Phát triển chương trình đào tạo giáo viên giáo dục công dân theo tiếp cận năng lực

Chia sẻ: Tony Tony | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
8
lượt xem
1
download

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên giáo dục công dân theo tiếp cận năng lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay là một yêu cầu cấp thiết. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Bài viết phân tích và làm rõ các giải pháp cơ bản xây dựng chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục công dân theo tiếp cận năng lực; mục tiêu đào tạo; hệ thống năng lực; chuẩn đầu ra; phương pháp giảng dạy; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển chương trình đào tạo giáo viên giáo dục công dân theo tiếp cận năng lực

Trường Đại học Vinh<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 3B (2017), tr. 29-36<br /> <br /> PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC<br /> CÔNG DÂN THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC<br /> Đinh Thế Định<br /> Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Vinh<br /> Ngày nhận bài 25/10/2017, ngày nhận đăng 25/12/2017<br /> Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu<br /> cầu đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay là một yêu cầu cấp<br /> thiết. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Bài viết<br /> phân tích và làm rõ các giải pháp cơ bản xây dựng chương trình đào tạo giáo viên Giáo<br /> dục công dân theo tiếp cận năng lực; mục tiêu đào tạo; hệ thống năng lực; chuẩn đầu<br /> ra; phương pháp giảng dạy; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.<br /> <br /> 1. Đào tạo giáo viên Giáo dục công<br /> dân theo tiếp cận năng lực - Yêu cầu và<br /> thực trạng<br /> a. Yêu cầu khách quan<br /> Việc đổi mới chương trình, nội dung,<br /> phương pháp đào tạo giáo viên Giáo dục<br /> công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn<br /> diện giáo dục phổ thông được dựa trên<br /> các căn cứ khách quan, bám sát các Văn<br /> kiện của Đảng, Nghị quyết của Chính<br /> phủ, sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào<br /> tạo.<br /> Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI<br /> của Đảng đã nêu rõ: “Đổi mới chương<br /> trình, nội dung, phương pháp dạy và học,<br /> phương pháp thi, kiểm tra theo hướng<br /> hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục<br /> toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí<br /> tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách<br /> mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng<br /> tạo, kĩ năng thực hành, tác phong công<br /> nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội” [1, tr.<br /> 216]. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban<br /> Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về<br /> đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và<br /> đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá,<br /> hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị<br /> trường định hướng xã hội chủ nghĩa và<br /> hội nhập quốc tế đã chỉ rõ: “Đổi mới<br /> chương trình nhằm phát triển năng lực và<br /> <br /> phẩm chất người học; hài hòa đức, trí, thể,<br /> mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi<br /> mới nội dung giáo dục theo hướng tinh<br /> giản, hiện đại, thiết thực, ph hợp với lứa<br /> tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực<br /> hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn”<br /> [2, tr. 128]. “Đối với giáo dục đại học, tập<br /> trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi<br /> dư ng nhân tài, phát triển phẩm chất và<br /> năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng<br /> tạo của người học” [2, tr. 124]. “Đánh giá<br /> kết quả đào tạo đại học theo hướng chú<br /> trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập<br /> nhật, đổi mới kiến thức; đạo đức nghề<br /> nghiệp; năng lực nghiên cứu và ứng dụng<br /> khoa học và công nghệ; năng lực thực<br /> hành, năng lực tổ chức và thích nghi với<br /> môi trường làm việc” [2, tr. 131].<br /> Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của<br /> Thủ tướng Chính phủ về đổi mới cơ bản và<br /> toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai<br /> đoạn 2006-2020 đã xác định một trong<br /> những nhiệm vụ và giải pháp đổi mới là:<br /> “Triển khai đổi mới phương pháp đào tạo<br /> theo 3 tiêu chí: trang bị cách học; phát huy<br /> tính chủ động của người học; sử dụng công<br /> nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt<br /> động dạy và học. Khai thác các nguồn tư<br /> liệu mở và nguồn tư liệu trên mạng<br /> Internet. Lựa chọn, sử dụng các chương<br /> trình, giáo trình tiên tiến của các nước”.<br /> <br /> Email: dinh2008dhv@yahoo.com.vn<br /> <br /> 29<br /> <br /> Đ. T. Định / Phát triển chương trình đào tạo giáo viên giáo dục công dân theo tiếp cận năng lực<br /> <br /> Khuyến cáo 21 điểm về chiến lược<br /> phát triển giáo dục hiện đại của UNESCO<br /> cũng chỉ rõ: Trong đào tạo giáo viên,<br /> “thầy giáo phải được đào tạo để trở thành<br /> những nhà giáo dục nhiều hơn là những<br /> chuyên gia truyền đạt kiến thức”.<br /> Những thập niên vừa qua và trong<br /> những năm tiếp theo, Đảng ta nhận định:<br /> tình hình thế giới và khu vực thay đổi<br /> nhanh chóng, phức tạp, khó lường; toàn<br /> cầu hóa và cách mạng khoa học - công<br /> nghệ phát triển mạnh mẽ; các nước với<br /> chế độ xã hội và trình độ phát triển khác<br /> nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác, vừa đấu<br /> tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc<br /> gia, dân tộc. Sự nghiệp đổi mới đất nước<br /> trong 30 năm qua và sự phát triển nhanh<br /> chóng của đất nước trong những năm tiếp<br /> theo đang đặt ra hàng loạt vấn đề không<br /> kém phần gay go, phức tạp, nhất là khi<br /> đất nước hội nhập ngày càng sâu vào đời<br /> sống quốc tế, khi mà “Tình trạng suy<br /> thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối<br /> sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ<br /> đảng viên… Những biểu hiện xa rời mục<br /> tiêu chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự<br /> chuyển hóa” có diễn biến phức tạp. Các<br /> thế lực th địch tiếp tục thực hiện âm mưu<br /> “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ,<br /> sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân<br /> quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị<br /> ở nước ta” [3, tr. 29]. Từ thực tiễn đó,<br /> giáo dục đạo đức, giáo dục chính trị, tư<br /> tưởng trong xã hội nói chung và trong các<br /> trường học nói riêng trở nên cấp thiết.<br /> Rõ ràng, những chuyển biến nhanh<br /> chóng và phức tạp của thực tiễn trong<br /> nước và thế giới đòi hỏi sinh viên ngành<br /> Giáo dục công dân ngay từ khi ngồi trên<br /> giảng đường đại học phải được rèn luyện<br /> bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách<br /> mạng, năng lực hoạt động thực tiễn. Đúng<br /> như Hồ Chí Minh đã căn dặn: “…có<br /> chuyên môn mà không có chính trị giỏi<br /> thì dù học mấy dạy trẻ con cũng hỏng” [4,<br /> <br /> 30<br /> <br /> tr. 269]. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu đổi<br /> mới toàn diện giáo dục phổ thông trong<br /> điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã<br /> hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế không<br /> còn cách nào khác là phải đổi mới và<br /> nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên<br /> ngành Giáo dục công dân theo hướng<br /> thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”.<br /> b. Thực trạng đào tạo giáo viên Giáo<br /> dục công dân trong trường đại học<br /> Ngay từ những ngày đầu mới dành<br /> được chính quyền, Đảng và Nhà nước ta<br /> đã đưa môn giáo dục công dân vào giảng<br /> dạy trong các trường phổ thông. Hiện nay,<br /> trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt<br /> Nam, môn Giáo dục công dân đóng vai<br /> trò quan trọng, được xác định trong kết<br /> cấu chương trình và nội dung kiến thức<br /> của các bậc học, là môn học mang tính<br /> giáo dục ý thức công dân, gắn liền với<br /> việc giáo dục ý thức hệ, phương pháp<br /> luận cho học sinh.<br /> Trong hơn 50 năm qua, cùng với sự<br /> phát triển của xã hội, của đất nước, đào<br /> tạo giáo viên Giáo dục công dân trong<br /> trường đại học ngày càng được quan tâm<br /> và không ngừng đổi mới, nâng cao chất<br /> lượng. Đội ngũ giáo viên Giáo dục công<br /> dân trong các trường phổ thông ngày càng<br /> được chuẩn hóa. Điều đó đã góp phần<br /> quan trọng đào tạo cho đất nước thế hệ<br /> thanh niên “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu<br /> nước”, “thà hy sinh tất cả chứ không chịu<br /> mất nước, không chịu làm nô lệ”, năng<br /> động trong sản xuất, vừa “hồng”, vừa<br /> “chuyên” trong sự nghiệp xây dựng chủ<br /> nghĩa xã hội.<br /> Trong những năm qua, trước những<br /> biến động phức tạp của thế giới, chủ<br /> nghĩa xã hội đang gặp phải những thách<br /> thức, khó khăn. Chủ nghĩa xã hội ở LiênXô và nhiều nước Đông Âu bị tan rã, các<br /> thế lực th địch, phản động với đủ mọi<br /> thủ đoạn, âm mưu thâm độc đang tìm mọi<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> cách chống phá sự nghiệp xây dựng chủ<br /> nghĩa xã hội ở nước ta, nhưng nhân dân<br /> Việt Nam vẫn kiên định, vững vàng trên<br /> con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn.<br /> Có được sự kiên định, vững vàng đó, một<br /> trong những nguyên nhân quan trọng, có<br /> ý nghĩa quyết định là chúng ta đã đẩy<br /> mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị<br /> trong xã hội nói chung và làm tốt công tác<br /> giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng, ý<br /> thức công dân trong các trường phổ thông<br /> nói riêng.<br /> Trong giai đoạn phát triển bước ngoặt<br /> hiện nay, nhất là khi đất nước hội nhập<br /> ngày càng sâu vào đời sống quốc tế, giáo<br /> dục lý luận chính trị nói chung và giáo<br /> dục đạo đức, chính trị, tư tưởng, ý thức<br /> công dân cho học sinh nói riêng đã góp<br /> phần quan trọng vào việc củng cố nền<br /> tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam<br /> hành động của cách mạng Việt Nam, nâng<br /> cao nhận thức, tình cảm và niềm tin của<br /> nhân dân, của học sinh đối với chủ nghĩa<br /> xã hội, đối với sự nghiệp đổi mới do Đảng<br /> khởi xướng và lãnh đạo.<br /> Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi<br /> mới, nghiên cứu về đổi mới tư duy lý luận<br /> đạt được nhiều thành tựu lớn. Đó là cơ sở<br /> để các trường đại học có đào tạo giáo viên<br /> Giáo dục công dân đổi mới chương trình,<br /> giáo trình và phương pháp giảng dạy.<br /> Cùng với sự phát triển của nhà trường,<br /> một đội ngũ giảng viên lý luận chính trị<br /> được đào tạo bài bản, năng động, nhạy<br /> cảm, được rèn luyện và trưởng thành<br /> trong đổi mới, trong không khí dân chủ và<br /> môi trường sáng tạo. Đó là nguồn lực vô<br /> cùng quan trọng để đổi mới chương trình,<br /> giáo trình và phương pháp giảng dạy<br /> nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo<br /> viên Giáo dục công dân.<br /> Tuy nhiên, trước bối cảnh đổi mới<br /> giáo dục và hội nhập quốc tế, thực tiễn<br /> đào tạo giáo viên Giáo dục công dân trong<br /> các trường đại học ở nước ta những năm<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 3B (2017), tr. 29-36<br /> <br /> qua còn bộc lộ những hạn chế. Chương<br /> trình đào tạo hiện nay nhìn chung chưa<br /> thực sự hiệu quả, chưa ph hợp với xu thế<br /> đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế và<br /> khu vực; chưa thật sự đổi mới, nặng về<br /> nguyên lý, phạm trù, nhẹ về kỹ năng, nội<br /> dung còn trùng lặp trong các học phần,<br /> thiếu tính liên thông, chưa bắt kịp và đáp<br /> ứng nhu cầu của đổi mới căn bản, toàn<br /> diện giáo dục và thực tiễn phát triển xã<br /> hội. Chương trình, giáo trình đào tạo giáo<br /> viên Giáo dục công dân trong phần lớn<br /> các trường đại học vẫn được viết theo tư<br /> duy cũ, ngại thay đổi, ít có sáng tạo, lạc<br /> hậu rất nhiều so với thành tựu về lý luận<br /> của thế giới, phản ánh chưa sát, chưa theo<br /> kịp thực tiễn công cuộc đổi mới và hội<br /> nhập của đất nước. Chương trình đào tạo<br /> giáo viên Giáo dục công dân ở các trường<br /> đại học hiện nay chủ yếu tập trung vào<br /> mục tiêu kiến thức, ít chú trọng mục tiêu<br /> kỹ năng và thái độ của người học. Do đó,<br /> khi tốt nghiệp và đối mặt với các vấn đề<br /> thực tế thì sinh viên khó có khả năng vận<br /> dụng kiến thức đã học để giải quyết<br /> những vấn đề, tình huống cụ thể.<br /> Phương pháp giảng dạy còn lạc hậu,<br /> nặng về kiểu truyền thụ một chiều, sự<br /> phản biện, đối thoại của người học hết sức<br /> hạn chế; chưa chú ý nhiều đến rèn nghiệp<br /> vụ cho sinh viên. Công tác hỗ trợ các hoạt<br /> động học tập, rèn luyện và việc đảm bảo<br /> điều kiện phục vụ đào tạo chỉ đạt mức<br /> trung bình. Chất lượng sản phẩm đào tạo<br /> chưa thực sự làm cho người học tự tin sau<br /> khi ra trường. Chất lượng sinh viên sư<br /> phạm nói chung và sinh viên ngành Giáo<br /> dục công dân hiện nay chưa thật tốt, giáo<br /> viên phổ thông được đào tạo chưa đáp<br /> ứng được tất cả năng lực nghề nghiệp<br /> theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên…<br /> Những hạn chế, yếu kém trong đào tạo<br /> giáo viên Giáo dục công dân trong các<br /> trường đại học đã cho thấy, chương trình<br /> đào tạo hiện nay chưa thực sự hiệu quả,<br /> <br /> 31<br /> <br /> Đ. T. Định / Phát triển chương trình đào tạo giáo viên giáo dục công dân theo tiếp cận năng lực<br /> <br /> cần phải tìm kiếm những cách tiếp cận<br /> mới để có thể xây dựng được chương<br /> trình đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn<br /> bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hiệu<br /> quả của chương trình đào tạo mới phải<br /> được thể hiện qua chất lượng “đầu ra” của<br /> người học. Những giáo viên tương lai cần<br /> phải được trang bị kiến thức và lập luận<br /> ngành, kĩ năng và tố chất cá nhân trong<br /> hoạt động nghề nghiệp, kĩ năng giao tiếp<br /> và hợp tác, thiết kế và tổ chức các hoạt<br /> động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh,<br /> đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực.<br /> Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình<br /> trạng này, tuy nhiên, một trong những<br /> nguyên nhân cơ bản là đào tạo trong<br /> trường đại học chưa chú trọng phát triển<br /> năng lực người học, chưa coi trọng khả<br /> năng tự học, tự nghiên cứu và quá trình<br /> trải nghiệm sáng tạo để hình thành năng<br /> lực, thái độ và kỹ năng cho người học.<br /> Chính vì vậy, việc đánh giá lại và cập<br /> nhật chương trình đào tạo để bắt kịp với<br /> những đòi hỏi của chương trình giáo dục<br /> phổ thông mới, đồng thời xây dựng nền<br /> móng đúng đắn cho việc học tập để người<br /> học có thể xử lí được những vấn đề phức<br /> tạp của kiến thức hiện đại và của thực tiễn<br /> là yêu cầu tất yếu hiện nay của các trường<br /> đại học có đào tạo ngành Giáo dục công<br /> dân.<br /> Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để<br /> phát triển chương trình đào tạo giáo viên<br /> Giáo dục công dân trong các trường đại<br /> học. Một trong những cách tiếp cận hiệu<br /> quả đã và đang được triển khai vận dụng<br /> đó là phát triển chương trình đào tạo giáo<br /> viên Giáo dục công dân theo tiếp cận<br /> năng lực. Chương trình đào tạo theo tiếp<br /> cận năng lực nhằm thay thế cách tiếp cận<br /> truyền thống theo tư duy cũ, ít thay đổi,<br /> thiếu sáng tạo, lạc hậu rất nhiều về lý luận<br /> so với thế giới, không theo kịp thực tiễn<br /> đổi mới và hội nhập của đất nước vốn là<br /> điểm hạn chế trong đào tạo giáo viên Giáo<br /> 32<br /> <br /> dục công dân hiện nay. Chương trình đào<br /> tạo theo tiếp cận năng lực đang là xu thế<br /> phổ biến để thay thế tiếp cận truyền thống<br /> trong giáo dục hiện đại.<br /> 2. Những nội dung chủ yếu phát<br /> triển chƣơng trình đào tạo giáo viên<br /> Giáo dục công dân theo tiếp cận năng<br /> lực<br /> Chương trình đào tạo được xem là bộ<br /> tài liệu xác định mục tiêu đào tạo, khung<br /> chương trình, phương pháp đào tạo và<br /> đánh giá, mô tả các học phần và các hoạt<br /> động liên kết với nhau được thực hiện cả<br /> trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện<br /> chuẩn đầu ra đã được xác định theo yêu<br /> cầu của thị trường lao động.<br /> a. Xác định mục tiêu đào tạo<br /> Đào tạo giáo viên giáo dục công dân<br /> có kiến thức nền tảng về giáo dục công<br /> dân và khoa học xã hôi, có năng lực thiết<br /> kế (Design), thực hiện (Implement) và<br /> đánh giá (Evaluate) chương trình giáo dục<br /> phổ thông môn Giáo dục công dân và các<br /> môn khoa học xã hội trong bối cảnh đổi<br /> mới giáo dục và đào tạo.<br /> b. Xác định hệ thống năng lực<br /> Năng lực là một thể thống nhất bao<br /> gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ không<br /> tách biệt lẫn nhau. Việc lấy năng lực<br /> người học làm trọng tâm trong quá trình<br /> thiết kế chương trình đào tạo ngành Giáo<br /> dục công dân nhằm đào tạo người học có<br /> đầy đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ học<br /> tập, năng lực hoạt động nghề nghiệp và<br /> khả năng thích ứng với các thay đổi của<br /> Giáo dục phổ thông và sự phát triển của<br /> xã hội.<br /> Thiết kế và thực hiện chương trình<br /> theo tiếp cận năng lực cần phải nhất quán<br /> từ hệ thống năng lực, mục tiêu, chuẩn<br /> năng lực, đặc điểm của các năng lực, kết<br /> quả cần đạt về năng lực và tiêu chí đánh<br /> giá các năng lực. Hệ thống năng lực xây<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> dựng chương trình đào tạo ngành Giáo<br /> dục công dân theo tiếp cận năng lực bao<br /> gồm:<br /> - Năng lực cốt lõi bao gồm: năng lực<br /> tư duy, nhận thức xã hội; năng lực sử<br /> dụng ngoại ngữ; năng lực sử dụng công<br /> nghệ thông tin; năng lực hoạt động nhóm;<br /> năng tự học, tự bồi dư ng.<br /> - Năng lực ngành bao gồm: năng lực<br /> nhận thức về tự nhiên và xã hội; năng lực<br /> giao tiếp trong môi trường sư phạm; năng<br /> lực kiểm tra, đánh giá trong dạy học; năng<br /> lực vận dụng phương pháp dạy học hiện<br /> đại; năng lực thực hành trong hoạt động<br /> giáo dục.<br /> - Năng lực chuyên ngành bao gồm:<br /> năng lực nhận thức bối cảnh bên ngoài, xã<br /> hội và môi trường; năng lực hình thành ý<br /> tưởng dạy học, giáo dục; năng lực thiết kế<br /> hoạt động dạy học, giáo dục; năng lực<br /> thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục;<br /> năng lực phát triển hoạt động dạy học,<br /> giáo dục.<br /> c. Xác định chuẩn đầu ra (sử dụng<br /> thang năng lực) theo các chủ đề<br /> Thứ nhất, kiến thức và lập luận ngành<br /> - Kiến thức cơ bản ngành sư phạm xã<br /> hội: kiến thức về tâm lý, kiến thức về giáo<br /> dục, kiến thức về ngoại ngữ, kiến thức về<br /> tin học, hiểu biết chính trị.<br /> - Kiến thức cơ sở ngành sư phạm xã<br /> hội: kiến thức về triết học; kiến thức về<br /> văn học; kiến thức về lịch sử; kiến thức về<br /> văn hóa; kiến thức về địa lý; kiến thức<br /> liên môn; hiểu biết về ngành sư phạm;<br /> kiến thức về dạy học, giáo dục; kiến thức<br /> về giao tiếp sư phạm; kiến thức về đánh<br /> giá trong giáo dục; kiến thức về phát triển<br /> chương trình giáo dục.<br /> - Kiến thức cốt lõi ngành Giáo dục<br /> công dân: kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin; kiến thức về tư tưởng Hồ Chí<br /> Minh; kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản<br /> Việt Nam; kiến thức về lịch sử tư tưởng<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 3B (2017), tr. 29-36<br /> <br /> triết học, lịch sử tư tưởng kinh tế, lịch sử<br /> tư tưởng xã hội chủ nghĩa; kiến thức về<br /> giáo dục pháp luật; kiến thức về giáo dục<br /> đạo đức; kiến thức về giáo dục kỹ năng<br /> sống; kiến thức về giáo dục dân số; kiến<br /> thức về giáo dục gia đình; kiến thức về<br /> giáo dục môi trường.<br /> - Kiến thức nâng cao, phương pháp và<br /> công cụ dạy học, giáo dục: kiến thức về<br /> bộ môn Giáo dục công dân; kiến thức về<br /> phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục<br /> công dân; kiến thức về phân tích chương<br /> trình, sách giáo khoa Giáo dục công dân;<br /> phương pháp tổ chức các hoạt động trải<br /> nghiệm sáng tạo; kiến thức về hoạt động<br /> đoàn, đội ở trường phổ thông.<br /> Thứ hai, kỹ năng, phẩm chất cá nhân<br /> và nghề nghiệp<br /> - Kỹ năng nghề nghiệp: kỹ năng thiết<br /> kế quá trình dạy học (kỹ năng tìm hiểu<br /> môi trường giáo dục; kỹ năng tìm hiểu đối<br /> tượng học sinh; kỹ năng tìm hiểu chương<br /> trình, sách giáo khoa; kỹ năng biên soạn<br /> giáo án); kỹ năng dạy học (kỹ năng vận<br /> dụng các hình thức, phương pháp dạy<br /> học; kỹ năng xác định các nguyên tắc<br /> trong dạy học liên môn; kỹ năng dạy học<br /> tích hợp và phân hóa; kỹ năng thiết kế và<br /> sử dụng các phương tiện dạy học; kỹ năng<br /> đánh giá kết quả học tập của học sinh); kỹ<br /> năng giáo dục (kỹ năng giáo dục qua dạy<br /> học môn học, kỹ năng tổ chức hoạt động<br /> trải nghiệm sáng tạo, kỹ năng phối hợp<br /> với các lực lượng giáo dục trong và ngoài<br /> nhà trường, kỹ năng hướng nghiệp cho<br /> học sinh); kỹ năng làm việc theo nhóm;<br /> kỹ năng giao tiếp sư phạm; kỹ năng ứng<br /> xử; kỹ năng xây dựng, quản lý hồ sơ dạy<br /> học; kỹ năng hướng dẫn học sinh tìm hiểu,<br /> tham gia giải quyết các vấn đề xã hội; kỹ<br /> năng phát triển chương trình dạy học.<br /> - Phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề<br /> nghiệp: quan điểm chính trị; thái độ, niềm<br /> tin, bản lĩnh chính trị; thực hiện chủ trương,<br /> đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của<br /> <br /> 33<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản