intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển kinh tế tư nhân - Từ quan điểm của đảng đến thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: AtaruMoroboshi _AtaruMoroboshi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Từ quan điểm của đảng đến thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên" bàn về những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đạt được trong những năm gần đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn, sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp không nhỏ của thành phần kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển kinh tế tư nhân - Từ quan điểm của đảng đến thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên

  1. 206 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN - TỪ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG ĐẾN THỰC TIỄN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN TS. Hoàng Thu Thuỷ, TS. Trần Thị Lan Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Tóm tắt: Thực hiện chủ trương của Đảng, với quan điểm phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa là chiến lược lâu dài cũng là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển cũng như thúc đẩy các cơ sở sản xuất, kinh doanh hình thành doanh nghiệp. Những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đạt được trong những năm gần đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn, sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp không nhỏ của thành phần kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên. Từ khóa: Chỉ thị, chủ trương, doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, Thái Nguyên. PRIVATE ECONOMIC DEVELOPMENT - FROM THE VIEW OF THE PARTY TO PRACTICE IN THAI NGUYEN PROVINCE Abstract: Effectuating the Party's policy, with the viewpoint of developing the private economy, small and medium-sized enterprises as well as long-term strategy is also a key task in the immediate future, the Provincial Party Committee and People's Committee of Thai Nguyen province have been real. There are many solutions to support enterprises to develop and promote production and business establishments to form enterprises. The socio-economic achievements of Thai Nguyen province have been achieved in recent years as a testament to the right and creative guidelines, the fierce participation of both the political system and the significant contribution of the private economy in Thai Nguyen province. Keywords: instructions, policy, enterprises, private economy, Thai Nguyen. ĐẶT VẤN ĐỀ Trải qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, thông qua việc tổng kết lý luận phát triển kinh tế nói chung, phát triển kinh tế tư nhân nói riêng, Đảng ta đã có những bước phát triển lý luận đúng đắn về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt N am. Có thể hiểu, kinh tế tư nhân, là khu vực kinh tế nằm ngoài khu vực kinh tế nhà nước, bao gồm các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó tư nhân nắm trên 50% vốn đầu tư. Kinh tế tư nhân là tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh không dựa trên sở hữu nhà nước về các yếu tố của quá trình sản xuất. Theo nghĩa hẹp có thể hiểu, kinh tế tư nhân là khu vực kinh tế gắn liền với loại hình sở hữu tư nhân, bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Kinh tế tư nhân tồn tại dưới
  2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 207 các hình thức như: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các hộ kinh doanh cá thể. Từ Đại hội VI (1986), thực hiện đường lối xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, đối với kinh tế tư nhân, Đảng ta khẳng định cần phải có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài, được bổ sung và hoàn thiện dần qua mỗi giai đoạn phát triển kinh tế đất nước. Các quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế tư nhân thể hiện tập trung trong các cương lĩnh, văn kiện đại hội Đảng, nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. NỘI DUNG 1. Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế tư nhân Bên cạnh việc lần đầu tiên Đảng ta khẳng định: “Nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ”, Đại hội VI (1986) nêu rõ, kinh tế tư nhân nói riêng, các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa nói chung vẫn được coi là đối tượng phải “cải tạo”, bằng những hình thức và bước đi thích hợp, tránh chủ quan nóng vội. “Đi đôi với việc phát triển kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, tăng cường nguồn tích luỹ tập trung của nhà nước và tranh thủ vốn ngoài nước, cần có chính sách sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế khác” [1, tr.56]. Từ chỗ coi kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế có thể sử dụng nhưng cần “cải tạo” bằng những bước đi thích hợp, Đại hội VII (1991) đã thực sự coi kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế độc lập, có tiềm năng phát triển và đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước nói chung. “Mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp” [2, tr.116]. Theo đó, “Kinh tế tư nhân được phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, theo sự quản lý, hướng dẫn của N hà nước” [2, tr.69] và “Kinh tế tư bản tư nhân được kinh doanh trong những ngành có lợi cho quốc kế dân sinh được pháp luật quy định” [2, tr.117-118]. Đại hội VIII (6/1996) tiếp tục quan điểm “thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần” [3, tr.91]. Đồng thời, “bảo đảm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trước pháp luật của mọi doanh nghiệp và cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế” [3, tr.93]. Văn kiện Đại hội IX (1-2001) của Đảng đã thể hiện bước phát triển mới trong tư duy khi khẳng định kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế có vị trí quan trọng lâu dài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. “Khuyến khích phát triển kinh tế tư bản tư nhân rộng rãi trong những ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm” [4, tr.98]. Từ quan điểm thành phần kinh tế “tư bản tư nhân được kinh doanh trong những ngành có lợi cho quốc kế dân sinh do luật pháp quy định” ở Đại hội VII đến Đại hội IX, Đảng ta đã có bước nhìn nhận mới: “Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi về chính sách, pháp lý để kinh tế tư bản tư nhân phát triển trên những hướng ưu tiên của N hà nước, kể cả đầu tư ra nước ngoài; khuyến khích chuyển thành doanh nghiệp cổ phần, bán cổ phần cho người lao động; liên doanh, liên kết với nhau, với kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước” [4, tr.98-99].
  3. 208 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM Cụ thể hóa quan điểm của Đại hội IX, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX (năm 2002) thông qua N ghị quyết “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”. Kể từ khi nước ta xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương có một nghị quyết chuyên đề về kinh tế tư nhân. Cùng với việc khẳng định: Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, N ghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX cũng chỉ ra những đóng góp và hạn chế, yếu kém của kinh tế tư nhân nước ta. Trên cơ sở nhận định về thực trạng kinh tế tư nhân, N ghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX thống nhất chủ trương và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi về chính sách, pháp lý và tâm lý xã hội để các doanh nghiệp của tư nhân phát triển rộng rãi trong những ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm, không hạn chế về quy mô, nhất là trên những định hướng ưu tiên của N hà nước. Đại hội X (4/2006) của Đảng xác định vị trí và định hướng phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để N hà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế đất nước, tạo môi trường và điều kiện thúc đNy các thành phần kinh tế cùng phát triển. Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế. Lần đầu tiên, vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân được Đảng ta chính thức nêu ra và có quy định cụ thể. Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã thảo luận và thông qua “Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân”. Quy định này cho thấy Đảng ta rất thận trọng nhưng cũng đã mở đường cho đảng viên được kinh doanh hợp pháp. Cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân chính là huy động, phát huy tiềm năng của mọi người dân, trong đó có đội ngũ đảng viên, tạo động lực để thúc đNy phát triển kinh tế - xã hội. Đại hội XI (1/2011) của Đảng tiếp tục xác định “Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực của nền kinh tế” [5, tr.209]. N hư vậy có thể thấy, với quan niệm kinh tế tư nhân là “một trong những động lực của nền kinh tế” trong hai kỳ Đại hội X và XI phản ánh bước tiến mới trong tư duy của Đảng về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế ở Việt N am. Kế thừa tư duy của các Đại hội thời kỳ đổi mới, Đại hội XII (1/2016) của Đảng khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát hơn khi coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Văn kiện Đại hội XII nhấn mạnh: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước” [6, tr.108]. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII tiếp tục xác định rõ việc phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân Việt N am cả về số lượng, chất lượng, thực sự là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế.
  4. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 209 Căn cứ vào thực tiễn đất nước, N ghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã xác định phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. N ghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII là một bước tiến mới, tạo động lực thúc đNy phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân và toàn bộ nền kinh tế. 2. Phát triển kinh tế tư nhân tại Thái Nguyên Thái N guyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía bắc Việt N am, tiếp giáp với thủ đô Hà N ội và là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô, đồng thời nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Thủ đô Hà N ội. Đây được xem là những thế mạnh, là tiền đề để tỉnh có những bước đột phá phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Song bên cạnh đó, Thái N guyên cũng có những khó khăn nhất định, bởi đây là vùng đất bán sơn địa, có địa hình hiểm trở, trải rộng và có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Vì vậy, để thúc đNy Thái N guyên vươn lên phát triển mạnh mẽ, cần phải có một giải pháp tổng thể về kinh tế - xã hội. Thực hiện chủ trương của Đảng, nhằm phát huy những lợi thế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái N guyên đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển cũng như thúc đNy các cơ sở sản xuất, kinh doanh hình thành doanh nghiệp. Với quan điểm phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa là chiến lược lâu dài cũng là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, ngày 18/4/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” nhằm tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Tiếp đó, ngày 29/03/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái N guyên đã ban hành N ghị quyết số 09-N Q/TU về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong đó N ghị quyết nêu rõ: “Chủ động rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới và công khai, minh bạch các quy định, chính sách liên quan tới doanh nghiệp. Tạo sự bình đẳng, công bằng giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tín dụng, đất đai và các nguồn lực tài chính” [7]. N ghị quyết là cơ sở, niềm vui, niềm tin trong quá trình hình thành và phát triển các thành phần kinh tế tư nhân tỉnh Thái N guyên. Cụ thể hoá chủ trương của Tỉnh uỷ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tư nhân phát triển, tỉnh Thái N guyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: Ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đến năm 2020; xây dựng cơ sở hạ tầng thuận lợi thu hút đầu tư nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách địa phương; đNy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách; đa dạng hóa các hình thức tạo vốn, nhất là nguồn vốn của các doanh nghiệp; khuyến khích hộ tư nhân đầu tư phát triển; phát triển đa dạng các hình thức tín dụng, huy động vốn bằng phương thức N hà nước và nhân dân cùng làm;…
  5. 210 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM Bên cạnh đó, Thái N guyên cũng chú trọng công tác cải cách hành chính, coi đây là mấu chốt để thu hút đầu tư với việc hoàn thành cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở cả 3 cấp chính quyền nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi và văn minh. N hững thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thái N guyên đạt được trong những năm gần cho thấy chủ trương đúng đắn, sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp không nhỏ của thành phần kinh tế tư nhân tỉnh Thái N guyên. Chỉ tính riêng năm 2017, tỉnh Thái N guyên thu ngân sách trong cân đối đạt 12.583,5 tỷ đồng, bằng 139,7% dự toán và tăng 30,6% so với năm trước. Vượt dự toán được giao tới 3.573 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách khu vực doanh nghiệp N hà nước trung ương đạt 964 tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 1.638 tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất dự toán cân đối thu ngân sách N hà nước toàn tỉnh, đạt 1.879 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 938 tỷ đồng [8]. Minh chứng rõ nhất là trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Thái N guyên đã quyết định chủ trương đầu tư và cấp chứng nhận đầu tư mới cho 17 dự án với tổng số vốn là 2.000 tỷ đồng và điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 15 dự án khác. Cũng trong 2 quý đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 382 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 2.405 tỷ đồng và 464 doanh nghiệp đăng ký thay đổi, điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh và hiện trên địa bàn có tới 6.318 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký là 79.576 tỷ đồng và có tới 130 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 7.288 triệu USD, vốn thực hiện đạt 6.883 triệu USD [9]. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, N hà nước, được sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp tỉnh Thái N guyên đã có bước phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Tính đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh Thái N guyên hiện có hơn 6.400 doanh nghiệp (trong đó trên 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa) với tổng số vốn đăng ký đạt gần 80.000 tỉ đồng và trên 900 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách [10]. Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái N guyên đã trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, phát triển năng động, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Đồng thời, với sự phát triển của mình, cộng đồng các doanh nghiệp đã tạo ra nhiều việc làm mới, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động cộng đồng tại địa phương và trên cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động, thành phần kinh tế tư chưa đáp ứng được vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế. Trình độ quản trị, năng lực tài chính còn yếu; khả năng liên kết và tham gia chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế; tình trạng gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh… vẫn phổ biến. 3. Một số giải pháp Một là, trong những năm tới, để tiếp tục phát triển thành phần kinh tế tư nhân, nhiệm vụ trước mắt của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh là bên cạnh những chủ trương chính sách
  6. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HẢI PHÒNG - VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 211 đúng đắn, kịp thời, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thành lập doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, cải thiện tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất, đồng thời hoàn thiện và bảo đảm tính ổn định khung pháp lý, đNy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo sự đột phá trong huy động và thu hút các nguồn lực đầu tư nói chung, phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Thứ hai, qua thực tế phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Thái N guyên cho thấy, để kinh tế tư nhân có điều kiện phát triển mạnh mẽ, một vấn đề quan trọng cần tập trung giải quyết là vấn đề bình đẳng thật sự giữa kinh tế tư nhân với kinh tế và doanh nghiệp nhà nước, giữa doanh nghiệp vốn trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giữa doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. Cùng với đó, cần có chính sách trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh và khởi nghiệp, không tham nhũng, tiêu cực và “lợi ích nhóm”; bảo vệ lâu dài quyền sở hữu tài sản cá nhân và sở hữu trí tuệ. Muốn làm được điều này cần có sự vào cuộc thực sự của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, N gành. Thứ ba, đối với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân bên cạnh việc phát huy ưu thế, ưu điểm và những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cần có những biện pháp hữu hiệu khắc phục những hạn chế yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, như: N guồn lực tài chính, trình độ trang bị kỹ thuật, công nghệ và năng lực cạnh tranh còn thấp... Bên cạnh đó, đNy mạnh xây dựng văn hóa kinh doanh và nâng cao trách nhiệm xã hội của mỗi doanh nghiệp. Đây chính là việc bản thân mỗi doanh nghiệp tự tạo cho mình sự ủng hộ của cộng đồng xã hội với cộng đồng kinh doanh của mình. KẾT LUẬN Thực hiện chủ trương của Đảng: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế” và “tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân để tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, tỉnh Thái N guyên trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương đã xác định rõ, việc phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nhân tố bảo đảm cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, đồng thời tham gia vào giải quyết hàng loạt những vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực,…trên địa bàn. N hững năm qua, với sự phát triển các thành phần kinh tế trong đó có kinh tế tư nhân đã góp phần thúc đNy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực có sự phát triển bứt phá; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch hằng năm; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức; diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.
  7. 212 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đảng Cộng sản Việt N am (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, N xb Sự Thật, Hà N ội. 2. Đảng Cộng sản Việt N am (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, N xb Sự Thật, Hà N ội. 3. Đảng Cộng sản Việt N am (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, N xb Chính trị quốc gia, Hà N ội. 4. Đảng Cộng sản Việt N am (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, N xb Chính trị quốc gia, Hà N ội. 5. Đảng Cộng sản Việt N am (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, N xb Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà N ội. 6. Đảng Cộng sản Việt N am (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, N xb Chính trị Quốc gia, Hà N ội. 7. Cổng thông tin điện tử Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái N guyên (3/4/2019), Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, truy cập ngày 6/9/2019: http://thainguyen.gov.vn/tin-anh/- /asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/nghi-quyet-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-cai-thien- moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pc 8. Cổng thông tin điện tử Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái N guyên (22/6/2018), Cục Thuế Tỉnh: Tôn vinh các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017, truy cập ngày 1/5/2019: http://hhdn.thainguyen.vn/?tab=news&lang=vi&pid=1&cid=142&id=341. 9. Báo điện tử Công thương (29/6/2018), Thái Nguyên: kết quả ấn tượng trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, ngày truy cập: 1/5/2019: https://congthuong.vn/thai-nguyen-ket-qua- an-tuong-trong-thu-hut-dau-tu-va-phat-trien-doanh-nghiep-105303.html-. 10. Báo điện tử Tài nguyên và môi trường (14/10/2018), Thái Nguyên: Nhiều hoạt động tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, ngày truy cập: 7/9/2019: https://baotainguyenmoitruong.vn/kinh-te/thai-nguyen-nhieu-hoat-dong-ton-vinh-doanh-nhan- doanh-nghiep-tieu-bieu-1260060.html
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2