intTypePromotion=1

Phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên khoa học nhân văn trong giảng dạy môn Toán bằng mô hình hóa trực quan

Chia sẻ: Bautroibinhyen17 Bautroibinhyen17 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
30
lượt xem
1
download

Phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên khoa học nhân văn trong giảng dạy môn Toán bằng mô hình hóa trực quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhu cầu đổi mới giáo dục đại học đặt ra nhiệm vụ cấp bách phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên. Trong bài này, các tác giả trình bày tổng quan về lý luận dạy học toán theo hướng hình thành và phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên khoa học nhân văn bằng mô hình hóa trực quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên khoa học nhân văn trong giảng dạy môn Toán bằng mô hình hóa trực quan

Kỷ yếu công trình khoa học 2015 - Phần I<br /> <br /> PHÁT TRIỂN TÍNH ĐỘC LẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN<br /> KHOA HỌC NHÂN VĂN TRONG GIẢNG DẠY MÔN TOÁN<br /> BẰNG MÔ HÌNH HÓA TRỰC QUAN<br /> TS. Nhâm Ngọc Tần<br /> Khoa Toán Tin, Đại học Thăng Long<br /> Email: nntan73@yahoo.com.vn<br /> Tóm tắt: Nhu cầu đổi mới giáo dục đại học đặt ra nhiệm vụ cấp bách phát triển tính<br /> độc lập nhận thức của sinh viên. Trong bài này, chúng tôi trình bày tổng quan về lý luận dạy<br /> học toán theo hướng hình thành và phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên khoa học<br /> nhân văn bằng mô hình hóa trực quan. Các phương pháp nghiên cứu: lý thuyết (phân tích<br /> các tài liệu tâm lý, sư phạm và phương pháp luận về chủ đề nghiên cứu); thực nghiệm (quan<br /> sát, đặt câu hỏi, kiểm tra, phỏng vấn với các giảng viên và sinh viên); tìm kiếm, xây dựng đối<br /> chứng và tiến hành thực nghiệm; các phương pháp xử lý dữ liệu phân tích các kết quả của<br /> thực hành sư phạm (tiêu chuẩn Mann-Whitney, kiểm định Wilcoxon, kiểm định Shapiro-Wilk).<br /> Phương pháp luận phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên bằng phương tiện mô hình<br /> hóa trực quan có thể áp dụng trong giảng dạy môn toán và áp dụng từng phần trong các môn<br /> học khác.<br /> Từ khóa: tính độc lập nhận thức, mô hình hóa trực quan.<br /> Mục đích nghiên cứu: hoàn thiện phương pháp luận giảng dạy toán học theo hướng<br /> phát triển sự tự nhận thức thông qua phương tiện mô hình hóa trực quan trong hoạt động giao<br /> tiếp.<br /> Quá trình tự nhận thức của sinh viên sẽ đạt mức độ cao nếu thỏa mãn các điều kiện<br /> sau:<br /> 1) Dựa vào mô hình hóa trực quan và hoạt động giao tiếp làm thay đổi và làm tích<br /> cực các mức độ ảnh hưởng sự độc lập nhận thức từ thụ động đến sáng tạo.<br /> 2) Bằng cách nâng cao động lực học tập để xác định các giai đoạn của quá trình<br /> chuyển đổi tính độc lập nhận thức trong tự giáo dục của con người.<br /> 3) Làm vững chắc kinh nghiệm độc lập nhận thức trên nền tảng mô hình hóa trực<br /> quan trong hoạt động giao tiếp là cơ chế cơ bản bảo đảm cho sự phát triển năng lực tổng quát<br /> và chuyên ngành trong học tập môn Toán của sinh viên khoa học nhân văn.<br /> Nhiệm vụ nghiên cứu:<br /> 1) Làm rõ bản chất và cấu trúc của sự độc lập nhận thức của sinh viên khoa học nhân<br /> văn, mô tả điều kiện sư phạm phát triển tính độc lập nhận thức trong học tập môn toán trên<br /> cơ sở giao tiếp và mô hình hóa trực quan.<br /> 2) Xây dựng mô hình sư phạm và phương pháp giảng dạy toán học để phát triển sự tự<br /> nhận thức của sinh viên khoa học nhân văn bằng mô hình hóa trực quan trong hoạt động giao<br /> tiếp trên cơ sở triển khai các vòng xoắn kinh nghiệm của cá thể.<br /> 3) Xây dựng một tập hợp các bài tập định hướng chuyên ngành, bài tập khảo sát, bài<br /> tập dự án để phát triển nhận thức độc lập của sinh viên khoa học nhân văn trong giảng dạy<br /> Trường Đại học Thăng Long<br /> <br /> 99<br /> <br /> Kỷ yếu công trình khoa học 2015 - Phần I<br /> <br /> toán học dựa trên sự kết hợp của công nghệ thông tin và các phương pháp mô hình hóa trực<br /> quan trong hoạt động giao tiếp.<br /> 4) Tiến hành xác minh thực nghiệm đề xuất phương pháp giảng dạy toán học ở trường<br /> đại học, hướng tới sự phát triển sự nhận thức độc lập của sinh viên khoa học nhân văn.<br /> Cách tiếp cận: Tổ chức các hoạt động động lập, làm việc theo nhóm , sử dụng mô hình<br /> hóa trực quan, v.v.<br /> Mức độ tự nhận thức của sinh viên được chia ra theo các cấp độ hoạt động: hoạt động<br /> tái tạo, hoạt động tìm kiếm toàn bộ hay một phần của lời giải, hoạt động sáng tạo, hoạt động<br /> tự giáo dục.<br /> Vòng xoắn làm vững chắc tính độc lập nhận thức trong giờ thực hành:<br /> <br /> Trường Đại học Thăng Long<br /> <br /> 100<br /> <br /> Kỷ yếu công trình khoa học 2015 - Phần I<br /> <br /> Cấu trúc cơ bản của tự nhận thức và tự giáo dục thể hiện ở mô hình sau:<br /> <br /> Điều kiện sư phạm phát triển hoạt động độc lập của sinh viên khoa học nhân văn:<br /> 1) Tạo môi trường tương tác, giao tiếp trong giảng dạy môn toán trên cơ sở mô hình<br /> hóa trực quan nhằm cung cấp, liên kết các khát vọng cá nhân, khả năng và kỹ năng hướng<br /> tới kết quả bằng chính năng lực bản thân.<br /> 2) Giảng dạy định hướng chuyên ngành trên cơ sở mô hình hóa trực quan trong sự<br /> nắm vững hoạt động toán học độc lập.<br /> 3) Sử dụng tổ hợp công nghệ giao tiếp, thông qua hoạt động hợp tác dự án, trò chơi<br /> tương tác, dạy học vấn đề, kỹ thuật nhóm với mục đích giải các bài khảo sát khoa học trong<br /> đó sinh viên đóng vai trò như những thành viên của xã hội.<br /> Ngân hàng bài tập được xây dựng trên các chủ đề về trò chơi, bài tập dự án và nghiên<br /> cứu khoa học, bài tập định hướng chuyên ngành cũng như các bài tập động lực thực tiễn.<br /> <br /> Trường Đại học Thăng Long<br /> <br /> 101<br /> <br /> Kỷ yếu công trình khoa học 2015 - Phần I<br /> <br /> Mô hình đa cấp độ học tập toán của sinh viên khoa học nhân văn theo hướng phát<br /> triển tính độc lập nhận thức :<br /> <br /> Trường Đại học Thăng Long<br /> <br /> 102<br /> <br /> Kỷ yếu công trình khoa học 2015 - Phần I<br /> <br /> Sự thay đổi của tự nhận thức trong nhóm thực nghiệm và đối chứng<br /> Nhóm thực nghiệm<br /> Nhóm đối chứng<br /> Mức độ tự nhận<br /> thức của sinh viên<br /> Ban đầu<br /> Kết thúc<br /> Ban đầu<br /> Kết thúc<br /> (120 sinh viên)<br /> (120 sinh viên)<br /> (120 sinh viên) (120 sinh viên)<br /> Cao<br /> <br /> 8<br /> <br /> 52<br /> <br /> 4<br /> <br /> 16<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> 100<br /> <br /> 64<br /> <br /> 112<br /> <br /> 92<br /> <br /> Thấp<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12<br /> <br /> Điểm mới: Cơ chế và hiệu ứng mô hình hóa trực quan trong hình thành và phát triển<br /> sự tự nhận thức của sinh viên khoa học nhân văn: Làm rõ bản chất của tự nhận thức trong<br /> mối liên hệ tổng hòa với hoạt động giao tiếp, những tiêu chí đánh giá các mức độ phát triển<br /> tính tự nhận thức, khả năng giao tiếp của sinh viên. Các điều kiện sư phạm phát triển tự nhận<br /> thức của sinh viên bằng kỹ thuật giao tiếp trên cơ sở mô hình hóa trực quan, tạo mô hình sư<br /> phạm cho sinh viên và những xoắn ốc tăng cường kinh nghiệm cá nhân. Tạo phương pháp<br /> luận phát triển tính tự nhận thức của sinh viên, tổ hợp bài tập định hướng chuyên ngành, bài<br /> tập khảo sát, bài tập động lực thực tiễn và đề án, các tầng giải bài tập.<br /> Giá trị lý luận: Làm rõ cấu trúc tự nhận thức của sinh viên trong nghiên cứu toán<br /> học và nêu các đặc điểm mở rộng phương tiện mô hình hóa trực quan. Tạo mô hình sư phạm<br /> nhằm phát triển tính tự nhận thức. Thiết lập và làm rõ các tầng, các tiêu chí phát triển tính tự<br /> nhận thức của sinh viên trên cơ sở phát triển các xoắn ốc kinh nghiệm cá nhân trong năng lực<br /> chuyên ngành và xã hội.<br /> Giá trị thực tiễn: Hiện thực năng lực chuyên ngành trong quá trình nghiên cứu<br /> «Toán cao cấp», mô tả các hình thức và phương pháp tổ chức nhằm phát triển tính tự nhận<br /> Trường Đại học Thăng Long<br /> <br /> 103<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản