Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
442
lượt xem
291
download

Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo được hầu hết mọi người công nhận? Cuốn sách này chính là câu trả lời bởi đây là cuốn cẩm nang hướng dẫn thiết thực cho bất kỳ ai sắp đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nhóm trong tổ chức. Hơn thế nữa, cuốn sách còn hữu ích cho những ai đã và đang nắm giữ vai trò lãnh đạo nhưng muốn hoàn thiện hơn nữa các kỹ năng của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển kỹ năng lãnh đạo

 1. Develop Your Leadership Skills
 2. DEVELOP YOUR LEADERSHIP SKILLS By John Adair Copyright © John Adair, 2007 First Published in 2007 by Kogan Page Limited., UK. Vietnamese Edition © 2008 by First News – Tri Viet. Published by arrangement with Kogan Page Limited., UK. All rights reserved. DEVELOP YOUR LEADERSHIP SKILLS PHAÁT TRIÏÍN KYÄ NÙNG LAÄNH ÀAÅO Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái NXB Kogan Page, Anh Quöëc. Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ Kogan Page àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå Berne. CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS 11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn
 3. Develop Your Leadership Skills Taác giaã: JOHN ADAIR Biïn dõch: Bñch Nga – Lan Nguyïn First News NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH
 4. Lúâi giúái thiïåu Kyä nùng laänh àaåo laâ möåt yïëu töë troång yïëu trong cöng taác quaãn lyá. Möåt nhaâ quaãn lyá gioãi phaãi coá caác kyä nùng laänh àaåo. Tûúng tûå, möåt nhaâ laänh àaåo hiïåu quaã cuäng phaãi thûåc hiïån töët vai troâ cuãa möåt nhaâ quaãn lyá. Laâm thïë naâo àïí trúã thaânh möåt nhaâ laänh àaåo àûúåc hêìu hïët moåi ngûúâi cöng nhêån? Cuöën saách naây chñnh laâ cêu traã lúâi búãi àêy laâ cuöën cêím nang hûúáng dêîn thiïët thûåc cho bêët kyâ ai sùæp àaãm nhiïåm vai troâ laänh àaåo nhoám trong töí chûác. Hún thïë nûäa, cuöën saách coân hûäu ñch cho nhûäng ai àaä vaâ àang nùæm giûä vai troâ laänh àaåo nhûng muöën hoaân thiïån hún nûäa caác kyä nùng cuãa mònh. Nùng lûåc laänh àaåo àûúåc phaát triïín qua kinh nghiïåm thûåc tïë, qua nhûäng coå xaát, thûã thaách vúái cöng viïåc hùçng ngaây. Cuäng nhû àöëi vúái moåi vêën àïì khaác trong cuöåc söëng, caâng coá nhiïìu thúâi gian khaám phaá khaã nùng laänh àaåo thûåc tïë thò baån caâng gùåt haái nhiïìu àiïìu tûâ noá. Khoá coá thïí phên biïåt raåch roâi nhûäng àiïím khaác biïåt vaâ tûúng àöìng giûäa khaái niïåm laänh àaåo vaâ
 5. 6 Develop your leadership skills quaãn lyá búãi têët caã àïìu cuâng hûúáng àïën muåc àñch cuöëi cuâng laâ thûåc hiïån töët nhûäng phêìn viïåc cuãa mònh. Möåt cêu ngaån ngûä cuãa Trung Quöëc noái rùçng: “Meâo àen hay meâo trùæng khöng thaânh vêën àïì miïîn laâ bùæt àûúåc chuöåt”. Àêy laâ cuöën saách daânh cho nhûäng nhaâ laänh àaåo nhû thïë. Cuöën saách laâ sûå töíng húåp thûåc sûå thaânh cöng vïì caác khaái niïåm vïì laänh àaåo vaâ quaãn lyá, àöìng thúâi coân mang laåi caái nhòn húåp nhêët chûáa àûång caã hai quan àiïím. Hy voång nhûäng nhaâ laänh àaåo tiïìm nùng seä tòm thêëy caác giaá trõ hûäu ñch tûâ cuöën saách naây àïí phaát huy töëi àa nùng lûåc laänh àaåo vaâ àoáng goáp thiïët thûåc cho töí chûác cuãa mònh. - John Adair
 6. 1 Nùng lûåc laänh àaåo Haäy bùæt àêìu bùçng cêu hoãi cú baãn nhêët: Nùng lûåc laänh àaåo laâ gò? hay cuå thïí hún: Nhûäng yïëu töë naâo , laâm möåt ngûúâi trúã nïn nöíi bêåt hún nhûäng ngûúâi khaác hoùåc àûúåc chêëp nhêån laâ nhaâ laänh àaåo cuãa möåt nhoám? “Töë chêët laänh àaåo” chñnh laâ cêu traã lúâi truyïìn thöëng cho cêu hoãi naây. Nhûäng àùåc àiïím tñnh caách nöíi tröåi nhû sûå tûå tin, kiïn àõnh, baãn lônh, thùèng thùæn,... seä quyïët àõnh vai troâ laänh àaåo trong moåi tònh huöëng. Tuy nhiïn, chó möåt phêìn nhoã cuãa töë chêët laänh àaåo laâ khaã nùng thiïn bêím, coân phêìn lúán laåi laâ nhûäng kyä nùng àûúåc reân luyïån vaâ phaát triïín theo thúâi gian. Nhûäng àùåc àiïím tñnh caách cú baãn … Nhiïåt tònh. Bêët kyâ nhaâ laänh àaåo naâo cuäng cêìn phaãi duy trò “lûãa” cho cöng viïåc cuãa mònh. … Chñnh trûåc. Àêy laâ phêím chêët khiïën moåi ngûúâi
 7. 8 Develop your leadership skills tin tûúãng baån. Vaâ sûå tin tûúãng luön cêìn thiïët trong têët caã caác möëi quan hïå, duâ laâ trong nghïì nghiïåp hay giûäa caá nhên vúái nhau. … Bïìn chñ. Nhaâ laänh àaåo thûúâng laâ nhûäng ngûúâi luön àùåt ra nhûäng yïu cêìu, tiïu chuêín cao nïn caãm thêëy khoá chõu khi cöng viïåc cûá dêåm chên taåi chöî. Hoå vöën laâ ngûúâi rêët kiïn trò vaâ quyïët ài àïën cuâng nhûäng muåc tiïu àaä àïì ra. … Cöng bùçng. Caác nhaâ laänh àaåo hiïåu quaã luön biïët caách àöëi xûã khaác nhau vúái tûâng caá nhên nhûng trïn cú súã cöng bùçng khöng thiïn võ. … Söi nöíi. Ngûúâi kiïu kyâ laånh luâng khöng thïí laâ nhûäng nhaâ laänh àaåo töët. Khaã nùng laänh àaåo bao haâm caã traái tim lêîn lyá trñ. Yïu thñch nhûäng gò baån àang laâm vaâ quan têm àïën nhûäng ngûúâi xung quanh àïìu quan troång nhû nhau. … Khiïm töën. Möåt ngûúâi laänh àaåo hiïåu quaã biïët lùæng nghe vaâ tiïëp thu nhûäng yá kiïën àöëi lêåp cuäng nhû khöng bao giúâ tûå phuå rùçng mònh laâ ngûúâi gioãi nhêët. … Tûå tin. Sûå tûå tin laâ àùåc àiïím àêìu tiïn maâ moåi ngûúâi nhêån thêëy úã baån. Viïåc phaát huy sûå tûå tin luön laâ bûúác khúãi àêìu àïí trúã thaânh möåt nhaâ laänh àaåo gioãi. Nhûng àûâng trúã nïn tûå tin quaá mûác vò àêy laâ bûúác àêìu tiïn trïn con àûúâng dêîn àïën sûå kiïu ngaåo.
 8. Phaát triïín kyä nùng laänh àaåo 9 Sûå chñnh trûåc chñnh laâ àùåc àiïím àïí phên biïåt giûäa nhaâ laänh àaåo gioãi vaâ nhaâ laänh àaåo hûúáng thiïån. Adolf Hitler coá thïí àûúåc nhòn nhêån laâ möåt nhaâ laänh àaåo gioãi úã möåt söë phûúng diïån naâo àoá, nhûng roä raâng öng ta thiïëu sûå chñnh trûåc vaâ caái têm. Vaâ möåt nhaâ laänh àaåo maâ khöng dûåa trïn nïìn taãng cuãa sûå chñnh trûåc thò khöng thïí töìn taåi lêu daâi àûúåc, seä suåp àöí khöng súám thò muöån. Ngay tûâ bêy giúâ, baån coá thïí bùæt àêìu phaát triïín nhûäng phêím chêët naây. Baån haäy xêy dûång sûå tûå tin, khaám phaá nhûäng nguöìn caãm hûáng múái vaâ àaåt àïën sûå chñnh trûåc. Nhûng têët caã àïìu cêìn phaãi coá thúâi gian vaâ sûå kiïn nhêîn. Haäy xem xeát sûå tiïën böå cuãa baån khi àiïím maånh vaâ àiïím yïëu bùæt àêìu böåc löå vaâ thay àöíi theo chiïìu hûúáng tñch cûåc. Vaâ luön múã loâng àïí tiïëp thu nhûäng yá kiïën phaãn höìi vïì kïët quaã àaåt àûúåc, duâ coá thïí àöi chuát laâm baån buöìn phiïìn. Baån haäy duâng baâi trùæc nghiïåm sau àêy àïí kiïím tra nhûäng phêím chêët laänh àaåo cú baãn cuãa mònh: Trùæc nghiïåm kiïím tra phêím chêët laänh àaåo Coá Khöng Baån àaä chûáng toã rùçng mònh laâ möåt ngûúâi coá traách nhiïåm chûa?
 9. 10 Develop your leadership skills Baån coá thñch traách nhiïåm vaâ nhûäng phêìn thûúãng daânh cho cöng taác laänh àaåo khöng? Baån coá àûúåc nhiïìu ngûúâi biïët àïën vò sûå nhiïåt tònh trong cöng viïåc cuãa mònh khöng? Baån àaä bao giúâ àûúåc àaánh giaá laâ chñnh trûåc chûa? Baån coá phaãi laâ ngûúâi àêìy nhiïåt huyïët khöng? Baån coá phaãi laâ möåt ngûúâi nùng àöång, luön tham gia vaâo caác hoaåt àöång xaä höåi? Baån coá àuã tûå tin àïí àöëi diïån vúái sûå phï bònh, thúâ ú hoùåc thiïëu caãm tònh tûâ nhûäng ngûúâi khaác? Baån coá khaã nùng kiïím soaát àûúåc caãm xuác vaâ têm traång cuãa mònh hay àïí chuáng chïë ngûå? Baån coá àöëi xûã khöng trung thûåc vúái nhûäng ngûúâi laâm viïåc cho baån trong saáu thaáng qua khöng? Baån laâ ngûúâi söëng hûúáng nöåi hay hûúáng ngoaåi (hay vûâa hûúáng nöåi vûâa hûúáng ngoaåi theo caách cuãa nhûäng nhaâ laänh àaåo)?
 10. 2 Laänh àaåo theo tònh huöëng Ngoaâi viïåc súã hûäu nhûäng àùåc àiïím tñnh caách nöíi tröåi thò khaã nùng laänh àaåo coân phuå thuöåc vaâo tònh huöëng. Coá nhûäng tònh huöëng khiïën möåt ngûúâi nöíi bêåt lïn nhû möåt nhaâ laänh àaåo taâi hoa nhûng trong nhûäng tònh huöëng khaác thò hoå laåi khöng thïí. Winston Churchill laâ möåt nhaâ laänh àaåo vô àaåi trong thúâi chiïën nhûng laåi khöng xuêët sùæc trong thúâi bònh. Caách tiïëp cêån khaã nùng laänh àaåo theo tònh huöëng nhû thïë naây xuêët phaát tûâ viïåc àïì cao têìm quan troång cuãa kiïën thûác trong àúâi söëng cöng viïåc; vaâ kiïën thûác laåi gùæn liïìn vúái quyïìn lûåc. Coá böën loaåi quyïìn lûåc úã con ngûúâi: … Quyïìn lûåc àõa võ vaâ àùèng cêëp - “Haäy tuên lïånh töi!” … Quyïìn lûåc kiïën thûác - “Quyïìn lûåc thuöåc vïì ngûúâi coá hiïíu biïët.”
 11. 12 Develop your leadership skills … Quyïìn lûåc nhên caách – Hònh thûác cao nhêët cuãa quyïìn lûåc vïì nhên caách laâ uy tñn. … Quyïìn lûåc àaåo àûác – Quyïìn lûåc caá nhên yïu cêìu ngûúâi khaác hy sinh. Nelson Mandela laâ nhaâ laänh àaåo coá phêím haånh, tñnh chñnh trûåc vaâ sûác thuyïët phuåc. Traãi qua nhiïìu nùm trong tuâ nïn öng àaä töi luyïån àûúåc quyïìn lûåc àaåo àûác àïí yïu cêìu nhûäng ngûúâi àöìng hûúng cuãa mònh vaâ caã phuå nûä chêëp nhêån khoá khùn gian khöí trïn con àûúâng daâi ài túái sûå thöëng nhêët vaâ thõnh vûúång cuãa quöëc gia. Tûúng tûå, caác thuãy thuã laåi laâm theo mïånh lïånh cuãa thuyïìn trûúãng khi con taâu troâng traânh trong cún baäo vò hoå caãm nhêån àûúåc rùçng thuyïìn trûúãng coá vöën hiïíu biïët sêu vïì biïín caã vaâ khoa hoåc haâng haãi, laåi àûúåc traãi nghiïåm nhiïìu nhúâ nhûäng lêìn chöëng choåi vúái caác cún baäo lúán khaác. Kiïën thûác trong trûúâng húåp naây àaä taåo nïn sûå tin tûúãng úã nhûäng ngûúâi khaác. Tuy nhiïn, tûå baãn thên kiïën thûác chuyïn mön chûa thïí giuáp baån trúã thaânh nhaâ laänh àaåo gioãi maâ chó laâ yïëu töë cêìn nhûng chûa àuã.
 12. Phaát triïín kyä nùng laänh àaåo 13 Tònh huöëng minh hoåa: Martin Sullivan Martin Sullivan laâ möåt kyä thuêåt viïn xuêët sùæc vaâ anh caãm thêëy haâi loâng khi àûúåc thùng chûác laâm trûúãng nhoám. Mùåc duâ giaám àöëc kyä thuêåt phuå traách saãn xuêët, Sally Henderson, vêîn coân nghi ngúâ vïì nùng lûåc cuãa Martin trong vai troâ nhaâ quaãn lyá tuyïën àêìu, nhûng viïåc àïì baåt anh lïn vai troâ quaãn lyá laâ caách duy nhêët àïí tùng lûúng cho nhûäng ngûúâi coá thêm niïn laâm viïåc vaâ coá kinh nghiïåm chuyïn mön nhû Martin. Sau vaâi tuêìn, hiïåu suêët hoaåt àöång cuãa nhoám Martin bùæt àêìu giaãm suát so vúái nhûäng nhoám khaác. Martin biïët roä nguyïn nhên nhûng laåi khöng hïì lùæng nghe. Khi sûå viïåc caâng luác caâng khöng mêëy thuêån lúåi thò anh laåi biïën thaânh ngûúâi chó biïët àöí thûâa cho hoaân caãnh. Caã nhoám quyïët àõnh trònh baây vúái Henderson: “Chùæc chùæn anh êëy biïët nhaâ maáy naây àang tuåt döëc. Anh êëy laâ möåt chuyïn gia thêåt sûå, nhûng chuáng töi khöng thïí sûã duång tûâ “laänh àaåo” àïí noái vïì anh êëy àûúåc. Möåt ngûúâi laänh àaåo cêìn phaãi coá nhiïìu yïëu töë khaác hún laâ chó coá kiïën thûác chuyïn mön”. Têët caã caác àiïím chñnh vïì quyïìn lûåc – àõa võ, kiïën thûác vaâ nhên caách – àïìu quan troång nhû nhau. Àïí coá àûúåc sûå húåp taác cao nhêët cuãa moåi ngûúâi thò baån cêìn phaãi cên bùçng caã ba loaåi quyïìn lûåc naây. Cuäng nhû möåt chiïëc kiïìng ba chên, àûâng döìn troång lûúång lïn möåt chên duy nhêët.
 13. 14 Develop your leadership skills ÚÃ giai àoaån àêìu trong sûå nghiïåp laänh àaåo cuãa mònh, coá thïí baån seä laâm viïåc trong möåt lônh vûåc àaä àûúåc xaác àõnh khaá roä raâng vúái nhûäng kiïën thûác chuyïn mön cêìn thiïët maâ baån àaä tñch luäy àûúåc. Nhûng caác tònh huöëng cöng viïåc luön thay àöíi theo thúâi gian àïí kiïím tra mûác àöå linh hoaåt cuãa baån. Baâi trùæc nghiïåm dûúái àêy seä giuáp baån khùèng àõnh xem liïåu mònh coá ài àuáng súã trûúâng cuäng nhû coá phaát huy àûúåc tñnh linh hoaåt trong nhûäng tònh huöëng khaác nhau hay khöng.
 14. Phaát triïín kyä nùng laänh àaåo 15 Trùæc nghiïåm kiïím tra khaã nùng linh àöång vúái tûâng tònh huöëng Coá Khöng Nhûäng möëi quan têm, nùng khiïëu (vñ duå nhû khaã nùng huâng biïån, khaã nùng chuyïn mön) vaâ tñnh caách cuãa baån coá phuâ húåp vúái lônh vûåc baån àang hoaåt àöång? Baån coá thïí xaác àõnh möåt lônh vûåc naâo àoá maâ baån coá khaã nùng thïí hiïån nöíi tröåi nhû möåt nhaâ laänh àaåo? Baån phaát huy “quyïìn lûåc kiïën thûác” nhû thïë naâo? Baån coá laâm têët caã nhûäng gò coá thïí úã giai àoaån naây cuãa sûå nghiïåp àïí tiïëp thu kiïën thûác chuyïn mön hay kinh nghiïåm cêìn thiïët cuãa caác chuyïn gia? Baån coá kinh nghiïåm trong hai lônh vûåc, trong hai ngaânh nghïì, hay trong hai chûác nùng trúã lïn? Baån coá quan têm àïën caác lônh vûåc coá liïn quan àïën cöng viïåc riïng cuãa baån?
 15. 16 Develop your leadership skills Àöi khi Khöng bao giúâ Luön luön Baån thñch ûáng nhû thïë naâo trong lônh vûåc cuãa mònh? Töët – baån thñch ûáng vúái nhûäng thay àöíi do tònh huöëng mang laåi bùçng sûå linh àöång roä rïåt vïì phûúng phaáp; baån hiïíu roä vïì caác tònh huöëng, baån biïët suy nghô vaâ xûã lyá chuáng bùçng phûúng thûác laänh àaåo phuâ húåp. Vûâa phaãi – baån cuäng àaä chûáng toã mònh trong möåt söë tònh huöëng; tuy nhiïn, baån haâi loâng nhêët chó khi tònh huöëng xaãy ra mang tñnh chêët thöng thûúâng vaâ coá thïí dûå àoaán àûúåc. Keám – baån thñch nghi khaá cao vúái möåt möi trûúâng laâm viïåc cuå thïí vaâ khöng thïí chõu àûúåc sûå thay àöíi; do àoá baån thûúâng bõ xem laâ cûáng nhùæc hay keám linh àöång.
 16. 3 Laänh àaåo nhoám Möåt caách nhòn nhêån khaác nûäa vïì cöng taác laänh àaåo laâ têåp trung vaâo nhoám, àaánh giaá khaã nùng laänh àaåo dûúái daång caác chûác nùng coá thïí àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu cuãa nhoám. Thêåt ra, nïëu baån xem xeát kyä nhûäng vêën àïì liïn quan àïën khaã nùng laänh àaåo thò luön coá ba yïëu töë sau àêy: … Nhaâ laänh àaåo – caác phêím chêët caá nhên vaâ tñnh caách. … Tònh huöëng – möåt phêìn bêët biïën vaâ möåt phêìn hay thay àöíi. … Nhoám – nhûäng ngûúâi theo sau: caác nhu cêìu vaâ giaá trõ cuãa hoå. Quaã thûåc, caác nhoám laâm viïåc cuäng nhû caác caá nhên luön khaác nhau. Khi cuâng nhau húåp taác, hoå seä phaát triïín möåt tñnh caách nhoám àïí ngûúâi thuöåc nhoám naây seä khöng laâm viïåc cho nhoám khaác vaâ cuâng quan têm àïën nhûäng nhu cêìu chung. Coá ba lônh vûåc nhu cêìu truâng nhau nhû hònh minh hoåa dûúái àêy.
 17. 18 Develop your leadership skills Nhu cêìu nhiïåm vuå Nhu cêìu Caác nhu duy trò cêìu caá nhoám nhên Hònh 3.1: Nhûäng nhu cêìu truâng nhau Nhu cêìu nhiïåm vuå Caác nhoám vaâ töí chûác hònh thaânh vò coá möåt nhiïåm vuå cêìn thûåc hiïån vaâ nhiïåm vuå êëy quaá sûác àöëi vúái khaã nùng cuãa möåt caá nhên. Nhu cêìu chñnh laâ aáp lûåc taåo nïn sûå cêìn thiïët phaãi hoaân thaânh nhiïåm vuå chung. Moåi ngûúâi coá thïí thêëy naãn loâng nïëu bõ ngùn caãn khöng àûúåc thûåc hiïån nhiïåm vuå cuãa mònh. Nhu cêìu duy trò nhoám Nhu cêìu naây khöng dïî nhêån thûác nhû nhu cêìu nhiïåm vuå vò cuäng giöëng nhû vúái möåt nuái bùng tröi, phêìn nhiïìu hoaåt àöång cuãa nhoám thûúâng nùçm dûúái
 18. Phaát triïín kyä nùng laänh àaåo 19 bïì mùåt. Sûå khaác biïåt laâ nhu cêìu nhiïåm vuå liïn quan àïën cöng viïåc coân nhu cêìu duy trò nhoám liïn quan àïën con ngûúâi. Coá nhiïìu nhoám bõ taác àöång tûâ bïn ngoaâi búãi caác sûác eáp nhùæm àïën sûå tan raä cuãa hoå hoùåc chõu sûå chi phöëi trong nöåi böå búãi nhûäng caá nhên coá yá tûúãng phaá hoaåi. Trong nhûäng trûúâng húåp nhû thïë thò nhoám nïn xêy dûång nhûäng quy tùæc thaânh vùn vaâ bêët thaânh vùn àïí yïu cêìu nhoám phaát huy sûå thöëng nhêët nhùçm duy trò sûå cöë kïët cuãa nhoám bùçng moåi giaá. Caá nhên naâo vi phaåm caác quy tùæc naây seä phaãi chõu nhûäng phaãn ûáng tûâ têåp thïí nhoám. Möëi quan hïå töët àeåp giûäa caác thaânh viïn trong nhoám coân laâ möåt yïëu töë quan troång quyïët àõnh nhu cêìu duy trò nhoám. Caác nhu cêìu caá nhên Caác caá nhên mang vaâo nhoám nhûäng nhu cêìu cuãa baãn thên hoå – khöng chó laâ nhûäng nhu cêìu thiïët yïëu cuãa cuöåc söëng hùçng ngaây maâ coân caã nhûäng nhu cêìu têm lyá nhû sûå cöng nhêån; caãm giaác laâm möåt viïåc xûáng àaáng; àõa võ; vaâ nhûäng nhu cêìu sêu xa laâ cho vaâ nhêån tûâ ngûúâi khaác trong möåt tònh huöëng laâm viïåc. Nhu cêìu caá nhên bùæt nguöìn tûâ nhûäng àiïìu sêu kñn trong cuöåc söëng thûúâng nhêåt. Chuáng coá thïí löi keáo baån vaâo nhoám hoùåc laâm baån neá traánh nhoám.
 19. 20 Develop your leadership skills ÊÍn sau nhûäng nhu cêìu caá nhên laâ sûå thêåt rùçng con ngûúâi cêìn nhau khöng chó àïí töìn taåi maâ coân àïí xêy dûång vaâ phaát triïín nhên caách. Sûå phaát triïín naây coân xaãy ra úã têët caã caác khña caånh khaác cuãa xaä höåi nhû tònh baån, tònh yïu, hön nhên,... Ba voâng troân aãnh hûúãng lêîn nhau Baån haäy xem ba vuâng giao nhau thïí hiïån sûå truâng khúáp nhu cêìu vaâ aãnh hûúãng lêîn nhau. Chùèng haån, nïëu àaåt àûúåc nhiïåm vuå chung thò nhoám thûúâng coá xu hûúáng xêy dûång nhoám vaâ thoãa maän nhu cêìu con ngûúâi cuãa caác caá nhên. Nïëu thiïëu sûå cöë kïët trong voâng troân nhoám – khöng thïí duy trò nhoám – thò roä raâng phêìn thûåc hiïån nhiïåm vuå seä bõ suát keám vaâ sûå thoãa maän cuãa caá nhên caác thaânh viïn seä giaãm suát. Do àoá baån coá thïí hònh dung nhûäng nhu cêìu hiïån diïån trong caác nhoám laâm viïåc theo ba voâng troân coá phêìn truâng nhau àûúåc thïí hiïån trong hònh 3.1. Cho duâ baån laâm viïåc trong bêët kyâ lônh vûåc naâo, úã bêët kyâ cêëp bêåc laänh àaåo naâo – trûúãng nhoám, nhaâ àiïìu haânh, hay laänh àaåo chiïën lûúåc – coá ba àiïìu maâ baån nïn luön nghô àïën: nhiïåm vuå, nhoám vaâ caá nhên. Cöng taác laänh àaåo nhêët thiïët phaãi laâ möåt hoaåt àöång têåp trung vaâo moåi àöëi tûúång chûá khöng phaãi vaâo baãn thên.
 20. Phaát triïín kyä nùng laänh àaåo 21 Nïëu baån trònh baây mö hònh naây bùçng maáy chiïëu, baån nïn duâng maâu àoã, xanh vaâ luåc cho ba hònh troân. Mö hònh ba voâng troân naây àún giaãn nhûng coá chiïìu sêu. Khi ghi nhúá ba maâu göëc naây, baån coá thïí so saánh vúái nhûäng gò àang xaãy ra khi xem möåt chûúng trònh ti-vi: nhûäng bûác tranh chuyïín àöång àêìy maâu sùæc àûúåc taåo ra tûâ caác maãng cuãa ba maâu göëc naây vaâ ba maâu thûá yïëu úã nhûäng phêìn truâng nhau. Chó khi baån àûáng nhòn bûác tranh cöng viïåc àêìy phûác taåp, baån múái bùæt àêìu nhêån thêëy phêìn tiïìm êín cuãa ba voâng troân naây. Dô nhiïn khöng phaãi luác naâo chuáng cuäng cên bùçng vaâ roä raâng nhû trong mö hònh trònh baây, nhûng chuáng luön töìn taåi. Vai troâ laänh àaåo cuãa baån Vai troâ laâ möåt tûâ vöën rêët phöí biïën nhûng thûúâng bõ sûã duång sai. Àêy laâ möåt hònh aãnh êín duå bùæt nguöìn tûâ sên khêëu kõch nghïå, chó vai diïîn àûúåc phên cöng hay àaãm nhêån trong möåt vúã kõch. Khi àûúåc sûã duång röång raäi hún ngoaâi xaä höåi thò vai troâ coá thïí àûúåc àõnh nghôa àaåi khaái laâ nhûäng gò maâ ngûúâi khaác mong àúåi úã baån. Dô nhiïn, khi nhûäng caá nhên khaác nhau vúái nhûäng kyâ voång khaác nhau thò baån seä gùåp phaãi tònh huöëng xung àöåt vïì vai troâ. Chùèng haån baån coá thïí nhêån thêëy rùçng úã nhûäng thúâi àiïím naâo àoá trong cuöåc àúâi seä naãy sinh sûå cùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản