intTypePromotion=4

Phiếu đề xuất áp dụng TLBN

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
102
lượt xem
3
download

Phiếu đề xuất áp dụng TLBN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đề xuất áp dụng TLBN

  1. P HIEÁ U ÑEÀ XUAÁ T AÙ P DUÏ N G TLBN Hoï teân : ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… Boä phaän : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….. Ngaøy : ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. Stt Teân taøi lieäu Noäi dung Ngaøy ban haønh Muïc ñích söû duïng Trang: 1
  2. Ñaïi dieän laõnh ñaïo Ngöôøi yeâu caàu Trang: 2
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản