có bi n pháp b o m thay th ư c th c hi n i v i khi u n i hàng h i thì không th b b t gi l i trên cơ s cùng m t khi u n i hàng h i ó, tr các trư ng h p sau ây: a) T ng giá tr b o m thay th ã n p v n chưa th c hi n nghĩa v v tài s n n u t ng giá tr b o m ó nh hơn giá tr c a tàu bi n ư c th ; b) Ngư i b o lãnh th c hi n nghĩa v tài s n thay cho ch tàu, ngư i thuê tàu ho c ngư i khai thác tàu không th c hi n ho c không th th c hi n ư c m t ph n ho c toàn b nghĩa v tài s n ã b o lãnh; c) Vi c th tàu ho c vi c h y bi n pháp b o m thay th ã ư c th c hi n theo yêu c u c a ngư i yêu c u b t gi tàu bi n trên cơ s nh ng lý do chính áng; d) Ngư i yêu c u b t gi tàu bi n không th ngăn c n ư c vi c th tàu ho c vi c h y bi n pháp b o m ó m t dù ã áp d ng nh ng bi n pháp c n thi t. 2. Không coi là tàu bi n ư c th n u vi c th tàu bi n không có quy t nh th tàu bi n c a Tòa án có thNm quy n ho c tàu bi n tr n thoát kh i nơi b t gi , tr trư ng h p quy nh t i i m d và i m kho n 1 i u 22 c a Pháp l nh này. 3. Th t c b t gi l i tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i ư c th c hi n theo th t c b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i quy nh t i Chương này.
 13. Chương 3. TH T C ÁP D NG, H Y B BI N PHÁP KH N C P T M TH I B T GI TÀU BI N i u 27. Bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n Bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n là bi n pháp ư c áp d ng trong quá trình gi i quy t v án dân s theo quy nh t i kho n 13 i u 102 c a B lu t t t ng dân s . i u 28. Quy n yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n Trong quá trình gi i quy t v án dân s , ương s , ngư i i di n h p pháp c a ương s có quy n yêu c u Tòa án ang gi i quy t v án ó áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n t m th i gi i quy t yêu c u c p bách c a ương s , b o v ch ng c , b o toàn tình tr ng hi n có tránh gây thi t h i không th kh c ph c ư c ho c b o m vi c thi hành án khi thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 29 c a Pháp l nh này. i u 29. i u ki n áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n Khi có yêu c u b t gi tàu bi n theo quy nh t i i u 28 c a Pháp l nh này, Tòa án quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n trong các trư ng h p sau ây: 1. Tàu bi n ang b b t gi b o m gi i quy t khi u n i hàng h i mà ngư i yêu c u b t gi tàu bi n ã kh i ki n v án dân s t i Tòa án; 2. Ch tàu là ngư i có nghĩa v v tài s n trong v án ang ư c gi i quy t và v n là ch tàu t i th i i m áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; 3. Ngư i thuê tàu tr n, ngư i thuê tàu nh h n, ngư i thuê tàu chuy n ho c ngư i khai thác tàu là ngư i có nghĩa v v tài s n trong v án dân s phát sinh t khi u n i hàng h i quy nh t i i u 11 c a Pháp l nh này và v n là ngư i thuê tàu tr n, ngư i thuê tàu nh h n, ngư i thuê tàu chuy n, ngư i khai thác tàu ho c là ch tàu t i th i i m áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; 4. Tranh ch p ang ư c gi i quy t trong v án phát sinh trên cơ s c a vi c th ch p tàu bi n ó; 5. Tranh ch p ang ư c gi i quy t trong v án liên quan n quy n s h u ho c quy n chi m h u tàu bi n ó. i u 30. ơn yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n 1. Ngư i yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n ph i làm ơn yêu c u.
 14. 2. ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n có các n i dung chính sau ây: a) Ngày, tháng, năm làm ơn yêu c u; b) Tên Tòa án nh n ơn yêu c u; c) Tên, a ch và qu c t ch c a ngư i yêu c u b t gi tàu bi n; d) Tên, qu c t ch, s IMO, tr ng t i và các c i m khác c a tàu bi n b yêu c u b t gi ; b n c ng nơi tàu bi n ang ho t ng hàng h i; ) Tên, a ch và qu c t ch c a thuy n trư ng; e) Tên, a ch và qu c t ch c a ch tàu; g) Tên, a ch và qu c t ch c a ngư i thuê tàu, ngư i khai thác tàu trong trư ng h p òi ngư i thuê tàu, ngư i khai thác tàu tr ti n; h) Tranh ch p c th ang gi i quy t trong v án và giá tr t i a c a tranh ch p ó; i) Lý do yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; k) D ki n t n th t ho c thi t h i có th phát sinh do yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n không úng; l) Cam oan c a ngư i yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; m) S , ngày, tháng, năm và n i dung quy t nh c a Tòa án b t gi tàu bi n b o m gi i quy t khi u n i hàng h i (n u có). 3. Trư ng h p ngư i yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i không bi t chính xác y các n i dung quy nh t i các i m , e và g kho n 2 i u này thì ghi nh ng gì mà mình bi t có liên quan n nh ng v n ó. i u 31. G i ơn yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n và các tài li u, ch ng c kèm theo Ngư i yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n ph i g i ơn và các tài li u, ch ng c kèm theo cho Tòa án ang gi i quy t v án. i u 32. Nh n ơn yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n 1. Ngay sau khi nh n ư c ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n và các tài li u, ch ng c kèm theo, Tòa án ang gi i quy t v án ph i ghi vào s nh n ơn.
 15. 2. Trư ng h p Tòa án ang gi i quy t v án có thNm quy n quy t nh b t gi tàu bi n quy nh t i kho n 2 i u 3 c a Pháp l nh này thì ơn và các tài li u, ch ng c kèm theo ư c x lý như sau: a) Giao ngay cho ThNm phán ư c phân công gi i quy t v án n u Tòa án nh n ư c ơn và các tài li u, ch ng c kèm theo trư c khi m phiên tòa; b) Giao ngay cho H i ng xét x ang xét x v án n u Tòa án nh n ư c ơn và các tài li u, ch ng c kèm theo trong th i gian xét x v án. i u 33. Xem xét ơn yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n 1. Trong th i h n ba ngày k t ngày nh n ư c ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n và các tài li u, ch ng c kèm theo, ThNm phán ph i xem xét ơn và ra m t trong các quy t nh sau ây: a) Th lý ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n n u th y có i u ki n ra quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n, ng th i yêu c u ngư i n p ơn th c hi n bi n pháp b o m tài chính cho yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n và l phí b t gi tàu bi n trong th i h n do Tòa án n nh mà không áp d ng th i h n quy nh t i i u 5 và i u 6 c a Pháp l nh này. Khi ngư i yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n xu t trình các biên lai, ch ng t ch ng minh h ã th c hi n bi n pháp b o m tài chính và ã n p l phí b t gi tàu bi n thì ThNm phán ra ngay quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; b) Tr l i ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n n u xét th y không có i u ki n ra quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n. 2. Sau khi nh n ư c ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n và các tài li u, ch ng t kèm theo, H i ng xét x ph i xem xét ngay và có m t trong các quy t nh t i kho n 1 i u này. 3. Trư ng h p quy t nh tr l i ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n, Tòa án ph i c p ho c g i ngay quy t nh ó cùng ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n và các tài li u, ch ng c kèm theo cho ngư i yêu c u; H i ng xét x ph i thông báo công khai quy t nh tr l i ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n t i phiên tòa và ph i ghi vi c thông báo vào biên b n phiên tòa. i u 34. Khi u n i, ki n ngh và gi i quy t khi u n i, ki n ngh quy t nh tr l i ơn yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n 1. Trong th i h n ba ngày làm vi c k t ngày nh n ư c quy t nh tr l i ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n, ngư i yêu c u có quy n khi u n i b ng văn b n v i Chánh án Tòa án i v i quy t nh ó.
 16. 2. Trong th i h n ba ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n khi u n i i v i quy t nh tr l i ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n và các tài li u, ch ng c kèm theo, Chánh án Tòa án ph i ra m t trong các quy t nh sau ây: a) Gi nguyên quy t nh tr l i ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; b) H y quy t nh tr l i ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n và nh n l i ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n cùng các tài li u, ch ng c kèm theo ti n hành th lý ơn yêu c u b t gi tàu bi n. 3. Sau khi nh n ư c thông báo công khai quy t nh tr l i ơn yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n t i phiên tòa, ngư i yêu c u có quy n khi u n i, Vi n ki m sát có quy n ki n ngh v i H i ng xét x i v i quy t nh ó và ph i ghi vào biên b n phiên tòa. H i ng xét x ph i gi i quy t ngay khi u n i, ki n ngh và ra m t trong các quy t nh quy nh t i kho n 2 i u này. 4. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Chánh án, quy t nh gi i quy t khi u n i, ki n ngh c a H i ng xét x là quy t nh cu i cùng. i u 35. Quy t nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n 1. Quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n ph i có các n i dung chính sau ây: a) Ngày, tháng, năm ra quy t nh; b) Tên Tòa án ra quy t nh; c) Tên, a ch và qu c t ch c a ngư i yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; d) Lý do yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; ) Tên, qu c t ch, s IMO, tr ng t i và các c i m khác c a tàu bi n b b t gi ; b n c ng nơi tàu bi n ang ho t ng hàng h i; e) Tên, a ch và qu c t ch c a thuy n trư ng; g) Tên, a ch và qu c t ch c a ch tàu; h) Tên, a ch và qu c t ch c a ngư i thuê tàu tr n, ngư i khai thác tàu; i) Nh n nh c a Tòa án và nh ng căn c pháp lu t ch p nh n ơn yêu c u; k) Các quy t nh c a Tòa án. 2. Quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n có hi u l c thi hành ngay k c trong trư ng h p có khi u n i, ki n ngh .
 17. 3. Tòa án ph i giao hai b n quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n cho Giám c C ng v thi hành theo quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh này; g i ngay quy t nh ó cho Vi n ki m sát cùng c p; c p ho c g i ngay quy t nh ó cho ngư i yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; g i ngay quy t nh ó cho C c Lãnh s B Ngo i giao Vi t Nam trong trư ng h p tàu bi n b b t gi có y u t nư c ngoài. i u 36. Khi u n i, ki n ngh và gi i quy t khi u n i, ki n ngh quy t nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n 1. Thuy n trư ng, ch tàu, ngư i thuê tàu, ngư i khai thác tàu có quy n khi u n i b ng văn b n v i Chánh án Tòa án v quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n. Th i h n khi u n i là ba ngày làm vi c k t ngày thuy n trư ng nh n ư c quy t nh c a Tòa án. Vi n ki m sát cùng c p có quy n ki n ngh b ng văn b n v i Chánh án Tòa án v quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n. Th i h n ki n ngh là ba ngày làm vi c k t ngày Vi n ki m sát cùng c p nh n ư c quy t nh c a Tòa án. 2. Trong th i h n ba ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n khi u n i, ki n ngh i v i quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n, Chánh án Tòa án xem xét, gi i quy t và ra m t trong các quy t nh sau ây: a) Gi nguyên quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; b) H y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n. 3. T i phiên tòa, vi c gi i quy t khi u n i, ki n ngh thu c thNm quy n c a H i ng xét x . H i ng xét x xem xét, gi i quy t và ra m t trong các quy t nh quy nh t i kho n 2 i u này. 4. Quy t nh gi i quy t khi u n i, ki n ngh c a Chánh án ho c c a H i ng xét x là quy t nh cu i cùng. i u 37. Căn c h y quy t nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n Quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n b h y khi i u ki n áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i không còn ho c theo ngh c a ngư i yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n. i u 38. Yêu c u h y quy t nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n 1. Nh ng ngư i sau ây có quy n yêu c u b ng văn b n h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n: a) Ngư i yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n;
 18. b) Ch tàu, ngư i thuê tàu, ngư i khai thác tàu, thuy n trư ng và nh ng ngư i khác có liên quan khi i u ki n áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n không còn. 2. Văn b n yêu c u h y bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n có các n i dung chính sau ây: a) Ngày, tháng, năm làm văn b n yêu c u; b) Tên Tòa án nh n văn b n yêu c u; c) Tên, a ch c a ngư i yêu c u h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; d) Tên, qu c t ch, s IMO, tr ng t i và các c i m khác c a tàu bi n ang b b t gi ; b n c ng nơi tàu bi n b b t gi ang ho t ng hàng h i; ) S , ngày, tháng, năm c a quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n và Tòa án ã ra quy t nh ó; e) Lý do yêu c u h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n. i u 39. G i văn b n yêu c u h y quy t nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n Ngư i yêu c u h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n ph i g i văn b n và các tài li u, ch ng c kèm theo cho Tòa án ã ra quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n ó. i u 40. Gi i quy t văn b n yêu c u h y quy t nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n Trư ng h p Tòa án ang gi i quy t v án nh n ư c văn b n yêu c u h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n thì văn b n yêu c u ư c x lý như sau: 1. Giao ngay cho ThNm phán ư c phân công gi i quy t v án n u Tòa án nh n ư c văn b n yêu c u trư c khi m phiên tòa; 2. Giao ngay cho H i ng xét x ang xét x v án Tòa án nh n ư c văn b n yêu c u trong th i gian xét x v án. i u 41. Quy t nh h y quy t nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n 1. Ngay sau khi nh n ư c văn b n yêu c u h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n và các tài li u, ch ng c kèm theo, ThNm phán ư c phân công ho c H i ng xét x ang xét x v án ph i xem xét và ra quy t nh h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n n u xét th y có
 19. căn c . Trư ng h p không ch p nh n vì không có căn c thì ThNm phán ho c H i ng xét x ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i yêu c u bi t v lý do c a vi c không ch p nh n văn b n yêu c u. 2. Quy t nh h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n có các n i dung chính sau ây: a) Ngày, tháng, năm ra quy t nh; b) Tên Tòa án ra quy t nh; c) Căn c pháp lu t Tòa án ra quy t nh h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; d) Tên, qu c t ch, s IMO, tr ng t i và các c i m khác c a tàu bi n ang b b t gi ; b n c ng nơi tàu bi n b b t gi ang ho t ng hàng h i; ) S , ngày, tháng, năm c a quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n và Tòa án ã ra quy t nh ó; e) Tên, a ch và qu c t ch c a ch tàu; g) Tên, a ch và qu c t ch c a ngư i thuê tàu, ngư i khai thác tàu; h) Tên, a ch và qu c t ch c a thuy n trư ng; i) Lý do h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; k) Các quy t nh c a Tòa án. 3. Quy t nh h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n có hi u l c thi hành ngay. 4. Tòa án ph i giao hai b n quy t nh h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n cho Giám c C ng v thi hành theo quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh này; g i ngay quy t nh ó cho Vi n ki m sát cùng c p; c p ho c g i ngay quy t nh ó cho ngư i yêu c u h y quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n; g i ngay quy t nh ó cho C c Lãnh s B Ngo i giao Vi t Nam trong trư ng h p tàu bi n b b t gi ư c th có y u t nư c ngoài. i u 42. Vi c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i b t gi tàu bi n trong trư ng h p Tr ng tài gi i quy t v tranh ch p Trong quá trình Tr ng tài gi i quy t v tranh ch p, ương s , ngư i i di n h p pháp c a ương s có quy n yêu c u Tòa án có thNm quy n quy nh t i kho n 2 i u 3 c a Pháp l nh này quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n. Th t c quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i b t gi tàu bi n ư c th c hi n theo quy nh t i Chương này. Chương 4.
 20. TH T C B T GI TÀU BI N, TH TÀU BI N ANG BN B T GI THI HÀNH ÁN i u 43. Quy n yêu c u b t gi tàu bi n thi hành án Thông qua cơ quan thi hành án dân s có thNm quy n, ngư i ư c thi hành án theo pháp lu t thi hành án dân s c a Vi t Nam có quy n yêu c u Tòa án có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 3 c a Pháp l nh này quy t nh b t gi tàu bi n thi hành án. i u 44. i u ki n b t gi tàu bi n thi hành án 1. Khi có yêu c u b t gi tàu bi n thi hành án theo quy nh t i i u 43 c a Pháp l nh này, Tòa án quy t nh b t gi tàu bi n trong các trư ng h p sau ây: a) Ch tàu là ngư i ph i thi hành án v tài s n và v n là ch tàu t i th i i m b t gi tàu bi n; b) Ngư i thuê tàu tr n, ngư i thuê tàu nh h n, ngư i thuê tàu chuy n ho c ngư i khai thác tàu là ngư i ph i thi hành án v tài s n trong v án dân s phát sinh t khi u n i hàng h i quy nh t i i u 11 c a Pháp l nh này và v n là ngư i thuê tàu tr n, ngư i thuê tàu nh h n, ngư i thuê tàu chuy n, ngư i khai thác tàu ho c là ch tàu t i th i i m b t gi tàu bi n; c) Nghĩa v thi hành án v tài s n ư c b o m b ng vi c th ch p tàu bi n ó; d) Nghĩa v thi hành án là vi c ph i tr l i tàu bi n ó cho ngư i ư c thi hành án. 2. Tòa án ch quy t nh b t gi tàu bi n thi hành án khi cơ quan thi hành án dân s không th áp d ng bi n pháp kê biên tài s n ho c các bi n pháp cư ng ch khác thi hành án, tr trư ng h p quy nh t i i m c và i m d kho n 1 i u này ho c ngư i ph i thi hành án nư c ngoài và không có tài s n khác Vi t Nam. i u 45. ơn yêu c u b t gi tàu bi n thi hành án 1. Ngư i yêu c u b t gi tàu bi n thi hành án ph i làm ơn yêu c u kèm theo b n sao b n án, quy t nh c a Tòa án ho c b n sao quy t nh c a Tr ng tài. 2. ơn yêu c u b t gi tàu bi n thi hành án có các n i dung chính sau ây: a) Ngày, tháng, năm làm ơn yêu c u; b) Tên cơ quan thi hành án dân s nh n ơn yêu c u; c) Tên, a ch và qu c t ch c a ngư i yêu c u b t gi tàu bi n; d) Tên, qu c t ch, s IMO, tr ng t i và các c i m khác c a tàu bi n b yêu c u b t gi , b n c ng nơi tàu bi n ang ho t ng hàng h i; ) Tên, a ch và qu c t ch c a thuy n trư ng;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản