intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Phong tục và nghi lễ liên quan đến việc cưới, việc tang ở Hà Nội

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
59
lượt xem
15
download

Phong tục và nghi lễ liên quan đến việc cưới, việc tang ở Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa trên các kết quả điều tra xã hội học thực nghiệm, bài viết trình bày về thực trạng và xu hướng biến đổi các phong tục về việc cưới và việc tang ở thành phố Hà Nội những năm gần đây. Kết quả phân tích cho thấy các phong tục và nghi lễ truyền thống trong việc cưới và việc tang thời kỳ đổi mới có xu hướng phục hồi mạnh mẽ so với thời kỳ bao cấp trước đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong tục và nghi lễ liên quan đến việc cưới, việc tang ở Hà Nội

 1. Nghien ciJu Gia d l n h vk Gi6i Sef 4 -2012 Phong tuc vd nghi Ifi lien quan den viec cudii, viec tang oi Hd No! Le Ngoc Van Vien Gia dinh vd Gidi Tom tat: DiJa tren cac ke't qua dieu tra xa hoi hoc thitc nghidm. bai viet trinh bay ve thiJc trang va xu hiidng bien doi cac phong tuc ve viec ciJcli va viec tang 6 thanh pho' Ha Noi nhiing nam gan day. Ket qua phan tich cho thay cac phong tuc va nghi le truyen thong trong viec cvfdi va viec tang thdi ky doi mdi cd xu hUdng phuc hoi manh me so vdi thdi ky bao cS'p trade day Die'm m6i so vdi truyen tho'ng \k h^u he't cac gia dinh b Ha Noi deu sii dung dich vu CO tra ti^n cho viec cxSdi hoi, tang ma. Mot sU thay doi khac la trong khi viec to chCtc co ban Sn uo'ng trong cac dam tang CO xu hudng giam di dang ke thi ngifOc lai, cac dam cit6i lai co xu hudng tiec man ngay cang to, pham vi khach mdi ngay cang md rpng va xu hudng "thUdng mai hoa dam cUdi" (thu Idi trong dam cadi) dang lam bie'n dang ban chat van hoa ciia dam cudi. Tii khoa: Viec cudi; Viec tang; Phong tuc; Nghi le; Van hoa. Dat van de Viec cudi va vide tang la nhOng hien tucmg van hoa cflng d6ng a Viet Nam cung nhu nhieu quoc gia khac trdn the gidi. Trai qua nhffng thcri ky lich sit khac nhau, nhffng khuon mSu (m6 hinh) lien quan den viec cudi, vi6c tang cung luon vAn dong va bifi'n doi. Su bien ddi van hoa noi chung va phong tuc cucri ga, tang ma noi rieng thucmg diln ra theo hai xu hircmg:
 2. I• Nghltn cijru Gla dlnh v i GIdl. Quyft'n 22, td' 4, tr.3-15 I giff lai nhfrng thufSn phong my tuc, loai b6 nhOiig phong tuc tap qudn B h f l u khOng c6n phCi hop vdi cuOc stfng hiSn dai; vk 2) sdng tao ra nhffng ^ ^ ^ a n h6a mdi ddp ffng nhu cfiu vk diiu kifin cua cuftc stfng mdi. Tir .stf l i l u didu tra xa htfi hgc 1202 htf gia dlnh vi *'Nhu cfiu hudng thu van hda " j c f i c gia dlnh trfin dja ban TP Ha Ntfi" do Vifin Gia dlnh Gidi, Sd Van p a . Th^ thao va Du Ijch Ha Ntfi tififn hanh nam 2010 tai 24 xa. phutfng h dia b^n TP Ha Ntfi, bai vifit n^y phan tfch thuc trang vk xu hudng bi^^n [mtft stf phong tuc vk nghi \i vi vific cudi va vific tang ciia gia dlnh Ha jnhOng nam gfin day. Cfic cSu hoi nghifin cihi dugc dat ra cho phan ti'ch k'. Cac phong tuc va nghi IS vi vi^c cudi va vific tang ciia cac gia dlnh II a "Ntfi hifin nay da cd nhutig thay dtfi nhu thfi nao so vdi Iruydn thtfng? Nhffng nguyfin nhan nao dSn dtfn su thay dtfi hoac khdng thay dtfi? Nhffng Ihay dtfi dd dat ra nhflng v&n di gl vi dtfi stf'ng van hda gia dinh va chinh sfich vi van hda? 1. Thiic trang va xu hirdng bien doi cdc phong tuc va nghi l l ve viec cu'di Phong tuc xem tuoi trudc khi cudi Vific xem tutfi trudc khi cudi khdng thuc su phtf bifi'n dtfi v * cac gia dlnh d TP Ha Ndi. Tinh chung, cd khoang 24% stf ngucri dupc hoi y kifi'n cho bifit cd xem tutfi inidc khi cudi. Trong stf nhffng ngudi xem tutfi trudc khi cudi, cd sir khac bifit giffa cfic nhdm xa hdi. Cu thfi. theo khu vuc cu tni, nhdm ndi thanh cao han nhdm giap ndi thanh va nhdm xa ndi thanh: 31.8%. 22,6^ va Bang 1. Phong tuc xem tuoi Iru6c khi cu6i (N = 1202) (%) Cac f ihom xa hui Co xem tuoi truuc khi cutii Khu vuc cir Iru NOi thanh 31.8 Gidp nOi Ihanh 22.6 Xa ndi ih^iih 18.6 Gidi linh Nam 25.9 NCr 23.1 Dd iu6i 40 ludi Ird xuong 35.3 41 -50lu6i 26.6 51-60tui5i 19.8 61 lufti ira len 14.8
 3. L£ Ng9c V&n 5 18,6%. Nhdm 40 tudi trd xutfng cao hon nhdm 41-50 tudi, 5 1 - 6 0 tutfi vfi • tudi trcf Ifin: 35,3%, 26.6%, 19,8% va 14,8% (Bfing 1). . ^ T v i ^ c ttfn tai phong luc xem tutfi cho tha'y trong xa hdi hifin dai vhn ctfn ^ ^ ^ B n g u d i tin vao tudng stf, vao .su hop xung cCia tutfi tfic. dac bifit la ^ ^ ^ B n g u d i tre tutfi. Ngay nay, hOn nhan dira trfin co sd tinh yfiu, nhung l ^ ^ f i n vao stf mfinh v^n dang chi phtf! quyfi't dinh hdn nhfln ciia khdng ft thanh nifin. Phong tuc xem ngdy gid tru&c khi cudi Gfin mdt nira stf ngudi dupc hdi (49,5%) cho bifi't cd xem ngay gid trudc khi cudi. Khdng cd su khfic bifit Idn giua cac khu vuc sinh sd'ng, gidi tinh va hoan canh kinh tfi', nhung cd su khfic bifit dfing kfi' giffa cac nhdm tudi. Cu th^, nhdm nhffng ngufii tff 61 tutfi trd Ifin chi cd 30,5% xem ngay gid trudc khi cudi. u-ong khi nhdm 51-60 tutfi la 39,1%; nhdm 41-50 tutfi la 55.0':c va cao nha't la nhdm 40 tutfi trd xutfng: 69,7% (Bang 2), Trong stf nhffng ngudi cd xem ngay gid trudc khi cudi, hinh thiJc "Nhd thfiy xem" chifi'm ty Ifi cao hem hinh thffc "Gia dinh tu xem" va hinh thiic "Nhd hp hang, ngudi quen xem". Trong stf nhffng ngudi chpn hinh thiic nhd thay xem, khfic bifit ro nhat vfin la nhom tuoi. Tuoi cang tre, ty Ifi nhd thay xem ngay gid cang cao. Cu the, nhdm nhung ngudi tii 61 tudi trd Ifin la 13,3%; ty Ifi nay tang Ifin 20,2% dd'i vdi nhdm 51-60 tudi; 28.1% nhdm 41-50 tutfi va 38,2% nhdm 40 tudi trd xud'ng Xem ngay gid trudc khi cudi la phong tuc lau ddi trong dan gian. Phong Bang 2. Xem ngay gi6 trirdc khi cu6i (N = 1202) (%) Cac I •hom xa hoi Co xem ngay gid trudc khi cudi Khu vuc cu tni Noi Ihanh 49.5 Giap n6i Ihanh 51.9 Xa npi Ihanh 53.6 Gidi Imh Nam 55.0 NQ 49.2 D6 tu6i 40 tudi tra xudng 69.7 4 i -50 tudi 55.0 31- 60 ludi 39,1 61 tudi tro Idn 30,5
 4. t NohlSn ciJu Gla dlnh vi GIdl. Quy»'n 22, ti 4, lr.3.15 Bine .V M4c d^ th(rc hlfn cUc richl U cudi xin (N = 1202) 1%) Ciic ntthi l£ 'ciWhiff hi^n I^ \ai] mai 1.S..S t^duin ngO 69.8 I,fl an htSi «6.9 IJ! xin dflu 77.7 Li au-u 9'J.3 U LII mm .S2.I U khitc l.t) tuc nay tifi'p tuc dupc duy tri trong cutfc stfng hifin dai. Nd phan anh mtfi quan hfi cua con ngudi vdi thifin nhifin nhifiu hon la nifim tin c6 tinh chfit djnh mfinh nhu vific xem tutfi hay so tutfi. Con ngudi ctf xu hudng chpn "ngay Ifinh thfing ttft" trong nam d^ ttf chffc dam cudi cho ddi Iffa. Dfim cudi thudng diin ra vfio mDa xuan khi tifi't irdi a'm fip, van vai sinh sdi, cay cfiTi dam chtfi nfiy ldc. derm hoa kfit trai. Mua xuan cung Ifi mua thfch hgp cho hanh phiic Iffa ddi. Cdc nghi li cudi xin Cac nghi Ifi cudi xin truyen thtfng vfin tifi'p tuc dupc duy tri b nhung mffc dtf khfic nhau. Lfi cudi dupc Ihuc hifin 6 miic dd cao nha't: 99.3'~r. tifip theo la ifi an hdi: 86.9%; Ifi xin dau: 77.7%; lfi dam ngd: 69.8'"r: lfi lai mat: 52,1%; thfip nhat la lfi xem mat; L^.^Kr (Bang ?). Trong vific thuc hifin cfic nghi 10 cudi xin. nhdm tre cd ty lfi cao hon nhdm cao tudi. Vi du. 21.7% ngudi dudi 40 lutfi ihuc hifin lfi xem mai so vdi 16,3% ngudi 41-50 tudi; IO..';*'; ngudi 51-60 ludi va iLO^^i ngudi 61 tutfi trd Ifin; 80,3% ngudi dudi 40 lutfi thuc hifin lfi dam ngo so vdi 74.4% ngudi 41-50 tutfi; 63.3% ngudi ngudi 51-60 ludi; 51.4% ngudi 61 tutfi ud Ifin v.v.. Nhffng ngudi .stfng d ndi thanh cung cd ly Ic thuc hifin mdi sd nghi lfi cudi xin cao han ngudi sd'ng d giap noi ihanh va xa ntfi thanh (Bang 4). Khac bifit ro nhfit \'fi mffc dtf thuc hifin cfic nghi lfi cudi la giffa cac nhdm ludi Nhdm lutfi cang u-e. mffc dtf ihuc hifin cac nghi lfi cudi xin cang cao. Tucmg tu nhu vay, nhdm nhffng ngudi mdi kfi'l hdn sau ihdi ky ddi mc^ cd ty lfi Ihuc hien cac nghi le cudi cao hem nhdm nhung ngudi kfi't hdn trudc ddi mcd. Difiu nay cd Ihfi dupc ly giai do difiu kifin kinh te phat trifin nfin ngudi ta cd dieu kifin de' td chiic cudi xin dupc dang hoang hon, va di kem vdi nd. cac nghi le cudi xin cung chii trpng nhieu hon vc hinh thffc.
 5. L6 Ngpc V4n Bang 4. Nghi li cuAl xin theo nhom xa h6i (N - 1202) (%) Cac nhom XA hAI I^ l^ Uan U- Li u \ciii m&l dam nffi hoi Kin dAu cui'rl lai mai Khu vuc N(>i Ih&nh 1H,H 69.3 K4.1 74,3 9H,5 6(1,3 Gidp niti ih.^nh 14,5 67.9 K4,[1 76.9 99.7 49,9 Xa ni^i ih.'inh 14,4 72.7 K7.1 H1,9 99.5 46.2 Gun tmh N.[m II.K ftK.(1 K7,2 79.(1 99,1) 4K.1 m IR.9 71.1 K6,6 7fi.M 99 4 .5.5.(1 Da luoi 4IHurt[ iri't vuiiiiy 21,7 K(l,3 93.4 90.2 100,(1 66,M 4i-siiu(ii i6.:i 74.4 91,2 H2,7 99.2 57.3 Sl-«)iu.-ii KI.S 6,1,1 H.3,1 73,4 99,2 42.3 61 [uiii In'i l
 6. e Nghiin cCru Gla dlnh v i QI6I. Quy^n 22, sS 4, tr.S-IS filing 5. Hinh Ihiic lii chiJc Mm cua (N = 1202) (%) tiMm XA hOI J k'c man Tri Biio hy < hi dang nKOI thuAc k^k^l hAn Khu vin,' Nrti Ihilnh 7H.0 17,(1 4.3 (M) t-Uinl Giiip [uti ih^nh R4,I 6.H 3.5 0.(1 OJ Xu ni^i IhAnh 89,1 5,(1 5.3 0.2 0.0 H.H .1.7 0.2 • i i ) i Ifnh Num m 85.1 8S.7 3.5 3.5 (),() 0.1 l).6 tIAiurii 41) laAi in'r xuAn^
 7. Lc Ng9C Vfin 9 Bang 6. Nguiri chii yfi'u lu lieu t6 churc dfim cudi (N= 1202) (%) Nhom xil hoi Tirlo Chu Anh/chI "5nR Itun Cn Khut nil' /cm hil" hi! quun Khu vut Niti ihiinh 16,6 7.3,(1 2.5 (1.5 1.0 6,2 0.2 LirinJ Giiipni'^i thimh 3.5 9.3,3 1,(1 (1,2 (1.5 1.0 * 0.5 Xd m>i ihilnh 4.4 88.9 2,2 0.5 0.7 1.7 !,•! Giiii linh Nam 12.5 79.0 .3.1 0,8 0.2 2,9 1,4 Nil 5,0 89,4 1.0 0.1 1,0 1.0 11.3 40 tutSi mi xui'ini; 3,7 95,4 41-50 luoi 6.5 90,(1 51-6(1 luiii Kl.H 8I„3 61 tutijinVien 15,5 6.3,4 Dam cudi ciia con cai vfin tifi'p luc lfi cdng vific cua cha me va gia dinh hai bfin cd dau, chu r^. Vific cha me dffng ra ttf chffc lo lifiu dfim cudi cho con cfii khdng chi la do tai thdi difi'm kfi't hdn. phfin Idn cd dau, chu re chua cd du kha nang vfi kinh ifid^ tu lo lifiu cho dfim cudi ddi hdi khoan chi phi Idn vfi tifin bac, mfi quan trpng hon, cudi xin la mdt su kifin quan trpng va to l(3m trong ddi song ciia gia dlnh. Dich vu ddm cudi Hfiu hfi't ngudi duoc hdi cho bifit dfiu su dung djch vu dfim cudi d nhung mffc dd khac nhau. Nhffng ngudi sd'ng d ndi thfinh cd mffc dd sff dung cao nhfil dd'i vdi hfiu hfi't cac loai hinh dich vu dfim cudi (trff dich vu "dung rap"). Nhdm 61 tutfi trd Ifin su dung ft nhfil cfic dich vu dfim cudi. Djch vu "chup anh. quay phim" cd ty 16 ngudi sir dung cao nhfil: tifi'p theo la cac dich vu "trang phuc". "dung rap", "xe cd". Thfip nha't la dich vu "bfi lfi". Nhdm "npi thanh" su dung dich vu thufi hdi trudng, nha hang khfich san cao hon dang k^ so vdi nhdm "gifip ndi thanh" va nhdm "xa ndi thanh": 27,8% so vdi 2,4% va 1,5%. Ngupc lai, dich vu dung rap dupc su dung phtf bifi'n hem a khu vuc "xa ndi ihanh" va "gifip ndi thanh" so vdi khu vuc ntfi thanh; 71,2% va 68.9% so vdi 35.6%. Dich vu trang phuc dupc nu su dung nhifiu hcfn .so vdi nam: 72.2% so vdi 58.9%. Trang phuc cd dau chu re' cung dupc nhdm tff 40 tudi trd xutfng su dung cao hon han so vdi cfic nhdm tudi khfic. Cu th^, 79,8% nhffng ngudi tff 40 tuoi trd xutfng sir dung trang phuc so vdi 58.3% nhdm 41-50 tutfi; 42.6% nhdm 51-60 tudi va 7,1% nhdm 61 tudi trd Ifin (Bang 7). Djch vu dam cudi vdi tu cfich la mdt loai hinh djch vu kinh doanh trong
 8. 10 Nghltn cilu QIa dlnh v4 GWI. Quyin 22, • « 4, tr.3.15 B i n g 7. Miic il> si dung ciic loai djch vu dim cu6l (%) ( • lit nhOm U h6l '' Thut (hup Itc ii- Dimit T(t Tnmg Xtcd NAu hi)l Anh. rap chi^c phMc an IririrnK quay It phim cirAI Khu Nl*!! ihAnh 27.8 83.9 ~\7T i V6 * 29.3 " 82 9 ' 66.3 -'"••* 2.4 74.4 4,9 68.9 18.9 67.1 19.5 5.1 VIA; Giiipnoi ihiinh t.-u(nl Xu nCii ihiinh 1,.S .54.5 4.5 71.2 24.2 41,2 9.1 4.5 GiiVi Num 14.1 7(1,3 10.8 49.7 2l.fi 58.9 35.7 21.6 Ilnh NO 11.7 74.7 9.5 59.5 26,1 72.2 36.1 17.1 OI-. 4(1 (u(ti in'i xudng 14A N2",2 12.6 67,5 27.H 79.8 .36.1 20.6 iii(Si 41 -50(u((i 10.4 64.4 74 42.1 IM 5H 1 33.7 16.6 5|-60iurti 10.6 .57.4 6,4 42.6 19.) 42,f' U. K 19.6 61 iu(ti in>l£n 7.1 42.4 11,(1 :Hr. .Vl.() 7,1 21.4 7.1 Njm 1945-1975 11.1 44.4 "TiTT" W.'J 44.4 16.7 16.7 16.7 kL'l 1976-1986 5.0 55,1) 2.5 41.K 18.8 4(MI 31.3 7J ht>n 1987-1994 .1.4 71.5 7.5 5l.fi 19.4 59.7 26.3 14.5 I995-2(KI4 21.2 83.0 11.9 ftl.K 26.1 85„5 44.x 24.2 2(H15-201II 22.1 84.2 26.9 7S.8 38.8 91.8 57.fi 2H.5 thdi k y dtfi m d i phfii i r i ^ n manh me. D.nii: chu y la khu vuc ndng Ihtfn xa ndi Ihanh trudc day it su dung djch v u . nay su dung dich vu rat phtf bifi'n. Mtft so y kifi'n cua cfin btf vfi ngufri dan cac dia phuong cung cho thfiy su thay dtfi nfiy. *d xa chiing tfii trudc ddy Irong v J ^ h i & hodc vi6c h9 thi ngdy trudc la moi ngudi phfii d€n ldm giup thi nhung md bfiy gid thl dich vy d6 c6 rdi: phdng bat, bfit dOa. fim ch6n la phuc vu tfin noi. Th^ cdn ^fic nfiu ni/()ng thi chung tfii chua thufi. Con chfiu trong nhfi ai b\i\ vific ndo thi lam vific (Jfiy phyc vy. C(3n tific cudi cdthfim am thanh loa dfii, ngoai vt$c dt/ng r^p, phfing bat. bfit dia... (TLN, nam, cfin bfi xa) "Cfi dfiu chil r^ bay gid dfiu di chup finh, cfin lam ca dia nffa, lam trpn gdi lufin. 6 dia phuong thi hifin nay ngui!n ta thuilmg ra khu di tich minh ddy d^ chup anh thfii, va di tich cda minh rfit la nhifiu. Tai dja phucmg thi cd nha chuyfin cung cap vfi dich vu nay. C6 nha lam djch vy mua hSn 6 tfi, hoac la cho thufi 6 tfi tire la ho diing d^ dua cSc dfii di dfin cac dia di^m cfi canh dep, theo nhu cfiu. Thufi cfi am nhac, thufi ca nhac sfing, cai day thi co nhifiu. Tn/dc kia thi khfing co chff bay gid phat tri^n qua nhifiu" (TLN, nff, cfin bfi xa).
 9. Le Ngijc Vftn 11 Bang 8. Noi a ciia cap vo ch6nB sau khi Ml hOn (N=1202) (%) Cilc nhdm \A h61 .SrtnK S.mu Sftnii .Srtnii Sftng Hinh rkng Chung itlu chunK Kill chung gill chung gla (hlk hoim dlnh dlnh dlnh vn. dlnh vif. khiic (oiin I'hntis, nn chfinn. Un anchung rlfntt ""*"" Khu vuc NAi thimh 45,5 1.1 45.0~ (1,5 5.3 0.5 cuini Giiip ni^i ihimh 17.8 2.3 77.7 0.3 I.K 0.3 Xd nOi thunh 1.5.1 2.0 81.9 0.1) 0.7 11,2 Giih Imh Nam 2H.9 2.8 66,2 0,2 1.8 11.2 NO 24.1 2.1 69,7 (1.1 3,2 0.4 D.> iu
 10. 1S Nghltn ciiru Gla dlnh v4 GIdl. Quyin 22, «tf 4, tr.3-15 2. Thvrc tr^ng v^ xu hirdng bl&'n dd'i cic phong tgc va nghi le ve vlfc tang Cdc phong tuc vd nghi li dua tang Cfic phong tgc vfi nghi 16 dua tang iruyfin thtfng dugc ihuc hifin vdi ty le cao vfi rfit cao dtfi vdi ifit cu cfic nhdm xa htfi, Cfic phong tuc va nghi Ifi: mdi ban lfi nhac. 16 nhap quan. 16 phfit lang, dgc ditfu van chitfm ty Ifi cao nhfil irong cfic phong tuc vfi nghi 16 dua lang (lir 86.7% dfi'n 99,3%), Khdng ctf phong tuc vfi nghi 16 nfio trong stf 7 nghi 16 iruytfn thtfng ctf d\i(s\ .50% dfim lang thuc hi$n, Nhtfm ntfi thanh vfi nhdm htf khfi gia cd ty lfi thuc hi$n cfic nghi lfi dua lang phfin Idn cao hem nhdm xa ntfi thfinh va nhtfm htf nghfio. Nghi 16 "mdi su tung kinh" vtfn khdng phtf bifin irong th£ri ky bao cfip ihi nay chifi'm Idi 72.5'/ Irong cfic dfim tang bndi thanh (Bang 9t Vfi ll? do thuc hifin cfic nghi 16 dua lang. phfin Idn nhihig ngudi dugc hdi J kifin (67.5% dfi'n 80.S%) cho bitft lfi "lam iheo phong luc". Trfin dudi mtft phfin ba (2l.5'r-.^S.7%) y kifi'n quan nifim thuc hifin cfic nghi 16 dua lang "do htfn nguM chtfi dugc sifiu ihofii"; 14.1% - 38.7% ndi "dfi' ngudi sdng dugc yfin lam"; 9% - I l'"t ndi "dfi" tudng nhd ngudi da khuift"; rfit ft ngudi cho rang thuc hifin cfic nghi 16 dua tang lfi "thi hifin dja vi \a hdi cua gia di n h " (0 % - 3 . 8 % ) (Bang 10). Cdc phong tuc vd nghi li sau khi dua lang Khtfng phfin bifit nci cu tru. gidi ii'nh. dtf lutfi. hoan canh kinh tfi'. cfic 16 cung sau dfim lang dugc cfic gia dinh d Hfi Ntfi thuc hifin vdi ty lfi rfit cao. Cfic 16 Cling 49 ngfiy, 16 ciing KX) ngay, 16 ciing gitf dau. lfi ciing gid xa ifing/cai tfing gfin 100' < cfic gui dinh thuc hifin. L6 cdng 3 ngfiy vk \i cung tufin CO ly lfi ihuc hi^n thfip hon mtfi chiii so v
 11. L& Ng9c Vdn 13 Bang 9. Phong tuc vfi nghi l6 dua tang theo cfic nhdm xa hdi (%) Khu vuc cu tru Chpn Mill Kir Mhl 1.1- Dgc Udl Khdc ngii.v Igng nh4p phikl dku quan Rift kinh (ung van Ni>i ihunh KS.6 72.5 92.1 9(1.6 'J4.8 96.8 86.1 3.2 Giup n()i Ihiinh 75.8 66.5 9H.8 95.5 99,3 97.3 KI.3 I.K Xa n6i thdnh 62.3 38,4 VK.d «6,7 97.0 97.5 67.5 1.8 Bang 10. \ nghia ciia vific Ihuc hifin cac phong luc va nghi ll dUa tang (N=1202) {%) Dc' hon DiivK \h ngiriri The Tutma nguiri phuns song yen hien diu nhd chet sieu luclul turn vixit nfitftri dd thoiil hui khuul Khu virc N6i Uianh 30.5 67,5 36.5 2.0 10.3 cirinJ Gidp ndi thdnh 32,0 80,S 25,0 1,-5 9,0 Xd ndi th^nh 26.2 74.8 26,4 1.2 14.8 Gi0i tinh Num 25.8 76.9 28.2 1.4 12.8 Ntt 32.2 72.5 30.1 1.7 10.3 40 iu6i ird xui5ng 33.4 72.9 29.7 41 -50tu6i 29.0 75.0 26.0 51-60 tudi 25.7 78.7 29.3 61 aioi irc> len 28.6 70,4 34.7 Nhom h6 Irung binh 28.3 7S.4 2
 12. 14 Nghiin cOtu Gla dlnh v i GWI. Quyin 22, f « 4, lr.3.15 vl \i hl>\. Nhu cdu sidling cdc dich vu vi lang li Hflu het cic gia dinh is Hh NOi din
 13. Lc Ngpc Vdn ^^M Dac didm ciia cfic th6i quen vfi tap tuc van h6a lfi nhung ngu6i thuc hifin cfic tap tuc 66 Ichdng that sir hifi'u v^ ^ nghia cua n6. Nhifiu khi dd don thufin chi lfi hanh vi bfit chu6c vfi theo tam IJ* dfim d6ng. Vi vay, mutfn thay d6i Ihdi quen van hda, cfin tuyfin truyen, gifio due di ngu&i dan thfiy ro ^ nghia cua cfic hfinh vi van hda. Tii dd, ngir&i dan thfiy rfing trong cfic tap tuc van hoa truyen thtfng cfin giQ lai cai gi va cfin thay d6i cfii gi. Vi sao cfin gifl lai va vi sao cfin thay d6i. Co h6i dfi thay ddi m6l thdi quen hay tap tuc van hda la khi nhifiu ngudi khSng mutfn hanh dtfng nhu cu nhimg vfin butfc phai Ifim. Vi du, nhifiu ngu6i kh6ng mutfn di du dam cudi vi kh6ng that ,su than thifit, khdng cd nhifiu th6i gian... nhung khi nhfin dugc thifi'pmtfi dam cudi vfin butfc phai dfi'n du. Day la co htfi tuyfin truyfin, van dtfng dfi* thay dtfi quy md dam cutfi: dam cudi chi nfin mtfi nhiing ngutfi that than thifit, trong pham vi hep chiJ khSng mtfi d&ng ngutfi nhu hifin nay. Vdn di ddt ra ve phong tuc vd nghi le vi viec tang Cung gitfng nhu vific cudi, nhung phong tuc va nghi Ifi truyfin thtfng trong vific tang ctf xu hud'ng dugc phuc htfi. Tuy nhifin, vific tang dang xuat hifin nhung net van htfa mtfi rfit dang hoan nghfinh. Do la viec loai bo nhiing tap tuc lac hau, trong do ctf vific loai bo dan dfin tfi an utfng linh dinh khi trong nha co ngutfi chfit. Xu hutfng nay cfin dugc cfic cfip chinh quyen, ca quan quan ly van hoa cac cfip khuyfi'n khich. Mot vfin dfi khac cung cfin dugc dac bifit quan tam trong vific tang, dtf la khuyfi'n khich va tao dieu kien de' ngucrt dan thuc hifin hoa tang ngutfi chfit. Xu hucng hoa tang ngutfi chfi't tuy dang ctfn co y kifi'n tranh luan, song da dugc nhieu htf gia dinh chfip nhan vi nhilu lgi i'ch ciia no. Chinh quyln va ca quan quan Iy van hoa cfic cfip cfin tao them nhieu dieu kifin thuan loi de ngutfi dSn yen tam va dfi dang hoa tang ngutfi che't khi co nhu cfiu. Trutfc hfi't cfin tich cue tuyfin truyen van dtfng vi Igi i'ch ciia hoa tfing, phat tridn dich vu htfa tfing dap ling nhu cau cua nguoi dan. hutfng dan ngutfi dan thuc hifin vific hoa tang phu hgp vtfi van htfa ngutfi Viet. Vific phuc htfi cac nghi lfi va phong tuc truyfin thtfng trong vific cutfi, viec tang nhu da phan ti'ch tf tren cho thfiy cac nghi lfi va phong tuc ctf siic stfng manh lifit trong dtfi stfng xa htfi. Tuy nhifin, mat trai ciia no la lam tieu ttfn ra't nhieu thtfi gian va tien bac cua xa hoi. Vific ke thita nhung nghi Ifi va phong tuc truyin thtfng phai di ddi vtfi vific cai tao nhiJng thoi quen lac hau va xky dung nhijng chufin muc mtfi phii hgp vtfi xa htfi hifin dai.H

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản