intTypePromotion=1
ADSENSE

PHÁT TRIỂN MỘT DẠNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ MỚI

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

882
lượt xem
810
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo đề xuất một dạng lược đồ chữ ký số mới được xây dựng trên cơ sở các bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố, bài toán khai căn trong modulo hợp số. Từ dạng lược đồ mới đề xuất có thể phát triển thành một số lược đồ chữ k‎ số có khả năng ứng dụng được trong thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÁT TRIỂN MỘT DẠNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ MỚI

  1. Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Đà Nẵng, 13-14/11/2013 Phát triển một dạng lược đồ chữ ký số mới Developing a new type of digital signature scheme Lƣu Hồng Dũng1, Nguyễn Tiền Giang2, Hồ Ngọc Duy3, Nguyễn Thị Thu Thủy4 luuhongdung@gmail.com, ntgiang77@gmail.com, aimezthngocduy207@yahoo.com, thuthuynt@gmail.com 1 Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Kỹ thuật Quân sự 2 Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Quốc phòng 3 Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Quốc phòng 4 Trƣờng Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam Tóm tắt—Bài báo đề xuất một dạng lược đồ chữ ký số mới được Trong một hệ thống giao dịch điện tử với dịch vụ chứng xây dựng trên cơ sở các bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố, bài toán khai căn trong modulo hợp số. thực số dùng chung bộ tham số {n,t}, bài toán RSA(n,t) là Từ dạng lược đồ mới đề xuất có thể phát triển thành một số lược khó theo nghĩa không thể thực hiện đƣợc trong thời gian đồ chữ k‎ số có khả năng ứng dụng được trong thực tế. ý thực. Ở đó, mỗi thành viên U của hệ thống tự chọn cho mình khóa bí mật x thỏa mãn: 1 < x < n, tính và công khai Từ khoá: Digital Signature, Digital Signature Schema, tham số: Hash Function. y  x t mod n (1.2) I. ĐẶT VẤN ĐỀ Chú ý: Chữ k‎ số hiện nay đã đƣợc ứng dụng rộng rãi trong ‎ ý (i) Mặc dù bài toán RSA(n,t) là khó, tuy nhiên không các lĩnh vực nhƣ Chính phủ điện tử, Thƣơng mại điện tử,… phải với mọi yℤn* thì việc tính RSA(n,t)(y) đều khó, chẳng hay trong các hệ thống viễn thông và mạng máy tính. Tuy t hạn những y = x mod n với x không đủ lớn thì bằng cách nhiên, việc nghiên cứu, phát triển các lƣợc đồ chữ k‎ số mới ý duyệt dần x = 1, 2, ... cho đến khi tìm đƣợc nghiệm của (1.2) cho mục đích thiết kế - chế tạo các sản phẩm, thiết bị an ta sẽ tìm đƣợc khóa bí mật x, do đó các tham số mật x phải toàn và bảo mật thông tin trong nƣớc vẫn luôn là vấn đề cần đƣợc lựa chọn sao cho việc tính RSA(n,t)(y) đều khó. thiết đƣợc đặt ra. Bài báo này đề xuất phát triển một dạng lƣợc đồ chữ k‎ ý (ii) Với lựa chọn x nêu trên thì rõ ràng không có ai số mới dựa trên các bài toán khó đã đƣợc biết đến nhƣ là cơ ngoài U biết đƣợc giá trị x, vì vậy việc biết đƣợc x đủ để sở để xây dựng nên hệ mật RSA danh tiếng [1]. Tuy nhiên, xác thực đó là U. việc sử dụng các bài toán này trong các thủ tục hình thành B. Bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số tham số và khóa, hình thành chữ k‎ ở lƣợc đồ chữ ký RSA ý nguyên tố và các lƣợc đồ chữ k‎ mới đề xuất là hoàn toàn khác nhau. ý Bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số II. CÁC BÀI TOÁN CƠ SỞ nguyên tố (Bài toán phân tích số) đƣợc phát biểu nhƣ sau: - Cho p, q là 2 số nguyên tố lớn và mạnh; A. Bài toán khai căn trên vành số Zn - Từ p và q dễ dàng tính đƣợc: n  p  q ; Cho cặp các số nguyên dƣơng {n,t} với n là tích của hai - Từ n rất khó tìm đƣợc p và q. số nguyên tố p và q, còn t đƣợc chọn trong khoảng: Trong hệ mật RSA, bài toán phân tích số đƣợc sử dụng 1 < t < (p1).(q1). Khi này bài toán khai căn trên vành số làm cơ sở để hình thành cặp khóa công khai/bí mật. Với nguyên Zn hay còn gọi là bài toán RSA(n,t) đƣợc phát biểu việc giữ bí mật các tham số p, q và  n  , có thể tính đƣợc nhƣ sau: khóa mật (d) từ khóa công khai (e) nếu tìm đƣợc p, q từ việc phân tích modulo n. Bài toán RSA(n,t): Với mỗi số nguyên dương y ℤn*, Hiện tại, các bài toán trên vẫn đƣợc coi là các bài toán hãy tìm x thỏa mãn phương trình sau: khó [4,5] do chƣa có giải thuật thời gian đa thức cho các bài x t mod n  y (1.1) toán này và cũng nhƣ chƣa có một công bố nào cho thấy hệ mật RSA bị phá vỡ trong các ứng dụng thực tế bằng việc Thuật toán để giải bài toán RSA(n,t) có thể đƣợc viết giải các bài toán này khi các tham số của nó đƣợc chọn hợp nhƣ một thuật toán tính hàm RSA(n,t)(.) với biến đầu vào là y lý‎ . còn giá trị hàm là nghiệm x của phƣơng trình (1.1): x  RSA( n ,t ) ( y ) 21
  2. Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Đà Nẵng, 13-14/11/2013 III. XÂY DỰNG LƢỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN Chứng minh HAI BÀI TOÁN KHAI CĂN VÀ PHÂN TÍCH SỐ Thật vậy, ta có: s e1 mod n  (r e2  y e3 mod n) e1 mod n  k e1.e2  x e1.e3 mod n A. Lược đồ dạng tổng quát  (k e1 mod n) e2  ( x e1 mod n) e3 mod n  r e2  y e3 mod n Lƣợc đồ dạng tổng quát bao gồm các phƣơng pháp hình thành các tham số hệ thống và khóa, phƣơng pháp hình Mệnh đề đã đƣợc chứng minh. thành chữ k‎ và phƣơng pháp kiểm tra tính hợp lệ của chữ ý Tính đúng đắn của phƣơng pháp hình thành và kiểm tra ký. Từ dạng tổng quát này, bằng cách lựa chọn các tham số chữ k‎ có thể chứng minh nhƣ sau: ý cụ thể sẽ cho phép tạo ra các lƣợc đồ chữ k‎ số khác nhau. ý Đặt: e1  t , e2  f1 (M , r ) , e3  f 2 (M , r ) ta có: 1) Phương pháp hình thành tham số và khóa Dữ liệu vào: p, q, t, x. u  s t mod n  s e1 mod n Kết quả: n, y. và: Các bƣớc thực hiện: v  r f1 M ,r   y f2 M ,r  mod n  r e2  y e3 mod n 1. Tính modulo n: n  p  q Theo Mệnh đề 1 suy ra: 2. Hình thành khóa công khai: uv y  x t mod n B. Lược đồ chữ k‎ LD-01 ý Chú thích: Lƣợc đồ thứ nhất - k‎ hiệu LD 1.01, đƣợc hình thành từ ý (i) p, q: các số nguyên tố phân biệt. lƣợc đồ dạng tổng quát với lựa chọn: f1(M,r) = H(M), (ii) x: khóa bí mật có giá trị trong khoảng: 1  x  n . f2(M,r) = r. (iii) t: số mũ có giá trị trong khoảng: 1) Hình thành tham số và khóa 1  t  ( p  1)  (q  1) Thuật toán 1.1: 2) Phương pháp hình thành chữ ký Input: p, q, x. Dữ liệu vào: n, t, x, k, M – thông điệp dữ liệu cần k‎ . ý Output: n, t, y, H(.). Kết quả: (r,s) – chữ k‎ của U lên M. ý [1]. n  p  q Các bƣớc thực hiện: [2]. select H : 0,1  Z m , m  n ; 1. Hình thành phần thứ nhất của chữ k‎ : ‎ ý r  k t mod n ; [3]. t   n   1 2   2. Hình thành phần thứ 2 của chữ k‎ : ‎ ý f1  M , r  [4]. y  x t mod n sk x f 2 ( M ,r ) mod n (1.3) Chú thích: [5]. return {n,t,y,H(.)}; (i) k: khóa bí mật ngắn hạn có giá trị trong khoảng: 2) Hình thành chữ k‎ ý 1 k  n Thuật toán 1.2: (ii) f1 (.), f 2 (.) : các hàm của M và r. Input: n, t, x, k, M. 3) Phương pháp kiểm tra chữ ký Output: (r,s). Dữ liệu vào: n, t, y, (r,s), M. [1]. r  k t mod n (1.4) Kết quả: Khẳng định (r,s) là chữ k‎ hợp lệ ((r,s) = true) ý [2]. e  H M  (1.5) hay (r,s) là giả mạo và/hoặc M không còn toàn vẹn [3]. s  k e  x r mod n (1.6) ((r,s) = false). [4]. return (r,s); Các bƣớc thực hiện: 3) Kiểm tra chữ k‎ ý 1. Tính vế thứ nhất của phƣơng trình kiểm tra: u  s t mod n ‎Thuật toán 1.3: 2. Tính vế thứ hai của phƣơng trình kiểm tra: Input: n, t, y, M, (r,s). v  r f1 M ,r   y f 2 M ,r  mod n Output: (r,s) = true / false . 3. Nếu (u = v) thì (r,s) = true , ngƣợc lại thì: [1]. e  H M  (r,s) = false. [2]. u  s t mod n 4) Tính đúng đắn của phương pháp hình thành và kiểm [3]. v  r e  y r mod n tra chữ k‎ ý [4]. if ( u  v ) then {return true ;} Mệnh đề 1: else {return false ;} Cho p, q là 2 số nguyên tố phân biệt, n  pq , , 1  x, k  n . Nếu: y  x e mod n , 4) Tính đúng đắn của lược đồ LD-01 1  e1 , e2 , e3  ( p  1)  (q  1) 1 Tính đúng đắn của lƣợc đồ LD 1.01 đƣợc chứng minh r  k e1 mod n , s  k e2  x e3 mod n thì: s e1  r e2  y e3 mod n . nhƣ sau: 22
  3. Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Đà Nẵng, 13-14/11/2013 Đặt: t  e1 , e  e2 , r  e3 . Từ (1.3), (1.4), (1.6) ta có: v  H r || M  (1.16) Từ (1.16) và (1.9) suy ra: u  st mod n  s e1 mod n ve và: Đây là điều cần chứng minh. v  r e  y r mod n  r e2  y e3 mod n D. Mức độ an toàn của các lược đồ mới đề xuất Mức độ an toàn của một lƣợc đồ chữ k‎ số đƣợc đánh ý Theo Mệnh đề 1, suy ra: u  v . giá qua các khả năng sau: Đây là điều cần chứng minh. - Chống tấn công làm lộ khóa mật. - Chống tấn công giả mạo chữ ký. C. Lược đồ chữ ký LD–02 Ở các lƣợc đồ mới đề xuất, có thể thực hiện một số Lƣợc đồ thứ hai - k‎ hiệu LD-02, đƣợc hình thành từ ý dạng tấn công làm lộ khóa mật (x) và giả mạo chữ k‎ , từ ý lƣợc đồ dạng tổng quát với lựa chọn: f1(M,r) = 1, khả năng thành công của các dạng tấn công này có thể đánh f2(M,r) = H(r||M)). giá về mức độ an toàn và thiết lập một số điều kiện an toàn 1) Hình thành tham số và khóa cho các lƣợc đồ mới đề xuất. Phân tích, đánh giá mức độ an Thuật toán 1.4: toàn sau đây đƣợc thực hiện cho lƣợc đồ chữ k‎ LD-02, ý Input: p, q, x. việc đánh giá cho lƣợc đồ LD-01 cũng có thể thực hiện theo Output: n, t, y, H(.). cách tƣơng tự. [1]. n  p  q 1) Tấn công khóa mật bằng phương pháp “vét cạn”. [2]. select H : 0,1  Z m , m  n ; Thuật toán 1.7: Input: n, t, y. [3]. t   m   1 Output: x – khóa bí mật của đối tƣợng k‎ .   2 ý [1]. for i = 1 to n do [4]. y  x t mod n (1.7) [1.1]. z  i t mod n ; [5]. return {n,t,y,H(.)}; [1.2]. if ( z  y ) then { x  i ; break;} 2) Hình thành chữ k‎ ý Thuật toán 1.5: [2]. return (x); Input: n, t, x, k, M. Nhận xét: Nếu giá trị của x không đủ lớn thì việc tấn Output: (e,s). công làm lộ khóa mật bằng Thuật toán 1.7 là hoàn toàn có [1]. r  k t mod n (1.8) thể thực hiện đƣợc. [2]. e  H r || M  (1.9) Điều kiện 1.1: Khóa bí mật x phải được chọn để việc [3]. s  k  x e mod n (1.10) tính: x = RSA(n,t)(y) là khó. [4]. return (e,s); 2) Tấn công khóa mật khi giá trị của k bị lộ. 3) Kiểm tra chữ k‎ ý Thuật toán 1.8: ‎Thuật toán 1.6: Input: n, t, (e,s), k, gcd(k , n)  1 , gcd(e,t )  1 . Input: n, t, y, M, (e,s). Output: x – khóa bí mật của đối tƣợng k‎ . ý 1 Output: (e,s) = true / false . [1]. w  s  k mod n ; [1]. u  s t  y e mod n (1.11) [2]. Euclid (e,t; a,b): a.e  b.(t )  1 [2]. v  H u || M  (1.12) [3]. z  wa  y b mod n ; [3]. if ( v  e ) then {return true ;} [4]. return (z); else {return false ;} Chú thích: Euclid (e,t; a,b) là giải thuật Euclid mở rộng để giải phƣơng trình: a.e  b.(t )  1 với e, t cho trƣớc và 4) Tính đúng đắn của lược đồ LD-02 Tính đúng đắn của lƣợc đồ LD 1.01 đƣợc chứng minh a, b là nghiệm. nhƣ sau: Nhận xét: Khi giá trị của k bị lộ hoặc do lựa chọn giá trị không hợp l‎ dẫn đến bị lộ, thì việc tấn công khóa mật ý Đặt: t  e1 , 1  e2 , e  e3 . Từ (1.7), (1.8), (1.9), (1.10) bằng Thuật toán 1.8 là có thể thực hiện đƣợc. Thật vậy, với và Mệnh đề 1.1 ta có: giả thiết: gcd(ki , n)  1 và gcd(e,t )  1 , khi đó: s t mod n  r  y  e mod n (1.13) w  s  k 1 mod n  k  x e  k 1 mod n Từ (1.13) suy ra: r  s t  y e mod n (1.14)  x e mod n Giải: a.e  b.(t )  1 bằng thuật toán Euclid mở rộng Từ (1.11) và (1.14) ta có: ur (1.15) đƣợc a và b, ta có: Thay (1.15) vào (1.12), ta đƣợc: 23
  4. Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Đà Nẵng, 13-14/11/2013 z  w a  y b mod n  x a.e  x b.( t ) mod n (e*,s*) bằng Thuật toán 1.9 là hoàn toàn có thể thực hiện a .e b.(  t ) đƣợc. Thật vậy: x mod n  x  e   .t Nhƣ vậy, nếu giá trị của khóa k bị lộ và các giả thiết đặt ra: gcd(k , n)  1 và gcd(e,t )  1 đƣợc thỏa mãn thì việc  u  s    y  t e   y mod n  k  t  t      y e mod n   tính khóa mật (x) là hoàn toàn có thể thực hiện đƣợc.  r   y e  y e mod n  r  Điều kiện 1.2: Giá trị của k cần được chọn để việc Do đó: tính: k = RSA(n,t)(r) là khó. v  H (u  || M )  H (r  || M )  e 3) Tấn công khóa mật khi giá trị của k bị sử dụng lặp Nhƣ vậy, chữ k‎ giả mạo (e*, s*) do U* tạo ra nhƣng ý lại. hoàn toàn thỏa mãn điều kiện của thuật toán kiểm tra chữ k‎ ý Thuật toán 1.8: (Thuật toán 1.16) do đó sẽ đƣợc công nhận là chữ k‎ hợp lệý Input: (e1,s1), (e2,s2), k1  k2 , gcd((e1  e2 ),t )  1 , của đối tƣợng U (chủ thể của khóa công khai y). gcd(s2 , n)  1 Output: x – khóa bí mật của ngƣời k‎ . ý Điều kiện 1.4: Cần chọn t   m   1 2   [1]. w  s1  s2 1 mod n ; [2]. Euclid (e1,e2,t; a,b): a.e1  e2   b.(t )  1 ; 5) Tấn công giả mạo chữ k‎ nếu biết {p, q}. ý [3]. z  wa  y b mod n ; Thuật toán 1.10: Input: n, p, q, t, M, k*, y – khóa công khai của U. [4]. return (z); Output: (e*, s*) – chữ k‎ của U do U* tạo ra. ý Nhận xét: Khi giá trị của k bị sử dụng lại thì việc tấn công làm lộ khóa mật bằng Thuật toán 1.8 là có thể thực [1]. r*  k *t mod n ; hiện đƣợc. Thật vậy, giả sử: r1  k1 t mod n , e1  H r1 || M1  , [2]. e*  H r* || M mod n ; [3]. s*  k *  y e*.t mod( p1).(q1)  mod n 1 s1  k1  x e1 mod n là chữ k‎ tƣơng ứng với thông điệp M 1 ý ‎ (1.18) và r2  k 2  mod n , e2  H r2 || M 2  , s2  k 2  x e mod n là t 2 [4]. return (e*, s*) ; chữ k‎ tƣơng ứng với thông điệp M 2 . Với giả thiết: ý ‎ Nhận xét: Nếu từ n có thể biết {p,q} thì việc tính s* k1  k 2  k , gcd((e1  e2 ),t )  1 và gcd(s2 , n)  1 , khi đó: theo (1.18) và do đó việc tạo cặp chữ k‎ giả mạo (e*,s*) ý  bằng Thuật toán 1.10 là có thể thực hiện. Trong trƣờng hợp w  s1  s2 1 mod n  1 này, kẻ giả mạo (U*) có thể tính: e .t mod( p  1).(q  1) thay  x  1  k  x  e2  k 1 mod n cho việc tính  e *  và kết quả (e*, s*) vẫn đƣợc công nhận là e    t   x e1e2  mod n Giải: a.(e1  e2 )  b.(t )  1 đƣợc a và b, ta có: chữ k‎ hợp lệ của đối tƣợng U. ‎ ý Điều kiện 1.5: Cần chọn {p,q} để bài toán phân tích z  w   y  mod n a b một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố là khó giải.  x a.e1 e2 b.( t ) mod n  x Trong ứng dụng thực tế, các tham số {p,q} có thể chọn Nhƣ vậy, việc tấn công khóa mật (x) có thể thành công theo Chuẩn X9.31 hay FIPS 186-3 của Hoa Kỳ cho hệ mật nếu khóa k bị sử dụng lặp lại và các giả thiết đặt ra đƣợc RSA nhƣ sau: thỏa mãn. Chuẩn X9.31. Điều kiện 1.3: Giá trị của k không được phép lặp lại ở Theo X9.31, tiêu chuẩn đối với các tham số {p,q} của các lần k‎ khác nhau. ý hệ mật RSA bao gồm: 4) Tấn công giả mạo chữ k‎ khi lựa chọn tham số t ý - Độ dài modulo n (nlen) là: 1024+256s (s ≥ 0). 2 2 không hợp l‎ . ý 511+128s 511+128s - ≤ p, q ≤ 2 (s ≥ 0). Thuật toán 1.9: 412+128s Input: n, t, M, k*, y – khóa công khai của U. - |p – q| > 2 (s ≥ 0). Output: (e*, s*) – chữ k‎ của U do đối tƣợng giả ý - Các ƣớc nguyên tố của p±1 và q±1 (các số nguyên * tố bổ trợ), k‎ hiệu là: p1, p2 và: q1, q2 phải thỏa mãn ý mạo U tạo ra. các thông số kỹ thuật đƣợc cho trong Bảng 2.1 [1]. r*  k *t mod n ; dƣới đây: [2]. e*  H r* || M mod n ; Bảng 2.1: Tiêu chuẩn an toàn đối với các số nguyên tố  e  bổ trợ.     [3]. s*  k *  y  t  mod n ; (1.17) nlen Độ dài tối thiểu Độ dài tối của p1, p2 và q1, đa của p1, p2 [4]. return (e*, s*) ; q2 và q1, q2 Nhận xét: Nếu  e *  cho kết quả là một giá trị nguyên   1024 + 256.s > 100 bit ≤ 120 bit  t  thì việc tính s* theo (1.17) và do đó việc tạo chữ k‎ giả mạo ý 24
  5. Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Đà Nẵng, 13-14/11/2013 trƣớc các dạng tấn công làm lộ khóa mật và tấn công giả Chuẩn FIPS 186-3. mạo chữ k‎ nếu tuân thủ các điều kiện an toàn đã đƣợc chỉ ý Theo FIPS 186-3, tiêu chuẩn đối với các tham số {p,q} ra. của hệ mật RSA bao gồm: IV. KẾT LUẬN 2 2 511+128s 511+128s - ≤ p, q ≤ 2 (s ≥ 0). Bài báo đề xuất một dạng lƣợc đồ chữ k‎ số mới xây ‎ ý  nlen    100 dựng dựa trên các bài toán phân tích số, khai căn trên vành  2  - |p – q| > 2 . Zn. Từ dạng lƣợc đồ mới đề xuất đã xây dựng đƣợc một số - Các ƣớc nguyên tố của p±1 và q±1 (các số nguyên lƣợc đồ chữ k‎ số cụ thể cho mục đích ứng dụng. Mức độ an ý tố bổ trợ), k‎ hiệu là: p1, p2 và: q1, q2 phải thỏa mãn ý toàn của các lƣợc đồ mới đề xuất đƣợc đánh giá qua một số các thông số kỹ thuật đƣợc cho trong Bảng 2.2 dạng tấn công đã đƣợc biết đến trong thực tế, cho thấy các dƣới đây: lƣợc đồ mới này có thể sử dụng cho các ứng dụng thực tế Bảng 2.2: Tiêu chuẩn an toàn đối với các số nguyên tố nếu các tham số hệ thống đƣợc lựa chọn hợp l‎ . Tuy nhiên, ý bổ trợ. để sử dụng đƣợc trong thực tế, các lƣợc đồ này cần đƣợc cải Độ dài Độ dài tối Độ dài tối đa của tiến và đánh giá kỹ càng hơn cả về mức độ an toàn cũng nhƣ của thiểu của len(p1) + len(p2) và khía cạnh hiệu quả thực hiện. modulo p1, p2, q1, len(q1) + len(q2) n q2 Các số Các số TÀI LIỆU THAM KHẢO (nlen) nguyên tố nguyên tố [1] R.L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, “A method for xác xuất chứng Obtaining digital signatures and public key cryptosystems”, minh được Commun. of the ACM, 21:120-126,1978. 1024 bit > 100 bit < 496 bit < 239 bit [2] Burt Kaliski, “RSA Digital Signature Standards“, RSA 2048 bit > 140 bit < 1007 bit < 494 bit Laboratories 23rd National Information Systems Security Conference, October 16-19,2000. 3072 bit > 170 bit < 1518 bit < 750 bit [3] National Institute of Standards and Technology, NIST FIPS PUB 186-3. Digital Signature Standard, U.S. Department of Những phân tích trên đây cho thấy, mức độ an toàn của Commerce,1994. lƣợc đồ mới đề xuất phụ thuộc vào mức độ khó của 2 bài [4] A. Menezes, P. van Oorschot, and S. Vanstone, “Handbook of toán: Bài toán phân tích số nguyên lớn ra các thừa số Applied Cryptography”, CRC Press, 1996. nguyên tố và Bài toán khai căn trên vành số nguyên Zn=p.q, ở [5] D.R Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press 1995. đây p và q là các số nguyên tố phân biệt. Lƣợc đồ sẽ an toàn 25
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2