intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật về quản lý, giám sát tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ và đề xuất một số giải pháp

Chia sẻ: Huỳnh Mộc Miên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

7
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết “Pháp luật về quản lý, giám sát tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ và đề xuất một số giải pháp” bàn về những bất cập, hạn chế của pháp luật hiện hành trong việc quản lý, giám sát tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, khắc phục những tồn tại hiện có, giúp pháp luật Việt Nam đáp ứng được nhu cầu thực tiễn khách quan, phù hợp với sự phát triển của sự vật, hiện tượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp luật về quản lý, giám sát tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ và đề xuất một số giải pháp

  1. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TÀU BAY KHÔNG NGƢỜI LÁI VÀ PHƢƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP LEGISLATION ON THE MANAGEMENT AND SUPERVISION OF DRONES AND ULTRA-LIGHT FLYING VEHICLES AND PROPOSED A NUMBER OF SOLUTIONS Nguyễn Việt Long TÓM TẮT: Bài viết “Pháp luật về quản lý, giám sát tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ và đề xuất một số giải pháp” bàn về những bất cập, hạn chế của pháp luật hiện hành trong việc quản lý, giám sát tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, khắc phục những tồn tại hiện có, giúp pháp luật Việt Nam đáp ứng được nhu cầu thực tiễn khách quan, phù hợp với sự phát triển của sự vật, hiện tượng. Từ khóa: tàu bay không người lái; phương tiện bay siêu nhẹ; khu vực cấm bay; quản lý; giám sát ABSTRACT: Article " legislation on the management and supervision of drones and ultra-light flying vehicles and proposed a number of solutions” discussing the inadequacies and limitations of the current law in the management and monitoring of unmanned aircraft and ultralight aircraft. From there, the author proposes a number of solutions to improve the law, overcome existing shortcomings, and help Vietnamese law meet objective practical needs, in line with the development of things, phenomena. Keywords: unmanned aircraft; ultralight aircraft; no-fly zone; manage; monitor 1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ 1.1. Thực trạng việc áp dụng pháp luật về tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ tại Việt Nam Tại điểm d khoản 3 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 12/NĐHN – BQP có quy định: “3. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay:  Sinh viên Trƣờng Đại học Mở Hà Nội; Email: ngvlongnth@gmail.com 62
  2. (...) d) Phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, an toàn hàng không”. Mặc dù đã có quy định về công tác quản lý, giám sát giữa các cơ quan Nhà nƣớc với nhau, tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện công tác này còn nhiều bất cập. Thông thƣờng, cơ quan công an chỉ xử lý đƣợc các trƣờng hợp vi phạm quy định về sử dụng tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ khi đi tuần tra. Ngoài ra, việc ngƣời dân có thể sử dụng bất cứ lúc nào các phƣơng tiện này tại bất cứ đâu cũng gây khó khăn cho việc phát hiện của cơ quan chức năng. Thông thƣờng, việc cấp phép sử dụng tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ chủ yếu đƣợc thực hiện cho việc xin cấp với mục đích giám sát tiến độ thi công các công trình xây dựng của các dự án nhà cao tầng, quy mô lớn hoặc quay phim. Bên cạnh đó, việc xử phạt các trƣờng hợp vi phạm cũng không nhiều bởi vì pháp luật chƣa có quy định cụ thể. Thậm chí, lực lƣợng chức năng, sau khi thu giữ tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ của ngƣời vi phạm, đã phải trả lại vì không biết xử phạt nhƣ thế nào. 3.2. Thực trạng việc tuân thủ pháp luật về tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ tại Việt Nam Trong những năm trở lại đây, việc sử dụng tàu bay không ngƣời lái và các phƣơng tiện bay siêu nhẹ đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở giới trẻ. Năm 2008, chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2008/NĐ – CP ngày 28/03/2008 về quản lý tàu bay không ngƣời lái và các phƣơng tiện bay siêu nhẹ, sau đó đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 79/2011/NĐ – CP ngày 05/09/2011 và sau cùng là Văn bản hợp nhất số 12/NĐHN – BQP ngày 25/07/2013 về quản lý tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ. Năm 2020, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/01/2020 về việc tăng cƣờng biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ. Tuy nhiên lại có rất nhiều ngƣời vi phạm các quy định pháp luật nêu trên, nhất là sử dụng tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ khi chƣa đƣợc cấp phép và sử dụng trong khu vực cấm bay. Theo khảo sát mà tác giả thực hiện trên 519 ngƣời dân, có tới 90,4% ngƣời dân đƣợc hỏi biết đến drone/flycam; 74,6% ngƣời biết rằng có các quy định về tàu bay không ngƣời lái, 63
  3. phƣơng tiện bay siêu nhẹ; nhƣng đại đa số không biết cơ quan cấp phép bay và gần một nửa số ngƣời đƣợc hỏi không biết về các khu vực cấm bay. Năm 2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ tƣ lệnh thành phố Hồ Chí Minh bố trí tổ công tác tại Bến Bạch Đằng (quận 1) sử dụng thiết bị áp chế máy bay không ngƣời lái CA-18 để ngăn chặn các hoạt động của tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ nhằm tránh ảnh hƣởng đến hoạt động bắn pháo hoa chào năm mới và ngƣời dân.1 Tất cả các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đều thuộc khu vực cấm bay để đảm bảo an toàn cho tàu bay lên, xuống tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều ngƣời dân chủ quan không tìm hiểu các quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề này nên mới vi phạm. Ngoài ra, đối với những trƣờng hợp mang tính “khoảnh khắc” hoặc “tùy hứng”, ví dụ nhƣ trong nhiếp ảnh, khi bắt gặp cảnh đẹp thì cần ghi lại ngay hoặc khi có hứng thú thì ngƣời dân mới sử dụng để giải trí, thƣờng sẽ không có ai đi xin cấp phép để đƣợc sử dụng tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ. Không chỉ ngƣời chơi cá nhân mà nhiều đơn vị, cơ quan Nhà nƣớc khi sử dụng flycam (một loại tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ) cũng không hề có ý thức phải xin phép. Anh Phạm Tùng Văn, quay phim của một đài truyền hình cho biết, nhiều lần sử dụng flycam tại khu vực Ngã Tƣ Sở, hồ Hoàn Kiếm hay Văn Miếu để lấy toàn cảnh nhƣng chƣa bao giờ xin phép cơ quan chức năng và cũng không thấy bị nhắc nhở bao giờ nên không hề biết có quy định sử dụng flycam phải xin phép2 2. Một số bất cập tồn tại của pháp luật về quản lý, giám sát tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ Hiện nay, quy định pháp luật về quản lý tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ còn nhiều điểm hạn chế và bất cập: Thứ nhất, quy định về cơ quan cấp phép bay là Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mƣu (Điều 8 Văn bản hợp nhất số 12/NĐHN – BQP) gây khó khăn cho ngƣời xin cấp phép. Theo đó, tất cả ngƣời sử dụng từ mọi miền tổ quốc, từ những nơi gần nhất đến những nơi xa nhất nếu muốn sử dụng tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu 1 Nhóm phóng viên (2020), Vụ hàng loạt flycam bị bắn hạ khi quay cảnh pháo hoa: Ai được phép sử dụng flycam?, https://nld.com.vn/thoi-su/ai-duoc-phep-su-dung-flycam-2020010222564169.htm (Ngày cập nhật: 05/06/2021). 2 Ngƣời chơi flycam đang phạm luật, http://www.hanoimoi.com.vn/ban-in/Xa-hoi/846955/nguoi-choi-flycam- dang-pham-luat (Ngày cập nhật: 05/06/2021). 64
  4. nhẹ đều phải gửi hồ sơ xin cấp phép đến Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mƣu (tại số 01 Nguyễn Tri Phƣơng, quận Ba Đình, Hà Nội). Thứ hai, cơ quan công an và chính quyền địa phƣơng không có lực lƣợng, công cụ để giám sát thƣờng xuyên hoạt động bay của tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ. Cơ quan công an cũng thƣờng chỉ xử lý đƣợc các trƣờng hợp sử dụng tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ trong quá trình đi tuần tra. Do đó, việc Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mƣu thông báo cho chính quyền địa phƣơng biết sau khi ngƣời sử dụng đƣợc cấp phép để phối hợp quản lý, giám sát còn mang tính hình thức và việc phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm quy định pháp luật về quản lý tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ sẽ không đƣợc đảm bảo. Thứ ba, quy định pháp luật hiện hành chƣa quy định về độ cao tối đa mà tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ đƣợc phép bay. Điều 3 Quyết định 18/2020/QĐ – TTg quy định về khu vực cấm bay nhƣng điều này chỉ đề cập đến khoảng cách từ tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ hoạt động đến ranh giới khu vực cấm theo chiều ngang không nhỏ hơn một khoảng cách nhất định ở mọi độ cao mà không đề cập đến độ cao tối đa (theo chiều dọc). Hiện nay, ngƣời ta đã phát minh ra tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ có thể bay đến độ cao 1000 m. Với độ cao này, dù cách khu vực cấm 500 m (theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 18/QĐ – TTg về Khu vực các công trình quốc phòng và khu vực quân sự đặc biệt quan trọng do Chính phủ ủy quyền cho Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, bảo vệ) thì tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ, nếu có gắn camera, thì vẫn có thể ghi hình đƣợc khung cảnh bên trong khu vực cấm đó. Bên cạnh chiều cao tối đa, pháp luật hiện hành cũng chƣa có quy định về khoảng cách an toàn giữa tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ với các thực thể khác (con ngƣời, các phƣơng tiện giao thông, công trình,...) Ngoài ra, pháp luật hiện hành cũng chƣa có quy định về kích cỡ, tiêu chuẩn kỹ thuật – công nghệ cho tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ. Điều này là vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn. Ví dụ, với tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ với kích thƣớc quá nhỏ sẽ gây khó khăn cho công tác giám sát, quản lý, tạo điều kiện cho việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc trong trƣờng hợp tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ không đáp 65
  5. ứng đƣợc tiêu chuẩn kỹ thuật – công nghệ, khi bay trên cao mà xảy ra xảy ra sự cố hỏng, chập điện,... có thể rơi xuống, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho ngƣời dân. Bên cạnh đó, trên thị trƣờng cũng có nhiều tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ với nhiều “hạng cân” khác nhau, có loại dƣới 250 g nhƣng cũng có loại trên 25 kg. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật lại chƣa có quy định cụ thể cho từng loại (ví dụ nhƣ vận tốc tối đa, độ cao tối đa, tiêu chuẩn kỹ thuật – công nghệ,...). Thứ tư, pháp luật chƣa có quy định về mức độ vi phạm của các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ, cũng nhƣ chƣa có quy định cụ thể về mức xử phạt với các mức độ vi phạm tƣơng ứng, gây khó khăn cho công tác xử phạt của lực lƣợng chức năng. Điều 16 Văn bản hợp nhất số 12/NĐHN – BQP mới chỉ quy định chung chung về việc xử lý vi phạm: “Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Nghị định này, tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”. Thứ năm, có sự mâu thuẫn giữa khoản 1 và 2 Điều 13 Văn bản hợp nhất số 12/NĐHN – BQP: “Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động bay 1. Làm thủ tục xin phép bay trước khi tổ chức hoạt động bay; 2. Thực hiện công tác dự báo, thông báo bay trước ngày bay theo quy định”. Việc tổ chức, cá nhân đã xin cấp phép và đƣợc cấp phép bay đã là một hình thức thông báo. Quy định nhƣ trên là có sự chồng lặp khiến cho tổ chức, cá nhân sẽ phải thông báo lại lần hai trƣớc khi thực hiện hoạt động bay. Điều này có thể làm mất thêm thời gian và gây khó khăn cho việc thực hiện hoạt động bay. 3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc quản lý, giám sát tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ Để khắc phục các hạn chế nêu trên, tác giả xin đề xuất một số giải pháp sau đây nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý, giám sát tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ: 3.1. Giải pháp tổ chức thực hiện pháp luật Thứ nhất, với số lƣợng ngƣời sử dụng tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ đang ngày càng tăng, để thuận tiện cho việc xin cấp phép, cơ quan nhà 66
  6. nƣớc có thẩm quyền cần tổ chức thực hiện việc xin cấp phép qua cổng thông tin điện tử. Theo đó, ngƣời xin cấp phép cần đăng ký tài khoản và chờ đƣợc cơ quan chức năng kích hoạt tài khoản (giống nhƣ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp), mọi hoạt động khác nhƣ thông báo bay (nếu cần thiết) hoặc xin sửa đổi thông tin xin cấp phép, đăng ký tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ đều có thể thực hiện qua cổng thông tin này. Pháp luật cũng không nên cứng nhắc trong việc đăng ký tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ bay. Pháp luật nên quy định một số trƣờng hợp không cần phải xin cấp phép bay (hoặc các trƣờng hợp phải xin cấp phép) để tạo điều kiện cho ngƣời dân trong việc sử dụng tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ vào một số mục đích (ví dụ nhƣ hoạt động bay của tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ đƣợc thực hiện trong một khu vực xác định nhằm mục đích giải trí, phục vụ nghệ thuật,...). Trong pháp luật Ấn Độ, tại Điều 6.4 Các quy định về hàng không dân dụng (Mục 3 – vận chuyển hàng không, Sê-ri X, Phần I) có quy định loại tàu bay điều khiển từ xa Nano (nhỏ hơn hoặc bằng 250 g) bay lên 500 feet (15 m) so với mặt đất tại không phận không bị kiểm soát/vùng đất gắn liền với mục đích thƣơng mại/giải trí/nghiên cứu và phát triển sẽ không phải xin cấp Số định danh độc nhất3. Pháp luật cũng cần quy định rõ các trƣờng hợp ngoại lệ không cần phải xin cấp phép bay (ví dụ: vì mục đích quốc phòng, lợi ích quốc gia – dân tộc, cứu ngƣời,...). Bên cạnh đó, pháp luật cần giao Ban chỉ huy quân sự cấp huyện tại các địa phƣơng thực hiện chức năng quy định tại Điều 8 Văn bản hợp nhất số 12/NĐHN – BQP để tạo thuận tiện cho ngƣời sử dụng tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ (ngƣời sử dụng) khi thực hiện các thủ tục liên quan đến phép bay (cấp phép bay, từ chối cấp phép bay cho các chuyến bay của tàu bay không ngƣời lái, các loại khí cầu bay không ngƣời điều khiển, các loại mô hình bay, các loại khí cầu có ngƣời điều khiển nhƣng không cất, hạ cánh từ sân bay đƣợc mở cho hoạt động dân dụng). Đây cũng là cơ quan thực hiện việc trả kết quả xin cấp phép cho ngƣời sử dụng, thực hiện việc cấp phép bay tại cơ quan trong trƣờng hợp cổng thông tin điện tử gặp sự cố. Ngƣời sử dụng muốn thực hiện hoạt động bay tại khu vực thuộc địa phƣơng nào thì sẽ 3 Office of Director General of Civil Aviation (India), Civil Aviation Requirments, Section 3 – Air transport, Series X, Part I. 67
  7. tiến hành xin cấp phép bay tại Ban chỉ huy quân sự cấp huyện tại địa phƣơng đó. Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cũng cần phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan công an để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, xác định hành vi vi phạm pháp luật. Thứ hai, hiện nay đã có ứng dụng Drone Buddy, đƣợc phát triển bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Green Lake Technology (Hoa Kỳ), giúp cung cấp thông tin về gió, dự báo thời tiết và khu vực bay (bao gồm việc đánh dấu khu vực cấm bay) cho ngƣời sử dụng. Tuy nhiên, vì ứng dụng này do ngƣớc ngoài phát triển nên sẽ không đảm bảo đƣợc tính chính xác khi đánh dấu các khu vực cấm bay của Việt Nam. Do đó, Nhà nƣớc cần xây dựng một ứng dụng tƣơng tự của Việt Nam để dánh dấu chính xác hơn khu vực cấm bay trong nƣớc. Thứ ba, tăng cƣờng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ cho ngƣời dân nhằm nâng cao ý thức ngƣời dân trong việc xin cấp phép bay, đăng ký tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ và đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình sử dụng. 3.2. Giải pháp pháp luật về quản lý, giám sát tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ Thứ nhất, căn cứ vào mục đích sử dụng, tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ sẽ phải tiến hành đăng ký (ví dụ nhƣ tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ dùng vào mục đích vận chuyển hàng hóa). Việc đăng ký tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ sẽ giúp các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn số lƣợng và “danh tính” các tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ này cũng nhƣ chủ sở hữu của chúng. Thứ hai, mỗi tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ có khối lƣợng khác nhau thì sẽ mang những đặc điểm, tiềm ẩn rủi ro khác nhau. Chẳng hạn nhƣ tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ có khối lƣợng lớn khi di chuyển với với vận tốc cao thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn hoặc khi rơi xuống từ trên cao sẽ gây nguy hiểm hơn cho ngƣời dân. Do đó, việc phân loại các tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ theo khối lƣợng sẽ giúp quy định đƣợc cụ thể hơn cho từng loại. Có thể chia tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ làm các loại sau đây: loại nhỏ (nhỏ hơn hoặc bằng 250 g); loại trung bình (lớn hơn 250 g và nhỏ hơn 68
  8. hoặc bằng 25 kg); loại lớn (lớn hơn 25 kg). Mỗi loại nêu trên sẽ có vận tốc tối đa, độ cao tối đa, khoảng cách an toàn đối với các thực thể khác khác nhau. Thứ ba, để đảm bảo an toàn khi điều khiển tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ, Nhà nƣớc cần tổ chức các lớp học và thi lấy bằng điều khiển đối với những trƣờng hợp điều khiển tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ loại trung bình trở lên. Ngoài ra, Nhà nƣớc cũng cần xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật – công nghệ đối với tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ; tiêu chuẩn cho cơ sở thiết kế, sản xuất sửa chữa, bảo dƣỡng, thử nghiệm tàu bay và trang, thiết bị của tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ. Tại Thông báo số 416/TB – VPCP ngày 09/12/2019 về Kết luận của Phó thủ trƣớng thƣờng trực Trƣơng Hòa Bình, Phó trƣởng ban thứ nhất ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị đánh giá nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng của tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ để đƣa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro cũng đã nêu rõ về vấn đề này4. Đặc biệt, hiện nay có tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ có thể chuyên chở ngƣời bằng các thiết bị cố định chân ngƣời trên tàu bay không ngƣời lái, phƣơng tiện bay siêu nhẹ và có một ngƣời khác đứng dƣới mặt đất điều khiển. Do đó, Nhà nƣớc cũng cần xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật – công nghệ, tiêu chuẩn an toàn và mở lớp huấn luyện riêng cho trƣờng hợp này. Thứ tư, hiện nay, tại khoản 3, 4 Điều 14 Văn bản hợp nhất số 12/NĐHN – BQP quy định các hành vi bị nghiêm cấm: “3. Mang chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên tàu bay hoặc phương tiện bay; 4. Phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại”. Tuy nhiên, pháp luật cần quy định các trƣờng hợp ngoại lệ sử dụng vì mục đích quốc phòng, an ninh. 4 Văn phòng Chính phủ (2019), Thông báo số 416/TB – VPCP ngày 09/12/2019 về Kết luận của Phó thủ trướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó trưởng ban thứ nhất ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị đánh giá nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ để đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro. 69
  9. Thứ năm, cần điều chỉnh lại quy định tại khoản 1 và 2 Điều 13 Văn bản hợp nhất số 12/NĐHD – BQP cho phù hơp hơn. 4. Kết luận Mặc dù số lƣợng ngƣời dùng tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ ngày càng nhiều, tuy nhiên, nhiều ngƣời vẫn chƣa nắm rõ đƣợc quy định pháp luật về quản lý tàu bay không ngƣời lái và phƣơng tiện bay siêu nhẹ, đồng thời pháp luật cũng còn nhiều điểm hạn chế, thiếu nhiều quy phạm điều chỉnh các khía cạnh của vấn đề này. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng và tiềm ẩn nhiều rủi ro gây mất an ninh, an toàn, đồng thời gây khó khăn cho ngƣời sử dụng. Vì vậy, pháp luật cần sớm đƣợc hoàn thiện để kịp thời điều chỉnh, bắt kịp xu thế phát triển của sự vật, hiện tƣợng ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: 1. Ngƣời chơi flycam đang phạm luật, http://www.hanoimoi.com.vn/ban-in/Xa- hoi/846955/nguoi-choi-flycam-dang-pham-luat. Ngày cập nhật: 05/06/2021 2. Nhóm phóng viên (2020), Vụ hàng loạt flycam bị bắn hạ khi quay cảnh pháo hoa: Ai được phép sử dụng flycam?, https://nld.com.vn/thoi-su/ai-duoc-phep-su-dung- flycam-2020010222564169.htm. Ngày cập nhật: 05/06/2021. 3. Văn phòng Chính phủ (2019), Thông báo số 416/TB – VPCP ngày 09/12/2019 về Kết luận của Phó thủ trướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó trưởng ban thứ nhất ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị đánh giá nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ để đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro. Tiếng nƣớc ngoài: 1. Office of Director General of Civil Aviation (India), Civil Aviation Requirments, Section 3 – Air transport, Series X, Part I. 70
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=7

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2