intTypePromotion=1

Phiếu đánh giá thử việc

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
363
lượt xem
65
download

Phiếu đánh giá thử việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form thử việc - Phiếu đánh giá thử việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đánh giá thử việc

  1. BM  – NS  PhiÕu ®¸nh gi¸ nh©n viªn thö viÖc Hä vµ tªn nh©n viªn thö viÖc:  N¨m sinh:  VÞ trÝ thö viÖc:  Ngµy thö viÖc:      ®Õn  I. NHẬN XÉT CHUNG Møc ®é  §¸nh  TT M« t¶, ph¹m vi c«ng viÖc chÝnh tr¸ch  gi¸ nhiÖm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tr¸ch nhiÖm kh¸c: 13 Tæng KÕt luËn :  ¤ng/ bµ ........... ®at/ kh«ng ®¹t yªu  cÇu ë vÞ trÝ ........  cña CPOCLUB.  §¹t : kh«ng ®¹t : Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 07 n¨m  2008 Ngêi ®¸nh gi¸ Gi¸m ®èc. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2