intTypePromotion=1
ADSENSE

Phòng và chữa bệnh cho người cao tuổi: Phần 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những bài thuốc Đông y phòng và chữa bệnh cho người cao tuổi" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bệnh về đường gan mật; Bệnh về hệ thần kinh; Bệnh về đường mũi họng; Bệnh về hệ cơ xương khớp; Bệnh ngoài da; Bệnh về đường răng miệng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phòng và chữa bệnh cho người cao tuổi: Phần 2

 1. riiấn V BỆNH VẾ ĐƯỜNG GAN MẶT T hực ra hệ gan m ậ t thuộc đường tiêu hoá. sở dĩ c h ú n g tôi chia bệnh vê đường g an m ật th à n h m ột nhóm riê n g là do hệ gan m ậ t có vai trò đặc biệt q u a n trọ n g tro n g h oạt động sống của con ngưòi . Chức n ă n g ch ủ yếu của hệ gan m ậ t là đào th ả i các c h ấ t độc, tiê t m ậ t vào đường tiê u hoá đế giúp đường tiêu hoá h ấ p th u c h ất béo và các V itam in A,C,D. S a u đây là m ột sô b ện h thường gặp ở người cao tuổi và m ột sô biện p h á p phòng và chữ a bệnh bằng thuốc Đ ông y h iệu q u ả cao. 1. Bênh viêm gan man tính Viêm g an m ạn tín h thườ ng xảy ra sau khi m ắc b ện h viêm gan cấp (viêm gan v irú t, viêm g an do n h iễ m độc...). Biêu hiện lâm sàn g thường th ấ y n h ấ t là sự giam sú t chức n ă n g gan, th o á i hoá tê bào gan và rốì loạn vê tiêu hoá (cơn đ a u vùng gan, tiê u chảy h a y táo bón, chậm tiêu hoá, c h á n ăn...). Người m ệt mỏi, th ê lực suy giám nghiêm trọ n g p h ả n á n h mức độ 100
 2. rối loạn chức n ă n g gan, da v àn g x anh, nước tiể u v àn g tro n g giai đoạn cấp. a. Nguvcn nhàn T heo Đ ông y, b ệ n h viêm g an m ạn tín h do công n ă n g củ a tỳ (nách), vị (dạ dày), can (gan) bị rối loạn ả n h hưởng đến sự h o ạ t động ,của cơ th ế và các m ặ t âm , k h í, h u y ết, tâ n dịch... b. Triệu chứng Viêm g an m ạn tín h là m ột b ện h m à q u á trìn h huỷ hoại tê bào g an diễn ra âm ỉ và liên tục, đôi lúc b ù n g lên hoặc lán g xuống. Do vậy viêm gan m ạn thư ờ ng kèm th eo triệ u ch ứ n g rôi loạn chức n ă n g gan. c. Điéu trị và phòng bệnh H iện n av cá Đ ông y và T ây V vẫn chưa có phựơng p h á p điều trị triệ t để đôi với viêm gan m ạn tín h , chỉ có th ế d ù n g các loại thuốc bảo vệ tê bào gan cùng vối chê độ ă n đủ c h ấ t d in h dưỡng k ế t hỢp với chê độ nghỉ ngơi và p h ải n gừ ng làm việc hoàn toàn. - C h ế độ ăn: Ăn đủ đường, đạm (dùng các loại th ịt, cá tươi) các V itam in từ ra u quả. Các thức ăn d ù n g cho người viêm g an m ạn tín h dảm bảo n g u y ên tắc n h iê u c h ấ t d in h dưỡng, dễ tiê u hoá và được chê biến dưới d ạ n g lỏng n h ư cháo, sữa, nưỏc hoa quả. T u y ệt 101
 3. đối không được dùng chất kích thích như rưỢu, bia, hạn chê chè, cà phê, các chứng mất ngủ... do chức năng gan kém. d. Cách chữa trị - Người b ện h bị viêm g an m ạn tín h ở th ế can n h iệ t tỳ th ấ p : Do viêm g an (có v àn g da kéo dài còn gọi là âm hoàng) vói biếu h iện m iệng đ ắ n g không m uốn ăn, b ụ n g đầy chướng, ngực, sườn đầy tức, m iệng khô nhớt, nóng đ au ở v ù n g gan, da v àn g sác tối, tiể u tiệ n vàng, táo nhớt, lưõi đỏ, rê u lưỡi vàng, m ạch huyền. D ùng bài thuốc sau; B à i 1: N h â n trầ n : 20g Chi tử: 12g U ấ t kim: 8g Nghệ; 8g N gưu tấ t: 8g Đ inh lăng; 12g H oài sơn: 12g Ý dĩ: 16g Biển đậu: 12g Rễ cỏ tra n h : 12g S a tiề n tử: 12g N gũ da bì: 12g 102
 4. Các vị thuổíc trên hỢp thành một thang, săc uông. Đổ 3 chén nưỏc sác còn 1 chén, nước thứ hai, nưốc thứ ba cũng làm như vậy. B à i 2: N h â n trầ n : 20g B ạch tru ậ t: 12g P h ụ c linh; 12g T rư linh: 8g T rạ c h tả: 12g Sa tiền: 12g Đ ẳn g sâm : 16g Ý dĩ: 12g Các vị thuôc trê n hợp th à n h m ột th a n g , sắc uông. B à i 3: H o àn g cầm ; 12g H o ạ t th ạ ch : 12g Đ ại p húc bì: 12g P h ụ c linh: 8g T rư linh: 8g Đ ậu k h ấu : 8g K im ngân: 16g Mộc thông; 12g N h â n trầ n ; 20g C am thảo: 4g 103
 5. Các vị thuốic trên hỢp thành một thang sắc uông. - Người bị b ệ n h viêm gan m ạn tín h ỏ th ể can u ấ t tỳ hư k h í trệ : H ay gặp ở viêm gan m ạn do viêm gan v irú t. Biểu h iện m ạng sườn phải đau, ngực sườn đầy tức, m iệng đ ắng, á n ngủ kém , người m ệt mỏi, đại tiệ n n á t, c h ấ t lưỡi n h ạ t, rêu lưỡi trắ n g mỏng, m ạch hu y ền. D ù n g bài thuốc sau; B à i 1: R au má: 12g Mướp đắng: 12g T h a n h bì: 8g Chì thực: 8g U ấ t kim : 8g H ậu phác; 8g Ý dĩ; 16g H oài sơn: 16g Biển đậu: 12g Đ inh lăng: 16g Các vị thuốc trên hỢp thành một thang, sác uống. B à i 2: Sài hồ: 12g B ạch thược; 8g Chỉ thực: 6g X uyên k hung: 8g 104
 6. H ậu phác: 6g C am thảo: 6g Đ ương quy: 8g Đ ại táo: 8g Các vị thuốc trên hỢp thành một thang, sác uông. 2. Bênh xơ gan a. Nguyên nhân B ệnh xơ g an là h ậ u q u ả cuối cùng của các b ện h g an n h ư viêm gan v irú t, viêm g a n 'd o rượu, viêm gan do c h ấ t độc và viêm g an đường m ậ t (do sỏi m ật, giun ch u i ống m ật). B án c h ấ t của b ện h là sự xơ hoá to àn bộ tín h c h ấ t g an và hệ th ố n g g an m ậ t coi n h ư ngừng h o ạ t động h o àn toàn. - B iểu h iện lâm sà n g là sự suy sụ p chức n ă n g gan, tă n g áp lực tĩn h m ạch cửa, chảy m áu, cố chướng và hôn mê gan. B ệnh n à v thuộc chứ ng hoàng đản, tích tụ , n h iếp th ố n g và cố chưống củ a y học cố tru y ền ; b ện h xơ g an p h á t triể n có tín h c h ấ t tă n g d ần từ n hẹ đ ến n ặng, biểu h iện đ ầ u tiê n liên q u a n tối các tạ n g can và tỳ. Tỳ chỉ việc vận ch u y ến tin h hoa của thức ă n đi nuôi cơ th ề và th ô n g n h iế p huyết. 105
 7. b. T riê u c h ứ n g - Da sạm (dấu h iệu dễ n h ậ n b iết n h ấ t), cố chướng (bụng to) có n h iề u dich, có th ế p h ù m ặt, p h ù ch ân tav, nối tĩn h m ạch ở bụng. - Khi bệnh n ặ n g có các d ấ u h iệu suy gan n ặ n g như da vàng, người m ệt mỏi, ý thứ c đò đẫn, Iđ mơ. c. C á ch p h ò n g b ê n h - Khi bị xơ g an người b ện h không n ê n coi đó là m ột á n tử h ìn h bởi vì n ếu giữ gìn tôt, có chê độ ă n uông k h ắ t k h e ta có th ể ch ung sống hoà b ình với nó. - Xơ gan giai đoạn cấp tín h có triệ u chứng n h ư cổ ph ù , cổ chướng và rôì loạn chức n ă n g g a n p h ả i được điều trị tạ i b ện h viện. - Xơ gan giai đoạn ổn định có thế được chăm sóc tại nhà nhưng yêu cầu sự thực hiện c h ặt chẽ các chê độ sau: + T rá n h h o àn to àn mọi lao động n ặn g , đảm bảo giấc ngủ đủ và đ ú n g thời gian. + C hê độ ă n đảm bảo đủ đạm , kalo và các V itam in cũng n ên chê biến dưói d ạn g lỏng, dễ tiê u hoá n h ư súp, cháo, sữa. P h ả i d ù n g các thứ c ă n tươi để chê biến thứ c ă n tr á n h tạo các c h ấ t độc sin h ra tro n g q uá trìn h tiê u hoá. T rá n h hoàn to à n các c h ấ t kích th íc h n h ư rượu, bia, chè, thuổc lá, cà phê... + Đặc biệt cẩn th ậ n k h i d ù n g b ấ t kỳ m ột loại thuôc nào, kể cả thuốc th ô n g th ư ờ n g n h ư P a ra 106
 8. x êtam ô n h a v Xêđa. Người bị b ệ n h xơ g a n r ấ t dễ bị ngộ độc thuôc. Do chức n ă n g g an yếu, mọi trư ờ n g hỢp sử d ụ n g thuốc p h ải có sự chỉ đ ịn h của bác sĩ. d. C á c h c h ữ a tr ị - N gười b ệ n h bị xơ g a n có các tr iệ u c h ứ n g n h ư sắc m ặ t sạm tôi, đ ầ u choáng, m ệ t mỏi, ă n k ém , đ au v ù n g g a n , tứ c v ù n g th ư ợ n g vỊ, ợ hơi, b ụ n g chưống, đ ạ i tiệ n lỏng, rê u lưỡi m ỏng, m ạch h u y ề n tế, d ù n g b ài th u ố c sau : B à i 1: R au m á sao: 12g M ưóp đắng; 12g T h a n h bì: 8g C hỉ thực: 8g U ấ t kim : 8g H ậu phác: 8g Ý dĩ: 16g H oài sơn: 16g B iển đậu: 12g Đ inh lăng: 16g Các vị thuốc trê n hỢp th à n h m ột th a n g , sắc uông. 2 n g ày uông m ột th a n g . B à i 2: B ạch tru ậ t: 12g 107
 9. B ạch linh; lOg B ạch thược: lOg G ừng: 6g Đ ại phúc bì: 6g Sài hồ: lOg Cam thảo; 6g Đại táo: 6g Ý dĩ; 16g Đ an sâm : 16g H oàng kỳ: lOg N gũ da bì; 8g N h ân trầ n : 20g Chi tử: 8g Các vị thuốc trên hỢp thành một thang sắc uống, 2 ngày uống một thang. - Người b ệ n h bị xơ gan biếu hiện n ặ n g vỏi các triệ u chứng: đ a u vùng m ạng sườn n h iều , bụng chướng, người gầy, lách to, môi lưỡi tím , m ạch tế. D ùng bài thuốc sau; Đào n h ân : 12g H ồng hoa; 8g Đương quy: 12g Xích thược: 12g Đ an sâm : 12g Tam lăng: 8g N ga tru ậ t: 8g 108
 10. H ương p h ụ chế: 8g C hỉ xác: 8g Các vị thuốc trên hỢp thành một thang sắc uống. - Người b ệ n h có biểu hiện cố chướng h a y kèm theo ch ứ n g ch ảy m á u sắc m ặ t vàng tối, cháy m áu cam , chảy m áu c h â n ră n g , cố chướng c h ân phù, sốt h âm h ấ p hoặc sốt cao, m iệng họng khô, lợm giọng, tiêu tiệ n sẻn đỏ, đ ại tiệ n táo, c h ấ t lưõi đỏ ít rêu , m ạch h u y ề n tê sác. D ù n g bài thuốc sau; B à i 1: N h â n trầ n : 20g Chi tử: 8g M ạch m ao căn; 12g H ậu phác: 6g T rầ n bì: 6g B án h ạ chế: 6g Sa sâm : 12g S in h địa; 12g T h ạ c h hộc: 21g Sa tiên: 12g T rạ c h tả; 12g Các vị thuốc trên hỢp thành một thang, sắc uông. B à i 2: T h ụ c địa: 12g 109
 11. Sơn th ù : 8g H oài sơn: 12g T rạc h tả: 8g Đ an bì: 8g P h ụ c linh: 8g B ạch tru ậ t: 12g Đ ương quy: 8g Đ ịa côt bì: 12g B ạch m ao căn; 20g Các vị thuốc trê n hỢp th à n h m ột th a n g , sắc uô’ng. - N gưòi b ệ n h m ệt mỏi, ă n kém , b ụ n g chưống, ch ân p hù, tiể u tiệ n ít, đ ại tiệ n lỏng, sỢ lạn h , sắc m ặ t v àn g hoặc x a n h nhợt, c h ấ t lưỡi n h ạ t hoặc rê u trắ n g mỏng, m ạch h u y ê n tế, d ù n g bài thuốc sau: P h ụ tử chế: 12g N hục quế; 4g C hỉ xác: 6g Mộc hương; 6g B ạch tru ậ t: 12g Ý dĩ; 16g T rạc h tá: 12g Đ ại phúc bì: 12g X uyên tiêu: 6g H oàng kỳ: 12g Các vị thuôc trên hỢp thành một thang, sắc uông. 110
 12. T rê n (hực tê lâm sà n g do chức p h ậ n g a n bị suy th o á i th ư ờ n g x u ấ t h iện các triệ u chứ ng đồng thời vói n h a u . Cổ chưống, chảy m áu , phù... C ăn cứ vào sự p h â n loại ở trê n m à chọn lựa các vị thu ố c đố tạo th à n h bài th u ố c theo phương p h á p bôi hư ( k iện tỳ, bố th ậ n ), lợi niệu , cầm m áu, chảy x u n g huyết.... 3. Bênh viêm túi mât a. Nguyên nhân N g u v ê n n h â n g â y r a b ệ n h do tú i m ậ t bị n h iễ m k h u ẩ n v à sỏ i m ậ t. B ệ n h c h ia r a c ấ p t í n h v à m ạ n t ín h . V iêm tú i m ậ t cấp tín h thư ờ ng xảy ra ở p h ụ n ữ do bị n h iễ m vi k h u ẩ n đ ũ a , vi k h u ẩ n liên cầu, vi k h u ẩ n cầu... ở đại trà n g . K hi m ác b ện h người b ện h thườ ng bị lạ n h , rù n g m ìn h , p h á t nóng, buồn nôn. nôn m ửa, chướng khí, b ụ n g p h ía p hải bị sư ng đau. Mức độ đ au n g ày c àn g dữ dội. N hữ ng cơn d a u nghiêm trọ n g do sỏi m ậ t hoặc đ a u v ù n g b ụ n g thư ờ ng xảy ra sau bữa ă n no h a y ă n n h iề u mỡ. V iêm tú i m ậ t m ạn tín h là k ế t q u ả củ a viêm tú i m ậ t cấp tín h , hoặc do bị sỏi kéo dài m à th à n h . B ệnh đ a u tú i m ậ t r ấ t đa dạng, có k h i chỉ p h ía trê n b ụ n g p h ả i sư n g đ au , có k h i lại không có cảm giác gì. Người 111
 13. b ệ n h ă n không ngon, người nóng bừng, nôn m ửa... có k h i đ a u vùng vai phải. b. Phòng bệnh - K hông n ê n ă n n h iề u b ữ a , mỗi b ữ a k h ô n g ă n q u á no. - Kliông nên ă n nhiều dầu, mỡ và các thức ăn khó tiêu hoá. K hông nên ă n n h iều gia vị cay, nóng như ớt, h ạ t tiêu. H ạn chê tối đa uống rượu bia, h ú t thuốc lá. - D uy tr ì th ó i q u e n đ i đ ạ i tiể u tiệ n h à n g n g ày đ ú n g giò. - U ôhg n h iề u nước. I c. Cách chữa trị - Người b ện h bị sỏi m ậ t d ù n g bài thuôc sau: Kim tiê n thảo: 12g R au má: lOg N ghệ đỏ: lOg N gưu tấ t: lOg X uyên sơn giáp: 7g Kê nội kim: lOg H ương ph ụ chế: lOg H ải tảo (ra u câu biên): 8g Các vị thuốc trê n hỢp th à n h m ột th a n g , sắc uôhg. Nước th ứ n h ấ t đô 3 chén sắc còn n ử a chén, nưỏc th ứ h ai cũng vậy. H oà 2 nước đã sắc vối n h a u , uôhg nóng. 112
 14. ư ô n g n h iê u th a n g , mỗi ng.ày 1 th an g . K ết q u ả điều trị r ấ t tốt. - V iêm tú i m ậ t th ể khí trệ có triệ u chứ n g đ a u h ạ sưòn p h ải, đ a u tức âm ỉ, đ á n g m iệng, họng khô, b iên g ăn, khô n g sôt cao, rê u lưỡi trắ n g m ỏng hơi vàng, m ạch h u y ề n k h ẩ n , dùng bài thuôc sau: P h ò n g sám ; 16g B án hạ: lOg Sài hồ; 8g Đ ương quy: 12g Mộc hương: 2g B ạch linh: 12g H ậu phác: 12g H oàng cầm ; 12g C am thảo;
 15. P hò n g đ ẳ n g sâm : 12g Sài hồ; 16g C am thảo: 4g X uyên khung: lOg S in h địa: 12g B án hạ; lOg Đ ương quy: 12g B ạch thược; 12g sắc uống mỗi n g ày 1 th a n g . * Lưu ý: T uỳ th eo d iên biến củ a bệnh, cần gia giảm vỊ thuốc cho p h ù hợp. 114
 16. Phán V I BỆNH VỀ HỆ THẦN KINH H ệ th ầ n k in h bao gồm não bộ, tu ỷ sông và các dâv th ầ n k in h , có chức n ă n g điều k h iể n sự h o ạ t động của tấ t cả các cơ q u an , làm cho cơ th ể th íc h n g h i với sự th a y đổi củ a môi trư ờ n g ngoài với môi trvíòng trong. Đ ặc b iệ t ở người bộ não lại là cơ sở v ậ t c h ấ t c ủ a mọi h o ạ t động tư duy (tin h th ầ n , ý thức, tư tưởng...). S au đây là m ột sô b ện h về hệ th ầ n k in h th ư ờ n g gặp ở người già và các biện p h á p phòng và c h ữ a b ện h b àn g th u ố c Đ ông y gia tru y ề n . 1. Bênh đau đầu Đ au đ ầ u là m ột chứ ng b ệ n h phổ b iến ở người cao tuổi. T hực c h ất, đ a u đ ầ u là m ột loại chứ ng trạ n g chứ c h ư a p h ả i là m ột b ệ n h độc lập. a. Nguyên nhàn - T heo q u a n niệm của Đ ông y, có h a i n g u y ên n h â n c h ủ y ếu gây r a đ a u đầu: 115
 17. + Do ngoại cảm : Gồm các chứ ng nhức đ ầu do lục dâm (phong h à n , th ấ p , thử , táo, hoả) gây ra. Các ch ứ n g b ệ n h n ày có q u a n hệ m ậ t th iê t với sự th a y đối thòi tiế t 4 m ù a (xuân, hạ, th u , đông). T rong lục dâm , "phong" là yếu tộ trọ n g yếu, tuy»iVậy vẫn có kh i lẫn h à n , có k h i lẫn n h iệ t, có k h i lẫn th ấp . + Do nội thương: T h â n th ê bị m ệt nhọc q u á độ hoặc bị dục vọng làm th ư ơ n g tốn, th ậ n bị th ư ơ n g tổ n trước, th u ỷ không nuôi được mộc, can dương vượt lên hoặc là h u y ế t hư can vượng, k h í hư vị hoả dồn lên, đ êu có th ê sin h ra các chứ ng đ ầ u choáng, m ắ t hoa, nhức đầu.... Ngoài ra d ù n g trí óc q u á độ cũng có th ê p h á t s in h đ a u đầu. - T heo q u a n niệm của T ây y, đ au đ ầ u có các n g u y ên n h â n sau; + Do thời tiế t, do sự căn g th ẳ n g hoặc do đ a u dây th ầ n kin h . Loại đ au đ ầ u n ày r ấ t phố biến, chiếm 95% tố n g sô n g u y ên n h â n gây đ a u đầu, thư ờ pg khô n g nguy hiểm m à chỉ gâv p h iền toái cũng n h ư bâ't lợi tro n g lao động và tro n g sin h hoạt, đ a u đ ầ u do n g u y ên n h â n này thư ờ ng tự khỏi. + Đ au đ ầu do nguyên n h â n về th iể u n ăn g , hệ m ạch m áu của não n h ư tro n g các b ện h rôi loạn tiề n đ ìn h , th iể u n ă n g tu ầ n h o àn não. Đ au đ ầ u d ạ n g n à y có triệ u chứ ng n h ư đ a u đ ầu , quay cuồng, chóng m ặt, buồn nôn, (giống n h ư say tà u xe, say sóng). Các b ệ n h n ày th ư ờ n g tự khỏi và không đe doạ đến tín h m ạng. 116
 18. + Đ au đ ầu do các b ệ n h nguy hiểm chiếm dưới 0,5% tầ n s u ấ t bị b ện h n h ư cơn cao h u y ế t áp, do u não, viêm não, áp xe não... T hư ờng p h ải điều trị ở các cơ q u a n y tế. b. Cách phòng bệnh - K hông uông n h iề u bia rưỢu, chỉ n ên u ố n g 1-2 ch én rượu nhỏ m ột ngày đế lưu th ô n g k h í h u y ết, kích th íc h sự lin h h o ạ t của não bộ. - K hông đê tin h th ầ n bị kích th íc h m ạn h , th ầ n k in h c ăn g th ẳ n g . - H ạ n c h ê đế m ắ t q u á m ỏi, k h ô n g d ù n g m ắ t q u á sức. - D uy tr ì chê độ tậ p th ể dục thư ờ ng xuyên, tạo ra cuộc sông vui vẻ là n h m ạn h , duy trì đại tiê u tiệ n b ìn h thường. - C hú ý n h ữ n g b ệ n h gây ra đ a u đầu, có th ể tự đo n h iệ t độ, kiểm tr a h u y ế t áp, n g ũ quan. c. Cách chữa trị / •' - Người b ện h bị đ a u đ ầ u do cảm gió, cảm lạn h , d ù n g b ài thuốc sau: Đ ương quy: lOg X uyên k hung: 8g T hư ơng tru ậ t: 8g C am thảo: 4g 117
 19. H oàng cầm : 4g Cúc hoa: 6g M ạn k in h tử; 8g S in h khương: 3 lá t B ạch chỉ: 8g Tê tân: 4g P h ò n g phong: 8g Độc hoạt: 8g K hương hoạt: 8g Các vị th u ô c trê n hợp th à n h m ột th a n g , sắc uô*ng. Đổ 3 b á t nước sắc còn 1 b á t, uống thuốc k h i còn nóng, m ột n g ày uốhg 2 lần. - Người b ệ n h bị đ a u đ ầ u do h u y ế t hư hoả th ịn h , d ù n g b ài thuốc sau: S in h địa: 12g Đ ương quy: lOg T ri m ẫu: 8g M ạch môn; 8g X uyên k h ung: 8g B ạch thược; lOg H o àn g bá: 6g Các vị thuốc trê n hỢp th à n h m ột th a n g . Đổ 3 ch én nước sắc còn m ột chén. Nước th ứ 2 đổ 2 chén nưốc sắc còn 1 chén. H oà lẫn nưóc sắc th ứ n h ấ t vói nưỏc sắc th ứ h a i, chia làm 2 lầ n uống. 118
 20. - N gười b ện h đ au đ ầ u do k h í hư, h a y đ a u vê bên p h ải, th ỉn h th o ả n g ta i có tiê n g tiê n g b ù n g n h ù n g , d ù n g bài thuốc sau; N h â n sâm : 4g B ạch tru ậ t: 0,2g T rầ n bì: 0,2g C hê b á n hạ: 0,2g Đ ương quy: 0,2g X uyên k h u n g ; 0,2g Cảo bản: 0,2g C h ín h thảo: 0,2g T h ă n g m a; 0 ,lg H o àn g bá; 0 ,lg Tê tâ n : 0 ,lg Các vị th u ố c trê n hỢp th à n h m ột th a n g , sắc uông. Đổ 3 ch én nưóc sắc còn 1 chén, nước th ứ h a i cũ n g làm n h ư vậy. H oà h a i lầ n nước sắc vói n h a u , chia làm h a i lầ n uống tro n g ngày. K hi sắc cho th ê m vào mỗi th a n g 3 lá t gừng. - N gưòi b ệ n h đ a u đ ầ u do âm hư, chứ ng đ a u k in h n iên , k h i đ a u khi không do th ậ n hoả kém , th u ỷ bôc lên; p h ả i tư âm g ián g hoả, d ù n g bài thuốc sau: B à i 1: T h ảo q u y ế t m inh: 30g S in h địa: 15g 119
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2