intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát âm tiếng Anh: Phần 1

Chia sẻ: Tinh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

27
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách "105 bài học phát âm tiếng Anh" do Lê Văn Sự biên soạn nhằm cung cấp cho các học viên tiếng Anh sự phân tích đầy đủ về sự liên hệ giữa cách viết và cách phát âm các từ tiếng Anh. Nội dung cuốn sách bao gồm: 44 bài học phát âm dành cho học viên Trình độ tiền trung cấp; 40 bài học phát âm dành cho học viên trình độ trung cấp; 21 bài học về trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát âm tiếng Anh: Phần 1

 1. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 2. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com FOREWORD Dear reađers, This booklet can be used to improve your English pronunciation because you can ílnd in it: - suitable pronunciation lessons for leamers of pre-intermediate and interm ediate levels. - short and clear descriptions of how to shape your tongue in order to produce certain sounds correctly. - summaries of the relationship betiveen spellings and sounds. - ivords and sentences for practice and transcription. - special Iessons on consonant clusters, Ịrequently mispronounced ivords, silent letters and homonyms. - sections dealing wìth word stress, phrase stress, sentence stress, strong and weak forms, rhythm and intonation. - a lot of exercises to apply what has been treated. When íĩnishing this course, you’ll get the íbundation for a better English pronunciation thanks to the exposure to almost all the im portant aspects of speech training. These aspects are of practical, not academic value. They are easy to understand and practise. Thereíore, all kinds of English learners can get access to them. We hope th a t this material will bring beneíĩts to those who wish to gain a good and Standard English accent. LE VAN SU Vice Director Dong Nai Iníbrmatics & Foreign Languages Centre s Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 3. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com LỜI MỞ ĐẦU B ạn đọc th â n m ến, Tập sách nhỏ này có th ể được dùng để trau dồi cách p h á t âm tiếng A nh của bạn bởi lẽ các bạn có th ể tìm th ấy tro n g đó: - Những bài học về p h át âm thích hợp với các học viên tr ìn h độ tiền trung cấp và tru n g cấp. - N hững giải th ích ngắn gọn và rõ rà n g về cách đ ịn h h ìn h lưỡi để p h át những âm nào đó cho đúng. - Những tóm tắ t về sự liên hệ giữa ch ữ viết và ấ m đọc. - N hững từ và câu đ ể luyện tập và p h iên âm. - Những bài học đặc b iệ t về cụm p h ụ âm, n h ữ ng từ thường ph á t âm sai, m ẫu tự câm và từ đồng âm d ị nghĩa. - Các phần đề cập đến trọng âm của từ, cụm và câu, dạng m ạnh yếu, nhịp điệu và ngữ điệu. - N hiều bài tậ p áp dụng những diều vừa được dề cập đến. Khi kết thúc giáo trìn h này, bạn sẽ có được nền tản g cho việc p hát âm tiếng A nh k h ả quan hơn nhờ được cọ xát với hầu như tấ t cả các khía cạnh quan trọng của việc luyện âm. N hững k h ía cạn h này m ang tín h thực hành , chứ không học th u ật. Chúng dễ hiểu và dễ thực hành. Vì vậy, tấ t cả các loại học viên đều có th ể tiếp cận chúng. Chúng tôi hi vọng rằn g tà i liệu này sẽ m ang lại lợi ích cho những ai mong muôn có được giọng chuẩn tiến g A nh tốt. LÊ VẮN S ự Phó G iám Đốc Trung Tâm T in Học - N goại Ngữ Đồng N ai Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 4. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com CONTENTS F0REW 0RD.....................................................................................................5 Part One 44 PRONUNCIATION LESSONS FOR LEARNERS OF PRE ỈNTERMEDIATE LEVEL Lesson 1 ENGLISH SOUNDS AND PHONETIC SYMBOLS............................... 13 Lesson 2 THE ENGLISH VOWELS / i:/ and /i/............................................... 15 Lesson 3 THE ENGLISH VOWEL /e/............................................................ 17 Lesson 4 THE ENGLISH VOWEL Ix l ........................................................... 18 Lesson 5 THE ENGLISH VOWEL /a:/........................................................... 19 Lesson 6 THE ENGLISH VOWEL /o/............................................................ 20 Lesson 7 THE ENGLISH VOWEL te:/........................................................... 21 Lesson 8 THE ENGLISH VOWEL /o/............................................................ 22 Lesson 9 THE ENGLISH VOVVEL /u:/........................................................... 23 Lesson 10 THE ENGLISH VOWEL /a/............................................................ 24 Lesson 11 THE ENGLISH VOWEL te/ ............................................................ 25 Lesson 12 THE ENGLISH VOWEL te:/.............................. 27 Lesson 13 THE ENGLISH DIPHTHONG /e i/................................................... 28 Lesson 14 THE ENGLISH DIPHTHING teo / ................................................... 29 Lesson 15 THE ENGLISH DIPHTHONG / a i/................................................... 30 Lesson 16 THE ENGLISH DIPHTHONG /ao /.................................................. 31 Lesson 17 THE ENGLISH DIPHTHONG / di / ................................................... 32 Lesson 18 THE ENGLISH DIPHTHONG / id / ................................................... 33 Lesson 19 THE ENGLISH DIPHTHONG /e a /.................................................. 34 Lesson 20 THE ENGLISH DÍPHTHONG /o a/.................................................. 35 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 5. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Lesson 21 THE ENGLISH CONSONANTS /p/ + /b/..............................................36 Lesson 22 THE ENGLISH COIMSONANTS /ư + /d/.............................................. 37 Lesson 23 THE ENGLISH CONSONANTS /k/ + /g / .............................................39 Lesson 24 THE ENGLISH CONSONANTS /f/ & /v/............................................. 41 Lesson 25 THE ENGLISH CONSONANTS /0/ + /ỗ /............................................. 43 Lesson 26 THE ENGLISH CONSONANTS /s/ and /z/.......................................... 45 Lesson 27 THE ENGLISH CONSONANTS /J7 & /3/ ............................................ 47 Lesson 28 THE ENGLISH CONSONANTS /tJ7 and / d y ...................................... 49 Lesson 29 THE ENIGLISH CONSONANT /h/.........................................................52 Lesson 30 THE ENGLISH CONSONANT / y ..........................................................53 Lesson 31 THE ENGLISH CONSONANT /m/........................................................55 Lesson 32 THE ENGLISH CONSONANTS /n/ & /ịj/ ............................................ 57 Lesson 33 THE ENGLISH CONSONANT /r/..........................................................59 Lesson 34 THE ENGLISH CONSONANT / j / .........................................................61 Lesson 35 THE ENGLISH CONSONANT /w /........................................................62 Lesson 36 PRONUNCIATION OF THE ENDINGS - S & E D ......... 63 Lesson 37 RULES OF PRONUNCIATION - SYLLABIC CONSONANTS - CONSONANT CLUSTERS.......................... ......................................65 Lesson 38 TWO-CONSONANT CLUSTERS AT THE END OF WORDS...................67 Lesson 39 T H R E E - or FOUR-CONSONANT CLUSTERS AT THE END OF W ORDS................................................................... 68 Lesson 40 FREQUENTLY MISPRONOUNCED W O RD S......................................... 70 Lesson 41 FREQUENTLY MISPRONOUNCED W O RD S......................................... 71 Lesson 42 SILENT LETTERS.............................................................................. 72 Lesson 43 SILENT LETTER S.............................................................................. 73 Lesson 44 H OM ONYM S...................................................................................... 74 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 6. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Part Two 40 PRONUNCIATION LESSONS FOR LEARNERS OF INTERMEDIATE LEVEL Lesson 1 APPROACH TO THE COURSE.........................................................77 Lesson 2 PHONETIC SYMBOLS - ARTICULATION - SPEECH ORGANS.......... 78 Lesson 3 ENGLISH SOUNDS........................................................................82 Lesson 4 PHONEMIC TRANSCRIPTION - WORD STRESS............................. 85 Lesson 5 THE ENGLISH VOWEL /i:/............................................................ 86 Lesson 6 THE ENGLISH VOWEL lì/..................................... 87 Lesson 7 THE ENGLISH VOWEL /e/............................................................ 89 Lesson 8 THE ENGLISH VOWEL /x / ........................................................... 91 Lesson 9 THE ENGLISH VOWEL /a:/........................................................... 93 Lesson 10 THE ENGLISH VOWEL /d/............................................................ 94 Lesson 11 THE ENGLISH VOWEL h :l ........................................................... 95 Lesson 12 THE ENGLISH VOWEL /o/.............................................................. 97 Lesson 13 THE ENGLISH VOWEL /u:/........................................................... 98 Lesson 14 THEENGLISH VOWEL /a/ ............................................................ 100 Lesson 15 THE ENGLISH VOWEL /a/.......................................................... 102 Lesson 16 THE ENGLISH VOWEL /3:/..........................................................103 Lesson 17 THE ENGLISH DIPHTHONG /e i/..................................................104 Lesson 18 THE ENGLISH DIPHTHONG /a i/..................................................107 Lesson 19 THE ENoLISH DIPHTHONG h i i ..................................................108 Lesson 20 THE ENGLISH DIPHTHONG /13Ỉ....................................... 109 Lesson 21 THE ENGLISH DIPHTHONG /e s /..................................... 110 Lesson 22 THE ENGLISH DIPHTHONG /03/.................................................112 Lesson 23 THE ENGLISH DIPHTHONG /ao/.................................................113 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 7. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Lesson 24 THE ENGLISH DIPHTHONG /a o /..................................................... 115 Lesson 25 THE ENGLISH CONSONANTS /p/ AND /b/.......................................116 Lesson 26 THE ENGLISH CONSONANTS /ư AND /d/........................................119 Lesson 27 THE ENGLISH CONSONANTS ỉk/ AND /g/........................................ 122 Lesson 28 THE ENGLISH CONSONANTS /f/ AND /v/......................................... 124 Lesson 29 THE ENGLISH CONTRAST /0/ AND /ỗ/............................................ 127 Lesson 30 THE ENGLISH CONTRAST /s/ AND / z / ............................................ 130 Lesson 31 THE ENGLISH CONSONANTS /J/ AND /3/ .........................................133 Lesson 32 THE ENGLISH CONSONANTS / ự / AND / d y ..................................... 135 Lesson 33 THE ENGLISH CONSONANT /h/........................................................138 Lesson 34 THE ENGLISH CONSONANT m ........................................................ 139 Lesson 35 THE ENGLISH CONSONANT /m /...................................................... 141 Lesson 36 THE ENGLISH CONSONANT /n/....................................................... 142 Lesson 37 THE ENGLISH CONSONANT /ĩ)/....................................................... 144 Lesson 38 THE ENGLISH CONSONANT /r/.........................................................146 Lesson 39 THE ENGLISH CONSONANT / j / ........................................................147 Lesson 40 THE ENGLISH CONSONANT/w/.........................................................148 Part Three ENGLISH ACCENTUATION, RHYTHM AND INTONATION (21 LESSONS) Lesson 1 W0RD S T R E S S ..................................................................................151 Lesson 2 PHRASE AND SENTENCE STRESS MAJOR PRIMARY STRESS - COMPOUND NOUNS........... ............................................ 157 Lesson 3 PHRASE AND SENTENSE STRESS MINOR TERTIARY S T R E S S ...... 159 Lesson 4 PHRASE AND SENTENCE STRESS MINOR W EAK S T R ESS ............. 161 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 8. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Lesson 5 PHRASE AND SENTENCE STRESS MAJOR SECONDARY STRESS - NOUN MODIFIERS....................................................................163 Lesson 6 PHRASE AND SENTENCE STRESS MAJOR SECONDARY STRESS - NOUN MODIFIERS (confd)................ 165 Lesson 7 PHRASE and SENTENCE STRESS MAJOR SECONDARY STRESS - VE R B S.................................................................................... 167 Lesson 8 PHRASE and SENTENCE STRESS MAJOR SECONDARY STRESS - NOUNS...... .............................................................................. 170 Lesson 9 PHRASE and SENTENCE STRESS MAJOR SECONDARY STRESS - ADVERBS.................................................................................171 Lesson 10 PHRASE and SENTENCE STRESS MAJOR SECONDARY STRESS - NEGATIVES ............................................................................ 173 Lesson 11 PHRASE and SENTENCE STRESS MAJOR SECONDARY STRESS -O T H E R WORDS........................................................................ 174 Lesson 12 PHRASE and SENTENCE STRESS MINOR TERTIARY STRESS - TWO WORD VE R B S................................................................. 176 Lesson 13 STRONG and WEAK FORMS........................................................ 178 Lesson 14 ENGLISH RHYTHM......................................................................184 Lesson 15 RISING - FALLING INTONATION................................................. 188 Lesson 16 RISING INTONATION...................................................................192 Lesson 17 COMBINATION OF RÍSING-FALLING INTONATION andRISING ONE 195 Lesson 18 SUSTAINED INTONATION.............................................................198 Lesson 19 GRAPHIC INTONATION (Ngữ Điệu Qua Biểu Đồ)............................ 200 Lesson 20 APPENDIX 1: STRESS 0F COMPOUND WORDS............................ 208 Lesson 21 APPENDIX 2: STRESS OF WORD PAIRS OF 2 SYLLABLES........... 210 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 9. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com PART ONE 44 PRONUNCỈATION LESSONS FOR LEARNERS OF PRE-INTERMEDIATE LEVEL Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 10. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Lesson 1 ENGLISH SOUNDS AND PHONETIC SYMBQLS E n g lis h s o u n d s a re d e s c r ib le d ÍI1 the form of phonetic symbols: I. 12 V O W ELS 1. /i:/ Seat. /s i:ư 7. /n/ not /nnt/ 2. /i/ sit /sit/ 8. /u:/ too /tu:/ 3. /e/ vvhen Aven/ 9. /o/ look /lok/ 4. /x/ cat /k x ư 10. / a / up /.\p/ 5. /a :/ hard /ha:d/ 11. /3/ bird /ba:d/ 6. h ' J sort /sa:t/ 12. /n/ a /o/ II. 8 DIPHTHONGS 1. /ei/ day /dei/ 5. /ca/ chaír /t feo/ 2. /ai/ my /m ai/ 6. /oa/ tour 'loa/ 3. / di/ boy /bai/ 7. /ao/ go /íiao/ 4. /la/ here /hia/ 8. /ao/ now /nao/ III. 24 CONSONANTS 1. /p/ pen /pen/ 13. /J/ shoe /Ju:/ 2. /b/ big /big/ 14. / 3/ pleasure /ple’3a/ 3. /ư ĩwo /tu:/ 15. /tj/ church / t j 3:tj/ 4. /d/ do /du:/ 16. l ả y judge /d 3,\d 3/ 5. /ky lo o k / lo k / 17. /m/ meet /mì:ư 6. /g/ get /se t/ 18. /n/ no /nao/ Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 11. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 7. /f/ fall /fo:l/ 19. / ịj/ sing /siịj/ 8. /v/ van /vaen/ 20. /h/ who /hu:/ 9. /6/ th in k /0iỊjk/ 21. /1/ long /log/ 10. /ố/ then /õen/ 22. /r/ rig h t /ralư 11. /s/ see /si:/ 23. /w/ will /wil/ 12. /z/ zoo /zu:/ 24. /j/ yet /je ư SUM M ARY VOISELESS p t 0 k f s t s VOICED b d ỗ g V z 3 d3 1 m n í) h w r j i: I e X a: A 3 3: 3: D u: o ei 31 ai 30 ao 13 es 03 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 12. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Lesson 2 THE ENGLÍSH VOWELS /i:/ and /ì/ I. DESCRIPTION /i:/ 1. The front of the tongue is raised. 2. The mouth is nearly closed. 3. The lips are spread. 4. There is little space between th e jaws. /ư 1. The front of the tongue is raised. 2. The mouth is half close. 3. The lips are spread. 4. The jaw s are a little more apart for /1/. II. SPELLING lĩl 1. Lẹtter A in the íinal ate, age... Ex: intim ate, delicate, village, cottage 2. Letter E in the preíĩxes be, de, re. Ex: begin, become, decide, retum 3. EY: money, storey. But key /ki:/ Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 13. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 4. L etter I in words of monosyllable ending w ith i + consonant. E x: bit, sit, dim , him , twin. 5. UI: build, guilt, guitar, equivalent, colloquial But mosquito (m oskw i:’t30) 6. Y in an unstressed syllable of a word. Ex: copy, candy, quality, gravity, slowly. But qualiíy, modify... /i:/ 1. L etter E before th e íìn al form: consonant + e. Ex: be, he, she, me scene. complete. Vietnam ese 2. EA: easy, east, dean, heat, neat, dream , beam , b reath e, creature. 3. EE: see, free, agree, heel, screen, cheese, guarantee. 4. EI: seize. ceiling- deceive. receive. receipt. 5. L etter I in some words from th e F rench origin. Ex: m achíne, regím e, m ándoline, sardíne, routíne, m agazíne, chem íse (J a mi:z) 6. IE: w hen it is inside voweis of a word. Ex: grief, chief, believe, belief III. PRACTICE ỉìỉ S e n te n c e s : seen sin 1. I see the green sea. leave live 2. We crossed th e seạ in th re e w eeks Seat sit 3. This is a big City. sheep ship Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 14. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com reach rích 4. It is half past six. feel ÍI11 Lesson 3 THE EN6LISH VOWEl /e/ I. DESCRIPTION /e/ 1. The front of the tongue is raised. 2. The mouth is between half-close and half-open. 3. The opening between the jaws is medium. II. SPELLING 1. Letter E in words of monosyllable ending with One or more consonants (except R), or in a stressed syllable of a word. Ex: bed. get. met. them. debt. send. mémber. novémber. eléven BUT: her, term, interpret (intá.prit). 2. EA: head, bread, breath, breakĩast, steady, jealous (d33élas), meadow, measure, leather, pleasure. 3. EI: leisure, heifer (héfa): bò nái tơ. 4. Special case: Pallmall (pélmél), Thames (temz). III PRACTICE /e/ /ì/ S en ten ces: head hid 1. The lesson ends at ten atter seven. ten tin 2. He read about the ten men. set sit 3. When did you get your new dress? left lift Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 15. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com fell íìll 4. He sent a letter to his triend. b elt built Lesson 4 __ ________ THE ENGUSH VOWEL /a/ I. DESCRIPTION ỉs J 1. T he front of th e tongue is raised. 2. The m outh is betw een h alf-o p en an d open. 3. The jaw opening is m edium to wide. II. SPELLING 1. L etter A in words of monosyllable ending w ith one or more consonants. Ex: lad, dam , fan, m ap, rank, th an k s, catch, th atch . 2. L etter A w hen it is in a stressed syllable of a word h av in g more th a n one syllable and stan d s before 2 consonants. Ex: candle, captain, baptize, la tte r (laéta), narrow , m ạnner, caiculate. BUT: stranger. III. PRACTICE /ae/ /e/ S e n te n c e s : bad bed 1. The m an has an apple. sad said 2. The black cat s a t by th e sad m an. land lend 3. Ask th e m an w ith th e ta n h a t in his m an m en hand. sat set 4. You can have an o th er lamb. m arry m erry Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 16. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Lesson 5 THE ENGLISH VOWEL /a;/ /a :/ I. DESCRIPTION 1. The back of the tongue is raised. 2. The mouth is fully open. 3. The jaws are fairly wide apart. II. SPELLING 1. Letter A in words of monosyllable ending with R or R + consonant, or in a syllable of a word when A stands before R + consonant. Ex: bar, far, star, bam, cart, harm, Sharp, charm, departure. BUT scarce /skeas/, quart /kwa:t/, sparrow /spaérao/ 2. AU: aunt, laugh, draught 3. special case: clerk /kla:k/, Derby /dá:bi/. III. PRACTICE /a:/ /ae/ S en ten ces: harm ham 1. F ather never parks the car well. part pat 2. John started to argue with the guard. cart cat 3. He isn’t a famous architect. park pack 4. Tom is very fond of modern art. heart hat march match Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 17. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Lesson 6 THE ENGLISH VOWEL /o/ I. DESCRIPTION /o / 1. T he back of th e tongue is raised. 2. The m outh is haIf-open. 3. T he lips are slightly rounded but not pushed forward. 4. T he jaw s a re fairly wide apart. II. SPELLING 1. L e tte r A in th e stressed syllable of words of m onosyllable beginning w ith w. Ex: was /woz/, w ant, w ash, vvatch. BUT: way, w aste, wax /waeks/ (sáp ong) 2. L etter o in words of m onosyliable eriding w ith one consonant and in th e stressed syllable o f words having more th a n one syllable. Ex: cod, lot, snob, logic, coíĩee, doctor, m odern, solitary, opposite III. PRACTICE 1. Jo h n is strong b u t olive /ó liv / is not. 2. A dog is sittin g on a ro tten log (khúc gỗ mục). 3. T his cross country ru n n er is lost. 4. The yatch /jo ư is locked a t th e docks. /o/ /a:/ lodge large hot h eart Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 18. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com pot part lost last cost cast, caste cough calf Lesson 7 THE ENGLISH VOWEL /o:/ I. DESCRIPTION h ’J 1. The back of the tongue is raised. 2. The mouth is between half close and half open. 3. The lips are more rounded than for /o/. 4. The jaws are fairly wide part. II. SPELLING 1. Letter A in words of monosyllable ending with “11”. Ex: all, call, tall, small, fall, ball, hall, wall BUT: shall 2. AU: in most cases: fault, haunt, launch, audience, daughter, naughty, laundry 3. AW: in all cases: law, dawn, crawl, draw, awful, awkward. 4. Letter o when it stands beíore R + eonsonant. E x: born, corpse, hom , lord, north, pork, sort, fortify, moming, portable, portrait 5. OA: when it stands beíbre R + consonant- Ex: oar, roar, board, soar. Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 19. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 6. OU: four, pour, court, course, mourn, source, cough, ought, bought, fought. III. PRACTICE / d:/ /D/ /a:/ S e n te n c e s : cord cod card 1. I talked alm ost an hour w ith his dawn don d arn daughter. port pot p a rt 2. M iss Shaw bought h er caught cot cart automobile in August. pork pock p ark 3. We all ought to go for a walk. stork stock s ta rk 4. The w ater in th e sea is salty. Lesson 8 THE ENGL1SH VOWEL /o/ I. DESCRIPTION /a / 1. The back of th e tongue is raised. 2. T he tongue is raised to a position a little above half-close. 3. T he lips are fairly rounded, but slightly protruded. 4. T he openning betw een th e jaw s is medium. II. SPELLING 1. L etter O: bosom, woman. 2. OU: could, should, would, douche /d o J/ 3. OO: book, brook, good, look 4. L etter U: bush, full, pull, push, put, butcher, bullock, b u llet 5. Special case: W orcester Avỏsta/, bouquet /bókei/, bosom /bỏZ 3 m/ Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2