intTypePromotion=3

Phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
94
lượt xem
12
download

Phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu

  1. P HIEÁ U ÑEÀ XUAÁ T THAY ÑOÅ I TAØ I LIEÄ U Ngöôøi yeâu caàu : ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………… Boä phaän : ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………. Ngaøy : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………. Teân taøi lieäu : ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Maõ soá taøi lieäu : ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………… YÙ kieán Trang, Chöông, Muïc Stt Noäi dung ñeà nghò thay ñoåi Chaáp thuaän Khoâng chaáp ñeà nghò thay ñoåi thuaän Ghi chuù: Ñaùnh daáu (x) vaøo coät töông öùng chaáp thuaän hay khoâng? Trang: 1
  2. Chæ ñònh ngöôøi soaïn thaûo :…………………………………………………………………………………………………… ………. Ngöôøi xem xeùt : ……………………………………………………………………………………………………………. Thôøi haïn soaïn thaûo : ……………………………………………………………………………………………………………. Pheâ Duyeät Ngöôøi yeâu caàu Ñaïi Dieän Laõnh Ñaïo Trang: 2
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản