Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phiếu đánh giá thử việc

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

377
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Phiếu đánh giá thử việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đánh giá thử việc

  1. BM  – NS  PhiÕu ®¸nh gi¸ nh©n viªn thö viÖc Hä vµ tªn nh©n viªn thö viÖc:  N¨m sinh:  VÞ trÝ thö viÖc:  Ngµy thö viÖc:      ®Õn  I. NHẬN XÉT CHUNG Møc ®é  §¸nh  TT M« t¶, ph¹m vi c«ng viÖc chÝnh tr¸ch  gi¸ nhiÖm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tr¸ch nhiÖm kh¸c: 13 Tæng KÕt luËn :  ¤ng/ bµ ........... ®at/ kh«ng ®¹t yªu  cÇu ë vÞ trÝ ........  cña CPOCLUB.  §¹t : kh«ng ®¹t : Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 07 n¨m  2008 Ngêi ®¸nh gi¸ Gi¸m ®èc. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2