intTypePromotion=3

Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
134
lượt xem
12
download

Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12 về công an xã do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 06/2008/PL-UBTVQH12 Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2008 PHÁP L NH CÔNG AN XÃ Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Ngh quy t s 11/2007/QH12 c a Qu c h i v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ khóa XII (2007 - 2011) và năm 2008; U ban thư ng v Qu c h i ban hành Pháp l nh Công an xã. Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Pháp l nh này quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c, ho t ng c a Công an xã; trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân và ch , chính sách i v i Công an xã. i u 2. i tư ng áp d ng Pháp l nh này áp d ng i v i Công an xã và cơ quan, t ch c, cá nhân trên lãnh th Vi t Nam. i u 3. V trí, ch c năng c a Công an xã 1. Công an xã là l c lư ng vũ trang bán chuyên trách, thu c h th ng t ch c c a Công an nhân dân, làm nòng c t trong phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c, gi gìn tr t t , an toàn xã h i trên a bàn xã. 2. Công an xã có ch c năng tham mưu cho c p y ng, U ban nhân dân cùng c p v công tác b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i trên a bàn xã; th c hi n ch c năng qu n lý v an ninh, tr t t , an toàn xã h i, các bi n pháp phòng, ch ng t i ph m và các vi ph m pháp lu t khác v an ninh, tr t t , an toàn xã h i trên a bàn xã theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nguyên t c t ch c và ho t ng c a Công an xã
  2. 1. Công an xã ch u s lãnh o tr c ti p, toàn di n c a c p y ng, s qu n lý, i u hành c a U ban nhân dân cùng c p và s ch o, hư ng d n nghi p v c a Công an c p trên. 2. Ho t ng c a Công an xã tuân th Hi n pháp và pháp lu t; c p dư i ph c tùng c p trên; d a vào nhân dân, ch u s giám sát c a nhân dân. i u 5. Xây d ng l c lư ng Công an xã 1. Công dân Vi t Nam có tiêu chuNn v chính tr , phNm ch t o c, trình h c v n, s c kh e theo quy nh c a Chính ph , có nguy n v ng và năng khi u phù h p v i công tác công an thì ư c xem xét, tuy n ch n vào Công an xã. 2. Nhà nư c có chính sách ưu tiên xây d ng, ào t o, b i dư ng, s d ng n nh l c lư ng Công an xã; có ch ãi ng và b o m các i u ki n ho t ng cho Công an xã. 3. Cơ quan, t ch c, ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân có nghĩa v tham gia xây d ng l c lư ng Công an xã. i u 6. Giám sát ho t ng c a Công an xã 1. Cơ quan c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân, i bi u H i ng nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình giám sát vi c th c hi n pháp lu t v Công an xã. 2. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n có trách nhi m ph i h p, c ng tác, giúp Công an xã th c hi n nhi m v ; giám sát ho t ng c a Công an xã; ng viên m i t ng l p nhân dân tham gia phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c. i u 7. Quan h ph i h p gi a Công an xã v i cơ quan, t ch c, cá nhân và ơn v vũ trang nhân dân trong lĩnh v c b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i 1. Công an xã ch trì, ph i h p v i Dân quân t v , ơn v Quân i nhân dân, Công an nhân dân, cơ quan, t ch c trên a bàn xã th c hi n nhi m v b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i trên a bàn xã. 2. ơn v vũ trang nhân dân, cơ quan, t ch c, cá nhân trên a bàn xã có trách nhi m ph i h p, c ng tác, giúp Công an xã th c hi n nhi m v . i u 8. Các hành vi b nghiêm c m 1. T ch c, s d ng l c lư ng Công an xã trái v i quy nh c a Pháp l nh này. 2. Gi danh Công an xã. 3. Ch ng l i ho c c n tr Công an xã thi hành công v .
  3. 4. S n xu t, mua bán, s d ng trái phép vũ khí, công c h tr , trang ph c, phù hi u c a Công an xã. 5. L i d ng th c hi n nhi m v , quy n h n c a Công an xã gây phi n hà, sách nhi u nhân dân, xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân. 6. Hành vi vi ph m pháp lu t khác liên quan n t ch c, ho t ng c a Công an xã. Chương II NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A CÔNG AN XÃ i u 9. Nhi m v , quy n h n c a Công an xã 1. N m tình hình an ninh, tr t t , an toàn xã h i trên a bàn xã, xu t v i c p y ng, U ban nhân dân cùng c p và cơ quan Công an c p trên v ch trương, k ho ch, bi n pháp b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i và t ch c th c hi n ch trương, k ho ch, bi n pháp ó. 2. Làm nòng c t xây d ng phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c; tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách, pháp lu t v an ninh, tr t t , an toàn xã h i; hư ng d n, ki m tra, ôn c cơ quan, t ch c, cá nhân th c hi n quy nh c a pháp lu t v an ninh, tr t t , an toàn xã h i trên a bàn xã theo thNm quy n. 3. Tham mưu cho U ban nhân dân xã và t ch c th c hi n quy nh c a pháp lu t v qu n lý, giáo d c các i tư ng ph i ch p hành hình ph t qu n ch , c i t o không giam gi , ngư i b k t án tù nhưng ư c hư ng án treo cư trú trên a bàn xã; qu n lý ngư i ư c c xá, ngư i sau cai nghi n ma túy và ngư i ch p hành xong hình ph t tù thu c di n ph i ti p t c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ch trì, ph i h p v i cơ quan, t ch c và l c lư ng khác phòng ng a, phát hi n, u tranh ch ng t i ph m và t n n xã h i theo quy nh c a pháp lu t; b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i; b o v tính m ng, tài s n c a cá nhân, cơ quan, t ch c trên a bàn xã. 5. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý cư trú, ch ng minh nhân dân và các gi y t i l i khác; qu n lý v t li u n , vũ khí, công c h tr , phòng cháy, ch a cháy, b o v môi trư ng; qu n lý v an ninh, tr t t i v i ngành, ngh kinh doanh có i u ki n trên a bàn xã theo phân c p và hư ng d n c a B trư ng B Công an. 6. Ti p nh n, phân lo i, x lý theo thNm quy n các v vi c có d u hi u vi ph m pháp lu t v an ninh, tr t t , an toàn xã h i trên a bàn xã; ki m tra ngư i, v t, gi y t tùy thân, thu gi vũ khí, hung khí c a ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t qu tang; t ch c c p c u n n nhân, b o v hi n trư ng và báo cáo ngay cho cơ quan có thNm quy n; l p h sơ ban u, l y l i khai ngư i b h i, ngư i bi t v vi c, thu gi , b o qu n v t ch ng theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B trư ng B Công an; cung c p h sơ, tài li u, v t ch ng, thông tin thu th p ư c và t o i u ki n cho cơ quan có thNm quy n xác minh, x lý v vi c.
  4. 7. T ch c b t ngư i ph m t i qu tang, ngư i có quy t nh truy nã, truy tìm ang lNn tr n trên a bàn xã; d n gi i ngư i b b t lên cơ quan Công an c p trên tr c ti p. 8. X ph t vi ph m hành chính; l p h sơ ngh áp d ng các bi n pháp x lý hành chính khác i v i ngư i vi ph m pháp lu t trên a bàn xã theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B trư ng B Công an. 9. ư c yêu c u cơ quan, t ch c, cá nhân trên a bàn xã ph i h p ho t ng, cung c p thông tin và th c hi n nhi m v có liên quan n b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i. 10. Trong trư ng h p c p thi t, c p c u ngư i b n n, c u h , c u n n, u i b t ngư i ph m t i qu tang, ngư i có quy t nh truy nã, truy tìm, ư c huy ng ngư i, phương ti n c a t ch c, cá nhân và ph i tr l i ngay phương ti n ư c huy ng khi tình hu ng ch m d t và báo cáo ngay v i Ch t ch U ban nhân dân cùng c p. Trư ng h p có thi t h i v tài s n thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t; ngư i ư c huy ng làm nhi m v mà b thương ho c b ch t thì ư c gi i quy t theo chính sách c a Nhà nư c. 11. ư c s d ng vũ khí, công c h tr và th c hi n m t s bi n pháp công tác công an theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B trư ng B Công an b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i trên a bàn xã. 12. Tham gia th c hi n công tác tuy n sinh, tuy n d ng vào l c lư ng vũ trang nhân dân; luy n t p, di n t p th c hi n các phương án qu c phòng, an ninh, c u h , c u n n, kh c ph c h u qu thiên tai và các s c nghiêm tr ng khác. 13. Xây d ng l c lư ng Công an xã trong s ch, v ng m nh v chính tr , t ch c và nghi p v . 14. Th c hi n nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. T ch c c a Công an xã 1. Công an xã g m các ch c danh: Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên. Công an viên ư c b trí t i thôn, xóm, làng, p, b n, buôn, phum, sóc và b trí làm nhi m v thư ng tr c t i tr s ho c nơi làm vi c c a Công an xã. 2. Chính ph quy nh khung s lư ng Phó trư ng Công an xã và Công an viên. Căn c vào quy nh khung s lư ng c a Chính ph và tình hình th c t c a a phương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh c th s lư ng Phó trư ng Công an xã và Công an viên t ng xã. 3. Trư ng Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) sau khi trao i, th ng nh t v i Ch t ch U ban nhân dân xã, ngh Ch
  5. t ch U ban nhân dân c p huy n b nhi m, mi n nhi m, i u ng, cách ch c Trư ng Công an xã; b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Phó trư ng Công an xã. Ch t ch U ban nhân dân xã theo ngh c a Trư ng Công an xã quy t nh công nh n, mi n nhi m Công an viên. 4. Trong trư ng h p c n thi t, do yêu c u b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i, Giám c Công an c p t nh sau khi trao i, th ng nh t v i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, quy t nh i u ng sĩ quan, h sĩ quan Công an nhân dân m nhi m các ch c danh Công an xã. 5. Công an xã có con d u riêng. i u 11. Nhi m v , quy n h n c a Trư ng Công an xã Trư ng Công an xã có trách nhi m t ch c th c hi n nhi m v , quy n h n c a Công an xã quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh này; ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c U ban nhân dân cùng c p và Công an c p trên v ho t ng c a Công an xã. i u 12. Nhi m v , quy n h n c a Phó trư ng Công an xã Phó trư ng Công an xã giúp Trư ng Công an xã th c hi n nhi m v theo s phân công c a Trư ng Công an xã; khi Trư ng Công an xã v ng m t thì Phó trư ng Công an xã ư c Trư ng Công an xã y quy n th c hi n nhi m v , quy n h n c a Trư ng Công an xã. i u 13. Nhi m v , quy n h n c a Công an viên Công an viên th c hi n nhi m v theo s phân công c a Trư ng Công an xã; ch u trách nhi m tri n khai th c hi n ch trương, k ho ch, bi n pháp b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i a bàn dân cư do mình ph trách và th c hi n các nhi m v khác v b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i do Trư ng Công an xã giao. Chương III B O M HO T NG VÀ CH , CHÍNH SÁCH I V I CÔNG AN XÃ i u 14. B o m kinh phí và cơ s v t ch t ph c v ho t ng c a Công an xã 1. Ngu n kinh phí ph c v ho t ng c a Công an xã g m ngân sách trung ương và ngân sách a phương. 2. Nhà nư c b o m kinh phí và cơ s v t ch t ph c v ho t ng, ào t o, hu n luy n, b i dư ng, th c hi n ch , chính sách và các i u ki n c n thi t khác cho Công an xã. 3. Chính ph quy nh c th v chi ngân sách b o m ho t ng c a Công an xã. i u 15. Nơi làm vi c và trang b c a Công an xã
  6. 1. Công an xã có tr s ho c nơi làm vi c riêng phù h p v i i u ki n và yêu c u nhi m v b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i cơ s . 2. Công an xã ư c trang b vũ khí, công c h tr , h sơ, s sách và trang thi t b , phương ti n c n thi t khác th c hi n nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. Vũ khí, công c h tr và trang thi t b c a Công an xã ph i ư c ăng ký, qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B trư ng B Công an. i u 16. Trang ph c, phù hi u, gi y ch ng nh n Công an xã Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên ư c trang b , s d ng trang ph c, phù hi u, gi y ch ng nh n Công an xã theo quy nh c a Chính ph . i u 17. ào t o, hu n luy n, b i dư ng Công an xã 1. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã ph i ư c ào t o, b i dư ng theo quy nh c a Chính ph . 2. Hàng năm, Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên ư c hu n luy n, b i dư ng ki n th c chính tr , pháp lu t, nghi p v theo chương trình do B trư ng B Công an quy nh. i u 18. Ti n lương và ph c p i v i Công an xã 1. Trư ng Công an xã ư c hư ng lương và ph c p theo quy nh c a pháp lu t. 2. Phó trư ng Công an xã và Công an viên ư c hư ng ph c p hàng tháng. Chính ph quy nh khung m c ph c p i v i Phó trư ng Công an xã và Công an viên. U ban nhân dân c p t nh căn c vào quy nh c a Chính ph và th c t a phương trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh ph c p c th . i u 19. Ch , chính sách i v i Công an xã 1. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên th c hi n b o hi m xã h i và b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng Công an xã có th i gian công tác liên t c t 60 tháng tr lên ư c hư ng ph c p thâm niên; có th i gian công tác liên t c t 15 năm tr lên n u ngh vi c vì lý do chính áng mà chưa i u ki n ngh hưu thì ư c hư ng tr c p m t l n. 3. Phó trư ng Công an xã và Công an viên có th i gian công tác liên t c t 15 năm tr lên n u ngh vi c vì lý do chính áng thì ư c hư ng tr c p m t l n. 4. Phó trư ng Công an xã và Công an viên khi ư c c i t p trung ào t o, hu n luy n, b i dư ng chính tr , pháp lu t, nghi p v ư c hư ng ch b i dư ng b ng m c ti n ăn cơ b n c a chi n sĩ ph c v có th i h n trong Công an nhân dân; khi i công tác ư c hư ng ch công tác phí.
  7. 5. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên khi làm nhi m v thư ng tr c s n sàng chi n u t i nh ng nơi thu c a bàn tr ng i m, ph c t p v an ninh, tr t t ư c hư ng ch theo quy nh. 6. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên trong khi thi hành nhi m v n u b thương ho c hy sinh thì ư c hư ng các ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t v ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; Phó trư ng Công an xã, Công an viên trong th i gian công tác n u m au ư c khám, ch a b nh t i các cơ s y t và ư c xem xét h tr ti n khám, ch a b nh t ngu n ngân sách a phương. Chính ph quy nh c th i u này. Chương IV TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG AN XÃ i u 20. Qu n lý nhà nư c v Công an xã 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v Công an xã. 2. B Công an ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v Công an xã. i u 21. Trách nhi m c a B Công an 1. Trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v Công an xã. 2. Quy nh c th và ch o th c hi n vi c i u ng sĩ quan, h sĩ quan Công an nhân dân m nhi m các ch c danh Công an xã. 3. Quy nh chương trình, n i dung, th i gian và t ch c hu n luy n, b i dư ng chính tr , pháp lu t, nghi p v cho Công an xã. 4. Ch o, hư ng d n nghi p v i v i Công an xã; quy nh s lư ng, ch ng lo i và hư ng d n qu n lý, s d ng vũ khí, công c h tr và trang thi t b cho Công an xã. 5. Ch o, hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân các c p v vi c qu n lý, xây d ng l c lư ng Công an xã, b o m các i u ki n ho t ng c a Công an xã, th c hi n các ch , chính sách i v i Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên. 6. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; khen thư ng và x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t; ình ch , bãi b theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n ình ch , bãi b nh ng quy nh v Công an xã trái v i quy nh c a pháp lu t. i u 22. Trách nhi m c a b , cơ quan ngang b
  8. B , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Công an th c hi n qu n lý nhà nư c v Công an xã theo quy nh c a Pháp l nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 23. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v Công an xã theo quy nh c a Pháp l nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan, bao g m: 1. T ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v Công an xã; 2. T ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v Công an xã; 3. Th c hi n ch c năng qu n lý, ch o t ch c, ho t ng c a Công an xã theo thNm quy n và theo hư ng d n c a Công an c p trên; b trí tr s ho c nơi làm vi c cho Công an xã; c p kinh phí b o m cho ho t ng c a Công an xã và th c hi n các ch , chính sách i v i Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên; 4. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; khen thư ng và x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 24. Hi u l c thi hành 1. Các quy nh c a Pháp l nh này ư c áp d ng i v i Công an th tr n nơi chưa b trí t ch c Công an chính quy. 2. Pháp l nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2009. i u 25. Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Chính ph và các cơ quan có thNm quy n quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành các i u, kho n ư c giao trong Pháp l nh; hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Pháp l nh này áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản