Phát triển nông nghiệp theo đặc thù sinh thái môi trường đất, nước vùng đồng bằng ven biển Hà Tĩnh

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
19
lượt xem
0
download

Phát triển nông nghiệp theo đặc thù sinh thái môi trường đất, nước vùng đồng bằng ven biển Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo tập trung phân tích, đánh giá tính chất đặc thù của sinh thái môi trường đất và các nguồn nước, bài báo đưa ra các giải pháp thay đổi cơ cấu cây trồng nhằm phục hồi môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên đất và nước trong nông nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển nông nghiệp theo đặc thù sinh thái môi trường đất, nước vùng đồng bằng ven biển Hà Tĩnh

BÀI BÁO KHOA H C<br /> <br /> C THÙ<br /> PHÁT TRI N NÔNG NGHI P THEO<br /> SINH THÁI MÔI TRƯ NG<br /> T, NƯ C<br /> VÙNG<br /> NG B NG VEN BI N HÀ TĨNH<br /> Phan Văn Trư ng1, Nguy n M nh Hà2<br /> Tóm t t:<br /> ng b ng ven bi n Hà Tĩnh là trung tâm kinh t phát tri n d a trên th m nh v nông<br /> nghi p nhưng i u ki n t nhiên không thu n l i, thư ng xuyên ch u tác ng c a thiên tai, c bi t<br /> là nh ng bi n i khí h u, nư c bi n dâng. Nhi u vùng t canh tác b nhi m m n và khô h n kéo<br /> dài nh hư ng không nh<br /> n năng su t cây tr ng. T vi c phân tích, ánh giá tính ch t c thù<br /> c a sinh thái môi trư ng t và các ngu n nư c, bài báo ưa ra các gi i pháp thay i cơ c u cây<br /> tr ng nh m ph c h i môi trư ng và s d ng b n v ng tài nguyên t và nư c trong nông nghi p.<br /> T khoá: Sinh thái, nư c dư i t, nhi m m n, nông nghi p, Hà Tĩnh.<br /> 1. GI I THI U1<br /> ng b ng ven bi n Hà Tĩnh là m t trong<br /> nh ng trung tâm kinh t và ang ngày càng phát<br /> tri n d a trên các ưu th v nông nghi p, công<br /> nghi p, c ng bi n, du l ch, d ch v ,... Tuy<br /> nhiên, i u ki n t nhiên khu v c không thu n<br /> l i, v i mùa khô n ng nóng khô h n kéo dài,<br /> mùa mưa thư ng hay b bão l t tàn phá. Bi n<br /> i khí h u (B KH), nư c bi n dâng ang di n<br /> bi n ph c t p, v i a hình b phân c t m nh,<br /> nhi u c a sông ven bi n t o i u ki n cho nư c<br /> bi n xâm nh p sâu vào phía n i a, c bi t vào<br /> th i kỳ khô h n các ngu n nư c và t tr ng<br /> nhi u nơi b nhi m m n, h n ch kh năng s<br /> d ng cho tr ng tr t (Phan Văn Trư ng, 2015).<br /> Các ngu n nư c ven bi n óng m t vai trò<br /> h t s c quan tr ng i v i ti n trình phát tri n<br /> kinh t - xã h i c a a phương, c bi t ph c<br /> v tư i cho cây tr ng (Wilcox L.V., Durum<br /> W.H. (1967). Nhu c u v nư c nh t c p cho các<br /> m c ích nông nghi p c a Hà Tĩnh không<br /> ng ng tăng lên, ng nghĩa v i vi c tăng lư ng<br /> nư c khai thác, ã gây s c ép áng k<br /> iv i<br /> ch t lư ng và tr lư ng các ngu n nư c, nhi u<br /> 1<br /> <br /> Vi n Khoa h c V t li u.<br /> Vi n a lý - Vi n Hàn lâm Khoa h c và Công ngh<br /> Vi t Nam.<br /> <br /> 2<br /> <br /> KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR<br /> <br /> nơi ã phá v kh năng t b o v c a các t ng<br /> ch a nư c, m t tính cân b ng ng gi a nư c<br /> bi n v i nư c ng m, nư c sông làm gia tăng<br /> di n xâm nh p m n (XNM) c a nư c bi n, thu<br /> h p th tích ph n nư c nh t. Do ó, kh năng s<br /> d ng nư c cho cây tr ng kém hi u qu , nhi u<br /> lo i th c v t không phát tri n, năng su t gi m rõ<br /> r t (Nguy n Quang Trung và nnk, 2014)<br /> Theo k ch b n B KH xây d ng cho các t nh<br /> mi n Trung (B Tài nguyên và Môi trư ng,<br /> 2016) bao g m k ch b n bi n<br /> i nhi t<br /> ,<br /> lư ng mưa và nư c bi n dâng, Hà Tĩnh có t l<br /> di n tích b ng p 0,86% và có t 2,1 - 4,7% dân<br /> s b nh hư ng tr c ti p. Di n tích t b ng p<br /> m n tăng d n n m t t canh tác cũng như các<br /> ngu n nư c b nhi m m n và gi m tr lư ng<br /> nư c nh t.<br /> V i nh ng thách th c nêu trên,<br /> n nh<br /> và phát tri n nông nghi p v n là ngành ch<br /> o<br /> c a Hà Tĩnh, v n<br /> gi m thi u, thích ng v i<br /> tác ng c a B KH c n ph i chú tr ng ngay t<br /> bây gi .<br /> N i dung bài báo nh m phân tích ánh giá<br /> tình hình bi n i sinh thái môi trư ng t và<br /> nư c dư i tác ng c a các i u ki n t nhiên<br /> i v i vi c tr ng tr t và nuôi tr ng thu h i s n,<br /> t ó ưa ra gi i pháp phù h p phát tri n các lo i<br /> cây tr ng, v t nuôi c a vùng nghiên c u.<br /> <br /> NG - S 58 (9/2017)<br /> <br /> 95<br /> <br /> 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U<br /> 2.1 V trí và ph m vi nghiên c u<br /> Vùng ng b ng ven bi n Hà Tĩnh ư c xác<br /> nh t vĩ tuy n 17057’ n 18046’ vĩ b c và t<br /> kinh tuy n 105033’ n 106030’ kinh ông; phía<br /> b c là sông La; phía ông ti p giáp v i bi n<br /> ông có ư ng b bi n dài 137km; phía tây là<br /> ph n di n tích vùng trung du n m c a hình<br /> +25 mét; và phía nam b ch n b i èo Ngang m t nhánh Hoành Sơn c a dãy Trư ng Sơn.<br /> Ph m vi vùng nghiên c u có di n tích<br /> <br /> kho ng 1.500km2, tr i r ng trên 9 huy n th<br /> g m: Nghi Xuân,<br /> c Th , L c Hà, Can L c,<br /> Th ch Hà, C m Xuyên, Kỳ Anh, H ng Lĩnh và<br /> Thành ph Hà Tĩnh.<br /> ng b ng phân b dư i<br /> d ng d i kéo dài song song v i b bi n, h p v<br /> chi u ngang, b m t a hình không b ng ph ng,<br /> b chia c t b i nhi u c a sông ven bi n, i n<br /> hình có sông La, sông Nghèn, sông H Vàng,<br /> sông Cái, sông Rác, sông Vinh,... T B c vào<br /> Nam, di n tích b thu h p d n, chi u r ng trung<br /> bình kho ng 4 - 5km (hình 1).<br /> <br /> Hình 1. V trí a lý và các i m kh o sát<br /> (Nguy n ình Kỳ, 2015; Phan Văn Trư ng, 2016)<br /> 2.2 Kh o sát, phân tích m u<br /> B ng phương pháp i u tra, kh o sát ch t<br /> lư ng môi trư ng t, nư c trên a bàn nghiên<br /> c u t kh i lư ng m u g m:<br /> - Nư c dư i t: s d ng k t qu phân tích<br /> m u trong quá trình i u tra kh o sát a ch t<br /> thu văn t năm 1978 – 2011 (Nguy n Văn n,<br /> 1996; Nguy n H u Bình, 2011) và i u tra ánh<br /> 96<br /> <br /> giá xâm nh p m n các ngu n nư c (nư c m t và<br /> nư c dư i t) giai o n 2013 -2015 (Phan Văn<br /> Trư ng, 2015) và k t qu quan tr c hàng năm<br /> (2014 - 2017) t 06 gi ng khoan (hình 1) thu c<br /> m ng lư i quan tr c Qu c gia v nư c dư i t<br /> trên a bàn T ng s trên 340 m u ND (mùa<br /> mưa và mùa khô). Ch tiêu ánh giá là<br /> t ng<br /> khoáng hóa (TDS, ơn v : mg/l) v i TDS ≤<br /> <br /> KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR<br /> <br /> NG - S 58 (9/2017)<br /> <br /> 1.000mg/l: nư c nh t, 1.000 < TDS ≤ 3.000mg/l:<br /> nư c l và TDS > 3.000mg/l: nư c m n.<br /> - Nư c m t: s d ng k t qu phân tích 250<br /> m u nư c giai o n 2013 -2016 (Phan Văn<br /> Trư ng, 2015, S Tài nguyên và Môi trư ng Hà<br /> Tĩnh, 2013 - 2016) trên các sông chính và các h<br /> (mùa mưa và mùa khô) v i ch tiêu c trưng là<br /> m n (S, ơn v : ‰) v i S > 4‰: nư c m n,<br /> 1‰ < S ≤ 4‰: nư c l và S ≤ 1‰: nư c nh t;<br /> t ư c phân tích t 126 m u trong giai<br /> o n 2013 – 2015 (Nguy n ình Kỳ, 2015) và<br /> phân lo i theo phương pháp FAO/UNESCO<br /> (1993 - 1996) d a trên nh ng c i m hình<br /> thái và lý, hóa h c t.<br /> 3. K T QU VÀ TH O LU N<br /> 3.1<br /> c i m sinh thái môi trư ng nư c<br /> m t và kh năng khai thác s d ng<br /> M ng lư i sông su i vùng ng b ng ven<br /> bi n Hà Tĩnh khá dày v i 16 sông l n nh , m t<br /> kho ng 1km/km2 và 4 c a sông l n g m C a<br /> H i, C a Sót, C a Như ng, C a Kh u. Dòng<br /> ch y ph n l n b t ngu n t dãy Trư ng Sơn d n<br /> ra Bi n ông v i chi u dài ng n, u n khúc<br /> quanh co,<br /> d c l n, lưu v c nh . Do a hình<br /> ph c t p nên mùa mưa nư c<br /> d n xu ng các<br /> thung lũng ch y v các c a sông, c a l ch, k t<br /> h p v i tri u cư ng làm cho vùng ven sông và<br /> nh ng vùng th p trũng h du hay b ng p úng.<br /> Ngư c l i, v mùa khô, m c nư c các sông<br /> xu ng th p, XNM gia tăng, lư ng nư c nh t<br /> thi u h t gây khó khăn cho s n xu t và sinh<br /> ho t c a nhân dân.<br /> Nư c vùng c a sông ven bi n Hà Tĩnh có<br /> m n bi n i ph c t p, ph thu c vào c v trí<br /> phân b và ch<br /> dòng ch y c a chúng. Hi n<br /> nay, ranh gi i m n 1‰ tính t các c a sông có<br /> xu hư ng gia tăng. Trên sông Lam có kho ng<br /> cách l n nh t là 30km và trên sông Gia H i là<br /> 16km, sông Quy n là 4km,... Trên sông ò<br /> i m, do có p ngăn m n nên ã h n ch ư c<br /> quá trình xâm nh p c a nư c bi n so v i trư c<br /> ây, m n trong sông v n t giá tr S < 4‰ t i<br /> th i i m gi a mùa khô, nên không nh hư ng<br /> n nhu c u s d ng nư c trong c năm. Di n<br /> bi n m n trên sông C trong năm 2008 cho th y,<br /> ranh gi i m n 1‰ ti n sâu vào kho ng 29km và<br /> KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR<br /> <br /> ranh gi i m n 4‰ ti n sâu vào kho ng 25km<br /> tính t C a H i, nhưng n năm 2015, kho ng<br /> cách trên l n lư t là 30,5km và 25,8km tính t<br /> C a H i (Phan Văn Trư ng, 2016).<br /> Ngu n c p nư c cho các sông trong khu v c<br /> ngoài lư ng mưa t i ch còn có s chuy n nư c<br /> t ph n thư ng lưu và h th ng c p nư c thu<br /> l i. Tuy nhiên, dư i tác ng c a các y u t m t<br /> m nên nư c các sông n i ng không hoàn<br /> toàn như nư c c a các ngu n cung c p.<br /> khoáng hóa c a nư c sông dao<br /> ng trong<br /> kho ng t 165 - 500mg/l, vư t tr i hơn so v i<br /> nư c mưa (< 50mg/l) và nư c các sông ph n<br /> thư ng du (< 200mg/l).<br /> s d ng nư c lâu dài và h n ch XNM vào<br /> sâu trong n i a, khi khai thác ngu n nư c m t c n<br /> ph i i u ti t lưu lư ng nư c tư i theo th i gian,<br /> c bi t trong th i kỳ khô h n kéo dài nên khai thác<br /> t p trung nư c nh t ph n thư ng ngu n.<br /> 3.2<br /> c i m sinh thái môi trư ng nư c<br /> dư i t và kh năng khai thác s d ng<br /> ND<br /> ng b ng ven bi n Hà Tĩnh phân b<br /> ch y u trong các tr m tích<br /> t g m t ng<br /> Holocen thư ng (qh2), Holocen h (qh1) và<br /> t ng Pleistocen (qp) có<br /> sâu phân b t b m t<br /> t n<br /> sâu 30m (Nguy n Văn<br /> n (ch<br /> biên) (1996; Nguy n H u Bình (ch biên)<br /> (2011). Ngu n nư c ư c khai thác ph c v cho<br /> nông nghi p ch y u thu c t ng qh2. Sinh thái<br /> môi trư ng ND trong các t ng ch a nư c<br /> ư c ánh giá theo c trưng<br /> t ng khoáng<br /> hoá (TDS) như sau:<br /> Trong t ng qh2, ND có di n phân b r ng<br /> trên h u kh p di n tích nghiên c u và có hàm<br /> lư ng TDS trong kho ng t 0,1 - 1,0g/l (nư c<br /> siêu nh t n nh t) v i thành ph n chính g m<br /> clorua, bicacbonat, natri và canxi. Ngu n hình<br /> thành ch y u c a chúng t nư c mưa và có<br /> quan h th y l c v i nư c h , nư c sông. Trong<br /> ó, nư c trong d i cát ven bi n có giá tr TDS<br /> trong kho ng 0,1 - 0,8g/l, trung bình 0,3g/l.<br /> Trong t ng qh1, ND thu c lo i t siêu nh t<br /> n l , trong ó các vùng phía b c, phía nam và<br /> vùng ven rìa, vì là nơi có i u ki n trao i nư c<br /> m nh và g n mi n cung c p nư c nh t t vùng<br /> i núi phía Tây, thành ph n chính g m clorua,<br /> <br /> NG - S 58 (9/2017)<br /> <br /> 97<br /> <br /> bicarbonat, natri, canxi. Vùng<br /> ng b ng các<br /> huy n Th ch Hà, Can L c nư c thu c lo i l , giá<br /> tr TDS trong kho ng t 1,0 n 3,0g/l, thành<br /> ph n chính trong nư c là clorua, natri, magiê.<br /> Do c i m t ng ch a nư c qh1 v a n m<br /> nông, chi u dày m ng (có nơi ch dày 0,5m) b<br /> nhi u sông ngòi c t qua v a ti p giáp v i bi n<br /> nên quá trình XNM di n ra khá m nh. Các m u<br /> nư c d c theo các sông có hàm lư ng TDS ><br /> 1g/l (nư c l<br /> n m n) v i kho ng cách tính t<br /> bi n vào sâu trong t li n theo sông Gia H i<br /> (C m Xuyên) kho ng 12km và sông Cái (Th ch<br /> Hà) là 22km. M t m t, t ng này tr lư ng kém<br /> phong phú nên ít có ý nghĩa trong vi c cung c p<br /> nư c l n, tuy nhiên nó v n là ngu n ch y u<br /> ph c v cho dân sinh trung tâm ng b ng các<br /> huy n<br /> c Th , Can L c, Th ch Hà, C m<br /> Xuyên, Kỳ Anh khi không có các ngu n khác<br /> thay th .<br /> nh ng vùng không b nhi m m n,<br /> nư c thư ng ư c khai thác nư c b ng các gi ng<br /> ào ho c các gi ng khoan sâu vào l p cát, nơi có<br /> lưu lư ng và ch t lư ng nư c t t hơn.<br /> i v i t ng ch a nư c qp, các m u nư c có<br /> hàm lư ng TDS > 1,0g/l chi m n 86% t ng s<br /> m u phân tích v i ch t lư ng nư c thay i t<br /> siêu nh t n m n và có m t h u như<br /> lo i<br /> thành ph n t clorua, bicarbonat, canxi<br /> n<br /> clorua, natri. Theo di n phân b có th chia ra:<br /> - Ph n phía b c, ND ch u tác ng c a nư c<br /> bi n do quá trình lan truy n m n vào các sông<br /> (sông Lam, sông La), khu v c ng b ng t xã<br /> Xuân Trư ng (Nghi Xuân) qua th tr n<br /> c Th<br /> n th tr n Ph Châu (Hương Sơn), nư c trong<br /> t ng qp b m n thành m t d i dài d c theo sông La<br /> v i di n tích kho ng 174km2.<br /> - Ph n tr i dài t vùng ng b ng Can L c,<br /> Th ch Hà n C m Xuyên v i di n tích trên<br /> 523km2 và vùng Kỳ Anh 70 km2 nư c trong t ng<br /> qp b nhi m m n. Giá tr TDS l n nh t g p m t<br /> s l khoan như TK11 (Th ch Khê) là 12,32g/l,<br /> l khoan H6 (Th ch Hà) là 12,01g/l . Vùng trung<br /> tâm thu c huy n Th ch Hà và thành ph Hà Tĩnh<br /> có hàm lư ng TDS l n hơn so v i các vùng<br /> khác. H u h t các nơi, vào mùa khô h n, nư c<br /> dư i t có hàm lư ng TDS tăng g p nhi u l n<br /> so v i mùa mưa (hình 2).<br /> 98<br /> <br /> Hình 2. B n<br /> phân b m n – nh t nư c dư i<br /> t t ng qp (Phan Văn Trư ng, 2016)<br /> Nư c nh t trong ph n l n t ng ch a nư c qh2<br /> ã ư c ánh giá v i ph n l n ch s ch t lư ng<br /> n m trong gi i h n cho phép theo QCVN 09:2015/<br /> BTNMT nhưng vào mùa khô h n ã có hi n<br /> tư ng gia tăng n ng clorua, c ng và TDS.<br /> Ngu n nư c nh t trong t ng qh2 có kh năng<br /> khai thác s d ng t i ch<br /> cung c p và c p<br /> nư c sinh ho t. Nư c trong t ng qh1 có tr lư ng<br /> th p, nư c trong t ng qp b nhi m m n nhi u<br /> nơi nên h n ch khai thác nh m gi m thi u XNM.<br /> 2.3<br /> c i m sinh thái môi trư ng t và<br /> kh năng s d ng<br /> Th như ng là môi trư ng t nhiên quan tr ng<br /> góp ph n hình thành tr lư ng và thành ph n hóa<br /> h c nư c. Trong t ch a các ion thì ND cũng<br /> có, vì v y, khi có s th m qua c a ND hay nư c<br /> mưa s di n ra quá trình hòa tan các ch t có trong<br /> t vào nư c, làm cho thành ph n hóa h c c a<br /> nư c thay i (Wilcox L.V., Durum W.H. (1967).<br /> Sinh thái các lo i t vùng ven bi n Hà Tĩnh<br /> có nh ng c trưng và kh năng thích h p v i<br /> các lo i cây tr ng như sau:<br /> - Nhóm t cát (C): ư c hình thành do gió<br /> và s b i p phù sa c a sông, bi n. Phân b<br /> d c theo b bi n các huy n Nghi Xuân, Th ch<br /> Hà, L c Hà, C m Xuyên và Kỳ Anh v i trên<br /> 38.204 ha, chi m 6,3% di n tích t nhiên. Trong<br /> ó t cát bi n 23.926 ha, t c n cát 14.278 ha.<br /> t có thành ph n cơ gi i nh t trên m t xu ng<br /> t ng dư i ph u di n, t l cát l n hơn 70%,<br /> <br /> KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR<br /> <br /> NG - S 58 (9/2017)<br /> <br /> nghèo dinh dư ng ít chua, nghèo mùn, kém màu<br /> m ; thích h p v i tr ng u, l c, khoai, r ng<br /> phòng h .<br /> - Nhóm t phù sa (Pg, Pf): là s n ph m phù<br /> sa c a các sông su i chính như sông La, sông<br /> Lam, sông Nghèn, sông H i, sông Rào Cái, sông<br /> Rác,... v i t ng di n tích kho ng 100.277,3ha,<br /> chi m 17,73% di n tích t nhiên. ây là ph n<br /> t s n xu t nông nghi p ch y u, có thành<br /> ph n cơ gi i nh ,<br /> phì th p, l n nhi u s i s n.<br /> i v i t phù sa thoát nư c chi m kho ng<br /> 40%, thu n l i cho tr ng cây ăn qu , cây rau<br /> màu có giá tr kinh t cao,<br /> a hình vàn và vàn<br /> th p c n ưu tiên tr ng lúa; t phù sa ít thoát<br /> nư c chi m kho ng 60%, r t c n ư c u tư<br /> thu l i<br /> c i t o tr ng màu và m t s lo i cây<br /> ăn qu .<br /> - Nhóm t b c màu (Fs, Fa): phân b ch<br /> y u nh ng nơi có a hình cao, d c, b chia c t<br /> m nh, phong hoá nhanh nhưng cũng ch u tác<br /> ng b i s r a trôi, xói mòn nhi u. Di n phân<br /> b kho ng 4.500 ha, chi m 0,7% di n tích t<br /> nhiên, phân b<br /> a hình ven chân i, ch y u<br /> các huy n Kỳ Anh, Nghi Xuân và th xã H ng<br /> Lĩnh; t thích h p v i cây tr ng c n và các lo i<br /> cây ăn qu . Nh ng khu v c khan hi m nư c<br /> tư i có th phát tri n tr ng r ng t o c nh quan<br /> môi trư ng.<br /> <br /> Hình 3. B n<br /> phân b các nhóm t vùng ven<br /> bi n Hà Tĩnh (Nguy n ình Kỳ, 2015)<br /> KHOA H C K THU T TH Y L I VÀ MÔI TR<br /> <br /> - Nhóm t m n (M): phân b ven theo các<br /> c a sông trên a bàn huy n Nghi Xuân, Can<br /> L c, Th ch Hà, C m Xuyên, Kỳ Anh v i di n<br /> tích 4.432 ha, chi m 0,73% di n tích t nhiên,<br /> t thích h p<br /> nuôi tr ng th y s n, làm<br /> mu i… theo c trưng có th chia ra:<br /> + t m n sú v t, phân b ch y u khu v c<br /> ven bi n, ch u nh hư ng tr c ti p c a thu<br /> tri u, t n t i dư i d ng bùn l ng, l y th t,<br /> pHKCL trung tính ho c ít chua, nhi u mùn do lá<br /> và r cây phân hu . Th c v t phát tri n ch y u<br /> là ư c, v t có vai trò làm vành ai ch n gió,<br /> ch n sóng bi n, cung c p ngu n c i, g và góp<br /> ph n n nh t. Phù sa sông b i p làm cho<br /> n n t cao d n, ch t d n và t ng bư c tr nên<br /> ít m n thoát kh i tác ng c a thu tri u, có kh<br /> năng canh tác i v i m t s cây màu.<br /> +<br /> t m n ít: phân b t p trung<br /> a hình<br /> trung bình ho c hơi cao và ch u nh hư ng c a<br /> thu tri u. t có<br /> phì t trung bình n khá,<br /> t l mùn t 1,2 - 2,4%, m t ng s t 0,12 0,19%, lân t ng s t 0,05 - 0,25%. Thành ph n<br /> cơ gi i t nh<br /> n n ng và càng g n c a sông<br /> thì t càng n ng. T ng s mu i tan thư ng<br /> dư i 0,5%, lư ng Clo vào mùa khô t 0,05 0,25%, ph n ng trung tính, ít chua các t ng<br /> t m t, xu ng sâu tr nên hơi ki m do n ng<br /> mu i cao hơn. Hi n nay t m n ít và trung tính<br /> ã ư cc it o<br /> tr ng lúa, nh ng nơi có a<br /> hình cao thư ng tr ng hai v lúa ho c m t lúa m t màu, còn<br /> a hình th p hơn ư c c i t o<br /> tr ng hai v lúa.<br /> + Nhóm t phèn m n: chi m 2,95% di n<br /> tích t nhiên (17.919,3 ha), t p trung các d i<br /> t phù sa g n các c a sông ven bi n; m t s<br /> di n tích ã c i t o tr ng lúa và nuôi tr ng thu<br /> s n. c trưng c a lo i t này là có thành ph n<br /> cơ gi i n ng, ch t, c ng r n khi khô, d o quánh<br /> khi ư t, c u t o t thư ng x u (t ng to, kh i<br /> góc tù, l p t sâu hơn 50cm thư ng không k t<br /> c u).<br /> t phèn ít, trung bình có ph n ng chua<br /> v i<br /> pH: 3,5 - 4,5 và càng xu ng sâu thì<br /> chua càng cao, lư ng Cation ki m trao i th p<br /> (hàm lương cation canxi t 4 - 6me/100g t và<br /> cation magiê t 3 n 5me/100g t). Lân t ng<br /> s r t nghèo t 0,02 - 0,04%, hàm lư ng mùn và<br /> <br /> NG - S 58 (9/2017)<br /> <br /> 99<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản