Pháp lệnh số 16-LCT/HĐNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
3
download

Pháp lệnh số 16-LCT/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 16-LCT/HĐNN7 về việc Quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 16-LCT/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16-LCT/H NN7 Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 1985 PHÁP L NH C AH I NG NHÀ NƯ C S 16-LCT/H NN7 NGÀY 04 THÁNG 06 NĂM 1985 QUY NNH GI I THƯ NG H CHÍ MINH VÀ GI I THƯ NG NHÀ NƯ C Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; ng viên, khuy n khích nh ng ngư i nghiên c u khoa h c, k thu t, nh ng ngư i sáng tác văn h c, ngh thu t c ng hi n ngày càng nhi u cho s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c; Theo ngh c a H i ng b trư ng; Pháp l nh này quy nh gi i thư ng H Chí Minh và gi i thư ng Nhà nư c. i u1 Quy nh gi i thư ng H Chí Minh và gi i thư ng Nhà nư c t ng các công trình thu c lĩnh v c khoa h c, k thu t và văn h c, ngh thu t, ã ư c công b ho c s d ng k t ngày thành l p nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà: a) Các công trình nghiên c u khoa h c, k thu t bao g m các công trình nghiên c u cơ b n, ng d ng và tri n khai, các sách giáo khoa cho các trư ng h c. b) Các tác phNm văn h c, ngh thu t, các công trình nghiên c u lý lu n phê bình ã ư c sáng tác và s d ng dư i các hình th c xu t b n, ki n trúc, tri n lãm, sân kh u, màn nh, phát thanh, truy n hình, gi ng d y, ĩa hát ho c các hình th c khác. Gi i thư ng có th t ng cho m t tác phNm ho c cho toàn b tác phNm, công trình c a m t cá nhân ho c c a m t t p th . Gi i thư ng t ng cho các tác phNm ho c công trình c a ngư i Vi t Nam, k c nh ng ngư i Vi t Nam s ng nư c ngoài; cũng có th t ng cho ngư i nư c ngoài nghiên c u ho c sáng tác v Vi t Nam. i u2 Tiêu chuNn xét thư ng: a) Gi i thư ng H Chí Minh t ng nh ng công trình nghiên c u khoa h c, k thu t, nh ng công trình giáo d c và văn h c, ngh thu t c bi t xu t s c, có giá tr r t cao v khoa h c, văn h c, ngh thu t, v n i dung tư tư ng, có tác d ng l n ph c v s nghi p cách m ng, có nh hư ng r ng l n và lâu dài trong i s ng nhân dân, góp
  2. ph n quan tr ng vào s nghi p phát tri n n n kinh t qu c dân, khoa h c, k thu t, văn h c, ngh thu t. b) Gi i thư ng Nhà nư c t ng nh ng công trình nghiên c u khoa h c, k thu t, nh ng tác phNm văn h c, ngh thu t có giá tr cao v khoa h c, văn h c, ngh thu t, v n i dung tư tư ng, có tác d ng và nh hư ng l n trong xã h i, c th là: - Các công trình nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, k thu t xu t s c, có tác d ng nâng cao năng su t lao ng và hi u su t s d ng thi t b , v t tư em l i nhi u hi u qu kinh t , góp ph n áng k vào s phát tri n c a n n kinh t qu c dân, c a khoa h c, k thu t và c a xã h i ta. - Nh ng sách giáo khoa có giá tr xu t s c và ư c s d ng r ng rãi trong các trư ng h c ( i h c, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , ph thông). - Các tác phNm văn h c, ngh thu t có giá tr cao v n i dung tư tư ng và hình th c ngh thu t, có tác d ng t t trong vi c giáo d c, xây d ng con ngư i m i, nâng cao trình thNm m c a nhân dân, góp ph n áng k vào s phát tri n c a n n văn h c, ngh thu t Vi t Nam. i u3 Gi i thư ng H Chí Minh ư c xét và công b năm năm m t l n vào d p Qu c khánh 2-9. Gi i thư ng Nhà nư c ư c xét và công b hai năm m t l n vào d p Qu c khánh 2-9. Ngư i ư c t ng gi i thư ng H Chí Minh ho c gi i thư ng Nhà nư c ư c c p b ng ch ng nh n, huy hi u và m t s ti n ho c v t. i u4 Gi i thư ng H Chí Minh và gi i thư ng Nhà nư c do H i ng Nhà nư c quy t nh, theo ngh c a H i ng b trư ng. i u5 H i ng b trư ng quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh này. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản