intTypePromotion=4

Phiếu ghi chép của đánh giá viên

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
153
lượt xem
14
download

Phiếu ghi chép của đánh giá viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phiếu ghi chép của đánh giá viên

  1. P HIEÁU GHI CHEÙP CUÛA ÑAÙNH GIAÙ VIEÂN Ngaøy:…………………………………………………………… Kyù teân: ……… Ñaùnh giaù boä phaän:……………………………………………. Ñaùnh giaù vieân:………………………………………………….. Ñieàu Chi tieát ñaùnh giaù Nhaän xeùt Ghi chuù khoaûn Ghi chuù: * Khoâng phuø hôïp (NCR) # Löu yù: Trang: 1
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản