intTypePromotion=1
ADSENSE

Phối hợp màu sắc trong nhiếp ảnh - Phần 2

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

262
lượt xem
148
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cặp màu thứ 3 này cho độ tương phản lớn nhất về độ sáng giữa 2 màu, kết quả rất rực rỡ nhưng đây là một sự kết hợp hiếm gặp. Do sự tương phản lớn, nên để đạt được cân bằng thì tỉ lệ diện tích phải đạt được 1:3, màu vàng rất sáng nên chỉ chiếm 1/3 diện tích. Sự hiếm gặp của màu tím trong thiên nhiên làm cho cặp màu này không phổ biến, hơn nữa để đạt được tỉ lệ tối ưu thì màu tím phải chiếm một diện tích quan trọng. Các bông hoa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phối hợp màu sắc trong nhiếp ảnh - Phần 2

 1. Ph i h p màu s c trong nhi p nh - Ph n 2 - Màu vàng và tím: C p màu th 3 này cho tương ph n l n nh t v sáng gi a 2 màu, k t qu r t r c r nhưng ây là m t s k t h p hi m g p. Do s tương ph n l n, nên t ư c cân b ng thì t l di n tích ph i t ư c 1:3, màu vàng r t sáng nên ch chi m 1/3 di n tích. S hi m g p c a màu tím trong thiên nhiên làm cho c p màu này không ph bi n, hơn n a t ư c t l t i ưu thì màu tím ph i chi m m t di n tích quan tr ng. Các bông hoa là m t ngu n t nhiên c a s k t h p 2 màu này, nh close-up bông hoa "Violette" dư i ây là m t ví d kinh i n
 2. M t cu c di hành hàng năm Palio, Sienna. V trí máy ch p ư c ch n bao trùm t t c các y u t và cho ra s ph i h p gi a 2 màu vàng tím trên n n xám c a m t ti n các công trình
 3. M t tr i m c dư i cơn dông, s hòa h p gi a hai màu vàng tím là nét lôi cu n chính c a b c nh các tàu ánh cá này trong v nh Siam m t bu i sáng s m. Ngay c khi hai màu u "tái", s k t h p là b n ch t và cho thêm m t c m giác tĩnh l ng, thanh th n[/color] - S k t h p a màu s c: S k t h p gi a 3 màu ho c hơn n a tr nên r t ph c t p và các s c màu ph i m nh không chìm m t trong t ng th . Các màu trong nh càng nhi u thì chúng càng t o thành m t kh i không nh n d ng ư c. n m t gi i h n nào ó thì chúng ta c m nh n như m c b c tranh ghép m nh màu (mosaïque) và các màu s c ó m t i tính cá bi t c a chúng. S pha tr n các màu tươi m nh nh t là màu -Vàng-Xanh dương, nhưng s k t h p các màu khác ít cân b ng hơn cũng có th cho ra hi u qu r t hài hòa.
 4. Như ta nh n th y trong các b c nh dư i ây, có s khác bi t gi a nhóm màu tươi và màu pastel. Các màu tươi ang lôi cu n m nh m s chú ý c a ngư i xem, m t màu th tư l i thêm vào ó s th a thãi. Thay vì làm tăng giá tr c a s ph i h p thì vi c quá nhi u màu s c s làm tiêu tan hi u qu v tương ph n. Dù gì i n a thì nhóm các màu tươi t o nên cho b c nh s c lôi cu n m nh m . Trong m t lo t série các nh ch p, s ph i h p các màu tươi t o nên hình nh t nhiên và tr c ti p, chúng tô i m m t lo t các b c nh ít r c r hơn. Nhưng n u chúng ta nhóm l i toàn các b c nh tươi thì s mau chóng b "quá t i". Ta có th phát tri n thêm nguyên t c cân b ng các c p màu b sung cho nhóm 3 màu ho c hơn n a. S pha tr n gi a 3 màu cách u nhau trên vòng tròn màu s c cho ra màu trung tính (tr ng, en ho c xám). Trong m t b c nh, hi u qu màu s c ph thu c vào bão hòa và t l c a chúng, s phân b u ra cho m t k t qu cân b ng hơn.
 5. Ba a tr Peru băng qua m t công viên nh , màu s c qu n áo c a chúng t o nên m t s hòa h p b 3. M c dù r i rác trên m t phông màu trung tính, s r c r c a 3 màu cơ b n cho phép chúng " âm th ng" và th ng tr b c nh m t chi c tàu ánh cá Bali. Không th có m t b màu s c khác nào có th cho ra cùng "s c m nh" và cư ng ngay c v i m t lư ng r t nh .
 6. M c dù các màu trong c nh sơn m t ti n nhà này Soudan không cân b ng m t cách chính xác, s liên h gi a chúng hài hòa b i vì chúng là màu pastel. ó là các phiên b n tái hơn c a các màu cơ b n.
 7. M t bu i ch Moroni, Comores, v i m t s k t h p phù du 4 màu cơ b n.
 8. C i thi n b ba màu hài hòa: B ng cách tăng bão hòa thích h p, s liên h n gi a các màu tr nên minh b ch nhưng cũng ánh i s t nh và giá tr khác c a b c hình. Mang tính th nghi m, s bão hòa b c nh ngôi trư ng Shaker này v n ã phong phú và chi u sáng t t, ư c nâng lên trong Photoshop, ngôi trư ng có màu trung tính nên không b nh hư ng, nhưng các màu khác ư c bi n i thành nhóm màu cơ b n và t o nên s hài hòa cho b c nh. - M t i m xuy t màu:
 9. M t i m xuy t màu r c r , tương ph n v i phông n n, chi m m t v trí quan tr ng trong hài hòa màu s c và có m t t m vóc c bi t trong nhi p nh. Khi có m t s khác bi t l n trong t l màu s c, có nghĩa là m t trong s ó r t nh so v i t ng th , thì ng l c c a b c nh là ng l c c a cái i m nh ó. Nó tương t như m t i m en trên n n tr ng, khi ó t l ph i hòa gi a các màu không còn ý nghĩa n a, m t trong các màu tr thành i m xuy t và s thu hút m t nhìn. Khi m t màu tr ng tâm "ti n" g n l i trên m t n n "lùi" ra xa thì hi n qu trên s tăng lên g p b i (m t i m màu vàng/ trên n n Xanh dương/Xanh lá cây). Vì ch là nh ng di n tích nh nên ta có th cho k t h p i m màu chính v i m t vài i m màu khác. M i quan h gi a chúng s tr nên ph c t p hơn vì có s tương tác l n nhau. Khi phông n n tr nên trung tính và các i m màu ó chi m nh ng di n tích nh nh t nh thì hi u qu t ư c s r t n tư ng. H a sĩ Delacroix và Ingres s d ng hi u qu này t ư c s hài hòa trong ph n l n các tác ph m c a h , b ng cách ưa vào nh ng i m màu b sung. Ki u tương ph n màu s c này cho thêm tr ng lư ng cái mà các h a sĩ g i là "màu c c b ".
 10. C xe b c: Trong m t ngôi n Jaïn n , c xe này ư c s d ng hàng ngày, nó là ch chính nhưng vi c "c u vi n" hai i m màu làm cho b c nh s ng ng hơn.
 11. Ánh sáng ngư c c a chi c áo "safran" làm tăng giá tr hình bóng (sihouette) c a nhà sư, là nét h p d n chính c a c nh ch p.
 12. Màu c a m t m u kh p háng nhân t o này n i b t trên n n màu kim lo i hoàn toàn trung tính. - S l c i u màu s c: S l c i u là trái ngư c v i hài hòa, t t c u mang tính ch quan và nó là ch c a s thay i. Chói, dung t c t m thư ng, l ng c ng là m t s trong nhi u tính ch t c a s l c i u. Ta có th ng ý là m t s k t h p màu s c gây nên "chư ng" r t gai m t, nhưng vi c kh ng nh này còn ph i bàn cãi vì cũng như hài hòa, s l c i u d a trên c m nh n tùy thu c vào văn hóa và th hi u. Trên nh nghĩa, các màu xung kh c nhau không n m chung m t vùng trong vòng tròn màu s c, chúng có th i ngh ch nhưng không b sung cho nhau.
 13. Ngoài nguyên lí th giác cơ b n, s l c i u còn ph thu c vào giá tr văn hóa và th hi u. v m t văn hóa thì vi c ch trích trên hơi n ng vì thành ki n cho r ng chúng trái ngư c v i c m giác an toàn, d ch u. Dù là ph i màu trong ăn m c hay trang trí, ó ch là do "gu" t t hay x u thôi, giá tr tuy t i không t n t i. Trong qu ng cáo s l c i u ư c s d ng khá nhi u vì chúng gây nên chú ý. Trong ngh thu t s l c i u ư c dùng khiêu khích s ph n ng, ánh th c ngư i xem. Van Gogh dùng các màu chõi nhau trong tác ph m "Café de nuit" truy n t i ý v m i quan h mà ngư i ta có th b qua lí tính, l ph i: "Tôi th th hi n s am mê cu ng nhi t c a con ngư i b ng các s c và Xanh lá...". Trong toàn b b c tranh là s l c i u v màu s c (màu xanh lá hơi ng sang vàng tái ch không ph i màu xanh b sung cho ). Trong nhi p nh trư c ây, r t ít các nhi p nh gia dùng các màu l c i u trong tác ph m c a h vì ơn gi n ngư i ư c ch p nh thư ng tránh ăn m c l c i u nên chúng không ph bi n. T khi k thu t s ra i cho phép ngư i ta t do s a i màu s c trong tác ph m thì s l c i u tr thành lĩnh v c ang ư c thăm dò. Nhà nhi p nh Martin Parr là m t trong vài ngư i thích s d ng màu s c l c
 14. i u b i vì chúng g n v i ch ưa thích c a ông: s t m thư ng dung t c c a dân Anh khi ngh hè. Trái ngư c v i s hài hòa, s l c i u có th gây nên m t vài v n vì lí do thành ki n x u. Nói là màu l c i u có nhĩa là chúng không là m t l a ch n t t, nên tránh, vì v y chúng ta ph i có m t lý do chính áng khi s d ng, nh t là khi chúng gây khó ch u th giác cho b c nh. Nhưng vi c kh ng nh thành ki n trên cũng nguy hi m vì như v y ta s tuân th theo m t tr t t nh s n, bóp ch t sáng t o.
 15. L h i carnaval Kingston Jamaïque là m t cơ h i t t gi i phóng năng lư ng, không ch qua nh c và i u múa, mà còn qua màu s c th giác. Ý chính là buông th i, không c m nén l i Trong h i teej hàng năm Katmandou, ph n Nê-pan di u hành ăn m c trang ph c saris truy n th ng s c s màu s c. Qu th t là l c i u nhưng cũng tràn y s c s ng.
 16. Nh n m nh m t hi u qu : M t s k t h p màu ư c c tình dùng thô b o, m c ích c a vi c v màu cơ th này là t o s l n l n, d u i hình th th t c a khuôn m t, ng kíng wide và góc nghiêng c a máy ư c ch n làm tăng hi u qu . - Màu và c m xúc: S hài hòa v tương ph n màu s c có th là h qu do các nhóm màu g i nên m t kinh nghi m v giác quan, như nóng hay khô h n. Có m t m i liên h gi a c m giác và màu s c, m nh và t nhiên nh t là m i liên h v i nhi t . Nhưng s tương ph n m/Khô hay Sáng/T i cũng r t quan tr ng. L a có màu cam, ho c nh ng màu g n nó trong vòng tròn màu s c (vàng cam ho c cam). Th c t màu "nóng" nh t là màu -cam, màu i ngh ch v i nó là màu Xanh dương-Xanh lá cây cũng chính là màu "l nh" nh t. S tương ph n nóng-l nh
 17. có m t kh p nơi do chính là màu c a m t tr i và b u tr i, hay trong bóng râm, chúng tương ph n m nh nh t vào lúc hoàng hôn. Màu cũng g n li n v i m, m t màu nóng g n li n v i s c n c i và cát b i gây nên m t c m giác khô c n, trong khi ó màu Xanh lá cây và xanh dương g i hình nh m t nư c hay th c v t xum xuê. M t khác các màu sáng g i nên hình nh ánh sáng ban ngày, còn các màu t i g n li n v i chi u t i. S tương ph n cũng cho c m giác v kho ng cách không gian, các màu l nh lùi ra xa, trong khi các màu nóng ti n l i g n. N u các ch th có màu nóng ư c t trên n n màu l nh thì c m giác chi u sâu là r t m nh, c m giác này khác v i c m giác t o b i Sáng/T i, nhưng n u k t h p c hai s cho k t qu mĩ mãn. Kinh nghi m cũng cho ta th y các màu tái g i nên s trong su t và nh nhàng, c m giác ó g n li n v i màu xanh c a b u tr i không mây, nhưng cũng là màu xanh tái c a s v t trong sương mù. S h p th c các c m giác i ngh ch d a trên vi c chia vòng tròn màu s c thành hai ph n, là nh ng c c i ngh ch thành nhóm theo các tr c khác nhau. Tr c Sáng/T i d a trên màu Vàng/Tím, L nh/Nóng d a trên màu Cam/Xanh dương Xanh lá cây, trong khi ó tr c Khô/ m theo các màu Cyan/ cam.
 18. -Màu m ư t: ư ng h m nát c a ngôi n Angko Wat, gam màu c a m t ngày ph mây i t Xanh lá cây n Xanh dương-Xanh lá t o c m giác m ư t, rêu phong
 19. Hoàng hôn Cornouilles, áng sáng phía ông m t ngôi làng chài ư c tô ph m t palette màu xanh dương, t o nên không khí l nh s m u m t ngày m i.
 20. M t h p Shaker: Bu i chi u tà ánh n ng mang s c màu cam, Các tia n ng ph i xuyên qua b u khí quy n kho ng cách l n hơn nên b l c b t các màu l nh- bư c sóng ng n hơn do s phân tán. - Các màu " i c": Ph n l n các màu chúng ta ch p không nguyên ch t, dù chúng ít tác ng hơn các màu tươi, nhưng s bi n i s c màu t nh có th làm cho phong phú các b c nh. Các lý thuy t v màu s c truy n th ng u d a trên các s c màu bão hòa, các nhà h a sĩ t o ra các s c màu c a h cũng t các màu cơ b n nguyên ch t, th
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2