intTypePromotion=1

Phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
98
lượt xem
12
download

Phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu

  1. P HIEÁ U ÑEÀ XUAÁ T THAY ÑOÅ I TAØ I LIEÄ U Ngöôøi yeâu caàu : ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………… Boä phaän : ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………. Ngaøy : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………. Teân taøi lieäu : ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Maõ soá taøi lieäu : ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………… YÙ kieán Trang, Chöông, Muïc Stt Noäi dung ñeà nghò thay ñoåi Chaáp thuaän Khoâng chaáp ñeà nghò thay ñoåi thuaän Ghi chuù: Ñaùnh daáu (x) vaøo coät töông öùng chaáp thuaän hay khoâng? Trang: 1
  2. Chæ ñònh ngöôøi soaïn thaûo :…………………………………………………………………………………………………… ………. Ngöôøi xem xeùt : ……………………………………………………………………………………………………………. Thôøi haïn soaïn thaûo : ……………………………………………………………………………………………………………. Pheâ Duyeät Ngöôøi yeâu caàu Ñaïi Dieän Laõnh Ñaïo Trang: 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2