intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển thương hiệu – giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho gạo Nếp vải của huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

51
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản phẩm gạo Nếp vải của huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên có nhiều ưu điểm nổi trội, khả năng cạnh tranh cao là động lực để Phú Lương tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Việc nắm vững tình hình sản xuất của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân là rất quan trọng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi nghiên cứu, phân tích tình hình thực tế sản xuất gạo Nếp vải tại địa phương, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm này ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển thương hiệu – giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho gạo Nếp vải của huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Ngô Thị Hƣơng Giang và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 118(04): 123 - 126<br /> <br /> PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU – GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH<br /> TRANH CHO GẠO NẾP VẢI CỦA HUYỆN PHÖ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> Ngô Thị Hƣơng Giang, Nguyễn Vân Anh*<br /> Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Sản phẩm gạo Nếp vải của huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên có nhiều ƣu điểm nổi trội, khả<br /> năng cạnh tranh cao là động lực để Phú Lƣơng tìm kiếm thị trƣờng tiêu thụ. Việc nắm vững tình<br /> hình sản xuất của địa phƣơng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngƣời nông dân là rất quan<br /> trọng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi nghiên cứu, phân tích tình hình thực tế sản xuất gạo<br /> Nếp vải tại địa phƣơng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển thƣơng hiệu cho sản<br /> phẩm này ở cả thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu.<br /> Từ khóa: Gạo Nếp vải, đặc sản gạo Nếp Phú Lương, năng lực cạnh tranh gạo Nếp vải, thương<br /> hiệu gạo Nếp vải.<br /> <br /> Cùng trong bối cảnh chung đó, gạo Nếp vải –<br /> một đặc sản của huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái<br /> Nguyên hiện cũng đang cần có những giải pháp<br /> để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.<br /> <br /> Hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ đem lại<br /> những cơ hội mà còn mạng lại nhiều thách<br /> thức to lớn đối với hàng nông sản của Việt<br /> Nam. Một trong những thách thức đó chính là<br /> môi trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt,<br /> khốc liệt với nhiều đối thủ có năng lực cạnh<br /> tranh cao. Nhƣ vậy, trong bối cảnh hội nhập<br /> kinh tế quốc tế, việc nâng cao sức cạnh tranh<br /> hàng nông sản ở một nƣớc nông nghiệp nhƣ<br /> nƣớc ta hiện nay, là việc làm vừa cấp bách,<br /> vừa lâu dài phải gắn liền trong tổng thể chiến<br /> lƣợc xây dựng nền nông nghiệp chất lƣợng cao,<br /> đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện<br /> CNH, HÐH nông nghiệp và nông thôn.<br /> <br /> Phú Lƣơng là một huyện miền núi nằm ở phía<br /> Bắc của tỉnh Thái Nguyên có vị trí địa lý, có<br /> điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu, thổ<br /> nhƣỡng thuận lợi cho cây lúa phát triển. Gạo<br /> Nếp vải là một đặc sản nông nghiệp của<br /> huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên. Gạo<br /> đƣợc biết đến bởi hƣơng thơm, vị ngậy, đậm,<br /> dẻo của giống nếp này. Chính bởi những đặc<br /> điểm nổi trội của giống Nếp vải mà mô hình lúa<br /> Nếp vải huyện Phú Lƣơng đã đƣợc nhân rộng<br /> từ dự án phục tráng lúa Nếp vải địa phƣơng.<br /> <br /> Bảng 1:Tình hình sản xuất gạo Nếp vải từ năm 2009 đến năm 2012*<br /> Vụ<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 90<br /> <br /> 116,6<br /> <br /> 128,0<br /> <br /> 135,8<br /> <br /> NS( tạ/ha)<br /> <br /> 60,5<br /> <br /> 61,0<br /> <br /> 62,1<br /> <br /> 62,4<br /> <br /> SL( tạ)<br /> <br /> 5445<br /> <br /> 7112,6<br /> <br /> 7948,8<br /> <br /> 8473.9<br /> <br /> DT( ha)<br /> <br /> 47<br /> <br /> 60,3<br /> <br /> 67<br /> <br /> 73<br /> <br /> 67,5<br /> <br /> 65,8<br /> <br /> 65,8<br /> <br /> 64,7<br /> <br /> SL( tạ)<br /> <br /> 3172,5<br /> <br /> 3967,7<br /> <br /> 4408.6<br /> <br /> 4723,1<br /> <br /> DT( ha)<br /> <br /> 43<br /> <br /> 56,3<br /> <br /> 61<br /> <br /> 62.8<br /> <br /> 54,2<br /> <br /> 57,2<br /> <br /> 59,1<br /> <br /> 60,5<br /> <br /> 2330,6<br /> <br /> 3220,4<br /> <br /> 3605,1<br /> <br /> 3799,4<br /> <br /> DT( ha)<br /> Lúa ruộng cả năm<br /> <br /> Lúa xuân<br /> <br /> Lúa Mùa<br /> <br /> NS( tạ/ha)<br /> <br /> NS( tạ/ha)<br /> SL( tạ)<br /> <br /> (Nguồn: Niêm giám thông kê Phú Lương, 2012)<br /> *<br /> <br /> Tel: 0916 427916, Email: vananhqtkdtn@gmail.com<br /> <br /> 123<br /> <br /> Ngô Thị Hƣơng Giang và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Theo số liệu bảng 1, đến năm 2012, Phú<br /> Lƣơng đã phát triển diện tích trồng lúa Nếp<br /> vải trên 130 ha với năng suất tăng, sản lƣợng<br /> tăng ổn định qua các năm. Việc đầu tƣ nhân<br /> rộng vùng sản xuất lúa Nếp vải đặc sản tại<br /> huyện Phú Lƣơng và bảo tồn giống lúa nếp có<br /> năng suất, chất lƣợng cao mang lại hiệu quả<br /> kinh tế lớn cho ngƣời nông dân; phù hợp với<br /> chủ trƣơng chuyển dịch cơ cấu cây trồng,<br /> hình thành vùng sản xuất hàng hóa góp phần<br /> thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện<br /> đại hoá nông nghiệp, nông thôn của Đảng và<br /> Nhà nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay.<br /> Để nâng cao năng lực cạnh tranh gạo Nếp vải<br /> của huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên đã có<br /> nhiều giải pháp đƣợc đƣa ra nhƣ: đầu tƣ<br /> giống, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tổ<br /> chức lại sản xuất, gia tăng năng suất và nâng<br /> cao chất lƣợng sản phẩm. Bên cạnh đó, tăng<br /> cƣờng huy động gia tăng vốn, giảm chi phí và<br /> hạ giá thành,.... Với các giải pháp này gạo<br /> Nếp vải của huyện Phú Lƣơng đã thu đƣợc<br /> một số kết quả nhất định trong hoạt động sản<br /> xuất tiêu thụ cũng nhƣ đóng góp cho địa<br /> phƣơng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thị<br /> trƣờng tiêu thụ không ổn định, ngƣời nông<br /> dân chỉ biết sản xuất còn việc bán nhƣ thế<br /> nào, bán cho ai lại chƣa đƣợc chú trọng. Sản<br /> xuất không chú ý đến yếu tố thị trƣờng, làm<br /> theo phong trào, theo kinh nghiệm của bản<br /> thân… Sản phẩm gạo Nếp vải không có bao<br /> bì, nhãn mác, không xuất xứ hàng hoá là hiện<br /> trạng đang diễn ra tại chính vùng sản xuất.<br /> Hoạt động giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm<br /> vệ sinh an toàn thực phẩm chƣa đƣợc tiến<br /> hành thƣờng xuyên, dẫn đến tỷ lệ sản phẩm<br /> gạo có dƣ lƣợng chất bảo vệ thực vật còn cao,<br /> gây ảnh hƣởng tới sức khỏe ngƣời tiêu dùng,<br /> bức xúc trong xã hội và cản trở trong quá<br /> trình tiêu thụ.<br /> Với sản lƣợng, năng suất nhƣ hiện nay để có<br /> thể đẩy mạnh tiêu thụ vấn đề đặt ra cho gạo<br /> Nếp vải huyện Phú Lƣơng cần phải nâng cao<br /> hơn khả cạnh tranh, tìm kiếm thị trƣờng tiêu<br /> thụ trên thị trƣờng trong và ngoài tỉnh Thái<br /> 124<br /> <br /> 118(04): 123 - 126<br /> <br /> Nguyên. Để giải quyết vấn đề đó, một trong<br /> những giải pháp hữu hiệu đó là cần phải phát<br /> triển thƣơng hiệu gạo Nếp vải – Phú Lƣơng vì<br /> thông qua thƣơng hiệu sẽ là nhân tố quan<br /> trọng giúp cho ngƣời tiêu dùng biết đƣợc<br /> nguồn gốc của sản phẩm, nâng cao lòng tin<br /> rằng hàng hoá đó có chất lƣợng bảo đảm và<br /> đã đƣợc kiểm chứng qua thời gian, giúp<br /> ngƣời tiêu dùng giảm chi phí, thời gian tìm<br /> hiểu sản phẩm, tạo lòng tin của ngƣời tiêu<br /> dùng về chất lƣợng, về giá cả gạo Nếp vải mà<br /> họ tiêu thụ.<br /> Vậy giải pháp nào để phát triển thương hiệu<br /> gạo Nếp vải Phú Lương?<br /> Để phát triển thƣơng hiệu gạo Nếp vải Phú<br /> Lƣơng cần phải thực hiện những giải pháp sau:<br /> Thứ nhất, tiếp tục đầu tƣ vào nâng cao chất<br /> lƣợng giống lúa. Tăng cƣờng các hoạt động<br /> hỗ trợ về vốn, chuyển giao kỹ thuật, công<br /> nghệ; Tăng cƣờng công tác khuyến nông. Tổ<br /> chức các chƣơng trình đào tạo, tập huấn cho<br /> nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, chọn<br /> giống chống sâu bệnh, ảnh hƣởng của thời tiết<br /> đến cây lúa.. và xử lý các tình huống sâu bệnh<br /> đến giống lúa mới, Công tác tuyên truyền,<br /> giáo dục tìm hiểu quy trình sản xuất giống lúa<br /> mới nhằm nâng cao ý thức của ngƣời dân trong<br /> việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.<br /> Thứ hai, xây dựng hệ thống thông tin. Xây<br /> dựng thông tin về tình hình thị trƣờng (giá cả,<br /> lƣợng cung, lƣợng cầu trên thị trƣờng); thông<br /> tin về kỹ thuật, công nghệ, giống, máy móc<br /> một cách kịp thời thông qua:<br /> Xây dựng mối liên kết giữa ba nhà: nhà sản<br /> xuất – nhà khoa học - nhà nƣớc<br /> Xây dựng mô hình sản xuất liên kết, thành lập<br /> hợp tác xã…<br /> Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến thƣơng mại cả<br /> về nguồn nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất<br /> Các tổ chức, hợp tác xã, hộ nông dân… hoạt<br /> động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh gạo<br /> nếp vải cần chú trọng trong việc xác lập và<br /> đăng ký thƣơng hiệu gạo Nếp vải của mình<br /> đồng thời liên kết để xây dựng và phát triển<br /> thƣơng hiệu chung thƣơng hiệu Gạo Nếp vải<br /> Phú Lƣơng.<br /> <br /> Ngô Thị Hƣơng Giang và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Thứ ba, quảng bá thƣơng hiệu Gạo Nếp vải Phú<br /> Lƣơng. Để quảng bá thƣơng hiệu Gạo Nếp Vải<br /> Phú Lƣơng có thể thực hiện thông qua:<br /> - Tăng cƣờng công tác xúc tiến thƣơng mại cả<br /> về nguồn nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất;<br /> hỗ trợ cho ngƣời sản xuất, doanh nghiệp đẩy<br /> mạnh hoạt động xúc tiến thƣơng mại; đẩy mạnh<br /> và phát triển thƣơng mại điện tử, công tác cung<br /> cấp thông tin thƣơng mại và thị trƣờng.<br /> - Xúc tiến thƣơng mại điện tử: Các tổ chức,<br /> doanh nghiệp, cá nhân Gạo Nếp vải Phú<br /> Lƣơng có thể thành lập một website chuyên<br /> về Gạo nếp vải vảo bằng tiếng Việt và tiếng<br /> Anh. Trong đó, trang web cung cấp các thông<br /> tin: thông tin thị trƣờng, thông tin về công<br /> nghệ, thông tin về sản xuất… Đây là nơi<br /> quảng bá và tiếp thị sản phẩm Gạo Nếp Vải<br /> Phú Lƣơng ra thị trƣờng, đồng thời cũng là<br /> nơi giúp các ngƣời kinh doanh gạo Nếp vải<br /> nhận đƣợc những đơn hàng.<br /> - Quảng cáo tại điểm mua hàng: Hình thức<br /> quảng cáo này bởi các siêu thị, các cửa hàng<br /> bán lẻ. Bằng cách đƣa những hình ảnh giới<br /> thiệu về gạo Nếp vải.<br /> Thứ tƣ, xây dựng hệ thống phân phối ổn định<br /> và rộng khắp. Xây dựng và phát triển mối liên<br /> hệ giữa ngƣời sản xuất gạo Nếp vải với các<br /> đơn vị phân phối sản phẩm (siêu thị, các cửa<br /> hàng bán sỉ), các doanh nghiệp chế biến nông<br /> sản để hình thành vùng nguyên liệu. Tăng<br /> cƣờng hình thức bán sản phẩm theo hình thức<br /> hợp để nông dân chủ động trong đầu ra sản<br /> phẩm. Khuyến khích hình thức ứng vốn hỗ<br /> trợ, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ tạo sự<br /> gắn kết bền vững giữa nông dân và doanh<br /> nghiệp kinh doanh, chế biến gạo. Bên cạnh<br /> đó, phát triển mạng lƣới tiêu thụ gạo Nếp vải<br /> qua các tiểu thƣơng bán lẻ. Củng cố và mở<br /> rộng mạng lƣới này là một phƣơng hƣớng<br /> cần quan tâm do tính khả thi cao và là giải<br /> pháp đảm bảo độ bao phủ rộng khắp của hệ<br /> thống phân phối gạo Nếp vải trong thời gian<br /> trƣớc mắt.<br /> <br /> 118(04): 123 - 126<br /> <br /> Thứ năm, tăng cƣờng quản lý và đƣa ra các<br /> chính sách để hỗ trợ phát triển thƣơng hiệu<br /> Gạo Nếp vải Phú Lƣơng. Huyện Phú Lƣơng<br /> cần tập trung quy hoạch vùng sản xuất trong<br /> vùng để từ đó tạo ra các vùng sản xuất đủ lớn<br /> kết hợp với thực hiện tốt việc đăng ký hợp<br /> đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa,<br /> thực hiện theo chủ trƣơng liên kết bốn nhà.<br /> Có chính sách hỗ trợ phù hợp đặc biệt về<br /> giống, phân bón, vốn, chuyển giao khoa học<br /> kỹ thuật cho hộ nông dân. Tăng cƣờng công<br /> tác kiểm soát chất lƣợng sản phẩm tại các<br /> điểm bán sản phẩm, ngƣời thu gom, ngƣời<br /> mua buôn.<br /> Ngoài ra, Huyện cần có cơ chế chính sách để<br /> thu hút vốn đầu tƣ của mọi thành phần kinh tế<br /> để mở rộng quy mô sản xuất, tăng cƣờng<br /> công tác xúc tiến thƣơng mại, tìm kiếm mở<br /> rộng thị trƣờng trong và ngoài nƣớc, thông tin<br /> kịp thời giá cả, nhu cầu các loại nông sản cho<br /> hộ nông dân nắm bắt để tổ chức sản xuất,<br /> cung ứng và xây dựng thƣơng hiệu cho gạo<br /> Nếp vải Phú Lƣơng. Kiểm soát chặt chẽ việc<br /> chế biến, vận chuyển sản phẩm nhằm đảm<br /> bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cƣờng<br /> công tác thanh tra, kiểm tra chất lƣợng sản<br /> phẩm tại các cơ sở chế biến và tiêu thụ sản<br /> phẩm. Đầu tƣ nâng cấp hệ thống thủy lợi,<br /> giao thông và các công trình hạ tầng phục vụ<br /> sản xuất nông nghiệp.<br /> Thƣơng hiệu đóng một vai trò vô cùng quan<br /> trọng trong khả năng cạnh tranh, có thể góp<br /> phần làm tăng giá trị của hàng hoá hoặc dịch<br /> vụ trong khi giá trị vật chất của hàng hoá<br /> không thay đổi. Giá cả, chất lƣợng là một<br /> nguyên nhân nhƣng còn một vấn đề nữa là<br /> thƣơng hiệu, bởi trong thị trƣờng với sản<br /> phẩm đa dạng nhƣ hiện nay thì sản phẩm nào<br /> thu hút đƣợc sự chú ý của khách hàng thì đó<br /> là thành công bƣớc đầu. Và ấn tƣợng đầu tiên<br /> lôi cuốn khách hàng đó chính là thƣơng hiệu<br /> của sản phẩm. Nhƣ vậy, thƣơng hiệu tuy giá<br /> trị không nhìn thấy đƣợc nhƣng chính là công<br /> cụ cạnh tranh của sản phẩm. Do đó, phát triển<br /> thƣơng hiệu Gạo Nếp vải Phú Lƣơng sẽ giúp<br /> cho sản phẩm này nâng cao năng lực cạnh<br /> tranh trên thị trƣờng. Để phát triển thƣơng<br /> 125<br /> <br /> Ngô Thị Hƣơng Giang và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> hiệu Gạo Nếp vải Phú Lƣơng cần phải thực<br /> hiện một cách đồng bộ các giải pháp từ khâu<br /> sản xuất cho đến khâu tiêu thụ, kết hợp với<br /> xây dựng hệ thống thông tin và tăng cƣờng<br /> công tác quản lý của địa phƣơng đối với sản<br /> phẩm Gạo Nếp vải của huyện Phú Lƣơng tỉnh<br /> Thái Nguyên.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Cổng thông tin điện tử huyện Phú Lƣơng tỉnh<br /> Thái Nguyên http://w.w.w.phuluong.org.<br /> <br /> 118(04): 123 - 126<br /> <br /> 2. Nguyễn Thị Thắng, Luận văn thạc sỹ, Xây dựng<br /> và phát triển thương hiệu gạo Nếp vải của huyện<br /> Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, 2013 , ĐH Kinh tế<br /> và QTKDTN.<br /> 3. Philip Kotler(2001), Quản trị Marketing, NXB<br /> Thống Kê.<br /> 4. Phòng thống kê huyện Phú Lƣơng. Niêm giám<br /> thông kê Phú Lƣơng, 2009,2010,2011,2012.<br /> 5. UBND huyện Phú Lƣơng (2012), Đề án số<br /> 01/ĐA-UBND Đề án phát triển vùng chuyên<br /> canh sản xuất hạt giống lúa lai F1 và lúa nếp vải<br /> đặc sản giai đoạn 2012-2015, Thái Nguyên<br /> <br /> SUMMARY<br /> BRAND DEVELOPMENT – SOLUTIONS<br /> TO IMPROVE COMPETITIVE CAPACITY<br /> FOR PHU LUONG‟S GLUTINOUS RICE, PHU LUONG DISTRICT,<br /> THAI NGUYEN PROVINCE<br /> Ngo Thi Huong Giang, Nguyen Van Anh*<br /> College of Economics and Business Administration-TNU<br /> <br /> Phu Luong‟s glutinous rice product has many unique features; the high competitive capacity is the<br /> motivation for Phu Luong looking for markets. By understanding the current local production in<br /> order to improve economic efficiency for farmers is very crucial. In the study, we research and<br /> analyze the current situation of glutinous rice production in Phu Luong District. Based on the<br /> results we suggested some solutions develop the brand for this product in both domestic markets<br /> and exporting.<br /> Key words: Glutinous rice, Phu Luong glutinous rice speciality, glutinous rice competitive<br /> capacity, glutinous rice brand<br /> <br /> Ngày nhận bài:13/3/2014; Ngày phản biện:15/3/2014; Ngày duyệt đăng: 25/3/2014<br /> Phản biện khoa học: TS. Trần Quang Huy – Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - ĐHTN<br /> *<br /> <br /> Tel: 0916 427916, Email: vananhqtkdtn@gmail.com<br /> <br /> 126<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2