intTypePromotion=1

Phiếu kiểm tra tần suất theo dạng không phù hợp

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
155
lượt xem
25
download

Phiếu kiểm tra tần suất theo dạng không phù hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phiếu kiểm tra tần suất theo dạng không phù hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu kiểm tra tần suất theo dạng không phù hợp

  1. P hieá u kieå m tra taà n suaá t theo daï n g khoâ n g phuø hôï p Boä phaän Taàn suaát Toån Kyù Daïng khoâng phuø g soá hieä hôïp u Kho nguyeân lieäu 50 A Kho phuï lieäu 11 B Phoøng Kyõ thuaät 35 C coâng ngheä Xöôûng caét 27 D Xöôûng may 1 57 E Xöôûng Hoaøn 8 F thaønh Khaùc 12 G Toång coäng 200
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2