Pháp luật DN liên quan đến thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
316
lượt xem
81
download

Pháp luật DN liên quan đến thị trường chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Môi trường chính sách và pháp luật v Hệ thống chính sách có tác động rất lớn đến bản thân TTCK và hoạt động của các doanh nghiệp. Mỗi thay đổi chính sách có thể kéo theo các tác động tốt hoặc xấu tới TTCK, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm. v Môi trường chính trị – xã hội luôn có những tác động nhất định đến hoạt động của TTCK. Yếu tố chính trị bao gồm những thay đổi về chính phủ và các hoạt ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp luật DN liên quan đến thị trường chứng khoán

 1. ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp liªn quan ®Õn chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n
 2. c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ë viÖt nam hiÖn nay 1.doanh nghiÖp nhµ n−íc 2.doanh nghiÖp cña tæ chøc ®¶ng, ®oµn thÓ 3.hîp t¸c x∙ 4.c«ng ty cæ phÇn 5.c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 6.c«ng ty hîp danh 7.doanh nghiÖp t− nh©n 8.doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi
 3. 1. Doanh nghiÖp nhµ n−íc C¬ së ph¸p lý: - LuËt DNNN n¨m 2003 - mèi quan hÖ víi luËt doanh nghiÖp 2005 §Þnh nghÜa: DNNN lµ tæ chøc kinh tÕ do nhµ n−íc së h÷u toµn bé vèn ®iÒu lÖ hoÆc cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi, ®−îc tæ chøc d−íi h×nh thøc c«ng ty nhµ n−íc, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n
 4. C¸c lo¹i h×nh DNNN: c«ng ty nhµ n−íc c«ng ty cæ phÇn nhµ n−íc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n−íc mét thµnh viªn c«ng ty tnhh nhµ n−íc hai thµnh viªn trë lªn doanh nghiÖp cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña nhµ n−íc
 5. 1.1. C«ng ty nhµ n−íc lµ doanh nghiÖp do nhµ n−íc së h÷u toµn bé vèn ®iÒu lÖ thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý, ®¨ng ký ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña luËt DNNN ®−îc tæ chøc d−íi h×nh thøc c«ng ty nhµ n−íc ®éc lËp, tæng c«ng ty nhµ n−íc. ®−îc quyÒn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, vay vèn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n víi ®iÒu kiÖn kh«ng ®−îc lµm thay ®æi h×nh thøc së h÷u c«ng ty
 6. 1. 1. C«ng ty nhµ n−íc M« h×nh tæ chøc, qu¶n trÞ: cã héi ®ång qu¶n trÞ: gåm H§QT, ban kiÓm so¸t, tæng gi¸m ®èc, c¸c phã tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr−ëng vµ bé m¸y gióp viÖc; kh«ng cã héi ®ång qu¶n trÞ: gåm cã gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr−ëng vµ bé m¸y gióp viÖc.
 7. 1.2. C«ng ty cæ phÇn nhµ n−íc Lµ c«ng ty cæ phÇn mµ toµn bé cæ ®«ng lµ c¸c c«ng ty nhµ n−íc hoÆc tæ chøc ®−îc nhµ n−¬c uû quyÒn gãp vèn, ®−îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp, ®−îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu doanh nghiÖp, ®−îc niªm yÕu chøng kho¸n trªn ThÞ tr−êng chøng kho¸n
 8. 1.3. C«ng ty tnhh nhµ n−íc mét thµnh viªn Lµ c«ng ty tnhh do nhµ n−íc së h÷u toµn bé vèn ®iÒu lÖ, ®−îc tæ chøc qu¶n lý vµ ®¨ng ký ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp ®−îc quyÒn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu kh«ng ®−îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu nh−ng cã thÓ t¨ng vèn ®iÒu lÖ
 9. 1.4. C«ng ty tnhh nhµ n−íc hai thµnh viªn trë lªn Lµ c«ng ty tnhh trong ®ã tÊt c¶ c¸c thµnh viªn ®Òu lµ c«ng ty nhµ n−íc hoÆc cã thµnh viªn lµ c«ng ty nhµ n−íc vµ thµnh viªn kh¸c lµ tæ chøc ®−îc nhµ n−íc uû quyÒn gãp vèn, ®−îc tæ chøc, ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp. §©y lµ m« h×nh kh«ng kh¶ thi !!!
 10. 1.5. Doanh nghiÖp cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña nhµ n−íc Lµ doanh nghiÖp mµ cæ phÇn hoÆc vèn gãp cña nhµ n−íc chiÕm trªn 50% vèn ®iÒu lÖ, nhµ n−íc gi÷ quyÒn chi phèi ®èi víi doanh nghiÖp ®ã bao gåm: c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tnhh hai thµnh viªn trë lªn mµ nhµ n−íc cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n vµ tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n thùc hiÖn nh− c¸c CTCP, ct tnhh theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp
 11. 2. C«ng ty tnhh hai thµnh viªn trë lªn C¬ së ph¸p lý: luËt doanh nghiªp 2005 ®Æc ®iÓm ph¸p lý: thµnh viªn cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n sè l−îng thµnh viªn kh«ng v−ît qu¸ 50 thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn cam kÕt gãp vµo dn ct cã t− c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®−îc quyÒn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu nh−ng kh«ng ®−îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu
 12. 2. C«ng ty tnhh hai thµnh viªn trë lªn QuyÒn cña thµnh viªn: tham dù häp vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña héi ®ång thµnh viªn cã sè phiÕu biÓu quyÕt t−¬ng øng víi phÇn vg ®−îc chia lîi nhuËn t−¬ng øng víi phÇn vg ®−îc chia gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña ct t−¬ng øng víi phÇn vg khi ct gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n ®Þnh ®o¹t ph©n fvèn gãp cña m×nh b»ng c¸ch chuyÓn nh−îng, ®Ó thõa kÕ, tÆng cho… thµnh viªn hoÆc nhãm thµnh viªn së h÷u trªn 25%vèn ®iÒu lÖ cã quyÒn yªu cÇu triÖu tËp häp h®tv
 13. 2. C«ng ty tnhh hai thµnh viªn trë lªn nghÜa vô cña thµnh viªn gãp ®ñ, ®óng h¹n sè vèn ®∙ cam kÕt kh«ng ®−îc rót vèn ®∙ gãp ra khái ct d−íi mäi h×nh thøc, trõ tr−êng hîp mua l¹i, chuyÓn nh−îng, hoÆc c¸c tr−−ßng hîp kh¸c do luËt ®Þnh tu©n thñ ®iÒu lÖ c«ng ty chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña h®tv chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n khi nh©n danh ct: thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt; giao dÞch kh«ng nh»m thu lîi cho ct vµ g©y thiÖt h¹i cho ng−êi kh¸c; thanh to¸n nî ch−a ®Õn h¹n tr−íc nguy c¬ tµi chÝnh cã thÓ xÈy ra ®èi víi ct
 14. 2. C«ng ty tnhh hai thµnh viªn trë lªn C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý c«ng ty héi ®ång thµnh viªn chñ tÞch héi ®ång thµnh viªn gi¸m ®èc hoÆc tæng gi¸m ®èc ct tnhh cã tõ 11 thµnh viªn trë lªn ph¶i thµnh lËp ban kiÓm so¸t, tr−êng hîp câ Ýt h¬n 11 thµnh viªn th× cã thÓ thµnh lËp hoÆc kh«ng thµnh lËp ban kiÓm so¸t phï häp víi yªu cÇu qu¶n trÞ c«ng ty
 15. 2. C«ng ty tnhh hai thµnh viªn trë lªn Së giao dÞch chøng kho¸n, trung t©m giao dÞch chøng kho¸n, c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü, trung t©m l−u ký chøng kho¸n ®Òu cã thÓ thµnh lËp theo m« h×nh nµy
 16. 3. C«ng ty tnhh mét thµnh viªn C¬ së ph¸p lý: luËt doanh nghiªp 2005 ®Æc ®iÓm ph¸p lý: do 1 tæ chøc hoÆc 1 c¸ nh©n lµm chñ së h÷u chñ së h÷u ct chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô ts kh¸c cña ct trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ cña ct cã t− c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®−îc quyÒn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu nh−ng kh«ng ®−îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu
 17. 3. C«ng ty tnhh mét thµnh viªn QuyÒn cña chñ së h÷u ct lµ tæ chøc quyÕt ®Þnh, söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ ct q® chiÕn l−îc ph¸t triÓn, khkd cña ct Q§ c¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm c¸c chøc danh qu¶n lý cña ct q® c¸c dù ¸n ®t; b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña ct q® t¨ng hoÆc chuyÓn nh−îng vèn ®iÒu lÖ ct q® viÖc sö dông lîi nhuËn sau thuÕ q® tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n ct
 18. 3. C«ng ty tnhh mét thµnh viªn QuyÒn cña chñ së h÷u ct lµ c¸ nh©n q® néi dung, söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ c«ng ty q® ®Çu t−, kinh doanh, qu¶n trÞ néi bé ct chuyÓn nh−îng mét phÇn hoÆc toµn bé vèn ct q® sö dông lîi nhuËn sau thuÕ q® tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ vµ yªu cÇu ph¸ s¶n ct thu håi toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty sau khi c«ng ty hoµn thµnh gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n
 19. 3. C«ng ty tnhh mét thµnh viªn nghÜa vô cña chñ së h÷u c«ng ty gãp vèn ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n nh− ®∙ cam kÕt tu©n thñ ®iÒu lÖ c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh vµ t¸ch biÖt tµi s¶n cña chñ së h÷u ct vµ tµi s¶n cña ct. chñ sh lµ c¸ nh©n ph¶i t¸ch biÖt chi tiªu c¸ nh©n víi chi tiªu trªn c−¬ng vÞ lµ chñ tÞch ct vµ gdd hoÆc tg® tu©n thñ quy ®Þnh Pl vÒ hîp ®ång, mua b¸n, vay, thuª, cho thuª… gi÷a ct vµ chñ së h÷u ct
 20. 3. C«ng ty tnhh mét thµnh viªn C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c«ng ty tnhh mét thµnh viªn lµ tæ chøc chñ sh ct bæ nhiÖm 1 hoÆc mét sã ng−êi ®¹i diÖn tr−êng hîp cã hai ®¹i diÖn trë lªn th× c¬ cÊu ct gåm héi ®ång thµnh viªn, g® hoÆc tæng g®, kiÓm so¸t viªn; chñ sh ct chØ ®Þnh chñ tÞch h®tv tr−êng hîp mét ng−êi ®−îc bæ nhiÖm lµm ®¹i diÖn theo uû quyÒn th× ng−êi ®ã lµm chñ tÞch ct; c¬ cÊu ct gåm: chñ tÞch ct, g® hoÆc tæng g® vµ kiÓm so¸t viªn
Đồng bộ tài khoản