Pháp lệnh số 8-L/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
69
lượt xem
5
download

Pháp lệnh số 8-L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 8-L/CTN về bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 8-L/CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 8-L/CTN Hà N i, ngày 15 tháng 2 năm 1993 L NH S 8-L/CTN NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 1993 CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i, NAY CÔNG B : Pháp l nh B o v và ki m d ch th c phNm ã ư c U ban thư ng v Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (khoá IX) thông qua ngày 4 tháng 2 năm 1993. PHÁP L NH B O V VÀ KI M DNCH TH C V T tăng cư ng hi u l c qu n lý Nhà nư c, nâng cao hi u qu công tác phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t, góp ph n phát tri n s n xu t, b o v s c kho nhân dân và môi trư ng sinh thái; Căn c vào i u 91 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Pháp l nh này quy nh v công tác b o v và ki m d ch th c v t. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1 Công tác b o v và ki m d ch th c v t quy nh trong Pháp l nh này g m các bi n pháp phòng và tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t, ki m d ch th c v t và qu n lý thu c b o v th c v t. i u2 Trong Pháp l nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 1- Tài nguyên th c v t bao g m th c v t có ích và s n phN m th c v t có ích. 2- Sinh v t gây h i bao g m sâu b nh, c , cây, chu t, chim và các nguyên nhân sinh h c khác làm h i tài nguyên th c v t. 3- i tư ng ki m d ch th c v t là lo i sinh v t gây h i tài nguyên th c v t ph i ư c tr di t, không lây lan. 4- V t th thu c di n ki m d ch th c v t là th c v t, s n phN m th c v t, phương ti n s n xu t, b o qu n, v n chuy n ho c nh ng hi n v t khác có kh năng mang i tư ng ki m d ch th c v t. 5- Ch tài nguyên th c v t là t ch c, cá nhân có quy n s h u, quy n s d ng ho c tr c ti p qu n lý tài nguyên th c v t ó. 6- Ch v t th thu c di n ki m d ch th c v t là t ch c, cá nhân có quy n s h u, quy n s d ng ho c tr c ti p qu n lý v t th thu c di n ki m d ch th c v t ó. 7- Thu c b o v th c v t là ch phN m có ngu n g c t hoá ch t, th c v t, ng v t, vi sinh v t dùng phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t. 8- Gi ng cây bao g m h t, c , cây, b ph n c a cây ho c các sinh ch t khác dùng làm gi ng. i u3 Nhà nư c th ng nh t qu n lý công tác b o v và ki m d ch th c v t; k t h p gi a khoa h c hi n i v i kinh nghi m c truy n, b o m l i ích chung c a toàn b xã h i. Nhà nư c b o m th c hi n các i u ư c qu c t v b o v và ki m d ch th c v t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u4 Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài u tư dư i nhi u hình th c trong vi c phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; s n xu t kinh doanh thu c b o v th c v t Vi t Nam. i u5 Cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân u ph i tuân theo pháp lu t v b o v và ki m d ch th c v t. T ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng s n xu t kinh doanh, s d ng tài nguyên th c v t ho c có ho t ng khác liên quan n công tác b o v và ki m d ch th c v t trên lãnh th Vi t Nam thì ph i tuân theo pháp lu t v b o v và ki m d ch th c v t c a Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác.
 3. i u6 H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p, các cơ quan Nhà nư c khác, M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v và ki m d ch th c v t. i u7 Nghiêm c m m i hành vi gây h i tài nguyên th c v t, s c kho nhân dân và môi trư ng sinh thái. Chương 2: PHÒNG, TR SINH V T GÂY H I TÀI NGUYÊN TH C V T i u8 Công tác phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t bao g m: 1- i u tra, phát hi n, d tính, d báo, và thông báo th i gian phát sinh, m c gây h i c a sinh v t gây h i; 2- Quy t nh và hư ng d n bi n pháp phòng ng a, tr di t sinh v t gây h i; 3- Hư ng d n vi c áp d ng ti n b khoa h c và công ngh vào vi c phòng ng a, tr di t sinh v t gây h i. i u9 Vi c phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t ph i ư c th c hi n thư ng xuyên, theo t ng mùa v , hàng năm ho c nhi u năm trong s n xu t, phát tri n và khai thác tài nguyên th c v t. i u 10 Ch tài nguyên th c v t có quy n và nghĩa v sau ây: 1- Yêu c u cơ quan b o v và ki m d ch th c v t thông báo v tình hình sinh v t gây h i trong vùng và bi n pháp phòng, tr ; 2- L a ch n và áp d ng các bi n pháp phòng, tr phù h p v i l i ích và kh năng c a mình, tr trư ng h p cơ quan b o v và ki m d ch th c v t có thN m quy n quy t nh bi n pháp khác b o v tài nguyên th c v t c a c vùng; 3- Xây d ng và th c hi n k ho ch phòng, tr sinh v t gây h i; phát hi n và thông báo v i cơ quan b o v và ki m d ch th c v t v tình hình sinh v t gây h i tài nguyên th c v t c a mình;
 4. 4- áp d ng k p th i các bi n pháp phòng, tr ngăn ng a sinh v t gây h i tài nguyên th c v t c a mình và không lây lan phá h i tài nguyên th c v t c a ngư i khác. i u 11 Khi có d u hi u sinh v t gây h i có kh năng phát tri n thành d ch thì cơ quan b o v và ki m d ch th c v t các c p ph i nhanh chóng ti n hành xác nh và hư ng d n ch tài nguyên th c v t th c hi n bi n pháp phòng, tr k p th i. 1- Khi sinh v t gây h i phát tri n v i t c nhanh, m t cao, trên ph m vi r ng, có nguy cơ gây thi t h i nghiêm tr ng tài nguyên th c v t, thì cơ quan b o v và ki m d ch th c v t c p t nh báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh công b d ch trong ph m v a phương mình và báo cáo Chính ph . Trư ng h p vùng d ch thu c ph m vi t hai t nh tr lên thì B Trư ng B nông nghi p và công nghi p th c phN m quy t nh công b d ch. Khi có quy t nh công b d ch, Ch t ch U ban nhân dân các c p nơi có d ch ph i ch o các ngành, các c p ph i h p v i các t ch c xã h i; huy ng nhân dân trong vùng có d ch th c hi n ngay các bi n pháp h u hi u d p t t d ch và ngăn ng a d ch lây lan sang vùng khác. Căn c vào tính ch t nguy hi m, m c lây lan c a d ch, Ch t ch U ban nhân dân nơi có d ch báo cáo c p trên tr c ti p áp d ng các bi n pháp c n thi t nh m d p t t d ch. 2- Ch tài nguyên th c v t, t ch c, cá nhân có liên quan nơi có d ch ph i th c hi n các bi n pháp d p t t d ch, kh c ph c h u qu và phòng tránh d ch tái di n. 3- Khi h t d ch, cơ quan nào quy t nh công b d ch thì cơ quan ó bãi b quy t nh công b d ch. i u ki n, th th c quy t nh công b d ch và bãi b quy t nh công b d ch do Chính ph quy nh. i u 12 Nghiêm c m t ch c, cá nhân áp d ng nh ng bi n pháp b o v th c v t gây nguy hi m cho ngư i, cho sinh v t có ích và hu ho i môi trư ng sinh thái; sinh v t gây h i lây lan thành d ch, hu di t tài nguyên th c v t trong khi còn có kh năng áp d ng các bi n pháp ngăn ch n; ưa nh ng s n phN m th c v t có dư lư ng thu c b o v th c v t vư t quá gi i h n cho phép vào lưu thông, s d ng. Chương 3: KI M DNCH TH C V T i u 13 Ki m d ch th c v t bao g m các bi n pháp ki m tra v t th thu c di n ki m d ch th c v t, phát hi n và k t lu n nhanh chóng, chính xác tình hình nhi m i tư ng ki m d ch th c v t c a các v t th ó; quy t nh bi n pháp x lý thích h p i v i v t th nhi m i tư ng ki m d ch th c v t; giám sát, xác nh n vi c th c hi n bi n pháp x
 5. lý; ph bi n, hư ng d n th l và bi n pháp ki m d ch th c v t; phương pháp phát hi n, nh n bi t i tư ng ki m d ch th c v t, nh m tránh cho tài nguyên th c v t c a Vi t Nam kh i b nhi m, lây lan c a nh ng lo i sinh v t gây h i trư c ây chưa có ho c m i xu t hi n trên di n h p và ngăn ch n nh ng lo i sinh v t gây h i t Vi t Nam l t ra nư c ngoài. i u 14 Trong t ng th i kỳ, B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m xác nh và công b danh m c i tư ng ki m d ch th c v t c n ph i ngăn ch n không xâm nh p vào Vi t Nam ho c lây lan gi a các vùng trong nư c. Nh ng lo i sinh v t gây h i không ư c l t ra nư c ngoài ư c xác nh trong các văn b n tho thu n, cam k t gi a Vi t Nam v i các nư c, các t ch c qu c t ho c theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 15 Ch v t th thu c di n ki m d ch th c v t ph i theo dõi tình hình sinh v t gây h i v t th c a mình. Khi phát hi n ho c nghi ng có i tư ng ki m d ch th c v t thu c danh m c ã công b ho c sinh v t gây h i l , thì ch v t th ph i báo ngay cho cơ quan b o v và ki m d ch th c v t nơi g n nh t. i u 16 Khi phát hi n i tư ng ki m d ch th c v t thu c danh m c ã công b , thì cơ quan b o v và ki m d ch th c v t ph i quy t nh các bi n pháp bao vây, tiêu di t i tư ng ó và yêu c u ch v t th ph i th c hi n ngay bi n pháp này. Trư ng h p i tư ng ki m d ch th c v t lây lan thành d ch, thì cơ quan b o v và ki m d ch th c v t ph i báo ngay v i cơ quan có thN m quy n quy t nh công b d ch. ThN m quy n, i u ki n, th th c quy t nh công b d ch, d p t t d ch và bãi b quy t nh công b d ch ư c áp d ng theo quy nh t i i u 11 c a Pháp l nh này. i u 17 T ch c, cá nhân khi nh p khN u, xu t khN u v t th thu c di n ki m d ch th c v t ph i khai báo v i cơ quan b o v và ki m d ch th c v t có thN m quy n c a Vi t Nam t i c a khN u biên gi i ư ng b , ư ng xe l a, ư ng sông, ư ng bi n, ư ng hàng không, bưu i n và ph i ư c cơ quan này ki m tra, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t. Ch ki m d ch i v i vi c nh p khN u, xu t khN u v t th là gi ng cây, vi c khai báo, vi c t m mi n ki m d ch th c v t trong m t s trư ng h p do B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m quy nh. i u 18
 6. T ch c, cá nhân có v t th thu c di n ki m d ch th c v t khi xu t khN u ph i khai báo trư c v i cơ quan b o v và ki m d ch th c v t có thN m quy n. Cơ quan b o v và ki m d ch th c v t nh n ư c gi y khai báo, tuỳ tính ch t, s lư ng, lo i hàng hoá, mà quy t nh và thông báo cho ch hàng bi t a i m, th i gian ti n hành ki m d ch. Cơ quan b o v và ki m d ch th c v t ch c p gi y ch ng nh n ki m d ch i v i v t th thu c di n ki m d ch có tiêu chuN n theo quy nh c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m. Trong trư ng h p phát hi n v t th thu c di n ki m d ch th c v t không t tiêu chuN n, thì cơ quan b o v và ki m d ch th c v t không ư c c p gi y ch ng nh n ki m d ch, ng th i yêu c u ch hàng th c hi n bi n pháp x lý. i u 19 T ch c, cá nhân có v t th thu c di n ki m d ch th c v t khi nh p khN u ph i khai báo v i cơ quan b o v và ki m d ch th c v t có thN m quy n. Cơ quan b o v và ki m d ch th c v t nh n ư c gi y khai báo, tuỳ theo tính ch t, s lư ng, lo i hàng hoá, mà quy t nh và thông báo cho ch hàng bi t a i m, th i gian ti n hành ki m d ch. Vi c ki m d ch ph i ư c ti n hành ngay sau khi v t th thu c di n ki m d ch th c v t ư c ưa n a i m theo quy nh c a cơ quan b o v và ki m d ch th c v t. Cơ quan b o v và ki m d ch th c v t ch c p gi y ch ng nh n ki m d ch i v i v t th thu c di n ki m d ch có tiêu chuN n theo quy nh c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m. Trong trư ng h p v t th thu c di n ki m d ch th c v t không tiêu chuN n, thì không ư c phép nh p khN u và tuỳ theo m c mà tr l i ch hàng ho c b x lý theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v b o v và ki m d ch th c v t. i u 20 V t th thu c di n ki m d ch th c v t khi quá c nh lãnh th Vi t Nam ph i ư c s ng ý c a cơ quan b o v và ki m d ch th c v t có thN m quy n và ph i ư c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n sinh v t gây h i nguy hi m t v t th ó lây lan vào Vi t Nam. Trong trư ng h p x y ra lây lan, thì ch v t th ph i báo ngay cho cơ quan b o v và ki m d ch th c v t c a Vi t Nam nơi g n nh t và ph i th c hi n các bi n pháp b o v và ki m d ch th c v t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 21 Trư ng h p v t th thu c di n ki m d ch th c v t t nư c ngoài mà b rơi vãi, v t b , l t vào Vi t Nam, thì ch v t th ho c ngư i phát hi n ph i báo ngay cho cơ quan b o v và ki m d ch th c v t c a Vi t Nam nơi g n nh t x lý. i u 22 Khi làm nhi m v ki m d ch, viên ch c ph i mang s c ph c, phù hi u, c p hi u và th ki m d ch viên theo quy nh c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m. i u 23
 7. Ch v t th thu c di n ki m d ch th c v t ph i tr l phí ki m d ch th c v t và ch u phí t n theo quy nh c a Chính ph . i u 24 Nghiêm c m vi c ưa vào Vi t Nam ho c làm lây lan gi a các vùng trong nư c i tư ng ki m d ch th c v t thu c danh m c ã công b ho c sinh v t gây h i nguy hi m khác. Chương 4: THU C B O V TH C V T i u 25 Nhà nư c th ng nh t qu n lý vi c s n xu t, xu t khN u, nh p khN u, b o qu n, d tr , lưu thông và s d ng thu c b o v th c v t theo quy nh c a pháp lu t. Nhà nư c khuy n khích vi c nghiên c u, s n xu t, ch bi n, s d ng thu c b o v th c v t có ngu n g c t th c v t, ng v t, vi sinh v t và các bi n pháp phòng, tr t ng h p sinh v t gây h i. i u 26 Trong t ng th i kỳ, B Trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m xác nh và công b danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, h n ch s d ng, c m s d ng; quy nh vi c kh o nghi m thu c b o v th c v t ngoài danh m c. i u 27 T ch c, cá nhân có i u ki n v b o v và ki m d ch th c v t và các i u ki n khác theo quy nh c a pháp lu t, ư c cơ quan Nhà nư c có thN m quy n c p gi y phép thì ư c s n xu t, xu t khN u, nh p khN u, lưu thông thu c b o v th c v t. i u 28 Vi c s n xu t, d tr , b o qu n, lưu thông thu c b o v th c v t ph i b o m an toàn cho ngư i và môi trư ng sinh thái. Vi c s d ng thu c b o v th c v t ph i úng i tư ng, ch ng lo i, li u lư ng, n ng quy nh, úng th i gian, th i h n s d ng và ph m vi cho phép. Vi c tiêu hu ho t ch t và thu c b o v th c v t có c cao, có th gây nguy hi m cho ngư i, sinh v t có ích khác và gây ô nhi m môi trư ng sinh thái ph i ư c cơ quan b o v và ki m d ch th c v t tham gia, giám sát và xác nh n. Trư ng h p ho t ch t ho c thu c b o v th c v t rơi vãi, rò r , thì ngư i gây ra ph i k p th i áp d ng các bi n pháp x lý. N u gây ra h u qu nghiêm tr ng, thì ngư i ó còn ph i báo ngay cho cơ quan b o v và ki m d ch th c v t ho c các cơ quan h u quan bi t x lý và ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t.
 8. i u 29 trung ương, l p qu d tr Nhà nư c v thu c b o v th c v t; c p t nh, l p qu d tr a phương v thu c b o v th c v t; Vi c l p, ch qu n lý, s d ng qu d tr thu c b o v th c v t do Chính ph quy nh. i u 30 Nghiêm c m vi c lưu thông và s d ng thu c b o v th c v t ngoài danh m c ư c phép s d ng; s n xu t và buôn bán thu c gi ; lưu thông thu c h t h n s d ng, thu c không rõ ngu n g c, thu c không có nhãn hi u ho c quy cách, phN m ch t không úng v i nhãn hi u ã ăng ký và gi y phép ã c p. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC B O V VÀ KI M DNCH TH C V T i u 31 N i dung qu n lý Nhà nư c v công tác b o v và ki m d ch th c v t bao g m: 1- Xây d ng và ch o th c hi n quy ho ch, k ho ch v b o v th c v t, ki m d ch th c v t, thu c b o v th c v t trong ph m vi c nư c và t ng a phương; 2- Quy nh và t ch c th c hi n các ch , th l v công tác b o v th c v t, ki m d ch th c v t, thu c b o v th c v t; 3- Theo dõi, phát hi n, xác minh sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; ch o vi c ngăn ch n, d p t t d ch gây h i tài nguyên th c v t; 4- Ki m d ch th c v t; 5- Ki m nh, ki m nghi m thu c b o v th c v t; 6- C p, thu h i gi y ch ng nh n hành ngh v b o v th c v t, thu c b o v th c v t và kh trùng v t th thu c di n ki m d ch th c v t; gi y phép, gi y ch ng nh n v ki m d ch th c v t; 7- Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành ch , th l v b o v th c v t, ki m d ch th c v t, thu c b o v th c v t và x lý các vi ph m ch , th l ó; 8- Gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trong lĩnh v c b o v th c v t, ki m d ch th c v t, thu c b o v th c v t; 9- Tuyên truy n, ph bi n ki n th c, v n ng nhân dân hi u và làm công tác b o v th c v t, ki m d ch th c v t, thu c b o v th c v t; t ch c nghiên c u khoa h c, ào
 9. t o, b i dư ng nghi p v cho ngư i làm công tác b o v th c v t, ki m d ch th c v t, thu c b o v th c v t; 10- H p tác qu c t trong lĩnh v c b o v th c v t, ki m d ch th c v t, thu c b o v th c v t. i u 32 Chính ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c v công tác b o v và ki m d ch th c v t trong ph m vi c nư c. U ban nhân dân các c p th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác b o v và ki m d ch th c v t trong ph m vi a phương mình theo quy ho ch, k ho ch, ch , th l c a Nhà nư c. B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m ph i h p v i các cơ quan h u quan giúp Chính ph qu n lý Nhà nư c v công tác b o v và ki m d ch th c v t. H th ng t ch c, ch c năng, nhi m v và quy n h n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v công tác b o v và ki m d ch th c v t c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m do Chính ph quy nh. i u 33 Cơ quan qu n lý Nhà nư c v công tác b o v và ki m d ch th c v t th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh v c phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t, ki m d ch th c v t, thu c b o v th c v t. T ch c, nhi m v , quy n h n và ho t ng c a thanh tra chuyên ngành v công tác b o v và ki m d ch th c v t do Chính ph quy nh. i u 34 T ch c, cá nhân có quy n khi u n i v i cơ quan thanh tra chuyên ngành v công tác b o v và ki m d ch th c v t ho c cơ quan qu n lý Nhà nư c v công tác b o v và ki m d ch th c v t c p trên tr c ti p v k t lu n và bi n pháp x lý khi thanh tra t i cơ s mình. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v công tác b o v và ki m d ch th c v t nh ng vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t. Cơ quan nh n ư c khi u n i, t cáo có trách nhi m xem xét, gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 35
 10. T ch c, cá nhân có thành tích b o v tài nguyên th c v t, ch ng sinh v t gây h i ho c có công phát hi n, ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v và ki m d ch th c v t thì ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. i u 36 Ngư i nào có hành vi làm lây lan d ch b nh gây h i tài nguyên th c v t; ưa vào Vi t Nam ho c làm lây lan i tư ng ki m d ch th c v t; áp d ng nh ng bi n pháp b o v th c v t gây nguy hi m cho ngư i, sinh v t có ích, hu ho i môi trư ng sinh thái; s n xu t và buôn bán thu c gi ; lưu thông, s d ng thu c b o v th c v t ngoài danh m c ư c phép s d ng; lưu thông thu c kém phN m ch t, thu c h t h n s d ng, thu c không rõ ngu n g c; gi m o gi y phép, gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t, gi y ch ng nh n hành ngh v b o v và ki m d ch th c v t và thu c b o v th c v t ho c vi ph m các quy nh khác c a pháp lu t v b o v và ki m d ch th c v t thì tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 37 Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n ho c l m d ng quy n h n trong vi c c p, thu h i gi y phép, gi y ch ng nh n v ki m d ch th c v t, gi y ch ng nh n hành ngh v b o v và ki m d ch th c v t và thu c b o v th c v t trái quy nh c a pháp lu t; thi u tinh th n trách nhi m ho c l i d ng ch c v , quy n h n trong vi c thi hành pháp lu t v b o v và ki m d ch th c v t; bao che cho ngư i vi ph m ho c vi ph m nh ng quy nh khác c a pháp lu t v b o v và ki m d ch th c v t thì tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 38 Ngư i nào có hành vi vi ph m pháp lu t v b o v và ki m d ch th c v t mà gây thi t h i cho Nhà nư c, t ch c, cá nhân thì ngoài vi c b x lý theo quy nh t i i u 36 và i u 37 c a Pháp l nh này còn ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N CU I CÙNG i u 39 Nh ng quy nh trư c ây trái v i Pháp l nh này u bãi b . Pháp l nh này có hi u l c thi hành k t ngày công b . Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh này. Lê c Anh
 11. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản