intTypePromotion=4

Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
466
lượt xem
52
download

Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ph¸p  Ö nh  l c ñ a u û   a n  thê n g  v ô   u è c  h éi  è   b Q  S 31/2000/PL­U B T V Q H 1 0   n g µ y  28 th¸ng 12 n¨ m  2000  Ò  th vi Ö n v § Ó   ©y  ùng, b¶o  ån,khai th¸c vµ  ö  ông  èn  µiliÖu  ña    Ön; x d   t      sd v t  c th vi   ®¸p øng  nhu  Çu  äc  Ëp,nghiªn cøu, th«ng      Ý cña  ©n  ©n  µ  c ht      tin,gi¶itr   nh d v t¨ngcêng  Öu  ùcqu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön;   hi l   l  n   thvi C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  n  hßa    éi chñ  x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   n¨m   1992; C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt  ña  èc  éikhãa  kú  äp  quy c Qu h  X,  h thø  vÒ   ¬ng  4  Ch tr×nh x©y  ùng  Ët,   d lu   ph¸p lÖnh  Öm  ú  èc  éikhãa    nhi k Qu h   X; Ph¸p  Önh  µy  l n quy  nh  Ò     Ön. ®Þ v thvi C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g   §i Ò u 1 Th  Ön  ã  vi c chøc  n¨ng,nhiÖm   ô  ÷g×n      v gi   dis¶n    Þch  ña  ©n  éc;thu th t cd t   thËp,tµng  ÷,tæ    tr   chøc  Öc  vi khaith¸cvµ  ö  ông      sd chung  èn  µiliÖu trong x∙ v t       héi nh»m     truyÒn  tr  b¸  ithøc,cung  Êp    c th«ng    ôc  ô  tinph v nhu  Çu  äc  Ëp, c ht  nghiªncøu, c«ng    µ    Ý cña  äi  Çng  ípnh©n  ©n;  ãp  Çn  ©ng      t¸cv gi¶itr   mt l  d g ph n cao  ©n  Ý,®µo  ¹onh©n  ùc,båidìng  ©n  µi    iÓn khoa  äc,c«ng  d tr   t  l   nh t, ph¸ttr   h  nghÖ,  kinh tÕ, v¨n  ãa, phôc  ô     h  v c«ng  éc  cu c«ng  nghiÖp  ãa, hiÖn  i hãa  h  ®¹   ®Êt  íc. n §i Ò u 2 Trong  Ph¸p  Önh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    l n      d  ®© ®   nh sau: 1. Di    s¶n    Þch  µ toµn  é  th t l  b s¸ch,b¸o,v¨n b¶n  Ðp         ch tay,b¶n  ,  ®å tranh,   ¶nh  µ    ¹ tµiliÖu kh¸c®∙  µ  ang  îcl hµnh. v c¸clo i        v® ®  u  2.  µi liÖu µ m ét  ¹ng  Ët  Êt  ∙    Ën  ÷ng  T   l   d v ch ® ghi nh nh th«ng      ¹ng  tinë d thµnh    m   v¨n,© thanh,h×nh    ¶nh nh»m   ôc  ch  m ®Ý b¶o qu¶n  µ  ö  ông. vsd 3. Vèn  µiliÖu th viÖn  µnh÷ng  µiliÖu ® îcsu  Çm,  Ëp  îp theo  Òu    t     l  t      t t h  nhi chñ  ,  éidung  Êt ®Þnh, ® îcxö  ýtheo quy  ¾c,quy  ×nh khoa  äc  ña  ®Ò n   nh       l    t  tr   hc nghiÖp  ô    Ön    chøc  ôc  ô  êi ®äc  t hiÖu  v th vi ®Ó tæ  ph v ng   ®¹   qu¶  cao  µ  îc v®  b¶o qu¶n. §i Ò u 3 Ph¸p  Önh  µy  iÒu  l n® chØnh: 1.    Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña   viÖn; quyÒn  µ  v ho   c th   v tr¸ch nhiÖm   ña  ¬    cc quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi, x∙h  
  2. 2 tæ chøc    éi­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp,tæ    chøc  kinh tÕ, ®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp,®¬n  Þ    v vò  trangnh©n  ©n    d (sau ®©y  äilµtæ    g     chøc)trongho¹t®éng    Ön;      thvi 2. Quy Òn   µ    v tr¸chnhiÖm   ña  chøc, c¸ nh©n    c tæ     trong níc sö  ông  èn    d v tµiliÖu thviÖn  µ       v tham      ¹t®éng  thviÖn  chøc; giac¸cho   do    tæ  3. Quy Òn   µ    v tr¸ch nhiÖm   ña  êi ViÖt Nam   nh   ë  íc ngoµi,tæ    c ng     ®Þ c n    chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi sinh  èng, lµm  Öc  ¹  Öt Nam   ö  ông  èn  µi    n    s   vi t i Vi   sd v t  liÖu thviÖn  µ     v tham      ¹t®éng  thviÖn  chøc. giac¸cho   do    tæ  §i Ò u 4 Nhµ   íc®Ç u    ©n  n  tng s¸ch ®Ó     iÓnth viÖn,vèn  µiliÖu th viÖn;m ë     ph¸ttr       t       réng  ù  ªnth«ng  ÷a c¸c th viÖn  s li   gi       trong nícvµ  îp t¸c,     h       æi  µiliÖu víi   trao® t      th viÖn  íc ngoµi;khuyÕn  Ých  chøc, c¸ nh©n  n    kh tæ     trong  íc,ngêi ViÖt Nam   n      ®Þnh      íc ngoµi,tæ  cën     chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi tham       n    gia ph¸ttr Ón c¸c lo¹   i     i h×nh    Ön; thùc  Ön    éi hãa  ¹t®éng    Ön; ®µo  ¹o,båi dìng  µ  th vi   hi x∙ h   ho   th vi   t   v x©y  ùng  i  ò  ÷ng  êi lµm  d ®é ng nh ng   c«ng     viÖn  ¸p  t¸cth ® øng  nhu  Çu    c ph¸t tr Ónc¸clo¹ h×nh    Ön. i    i   thvi §i Ò u 5 Nghiªm  Ê m     µnh    c c¸ch visau  y: ®© 1.Tµng  ÷tr¸phÐp  µi Öu cã  éidung:   tr    i t    n   li   a) Chèng  ¹Nhµ   ícCéng    l  i n  hßa    éichñ  Üa  ÖtNam;    ¹ikhèi x∙h   ngh Vi   ph¸ ho     ®¹i®oµn  Õt  µn  ©n;   k to d b) Tuyªn    truyÒn  ¹o  ùc,chiÕn  bl  tranh x© m  îc,g©y  Ën  ïgi÷a c¸c d©n     l  h th      técvµ  ©n  ©n    íc;truyÒn    ëng,v¨n hãa  È m     nh d c¸cn   b¸ tt    ph ph¶n  ng, lèi èng  ®é     s d© m     i  ôy,c¸c hµnh    éi¸c,tÖ  ¹n    éi,mª  Ýn  Þ   oan;  «, ®å tr     vit     n x∙ h   t d ® ph¸  ¹i ho   thuÇn  phong  ü   ôccña  ©n  éc; m t  d t c)Xuyªn  ¹clÞch sö,phñ  Ën  µnh  ùu c¸ch m¹ng,xóc  ¹m  Ü  ©n,    t     nh th t      ph v nh anh  ïng  ©n  éc;vu  èng,xóc  ¹m  tÝn  ña  chøc,danh  ù  µ  ©n   h d t   kh   ph uy  c tæ    d v nh phÈ m   ña  c c«ng  ©n; d 2.TiÕtlébÝ  Ët  µ  íc,bÝ  Ët  i tcña        m nh n   m ®ê    c«ng  ©n; d 3.§¸nh    ñy  ¹itµiliÖu cña    Ön;   tr¸o,h ho       thvi 4. Lîidông  ¹t®éng     ho   nghiÖp  ô    Ön    v th vi ®Ó truyÒn  tr¸ phÐp  ÷ng  b¸    i nh néidung    quy  nh  ¹ §iÒu  µy. ®Þ t i n C h ¬ n g  II q u y Ò n  v µ  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a t æ  c h ø c,  c¸ n h © n  trong h o ¹t ® é n g  th vi Ö n   §i Ò u 6 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n     trong níc,ngêi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi,tæ         ®Þ cën     chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi sinh sèng  µ  µm  Öc  ¹  Öt Nam   îc quyÒn  ö     n      v l vi t i Vi   ®  s dông  èn  µi Öu thviÖn  ïhîp víi v t    li ph       quy  Õ   ña    Ön. ch c thvi
  3. 3 2.§èivíi   Ön  ¹t®éng        vi ho   th b»ng  ©n  ng s¸ch nhµ  ícth× ngêisö  ông  µi   n     d t  liÖu    Ön  th vi kh«ng ph¶i tr¶tiÒn     cho    ¹t®éng  c¸c ho   sau theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ: ph a) Sö  ông  µi Öu thviÖn  ¹ chç   d t     li t  i hoÆc   învÒ   µ; m   nh b) TiÕp  Ën    nh th«ng    Ò   µiliÖu th viÖn  tinv t      th«ng qua  Ö   èng  ôc  ôc h th m l  vµ    ×nh  c¸ch thøc th«ng        tin, cøu  tra kh¸c; c) TiÕp  Ën  ù  óp  , t vÊn  Ò   Öc  ×m  µ  än  ùa nguån    nh s gi ®ì    v vi t v ch l   th«ng  tin; d)  ôc  ô  µiliÖu t¹  µ  Ph v t    i nh th«ng qua  ×nh  h thøc    Ön u  ng  th vi l ®é hoÆc   göiqua  u  iÖn    ã    b® khic yªu  Çu  i  íingêi cao  c ®è v     tuæi,ngêi tµn  Ëtkh«ng  ã      t  c ®iÒu  Ön  n     Ön. ki ®Õ thvi 3.  êi d©n   éc  Óu  è  îc t¹o ®iÒu  Ön  ö  ông  µiliÖu   viÖn  Ng   t thi s ®     ki s d t  th b»ng  ng«n  ÷  ña  ©n  écm × nh. ng c d t  4. Ng êikhiÕm  Þ  îct¹o®iÒu  Ön  ö  ông  µiliÖu th viÖn      th ®     ki s d t     b»ng  ÷  ch næi  hoÆc     Ëtmang    Æc   Öt. c¸cv   tin® bi 5.TrÎem   îct¹o®iÒu  Ön  ö  ông  µi Öu thviÖn  ïhîp víi      ®   ki s d t     li ph       tuæi. løa 6. Ng êi ®ang  Êp  µnh  ×nh  ¹ttï  êi bÞ   ¹m      ch h h ph   ,ng   t giam  îc t¹o ®iÒu  ®   kiÖn  ö  ông  µiliÖu cña    Ön  ¹ tr¹giam, nhµ  ¹m  sd t    thvi t     ii   t giam. §i Ò u 7 1.Tæ     chøc  ña  ÖtNam   ã  Òn  µnh  Ëp th viÖn  c Vi   c quy th l    theo quy  nh  ¹   ®Þ ti   Ph¸p  Önh  µy. l n 2. Tæ     chøc, c¸ nh©n     trong níc,ngêi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi,tæ         ®Þ cën     chøc,c¸ nh©n  ícngoµisinh sèng  µ  µm  Öc  ¹  Öt Nam   ã  Òn     n      v l vi t i Vi   c quy tham   giavµo    ¹t®éng  thviÖn  chøc.   c¸cho   do    tæ  §i Ò u 8 Ng êisö  ông  èn  µi Öu thviÖn  ã   d v t     li c tr¸chnhiÖ m:   1.ChÊp  µnh  éiquy    Ön;   h n  thvi 2.B¶o    qu¶n  èn  µiliÖu vµ  µi v t    t  s¶n  ña    Ön; c thvi 3.Tham     ©y  ùng,ph¸ttr ÓnthviÖn;   giax d    i    4. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   ÷ng  µnh      ¹m    tr   lu   nh h viviph trong viÖc    sö  ông  èn  µiliÖu thviÖn. d v t     C h ¬ n g  III t æ  c h ø c v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a th vi Ö n   §i Ò u 9 Th  Ön  îcthµnh  Ëp khicã  ÷ng  iÒu  Ön  vi ®   l     nh ® ki sau: 1.Vèn  µiliÖu thviÖn;   t    
  4. 4 2.Trô  ë,trang thiÕtbÞ    s      chuyªn dïng;   3.Ng êicã      chuyªn m«n,    nghiÖp  ô    Ön; v thvi 4.Kinh  Ý  ¶m     ph ® b¶o  cho    Ön  ¹t®éng    nh  µ    iÓn. thvi ho   æn ®Þ v ph¸ttr Bé  V¨n  ãa  Th«ng    íng  Én  ô  Ó   Öc  ùc  Ön  ÷ng    h ­  tin h d c th vi th hi nh quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy  i víi õng lo¹ h×nh    Ön. t i n ®è     t  i   thvi §i Ò u 10 1. Tæ     chøc  ña  Öt Nam   ã    iÒu  Ön  c Vi   c c¸c ® ki quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 9  Ph¸p  Önh  µy  × ® îcthµnh  Ëp thviÖn. l n th     l    2. ChË m   Êt lµ 30  µy, kÓ   õ ngµy  µnh  Ëp,tæ    nh     ng   t   th l   chøc  µnh  Ëp  th l th viÖn  ph¶i®¨ng  ý  ¹t®éng  íi ¬    k ho   v   quan  µ  íccã  Èm  Òn  c nh n   th quy quy  nh  ¹ ®Þ t  i §iÒu  cña  11  Ph¸p  Önh  µy. l n 3.Tæ     chøc  µnh  Ëp thviÖn  th l    ban  µnh  h quy  Õ   ¹t®éng    Ön. ch ho   thvi Bé  V¨n  ãa    h ­ Th«ng    tinquy  nh  ô  Ó  ñ tôc ®¨ng  ý  ¹t®éng  µ  ®Þ c th th     k ho   v híng dÉn    ban  µnh  h quy  Õ     Ön. ch thvi §i Ò u 11 1. Th  Ön  èc    Öt Nam   µ    Ön  ña  chøc  Êp    vi Qu gia Vi   v th vi c tæ  c trung  ng  ¬ ®¨ng  ý  ¹t®éng  íi é  k ho   v   V¨n  ãa   B h ­Th«ng    tin. 2. Th  Ön  ña  chøc  Êp    vi c tæ  c tØnh  ¨ng  ý  ¹t®éng  íiSë   ® k ho   v   V¨n  ãa    h­ Th«ng  tin. 3. Th  Ön  ña  chøc  Êp  Ön, cÊp    ã  ôsë  ng    a   µn    vi c tæ  c huy   x∙c tr   ®ã trªn®Þ b ®¨ng  ý  ¹t®éng  íiPhßng  k ho   v  V¨n  ãa    h ­ Th«ng    Ön,  Ën, thÞ    µnh  tinhuy qu   x∙,th phè  éctØnh. thu     §i Ò u 12 1.    Tæ chøc  µnh  Ëp   viÖn  ã  th l th c quyÒn  quyÕt  nh   ®Þ chia,t¸ch,s¸p      nhËp,gi¶i Ó    Ön     th thvi hoÆc  thay ® æi  éidung  ¹t®éng  ∙  ¨ng  ý.   n  ho   ®® k 2. Khi chia,t¸ch,s¸p  Ëp    Ön,tæ         nh th vi   chøc  µnh  Ëp    Ön  th l th vi ph¶ilµm    l¹thñ tôc®¨ng  ý  ¹t®éng.     i k ho   3. Khi thay ® æi    äi,®Þa        tªn g   chØ, quy  Õ,  éi dung  ¹t®éng  ch n   ho   hoÆc   gi¶ithÓ    Ön,tæ    th vi   chøc  µnh  Ëp    Ön  th l th vi ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n    cho c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy §i Ò u 13 Th  Ön  ã    Ö m  ô  vi c c¸cnhi v sau  y: ®© 1. §¸p    øng yªu  Çu  µ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho  êi ®äc  c v t  ki thu l  i ng   trong viÖc    sö  ông  èn  µiliÖu thviÖn  µ  d v t     v tham      ¹t®éng  thviÖn  chøc; giac¸cho   do    tæ 
  5. 5 2. Thu  Ëp,bæ     th   sung  µ  ö  ýnghiÖp  ô  èn  µiliÖu;b¶o  v x l  v v t    qu¶n  èn  µi v t  liÖu vµ    thanh  äc ra  áikho    µiliÖu l¹chËu, h    l   kh   c¸c t        n¸ttheo quy  Õ   ña    ch c th viÖn; 3. Tæ     chøc th«ng    tin,tuyªntruyÒn,gií thiÖu  èn  µiliÖu th viÖn,tham       i v t       giax©y  ùng  µ  ×nh  µnh  ãiquen  c    d vh th th   ®ä s¸ch,b¸o trong nh©n  ©n;      d 4.Xö  ýth«ng      ¹n c¸cÊn  È m     l  tin,biªnso     ph th«ng    tinkhoa  äc; h 5.Thùc  Ön  ù  ªnth«ng  ÷a c¸cthviÖn    hi s li   gi       trong níc;hîp t¸c,   æi  µi      trao® t  liÖu víi   Ön  ícngoµitheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;     vi n   th     ®Þ c Ch ph 6.Nghiªncøu,øng  ông  µnh  ùu khoa  äc  µ        d th t  h v c«ng  Ö     Õn vµo  ngh tiªnti   c«ng      Ön,tõng bíchiÖn  ihãa    Ön; t¸cthvi      ®¹   thvi 7. Tæ     chøc  åi dìng  b  chuyªn m«n, nghiÖp  ô  v cho  êi lµm  ng   c«ng      t¸cth viÖn; 8.B¶o    qu¶n  ¬  ë  ËtchÊt,kü  Ëtvµ  µis¶n  csv    thu   t   kh¸ccña    Ön.   thvi §i Ò u 14 Th  Ön  ã    Òn  vi c c¸cquy sau  y: ®© 1. Trao  æi  µiliÖu vµ    ® t    tham    µo    ¹ng  gia v c¸c m th«ng        Ön  tin­ th vi trong  níc;trao ® æi  µiliÖu vµ     t    tham    µo    ¹ng  gia v c¸c m th«ng        Ön  íc ngoµi tin­ th vi n     theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph 2. Khíctõ yªu  Çu  ña  êi®äc  Õu  cÇu      íi       c c ng   n yªu  ®ã tr¸v   i quy  Õ   ña    ch c th viÖn; 3. Thu  Ý   õ m ét  è  Þch  ô    Ön    ph t   sd v th vi theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 23  Ph¸p  Önh  µy; l n  4. TiÕp  Ën  µitrîgióp ®ì  ña  chøc,c¸ nh©n    nh t     ,   c tæ     trong níc,tæ      chøc,c¸    nh©n  ícngoµi; n  5.Tham       éinghÒ     giac¸ch   nghiÖp  trong nícvµ  èc  Õ  Ò     Ön;     qu t v thvi 6. Lu  ÷nh÷ng  µiliÖu  ã  éi dung    tr   t  cn  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  5  Ph¸p  Önh  µy  l n theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph §i Ò u 15 1.Ng êilµm      c«ng      Ön  ã    Òn  t¸cthvi c c¸cquy sau  y: ®© a)  îc t¹o ®iÒu  Ön    äc  Ëp  ©ng  §   ki ®Ó h t n cao  ×nh    tr ®é v¨n  ãa, chuyªn h    m«n, nghiÖp  ô   viÖn; tham  v th   gia nghiªn cøu    khoa  äc, c¸c  h  sinh  ¹t vÒ   ho   chuyªn m«n,    chøc    éi­nghÒ     c¸ctæ  x∙h    nghiÖp  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b)  îc hëng    Õ   ,  Ýnh  §  c¸c ch ®é ch s¸ch  ®∙ivÒ   Ò   u    ngh nghiÖp  µ    Õ   v c¸c ch ®é   Ýnh  ch s¸ch kh¸ccña  µ   íc.     Nh n 2. Ng êi lµm      c«ng      Ön  ã  Üa  ô  ùc hiÖn    t¸cth vi c ngh v th   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     Ön, c¸c quy  nh  Ò   lu   th vi     ®Þ v chuyªn m«n, nghiÖp  ô    Ön  µ  v th vi v quy  Õ   ña    Ön. ch c thvi
  6. 6 §i Ò u 16 C¸c  ¹ h×nh    Ön  lo i   thvi bao  å m: g 1.Th  Ön    vi c«ng  éng: c a) Th  Ön  èc    ÖtNam;   vi Qu giaVi   b) Th  Ön  Uû     vi do  ban  ©n  ©n    Êp  µnh  Ëp. nh d c¸cc th l 2.Th  Ön    vi chuyªn ngµnh,®a  µnh:     ng a) Th  Ön  ña  Ön,trung t©m    vi c vi     nghiªncøu    khoa  äc; h b) Th  Ön  ña  µ  êng  µ  ¬  ë    ôc    vi c nh tr v c s gi¸od kh¸c; c)Th  Ön  ña  ¬    vi c c quan  µ  íc; nh n d) Th  Ön  ña  n  Þ  ò    vi c ®¬ v v trang nh©n  ©n;   d ®)    Ön  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  Th vi c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc  x∙héi, chøc    éi­nghÒ      tæ  x∙h    nghiÖp,tæ    chøc kinhtÕ,®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp. §i Ò u 17 1.Th  Ön  èc    ÖtNam   µthviÖn    vi Qu giaVi   l    trungt©m  ña  níc.   c c¶  2. Ngoµi nh÷ng  Ö m   ô  µ  Òn      nhi v v quy quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu    ®Þ ti §i 13  §i 14 cña Ph¸p  Önh  µy, Th viÖn  èc  l n  Qu gia  Öt Nam   Vi   cßn  ã  ÷ng  Ö m   ô, c nh nhi v  quyÒn  ¹n sau  y: h  ®© a) Khai th¸cc¸c nguån  µiliÖu trong níc vµ  íc ngoµi ®Ó   ¸p       t        n    ® øng    nhu cÇu  êi®äc; ng   b) Thu  Ën    Êt b¶n  È m  u  Óu    nh c¸c xu   ph l chi trong níctheo     quy  nh;  ©y  ®Þ x dùng,b¶o    qu¶n  ©u  µikho  µng  Êtb¶n  È m   ©n  éc;biªnso¹n,xuÊtb¶n  l d  t xu   ph d t        Th  ôc  èc    µ  m qu giav Tæng    ôc  ÖtNam; thm Vi   c)Tæ     chøc  ôc  ô    i t ng ngêi®äc  ph v c¸c®è  î     theo quy  Õ   ña    Ön;   ch c thvi d) Hîp      æi  µi Öu víi     Ön    t¸c,trao® t       thvi trongnícvµ  ícngoµi; li c¸c     n  ®) Nghiªn cøu    khoa  äc  µ  h v c«ng nghÖ  trong   Ünh  ùc  l v th«ng    th tin­  viÖn; e)Tæ     chøc  åidìngchuyªnm«n,  b      nghiÖp  ô  v cho  êilµm  ng   c«ng      Ön; t¸cthvi   híngdÉn    nghiÖp  ô    Ön  v thvi theo sù  ©n    ph c«ng  ña  é  hãa   c B V¨n  ­Th«ng  . tin §i Ò u 18 1. Th  Ön  Uû     vi do  ban  ©n  ©n    Êp  µnh  Ëp gi÷vaitrßtrung t©m   nh d c¸cc th l       phèihîp ho¹t®éng, trao® æi  µiliÖu,híng dÉn          t      nghiÖp  ô  íi     Ön  v v   th vi kh¸c c¸c   trªn®Þa  µn.   b  2. Ngoµi nh÷ng  Ö m   ô  µ  Òn      nhi v v quy quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu    ®Þ ti §i 13  §i 14 cña Ph¸p  Önh  µy, th viÖn  Uû   l n    do  ban  ©n  ©n    Êp  µnh  Ëp  nh d c¸c c th l cßn  ã  c nh÷ng  Ö m  ô,quyÒn  ¹n sau  y: nhi v  h  ®© a)  ©y  ùng  µ  X d v b¶o qu¶n  èn  µiliÖu cña  a   ¬ng  µ  Ò   a   ­ v t    ®Þ ph v v ®Þ ph ¬ng;
  7. 7 b) Tham     ©y  ùng    Ön,tñs¸ch c¬  ë;tæ    giax d th vi       s   chøc  Öc  ©n  vi lu chuyÓn  s¸ch,b¸o xuèng      Ön,tñs¸ch c¬  ë.    c¸cthvi      s §i Ò u 19 1.   viÖn  ña  Ön, trung  ©m   Th c vi   t nghiªn cøu    khoa  äc  îc thµnh  Ëp h ®  l  nh»m   ôc  ô  ph v nhu  Çu  ña    é, c«ng  c c c¸n b   chøc trong ph¹m    ña  Ön,trung   vic vi     t©m  µ  ã  Ó  ôc  ô  ÷ng  i t ng kh¸cphïhîp víi v c th ph v nh ®è  î          quy  Õ   ña    Ön. ch c thvi 2. Th  Ön  ña  µ  êng,c¬  ë    ôc    vi c nh tr   s gi¸od kh¸c ® îcthµnh  Ëp     l nh»m   ôc  ph vô nhu  Çu  ña    é,nhµ  c c c¸n b   gi¸o,ngêihäc      trong ph¹m    ña  µ  êng,c¬  ë    vic nh tr  s gi¸odôc    kh¸c vµ  ã  Ó  ôc  ô  ÷ng  i t ng kh¸c phï hîp víiquy  Õ   ña    c th ph v nh ®è  î          ch c thviÖn.   3. Th  Ön  ña  ¬    vi c c quan  µ  íc ® îc thµnh  Ëp  nh n     l nh»m   ôc  ô  ph v nhu  Çu  c cña    é,c«ng  c¸n b   chøc trong ph¹m    ¬    vic quan  µ  ã  Ó  ôc  ô  ÷ng  i t v c th ph v nh ®è  ­ îng kh¸cphïhîp víi          quy  Õ   ña    Ön. ch c thvi 4. Th  Ön  ña  n  Þ  ò    vi c ®¬ v v trang nh©n  ©n  îcthµnh  Ëp    d ®  l nh»m   ôc  ô  ph v nhu  Çu  ña    é,chiÕn  Ü  c c c¸n b   s trong ph¹m    n  Þ  µ  ã  Ó  ôc  ô  ÷ng    vi®¬ v v c th ph v nh ®èi t ng kh¸cphïhîp víi  î          quy  Õ   ña    Ön. ch c thvi 5. Th  Ön  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ    vi c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc  x∙héi,tæ      chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,tæ    chøc  kinh tÕ,®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  îc ®  thµnh  Ëp  ñ  Õu  l ch y nh»m   ôc  ô    µnh    ph v c¸c th viªntrong ph¹m    chøc,®¬n     vitæ    vÞ  µ  ã  Ó  ôc  ô  ÷ng  i t ng kh¸cphïhîp víi v c th ph v nh ®è  î          quy  Õ   ña    Ön. ch c thvi C h ¬ n g  IV § Ç u  t p h¸t  tri Ó n th vi Ö n §i Ò u 20 C¸c  ån  µichÝnh  ña    Ön  ngu t   c thvi bao  å m: g 1.Ng ©n    s¸ch nhµ  íccÊp    n  hoÆc   ç  î h tr ; 2.Vèn  ña  chøc;   c tæ  3.C¸c    kho¶n    õphÝ  Þch  ô    Ön; thu t   d v thvi 4.C¸c  ån  µi î ña  chøc,c¸nh©n    ngu t     tr c tæ     trongnícvµ  ícngoµi.     n  §i Ò u 21 Nhµ   ícthùc hiÖn    Ýnh  n    c¸cch s¸ch ®Ç u    i víi   Ön      t®è     vi nh sau: th 1.  Çu   ®Ó   ¶m   § t ® b¶o  cho c¸c   viÖn  ëng  ©n  th h ng s¸ch  µ  íc ho¹t nh n     ®éng, ph¸ttr Ón vµ  õng  íchiÖn  ihãa  ¬  ë  Ët chÊt ­ kü  Ët,®iÖn  ö    i   t b  ®¹   csv      thu   t  hãa,tù ®éng  ãa    Ön;®µo  ¹o,båidìng ®éi ngò  ÷ng  êilµm     h th vi   t      nh ng   c«ng    t¸c thviÖn;   2. §Çu   Ëp    tt trung cho  ét  è    Ön  ã  Þ  Ý ® Æc   Ötquan  äng;u    m s th vi c v tr   bi   tr   tiªn®Ç u    ©y  ùng    Ön  Ön    ïng cã  iÒu  Ön    tx d th vi huy ëv   ® ki kinh tÕ      éikhã    ­ x∙h   kh¨n,vïng cã  iÒu  Ön     ® ki kinhtÕ     éi® Æc   Ötkhã    ­x∙h   bi   kh¨n;
  8. 8 3. KhuyÕn  Ých  chøc,c¸ nh©n    kh tæ     trong níc,ngêiViÖt Nam   nh             ®Þ cë níc ngoµi,tæ      chøc,c¸ nh©n  íc ngoµitham    ng  ãp  ©y  ùng  µ       n    gia ®ã gxd v ph¸t tr Ónsù  i   nghiÖp    Ön  ÖtNam; thvi Vi   4.  ç   îviÖc  o   ¹o,båi dìng  H tr  ®µ t     chuyªn m«n, nghiÖp  ô  v cho  êi lµm  ng   c«ng      Ön  ña    Ön    chøc  t¸cth vi c th vi c¸c tæ  kh«ng  ¹t®éng  ho   b»ng  ©n  ng s¸ch  nhµ  íc; n 5.¦utiªngi¶i         Õt ®Êt  ©y  ùng    Ön; quy   xd thvi 6. Hç   î gióp    Öc    tr   , ®ì vi b¶o  qu¶n    é  u  Ëp  µiliÖu  ã    Þ ® Æc   c¸c b s t t   c gi¸tr   biÖtvÒ   Þch sö,v¨n hãa,khoa  äc  ña    ©n, gia®×nh.  l       h c c¸nh    §i Ò u 22 Nhµ   ícthùc hiÖn    Ýnh  n    c¸cch s¸ch u  ∙i®èi víi ¹t®éng    Ön     ®        ho thvi nh sau: 1. MiÔn,    gi¶m  Õ  Ëp  Èu  ÷ng  µiliÖu    Ön, trang thiÕtbÞ, thu nh kh nh t  th vi        m¸y  ãc  m chuyªn dïng theo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt;   2. Hç   î   tr  kinh phÝ     cho  Öc  vi khaith¸cm¹ng     th«ng        Ön  tin­ th vi trong níc    vµ  ícngoµi, n    cho  întµiliÖu gi÷a c¸cthviÖn  µ  êi®äc. m           v ng   §i Ò u 23 1. Th  Ön  ¹t®éng    vi ho   b»ng  ©n  ng s¸ch  µ  íc ® îc thu  Ý   i  íic¸c nh n     ph ®è v     dÞch  ô  v sao  ôp,nh©n  ch   b¶n  µiliÖu,biªndÞch  ï hîp víiph¸p  ËtvÒ     t     ph       lu   b¶o hé  Òn        ¹n th m ôc;  ôc  ô  µiliÖu t¹  µ  quy t¸cgi¶;biªnso     ph v t    i nh hoÆc   öiqua  u  g  b ®iÖn  µ  ét  è  Þch  ô  vm sd v kh¸c theo  cÇu  ña  êi sö  ông  èn  µiliÖu th   yªu  c ng   d v t     viÖn.  2. Th  Ön  ña  chøc    éi,tæ    vi c tæ  x∙ h   chøc    éi­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp, tæ    chøc  kinh tÕ  ¹t®éng    ho   kh«ng  ö  ông  ©n  sd ng s¸ch nhµ  íc ® îc thu phÝ   i  íic¸c   n      ®è v     ho¹t®éng    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t  i 2  6  Ph¸p  Önh  µy. l n Danh  ôc  ô  Ó    Þch  ô  îc thu  Ý,  m c th c¸c d v ®   ph møc   Ý   µ  Öc  ö  ông  ph v vi s d phÝ  Ch Ýnh  ñ  do  ph quy  nh. ®Þ C h ¬ n g  V Q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  th vi Ö n §i Ò u 24 Néi dung    qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön  l  n   thvi bao  å m: g 1.  ©y   ùng, chØ   o  ùc  Ön  Õn îc,quy  ¹ch, kÕ   ¹ch    X d   ®¹ th hi chi l   ho   ho ph¸t tr Ónc¸clo¹ h×nh    Ön; i    i   thvi 2. Ban  µnh, chØ  o  ùc hiÖn    b¶n    h   ®¹ th   c¸c v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ     lu   th viÖn; 3. §µo  ¹o, åidìng n©ng    t   b   cao  ×nh ®é   Ýnh  Þ,v¨n hãa,chuyªn m«n,  tr   ch tr         nghiÖp  ô  v cho  i ngò  ÷ng  êilµm  ®é   nh ng   c«ng      Ön; t¸cthvi
  9. 9 4. Tæ     chøc, qu¶n  ý ho¹t®éng    l    nghiªn cøu, øng  ông  µnh  ùu      d th t khoa  häc  µ  v c«ng  Ö   ngh trong lÜnh  ùc    Ön;   v thvi 5.Tæ     chøc  ¨ng  ý  ¹t®éng    Ön; ® k ho   thvi 6.Hîp    èc  Õ  Ò     Ön;   t¸cqu t v thvi   7. Tæ     chøc, chØ   o    ®¹ c«ng      ua  t¸cthi® khen  ëng  th trong  ¹t®éng    ho   th viÖn; 8. Thanh    Óm     Öc  Êp  µnh    tra,ki travi ch h ph¸p  ËtvÒ     Ön;gi¶iquyÕt lu   th vi       khiÕu  ¹i, èc¸o vµ  ö  ýc¸cviph¹m  n       x l      t ph¸p luËtvÒ     Ön.     thvi §i Ò u 25 1.ChÝnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön.   ph th nh   l  n   thvi 2. Bé     V¨n  ãa    h ­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖ m   íc ChÝnh  ñ  ùc hiÖn    tr   ph th   qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön. l  n   thvi 3. C¸c  é, c¬    b   quan  ngang  é,c¬  b   quan  éc Ch Ýnh  ñ  µ    ¬  thu   ph v c¸c c quan  kh¸c  ña  µ   íc trong  ¹m    Öm   ô, quyÒn   ¹n  ña  × nh   ã  c Nh n   ph vi nhi v  hcm c tr¸ch   nhiÖ m  ùc hiÖn  th   qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön. l  n   thvi Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th tr¸ch nhiÖ m   ña    é, c¬    c c¸c b   quan  ngang  bé, c¬    quan  éc  Ýnh  ñ  µ    ¬  thu Ch ph v c¸c c quan  kh¸c cña  µ   íc trong  Öc    Nh n   vi phèihîp víiBé         V¨n  ãa    h ­ Th«ng    ùc hiÖn  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   tinth   th nh   l  n  thviÖn.   4.Uû     ban  ©n  ©n    Êp  ùc hiÖn  nh d c¸cc th   qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön  l  n   thvi trong   ph¹m    a  ¬ng  vi®Þ ph theo sù  ©n  Êp  ña  Ýnh  ñ.   ph c c Ch ph §i Ò u 26 Thanh    tra chuyªn  µnh  Ò   ng v v¨n  ãa  th«ng    ùc  Ön  h ­  tinth hi chøc n¨ng  thanh    Ò     Ön. trav thvi §i Ò u 27 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ã  Òn  Õu  ¹i    ©n  ã  Òn  è c¸o  Ò      c quy khi n , nh c¸ c quy t  v c¸chµnh      ¹m    viviph ph¸p luËtvÒ     Ön.     thvi 2. C¬     quan  µ  íccã  Èm  Òn  ã  nh n   th quy c tr¸chnhiÖm     Õt  Õu  ¹i,   gi¶iquy khi n   tèc¸o theo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VI K h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m   §i Ò u 28 Tæ  chøc, c¸ nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong viÖc  ©y  ùng  µ    xd v ph¸ttr Ón sù   i   nghiÖp    Ön  îckhen  ëng  thvi ®   th theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
  10. 10 §i Ò u 29 Ng êi nµo    ¹m      vi ph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  µy  µ    l n v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸c cña    ph¸p  ËtvÒ     Ön  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ   lu   th vi th t   t ch   ®é viph m b xö  ý kû  Ët,xö  ¹thµnh  Ýnh  l   lu   ph   ch hoÆc   Þ     b truy cøu tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù;   h s  n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng  g thi           ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u 30 Ph¸p  Önh nµy  ã  Öu  ùctõngµy  th¸ng4  l   c hi l     01    n¨m  2001. C¸c  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Ph¸p  Önh  µy  u     á. l n ®Ò b∙i b §i Ò u 31 Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ®Þ chiti   h   thih Ph¸p  Önh  µy. l n
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản