Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 18

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

86
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 18

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI TAÙM ÑINH GIA THAÁT TIEÂN NÖÕ Noùng. soùng,i döônglöôïn löûanxuoáugcoû heùoñoàuùnag. Maõ Phöông maùc, khoânngg gian dôïn Thaù soùng nhaû treâ ñaà n caùnh bao la man Linh döôø nhö khoâng heà bieát gì veà caùi noùng chung quanh, naøng quaát roi lieân hoài giuïc con Yeân Chi Maõ chaïy cuoàng leân. Moà hoâi naøng ñoå, tung bay ngöôïc ra sau nhö söông sa naëng haït. Naøng chaïy ñi,khoâng caàn ñònh höôùng,ñeán baây giôø naøng môùi tænh ngoä mình laø con ngöôøi ñaùng thöông nhaát treân ñôøi, thaân phaän ñaïi tieåu thô cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng khoâng theå ñaûm baûo cho naøng moät ñieåm haïnh phuùc duø nhoû nhaát. Naøng coù nhaø, nhaø to, song trong ngoâi nhaø ñoù khoâng coù moät ai hieåu naøng, hay khoâng coøn moät ai hieåu naøng. Traàn Tam Nöông ñaõ ñi roài, phuï thaân naøng cuõng vaéng maët luoân. Coøn baèng höõu ? Khoâng coù moät ai laø baèng höõu cuûa naøng. Boïn maõ sö thì laøm gì chen noåi vaøo haøng baèng höõu cuûa con gaùi cuûa chuû nhaân. Coøn Dieäp Khai, teân ñoù ñaùng cheát ñi cho roài. Naøng phaùt hieän ra naøng quaù bô vô laïc loaøi treân coõi ñôøi naøy, khoâng coù moät ñieåm töïa naøo cho caû taâm hoàn vaø theå xaùc. Naøng suyùt ñieân vôùi phaùt hieän ñoù. Quan Ñoâng Vaïn Maõ Ñöôøng, laù côø naêm chöõ vaãn nhö ngaøy naøo, tung bay phaûng phaát treân ñaàu coät cao, maøu chöõ vaãn ñoû choùi. Hieän taïi coù moät ngöôøi ñang ñöùng taïi ñoàng coû, ngaång ñaàu leân, ngöng aùnh maét nhìn laù côø. Ngöôøi ñoù voùc oám nhöng coù veû kieân cöôøng, phaûng phaát coâ ñôn tónh mòch. Con ngöôøi ñoù nhö moät thaân caây bô vô giöõa caùnh ñoàng meânh mang, moät caây quaät cöôøng tröôùc gioù. Ngöôøi ñoù mang ñao, Maõ Phöông Linh nhìn thaáy tay y ñaët nôi chuoâi ñao. Ngöôøi laïnh luøng, ñao baát töôøng, ñoù laø Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát nhö khoâng nghe thaáy tieán voù ngöïa, khoâng hay naøng ñeán gaàn, haén döôøng nhö cuõng khoâng hay luoân naøng döøng ngöïa, xuoáng ngöïa vaø ñeán sau löng haén. Haén giöõ tö theá trô nhö töôïng goã, maét höôùng leân laù côø. Gioù tung bay, côø phaàng phaät. Moät luùc sau Maõ Phöông Linh chôït leân tieáng: - Ta bieát ngöôi ñang nghó gì ! Phoù Hoàng Tuyeát im laëng. Haén khoâng nghe, haén cöï tuyeät nghe baát cöù thöù tieáng ñoäng naøo. Maõ Phöông Linh tieáp: - Ta bieát, ngöôi ñang nghó coù moät ngaøy naøo ñoù seõ chaët ngaõ coät côø ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát keàm cöùng ñoâi moâi, cöï tuyeät noùi naêng. Maõ Phöông Linh cöôøi laïnh, tieáp: - Vónh vieãn ngöôi khoâng chaët ñöôïc coät côø ñoù, vónh vieãn ! Phoù Hoàng Tuyeát boùp maïnh chuoâi ñao, tay noåi gaân xanh. Maõ Phöông Linh -383- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn tieáp luoân: - Cho neân ta khuyeân ngöôi haõy ñi gaáp, ñi caøng xa caøng toát ! Phoù Hoàng Tuyeát boùp maïng chuoâi ñao, quay ñaàu laïi nhìn naøng, aùnh maét laïnh luøng muoân thuôû giôø ñang boác löûa böøng böøng. Maõ Phöông Linh cuõng caûm thaáy noùng. Haén töø töø noùi, moãi tieáng buoâng ra naëng nhö moät taûng ñaù: - Ngöôi bieát khoâng, caùi maø ta muoán chaët khoâng phaûi laø coät côø, ñoù laø caùi ñaàu cuûa Maõ Khoâng Quaàn ! Maõ Phöông Linh ruøng mình luøi laïi hai böôùc, roài naøng hoûi: - Taïi sao ngöôi haän oâng aáy tôùi möùc ñoä ñoù ? Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi, nuï cöôøi cuûa haén gioáng nhö nanh cuûa daõ thuù, nuï cöôøi ñoù noùi leân cöôøng ñoä cuûa loøng haän thuø. Maõ Phöông Linh luøi theâm moät böôùc nöõa, ñoaïn naøng cao gioïng: - Vónh vieãn ngöôi khoâng haï noåi oâng aáy, ngöôi coøn keùm xa. Oâng aáy vaãn coøn kieâu huøng treân möùc ñoä töôûng töôïng cuûa ngöôi ! Gioïng naøng to quaù, thöôøng khi sôï ngöôøi ta caøng noùi lôùn tieáng, caøng sôï nhieàu caøng noùi lôùn tieáng. Traùi laïi gioïng noùi cuûa Phoù Hoàng Tuyeát laïi raát bình tónh traàm oån ñeán laïnh luøng, haén chaäm raõi noùi: - Ngöôi neân bieát ta nhaát ñònh seõ gieát laõo, ta coù theå gieát ñöôïc laõo. Laõo ñaõ quaù giaø, laõo chæ coøn ñaùm ñoà ñeä chöù khoâng daùm ñoå maùu nöõa. Maõ Phöông Linh caén raêng, caén thaät maïnh. Bôûi naøng quaù sôï. Roài naøng ñaùp: - Phaûi, oâng aáy ñaõ quaù giaø. Oâng aáy chæ coøn laø moät laõo giaø voâ naêng voâ löïc, cho neân duø ngöôi coù gieát ñöôïc oâng ta ngöôi cuõng chaúng vinh haïnh gì ! Phoù Hoàng Tuyeát laïi nôû nuï cöôøi taøn khoác, hoûi: - Coù phaûi laø ngöôi van caàu ta ñöøng gieát laõo ? Maõ Phöông Linh noùi: - Ta … phaûi, ta van caàu ngöôi, bình sinh ta khoâng heà van caàu ai ! Phoù Hoàng Tuyeát bóu moâi: - Ngöôi cho raèng ta seõ ñaùp öùng ? Maõ Phöông Linh tieáp: - Chæ caàn ngöôi ñaùp öùng laø ta … Phoù Hoàng Tuyeát höø laïnh: - Thì ngöôi laøm sao ? Maõ Phöông Linh ñoû maët, naøng cuoái ñaàu, tieáp: - Ta seõ ñeå ngöôi tuøy tieän xöû trí. Ngöôi muoán, ta ñi theo ngöôi ngay. Ngöôi muoán ñöa ta ñi ñeán nôi naøo ta seõ di theo ngöôi ñeán nôi ñoù ! -384- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Naøng noùi luoân moät hôi, noùi xong roài naøng thaáy hoái haän. Naøng khoâng hieåu sao mình laïi coù theå noùi nhö vaäy ? Naøng muoán doï xem Phoù Hoàng Tuyeát coù coøn giöõ thaùi ñoä nhö ngaøy tröôùc khoâng, caùi thaùi ñoä cuoàng nhieät caáp thieát ñoái vôùi naøng. Nhöng doï thaùm nhö vaäy thì nguy hieåm quaù, ñaùng sôï quaù. Cuõng may Phoù Hoàng Tuyeát khoâng cöï tuyeät, haén chæ laïnh luøng nhìn naøng. Nhöng naøng vöøa yeân taâm thì laïi phaùt sôï leân. Aùnh maét laïnh luøng cuûa Phoù Hoàng Tuyeát chôït bieán ñoåi thaønh taøn khoác laãn khinh ngaïo. Möôøng töôïng qua aùnh maét ñoù haén muoán noùi: - Ñeâm tröôùc ngöôi cöï tuyeät ta sao laàn naøy ngöôi laïi tìm ta ? Maõ Phöông Linh caûm thaáy con tim traàm xuoáng, söï khinh ngaïo cuûa haén laøm cho naøng ñau khoå hôn laø lôøi cöï tuyeät roõ raøng, duø laø phuõ phaøng. Boãng Phoù Hoàng Tuyeát caát tieáng: - Ta chæ coù moät caâu muoán hoûi ngöôi, ngöôi van caàu ta vì phuï thaân ngöôi hay laø vì chính ngöôi ? Hoûi xong haén khoâng caàn nghe ñaùp quay ñaàu böôùc ñi, haén di vôùi daùng muoân ñôøi, chaân traùi böôùc tôùi, chaân phaûi leát theo. Caùi taät ñoù hieän taïi troâng nhö moät cöû ñoäng khinh ngaïo. Maõ Phöông Linh naém chaët tay, caén chaët hai haøm raêng, song nghò löïc vaãn thoaùt ra, naøng ngaõ xuoáng. Roài naøng khoùc, tröôùc kia naøng chæ thöông haïi cho mình baây giôø naøng chæ thaây haän mình. Nhuïc ! o0o Loøng haàm toái taêm quaù, aåm öôùt quaù. Nôi ñaây laø nôi chöùa röôïu nhöng baây giôø duøng laøm nôi quaøng linh cöûu cuûa Coâng Toân Ñoïan. Vaïn Maõ Ñöôøng ôû trong loøng haàm ñoù, beân caïnh linh cöûu. Laõo quyø ngay treân neàn aåm öôùt, thaân theå naëng tróu soá tuoåi trôøi, giôø theâm naëng vôùi söï thoáng khoå bi thöông. Laõo bò thöông, khoâng vì Coâng Toân Ñoïan, laõo bò thöông vì chính mình. Thaùng naêm cöù troâi qua nhö maây khoùi nhöng maây khoùi môùi hoâm naøo laïi quay veà bao phuû taâm tö laõo, che môø aùnh maét laõo. Doøng dó vaõng ñöa laõo veà taän luùc aáu thô. Luùc thieáu nieân, nghóa khí cao vuùt taän maây xanh. Luùc traùng nieân tung hoøanh khaép giang hoà röøng nuùi. Luùc trung nieân thì loøng trung ñoà phaùt sanh, töø ñoù nieàm haän moãi luùc moät tröôûng thaønh. Khi keát minh thì keát maùu aên theà trong cheùn vaøng, gieát ngöôì thì khieán doøng mauù chayû vôí thang ñao saùng quaéc. Maùu cuûa keû ñòch chaûy, maùu cuûa laõo chaûy, maùu chaûy nhuoäm hoàng tuyeát traéng. Roài ñao khoâng vaáy maùu thuø nöõa maø maùu trong tim cuõng daàn laïnh, nhieät huyeát trôû thaønh haøn huyeát. Trong caùc thöù maùu laõo queân ñöôïc heát, tröø moät doøng. Ñao cuûa laõo coù theå lau saïch veát caùc thöù maùu, tröù moät thöù. Trong caùc moùn nôï maùu coøn moät moùn chöa thanh toaùn. Hieän taïi phuùt giaây thanh toaùn baét ñaàu thì laõo ñaõ giaø, giaø quaù. Vaø cuõng ñeán luùc laõo quaù giaø laõo môùi phaùt hieän ra mình coù toäi, moät thöù toäi ñaùng sôï maø cuõng ñaùng khinh. Laõo thöùc ngoä ra mình thaät quaù voâ só. Roài coù phaûi hieän taïi, laõo töï haønh haï daøy voø mình cho vôi ñi phaàn naøo hoái haän ? -385- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn o0o Thaùi döông chieáu vaøo loøng phoá thò, treân ñöôøng khoâng moät boùng ngöôøi qua laïi. Vì naéng maø daân cö ruùt trong nhaø hay laø vì moät leõ khaùc maø nhaø nhaø ñoùng cöûa? Neáu ñeå yù seõ thaáy nôi keõ vaùch, keõ cöûa coù nhöõng con maét môû to nhìn thao laùo ra ñöôøng. Taát caû nhöõng con maét ñoù ñeàu ñoå doàn veà moät caùi ñích laø giöõa loøng ñöôøng, nôi coù moät caùi thuøng cao saùu thöôùc, trong thuøng Loä Tieåu Giai ñang taém. Trôøi noùng nöùc, y laïi taém baèng nöôùc noùng, nöôùc boác hôi, chæ troâng thaáy hôi nöôùc ngöôøi ta cuõng ñaõ thaùo moà hoâi. Beân caïnh thuøng nöôùc coù giaêng daây. Treân ñöôøng giaây coù boä y phuïc môùi, caïnh boä y phuïc coù thanh kieám, caïnh thanh kieám coù bao ñaäu phoäng. Y vöøa taém vöøa aên ñaäu phoäng, choác choác laïi goïi ngöôøi cho theâm nöôùc noùng vaøo thuøng. Ngöôøi phuïc dòch cho y luùc ñoù laø Ñinh Laõo Töù vaø vieân thuû quyõ hoï Hoà cuûa quaùn aên ñaàu ñöôøng. Vieân thuû quyõ hoï Hoà coù göông maët gioáng y maët chuoät vôùi maáy coïng raâu löa thöa. Loä Tieåu Giai cau maøy hoûi: - Sao chæ coù hai ngöôøi, coøn laõo hoï Traàn ñaâu ? Hoà thuû quyõ cöôøi vuoát: - Ñaïi khaùi laõo Traàn baän tìm nöõ nhaân cho ñaïi hieäp, nôi ñaây nöõ nhaân khoâng nhieàu neân khoù maø tìm ñöôïc moät naøng kha khaù. Choác nöõa laõo seõ ñeán. Vöøa nhaéc ñeán nöõ nhaân laø coù nöõ nhaân lieàn. Nöõ nhaân vöøa ñi vöøa cöôøi, gioïng noùi trong treûo eâm dòu voâ cuøng. Nöõ nhaân coù saéc ñeïp cöïc kyø quyeán ruõ laïi vaän y phuïc moûng tanh, gioù vôøn qua, y phuïc saùt vaøo mình. Moät chuùt theå hieän ra, duø lôø môø, cuõng ñuû laøm say loøng bao keû coøn maùu noùng. Vaø chính caùi lôø môø ñoù haáp daãn gheâ gôùm, noù baét ngöôøi ta phaûi lieân töôûng heát söùc laø vaäy … Nöõ nhaân naém tay moät nam nhaân ung dung daïo phoá, laøm meâ meät bieát bao ngöôøi beân trong nhaø nhìn qua keõ vaùch keõ cöûa. Ña soá nhaän ra ñoâi nam nöõ ñoù, nöõ laø ngöôøi giaû maïo Loä Tieåu Giai, nam laø Dieäp Khai. Khi ñi ñeán gaàn choã Loä Tieåu Giai ñang taém, chôït Ñinh Vaân Laâm keâu leân: - Quaùi ! Caûnh hoâm nay thích hôïp cho vieäc gieát ngöôøi sao laïi coù keû toan gieát heo? Dieäp Khai cau maøy: - Gieát heo ? Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Thuøng nöôùc noùng to theá kia ñeå laøm gì neáu khoâng laø gieát heo ? Dieäp Khai cöôøi hì hì: - AØ, nghe noùi ngöôøi ta taém beù sô sinh cuõng baèng nöôùc noùng ! Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Neáu laø beù sô sinh thì ai laïi duøng thuøng nöôùc to theá ? -386- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai tieáp: - Hay laø moät quaùi thai ? Ñinh Vaân Laâm noùi: - Ñuùng roài, laø quaùi thai, nhaát ñònh laø quaùi thai ! Coù tieáng cöôøi ruùt rít töø ngoâi nhaø naøo ñoù voïng ra nhöng tieáng ruù thaûm thíeât noái lieàn. Ngöôøi ñang cöôøi bò voû ñaäu phoäng baén qua khe hôû truùng mieäng, gaõy maáy caùi raêng. Coøn Loä Tieåu Giai thì bieán saéc maët xanh dôøn. Y tröøng maét, traàm gioïng thoát: - AØ laïi caùi vò coâ nöông muoán cheát hoï Ñinh ! Ñinh Vaân Laâm ngô ngaùc: - Muoán cheát ? Goïi chi maø kyø theá. Chaúng coù tieáng naøo khaùc deã nghe hôn sao ? Loä Tieåu Giai tieáp luoân: - Taïi haï voán nghi ngôø chính laø Ñinh coâ nöông. Ngöôøi daùm maïo nhaän danh hieäu cuûa taïi haï thieát töôûng chaúng coù bao nhieâu ! Ñinh Vaân Laâm höù moät tieáng: - Thöïc ra caùi danh hieäu ñoù cuõng chaúng toát ñeïp gì cho laém, ta thaät khoâng hieåu sao thieân haï khoâng goïi ngöôi laø Mai Hoa Loäc? Loä Tieåu Giai ñieàm nhieân: - Thieân haï khoâng daùm goïi ta laø Mai Hoa Loäc vì söøng Mai Hoa Loäc raát nhoïn, huùc cheát ngöôøi. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Theá sao ngöôi khoâng nhaän laø Ñaïi Thuyû Ngöu ? Coù phaûi laø söøng traâu lôïi haïi hôn gaïc nai khoâng? Huoáng chi laïi laø thöù traâu nöôùc ! Loä Tieåu Giai traàm göông maët, ñoái thoaïi vôùi nöõ nhaân, nhaát laø thöù nöõ nhaân ñieâu ngoa y thaáy nhöùc ñaàu quaù. Y cho raèng Ñinh Vaân Laâm thuoäc haïng gaùi ñieâu ngoa.Y chuyeån caâu chuyeän sang ñeà taøi khaùc: - Ñaïi ca cuûa coâ vaãn maïnh chöù ? Ñinh Vaân Laâm mæm cöôøi: - Ñaïi ca ta luoân luoân maïnh khoeû, huoáng chi gaàn ñaây y laïi coù moät thanh kieám toát. Loä Tieåu Giai chôùp maét: - Moät thanh kieám toát ? Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Cuõng laø moät caùch noùi thoâi. Phi Kinh kieám khaùch töø Nam Haûi ñeán so kieám vôùi y, y thaéng deã daøng, ngöôi bieát chöù, y luoân thích nhöõng danh kieám ! Loä Tieåu Giai hoûi: -387- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Coøn nhò ca cuûa coâ ? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Cuõng maïnh luoân. Gaàn ñaây y ñaùnh cho Hoå Phong ñöôøng taïi Haø Baéc tôi bôøi, caét ñaàu luoân ba ñöùa con cuûa laõo Hoå, ngöôi bieát ñoù, y raát thích gieát boïn cöôøng ñaïo ! Loä Tieåu Giai hoûi: - Tam ca cuûa coâ ? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Y laø ngöôøi sung söôùng nhaát. Y ñaáu vôùi anh em hoï Moä Dung ôû Coâ Toâ, suoát ba hoâm. Thoaït ñaàu ñaáu haùt sau ñoù ñaáu côø, keá ñoù ñaáu chöôûng, cuoái cuøng ñaáu kieám. Y thaéng vaø chieán lôïi phaám laø ba möôi saùu voø röôïu laâu naêm ñaëc cheá cuûa nhaø Moä Dung coäng theâm moät baûn ca ngaâm. Naøng tieáp: - Tam ca ta raát thích röôïu ngon vaø myõ nhaân chaéc ngöôi bieát chöù ? Loä Tieåu Giai hoûi: - Coøn thaân phuï coâ thích caùi gì ? Ñinh Vaân Laâm cöôøi lôùn: - Thaân phuï cuûa ta thì thích thaân maãu ta chöù thích caùi gì ? Loä Tieåu Giai hoûi: - Coâ coù bao nhieâu thaân maãu ? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Khoâng nhieàu laém, saùu vò thoâi. Loä Tieåu Giai chôùp maét: - Ba vò ca ca, saùu vò thaân maãu ! Ñinh Vaân Laâm bæu moâi: - Khoâng leõ ngöôi khoâng nghe danh ba kieám khaùch, baûy tieân nöõ nhaø hoï Ñinh ? Loä Tieåu Giai baät cöôøi khan: - Toát, toát laém ! Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Toát laém nghóa laø sao ? Loä Tieåu Giai ñaùp: - YÙ cuûa taïi haï laø nhaø hoï Ñinh nam thieåu nöõ ña. Ñinh Vaân Laâm traàm gioïng: - Roài sao ? -388- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Loä Tieåu Giai hoûi laïi: - Coâ coù nghe bình sinh taïi haï khoâng gieát nöõ nhaân chöù ? Ñinh Vaân Laâm chöøng nhö raát thích thuù vôùi caâu ñoù, hoûi: - Nhö vaäy laø ngöôi chuaån bò gieát ba vò ca ca cuûa ta ? Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Chæ gieát ba ngöôøi thoâi, keå coâng vieäc ñoù cuõng nhaøn ! Ñinh Vaân Laâm vuït thôû daøi: - Uoång quaù ! Loä Tieåu Giai cau maøy: - Uoång caùi gì ? Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Hoï khoâng coù maët taïi ñaây ! Loä Tieåu Giai hoûi: - Hoï coù maët roài sao ? Ñinh Vaân Maâm cöôøi vang: - Chæ caàn moät vò ca ca cuûa ta coù maët thoâi laø ta coù dòp aên thòt mai hoa loäc ! Loä Tieåu Giai nhìn naøng roài nhìn bao ñaäu phoäng, möôøng töôïng y ñang choïn löïa. Vaø möôøng töôïng y choïn löïa xöùng ñaùng roài neân aùnh maét y hoaø dòu laïi. Choïn löïa ñöôïc laø traàm tónh, traàm tónh laø khoâng maát bình thöôøng. Y boác töøng haït ñaäu, voû bay leân, haït bay leân, voû bay ra xa, haït rôi xuoáng ñuùng mieäng y. O0o Loä Tieåu Giai maõn yù nhöng Ñinh Vaân Laâm khoâng maõn yù, naøng nhaän ñaûm ñöông moät vai troø trong moät vôû kòch, kòch chöa döùt vai troø coøn, naøng muoán ñoùng cho heát vai. Naøng muoán ñoùng tieáp song Loä Tieåu Giai chaám döùt vai troø khoâng ñoùng caëp nöõa thì naøng laøm sao ? Heát thuù vò roài ! Naøng thôû daøi quay qua Dieäp Khai noùi: - Ngöôi coù theå nhaän ñònh con ngöôøi cuûa haén nhö theá naøo roài chöù ? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Haén ñích xaùc laø thoâng minh ! Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Thoâng minh ? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Ngöôøi thoâng minh duøng mieäng nhai ñaäu phoäng hôn laø ñeå noùi, nhaát laø ñeå caõi vaõ! Ñinh Vaân Laâm haän khoâng theå duøng mieäng caén chaøng moät mieáng to. Aên ñaäu -389- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn phoâng moät luùc Loä Tieåu Giai thôû daøi noùi: - Baây giôø ta môùi bieát nöõ nhaân thích xem nam nhaân taém röûa laém, bôûi thích neân chôø xem, neáu khoâng thích thì ñaõ boû ñi laâu roài ! Ñinh Vaân Laâm ñoû maët daäm chaân, naém tay Dieäp Khai loâi chaøng ñi: - Chuùng ta ñi ! Dieäp Khai böôùc theo. Hoï vöøa quay böôùc laø Dieäp Khai baät cöôøi, cöôøi khoaùi traù. Ñinh Vaân Laâm caén raêng, baám maïnh moùng tay vaøo baøn ta Dieäp Khai. Dieäp Khai keâu leân: - Baám chi maïnh vaäy ? Ñau quaù ! Ñinh Vaân Laâm höù moät tieáng: - Ngöôi laø moät ngoác töû, chaúng bieát noùi naêng chi heát ! Dieäp Khai thôû daøi: - Noùi nhöõng lôøi khoâng ñaùng noøi, bình sinh taïi haï khoâng heà noùi ! Ñinh Vaân Laâm gaét: - Ngöôi bieát ta muoán ngöôi noùi gì khoâng ? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Bieát ! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi cho raèng khoâng ñaùng noùi ? Dieäp Khai laïi gaät ñaàu: - Coù noùi ra cuõng voâ ích ! Ñinh Vaân Laâm gaét: - Taïi sao laïi voâ ích ? Dieäp Khai giaûi thích: - Taïi vì Loä Tieåu Giai ñaõ bieát chuùng ta coá yù khích noä haén, haén laïi hieåu trong luùc naøy khoâng neân phaãn noä. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Laøm sao ngöôi bieát laø haén hieåu ? Dieäp Khai tieáp: - Haém hieåu töø laâu, haén khoâng ñôïi gaëp chuyeän naøy nôùi hieåu. Bôûi haén bieát neân khoâng ñôïi ñeán baây giôø maø phaãn noä theo yù coâ, haén ñaõ thaønh con nai cheát töø laâu roài ! Ñinh Vaân Laâm cöôøi laïnh: - Chöøng nhö ngöôi khaâm phuïc haén ? Dieäp Khai laéc ñaàu: -390- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Keû ñaùng phuïc khoâng phaûi laø haén. Ñinh Vaân Laâm môû to maét: - Vaäy laø ai ? Dieäp Khai buoâng goïn: - Taïi haï ! Ñinh Vaân Laâm baät cöôøi: - Ta khoâng thaáy ngöôi coù gì ñaùng ñöôïc boäi phuïc. Dieäp Khai noùi: - Ít nhaát cuõng coù moät ñieåm ! Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Ñieåm gì ? Dieäp Khai tieáp: - Khi ngöôøi ta baám moùng tay taïi haï khoâng phaùt giaùc ! Ñinh Vaân Laâm mæm cöôøi buoâng tay ra, naøng hoaøn toaøn maõn yù vôùi moïi thaéc maéc. Naøng khoâng phaùt hieän ra ñoâi maét caên haän ñang nhìn caû hai. Ñoâi maét ñoù laø cuûa Maõ Phöông Linh, naøng nhìn theo caû hai trong khi hoï tieán vaøo cöûa hieäu tô luïa cuûa Traàn Ñaïi Quan. Hoï quyeát ñònh vaøo ñoù chôø, chôø Phoù Hoàng Tuyeát xuaát hieän, chôø cuoäc chieán ñaáu khai dieãn. Ñinh Vaân Laâm nhaân cô hoäi naøy saém theâm maáy boä y phuïc. Maõ Phöông Linh thaáy naøng naém tay Dieäp Khai töôûng chöøng nhö ñang naém quaû tim mình maø boùp maïnh. o0o Hoà thuû quyõ laïi mang nöôùc noùng ñeán, Loä Tieåu Giai hoûi: - Ngöôøi sao chöa ñeán, luùc naøo ta môùi gaëp ñöôïc haén ? Hoà thuû quyõ ñaùp: - Haén saép ñeán ! Loä Tieåu Giai tieáp: - Haén ñeán moät mình chöa ñuû ! Hoà thuû quyõ cau maøy: - Coøn phaûi coù ai ñi theo haén ? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Nöõ nhaân. Hoà thuû quyõ noùi: - Taïi haï muoán ñi tìm Traàn Ñaïi Quan ! Loä Tieåu Giai laéc ñaàu: - Coù theå haén seõ vónh vieãn khoâng ñeán ! -391- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Hoà thuû quyõ thoaùng giaät mình: - Taïi sao ? Loä Tieåu Giai khoâng ñaùp, kheùp nöûa vaønh maét xuoáng nhìn ñoâi baøn tay y. Baøn tay cuûa y oám, da vaøng nhö saùp. Boãng y baät cöôøi hoûi: - Ngöôøi ta noùi ngöôi laø moät thuû quyû trong hieäu löông thöïc, coù phaûi khoâng ? Hoà thuû quyû gaät ñaàu: - Phaûi. Loä Tieåu Giai laéc ñaàu: - Ta laïi cho laø khoâng phaûi ! Roài y thaáp gioïng tieáp: - Ta nghó caùc ngöôi baát taát phaûi goïi ñeán ta ! Hoà thuû quyû chôùp maét: - Taïi sao ? Loä Tieåu Giai thaûn nhieân: - Tröôùc kia caùc ngöôi gieát ngöôøi chaúng phaûi laø töï laøm laáy hay sao ? Thuøng nöôùc noùng nhoû ñaõ ñoå vaøo thuøng lôùn roài, chæ coøn laïi chieác thuøng khoâng. Hoà thuû quyû söõng sôø queân caû haï noù xuoáng. Laâu laém haé môùi buoâng xuoâi tay, gaèn töøng tieáng: - Boïn taïi haï thænh caùc haï ñeán ñaây laø ñeå gieát ngöôøi chöù khoâng phaûi laø ñeå tra vaán lai lòch ! Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Ñuùng ñaïo lyù ! Hoà thuû quyû tieáp: - Caùc haï ñaõ neâu ra moät möùc giaù, vaø boïn taïi haï chaáp nhaän, choàng ñuû baïc, khoâng ai hoûi lai lòch caùc haï ! Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Theá coøn nöõ nhaân ? Hoà thuû quyõ boái roái: - Nöõ nhaân thì … Moät thanh aâm nöõ nhaân vang leân: - Ngöôi muoán nöõ nhaân côõ naøo ? Tieáp theo caâu noùi ñoù moät nöõ nhaân töø sau böùc töôøng nhaø böôùc tôùi. Ñoù laø Maõ Phöông Linh, thaàn saéc naøng cöïc kyø quaùi dò. Thaàn saéc ñoù chæ coù ôû göông maët cuûa keû bò daãn ra phaùp tröôøng haønh quyeát. Loä Tieåu Giai nhìn naøng töø chaân leân ñaàu, aùnh maét y ngöng laïi ôû ñoâi moâi naøng. Moâi naøng töôi ñeïp, öôùt aùt caùi öôùt tröõ tình, -392- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn moûng nhö quaû anh ñaøo. Loä Tieåu Giai cöôøi nheï: - Coâ nöông hoûi taïi haï muoán nöõ nhaân côõ naøo ? Maõ Phöông Linh gaät ñaàu, Loä Tieåu Giai laïi cöôøi tieáp: - Nöõ nhaân taïi haï muoán phaûi laø côõ coâ nöông, ít nhaát cuõng laø côõ coâ nöông, ñieàu ñoù chaéc coâ nöông ñuû hieåu ! Maõ Phöông Linh noùi: - Nhö vaäy laø coù nöõ nhaân cho ngöôi roài ! Loä Tieåu Giai chôùp maét: - Laø coâ ? Maõ Phöông Linh buoâng goïn: - Laø ta ! Loä Tieåu Giai cöôøi, Maõ Phöông Linh traàm gioïng: - Ngöôi cho raèng ta löøa ngöôi ? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Ñöông nhieân laø coâ khoâng löøa ta, Song ít nhaát coâ cuõng neân cöôøi vôùi ta chöù ! Maõ Phöông Linh cöôøi lieàn, khoâng ai phuû nhaän nuï cöôøi ñoù vì naøng cöôøi thaät söï. Nhöng Loä Tieåu Giai cau maøy, Maõ Phöông Linh hoûi: - Ngöôi chöa maõn yù ? Loä Tieåu Giai thôû daøi: - Bôûi vì bình sinh taïi haï khoâng thích nöõ nhaân cöôøi nhö khoùc. Maõ Phöông Linh caén moâi, laâu laém, naøng nheï gioïng noùi: - Cöôøi thì ta khoâng laøm hay laém, nhöng baát cöù vieäc gì khaùc cöôøi ta ñeàu laøm raát hay ! Loä Tieåu Giai hoûi: - Coâ bieát laøm gì ? Maõ Phöông Linh hoûi laïi: - Ngöôi muoán ta laøm gì ? Loä Tieåu Giai nhìn naøng, roài vôù laáy chieác khaên lau trong thuøng nöôùc quaêng veà phía naøng, hoûi: - Coâ bieát noù duøng vaøo vieäc gì khoâng ? Maõ Phöông Linh laéc ñaàu, Loä Tieåu Giai coäc loác: - Chaø löng. Maõ Phöông Linh nhìn chieác khaên, tay rung rung. Chieác khaên rôi xuoáng, nhöng naøng chuïp laïi kòp roài boùp maïnh. Möôøng töôïng naøng vaän duïng toaøn löïc boùp chieác khaên. Naøng bieát, vaät naèm trong tay khoâng ñöôïc buoâng ra nöõa. Cuõng -393- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn nhö moïi söï vaät vaøo tay naøng roài laø naøng khoâng ñeå maát. Naøng ñaõ ñeå maát hôn moät vaät roài. Loä Tieåu Giai nhìn naøng nhö muoán tìm hieåu taän ñaùy loøng naøng. Naøng caén raêng laáy nghò löïc noùi: - Ta coøn muoán hoûi ngöôi moät caâu ! Loä Tieåu Giai thaûn nhieân: - Bình sinh taïi haï khoâng thích haïng nöõ nhaân laém lôøi nhöng laàn naøy taïi haï daønh cho coâ nöông moät ngoaïi leä ! Maõ Phöông Linh tieáp: - Nöõ nhaân maø ngöôi ñoøi hoûi ñaõ coù roài, coøn ngöôøi maø ngöôi caàn gieát laïi coøn soáng ! Loä Tieåu Giai hoûi: - Coâ cuõng khoâng muoán cho haén soáng ? Maõ Phöông Linh laéc ñaàu: - Khoâng muoán ! Loä Tieåu Giai tieáp: - Coâ ñeán ñaây ñeå giuïc taïi haï ra tay ? Maõ Phöông Linh gaät ñaàu: - Ñuùng vaäy ! Loä Tieåu Giai cöôøi nhaït: - Coâ nöông yeân trí, taïi haï baûo ñaûm laø haén khoâng soáng ñöôïc bao laâu nöõa ñaâu ! Ñaát döôùi chaân naøng noùng nhö than chaùy, hôi noùng boác leân höøng höïc. Maõ Phöông Linh coù caûm töôûng nhö mình ñang ôû trong moät loø löûa, thöïc söï naøng khoâng chòu noåi caùi noùng ñoù. ÔÛ ñaây ñaâu phaûi baát thöôøng m1 noùng böùc nhö vaäy, chæ vì tröôùc kia luùc noùng böùc thì naøng coù nhaø cao cöûa roäng ñeå aån naáp. Baây giôø ñöùng giöõa loøng ñöôøng, noùng töø döôùi boác leân, noùng töø treân nhaû xuoáng naøng chòu sao noåi ! Naøng caàm chieác khaên töø töø böôùc tôùi, trong khi ñoù Loä Tieåu Giai mæm cöôøi. o0o Dieäp Khai ngoài treân gheá duoãi hai chaân, ngaû daøi löng theo thaønh gheá, nghieäng ñaàu nhìn Ñinh Vaân Laâm choïn haøng. Hai teân tieåu coâng thì moät cao nieân ñöùng ñoù chôø phuïc dòch khaùch haøng, moät ít tuoåi hôn thöùa thôøi gian raûnh chaïy ra cöûa xem naùo nhieät. Ñinh Vaân Laâm öôùm maõi caùc loaïi tô luïa, vaãn chöa quyeát yù choïn loaïi naøo. Boãng gaõ treû tuoåi ñöùng ôû cöûa keâu leân: - Khoâng ngôø … khoâng theå ngôø … !! Ñinh Vaân Laâm gaét: - Ngöôi noùi gì ta ñoù ? Gaõ tieåu coâng voäi ñaùp: -394- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ñaâu coù, ñaâu coù, toâi noùi vieäc ôû ngoaøi kia maø ! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Vieäc ngoaøi kia laø vieäc gì ? Gaõ tieåu coâng tieáp: - Maõ tieåu thô chaø löng cho ngöôøi ta taém ! Ñinh Vaân L:aâm chôùp maét: - Maõ tieåu thô ? Gaõ tieåu coâng gaät ñaàu: - Con gaùi cuûa Tam Laõo Baûn taïi Vaïn Maõ Ñöôøng. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Coâ aáy chaø löng cho ai ? Teân tieåu coâng ñaùp: - Cho caùi ngöôøi ñang taém giöõa ñöôøng. Ñinh Vaân Laâm quay ñaàu aïi nhìn Dieäp Khai, Dieäp Khai lim dim ñoâi maét nhö nguû. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi coù nghe khoâng ? Dieäp Khai vaãn lim dim maét: - Coù nghe ! Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Baèng höõu cuûa ngöôi laøm nhö vaäy maø ngöôi thaûn nhieân ñöôïc aø ? Dieäp Khai ñieàm nhieân: - ÖØ ! Ñinh Vaân Laâm gaét: - ÖØ ? Nghiaõ gì vôùi tieáng öø ñoù ? Dieäp Khai ngaùp daøi ñaùp: - Neáu laø nam nhaân chaø löng cho nöõ nhaân thì khoâng caàn coâ noùi taïi haï vaãn chaïy ra xem, chöù nöõ nhaân chaø löng cho nam nhaân laø ñieàu quaù hôïp lyù, quaù bình thöôøng, coù gì ñaâu maø chaïy ñi xem ! Ñinh Vaân Laâm tröøng maét roài baät cöôøi. Boãng gaõ tieåu coâng treû tuoåi thôû daøi noùi: - Toâi bieát yù cuûa Maõ tieåu thô roài ! Ñinh Vaân Laâm taëc löôõi, gaõ tieáp luoân: - Maõ tieåu thô haï mình nhö vaäy laø vì Tam Laõo Baûn ! Ñinh Vaân Laâm laïi taëc löôõi, gaõ tieåu coâng tieáp: - Gaõ thoït chaân laø keû thuø cuûa Tam Laõo Baûn, Maõ thieåu thô sôï Tam Laõo Baûn giaø -395- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn yeáu khoâng coøn laø ñoái thuû cuûa haïng thieáu nieân cao taøi ! Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Cho neân Maõ tieåu thô khoâng tieác thaân ngaø voùc ngoïc muoán cho Loä Tieåu Giai vì naøng maø gieát gaõ thoït chaân ! Gaõ tieåu coâng gaät ñaàu: - Maõ tieåu thô thaät laø coù hieáu ! Ñinh Vaân Laâm cöôøi laïnh: - Bieát ñaâu coâ aáy laïi thích vieäc chaø löng cho nam nhaân ! Gaõ tieåu coâng söûng soát muoán noùi gì ñoù, song ngöôøi lôùn tuoåi ñaõ tröøng maét, gaõ nín luoân. Vöøa luùc ñoù coù tieáng voù ngöïa vang leân beân ngoaøi. Voù ngöïa vang loaïn chöùng toû khoâng chæ moät con. Ñinh Vaân Laâm baûo: - Ngöôi böôùc ra xem boïn ngöôøi naøo ñaõ ñeán ñoù ! Gaõ tieåu coâng tuy khoâng phuïc nhöng gì naøng vöøa noùi nhöng vaãn böôùc ra ngoaøi. Roài haén trôû vaøo: - Caùc laõo sö phoù taïi Vaïn Maõ Ñöôøng. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Maáy ngöôøi ? Gaõ tieåu coâng ñaùp: - Ñoä boán naêm möôi ngöôøi ! Ñinh Vaân Laâm traàm ngaâm lieác maét sang Dieäp Khai hoûi: - Ngöôi ñoaùn hoï ñeán ñaây can thieäp hay xem naùo nhieät, can thieäp laø guùp gaõ hoï Loä ñoù ! Dieäp Khai laïi ngaùp, ñaùp: - Caàn phaûi thaáy hoï, xem hoï laø boïn ngu ngoác hay thoâng minh môùi ñoaùn ñöôïc ! Luùc ñoù, beân ngoaøi ñaõ baét ñaàu xuaát hieän ngieàu loaïi tieáng ñoäng, tieáng ñaèng haéng, tieáng xì xaàm, tieáng keâu kinh ngaïc, tieáng thôû daøi, tieáng cöôøi khuùc khích… Vieäc ñoù chöùng toû soá ngöôøi ñoù khoâng ñoàng quan ñieåm. Khoâng hieåu sao nhöõng tieáng ñoäng ñoù ñoät nhieân ngöng baët. Ñinh Vaân Laâm laåm nhaån: - Phaûi ñeán cuoái cuøng roài cuõng ñeán ! Beân ngoaøi khoâng ai noùi gì nhöng chaéc chaên ai cuõng phaûi noùi caâu ñoù, vì khoâng coù tieáng naøo ñaùng noùi hôn nöõa. Vaø ngöôøi ñeán vaãn döôùi daùng veû thöôøng leä, chaân traùi böôùc chaân phaûi leát theo. Haén böôùc chaàm chaäm nhö thöôøng leä, maët vaãn traéng xanh laïnh luøng. Chæ coù ñoâi maét nhö boác löûa, ñoâi maét nhìn chaèm chaèm Maõ Phöông Linh. Maõ Phöông Linh luùc ñoù ñaõ nhöøng chaø löng nhöng tay vaãn nhuùng vaøo nöôùc. Roài Phoù Hoàng Tueát nhìn Loä Tieåu Giai. Loä Tieåu Giai khoâng nhìn haén, y vaãy tay veà phía Ñinh Laõo Töù vaø Hoà thuû quyõ. Caû hai böôùc laïi, Loä Tieåu -396- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Giai hoûi: - Ngöôøi caùc ngöôi muoán gieát phaûi gaõ ñoù khoâng ? Ñinh Laõo Töù do döï, Hoà thuû quyõ do döï. Caû hai cuøng nhìn nhau roài cuøng quay veà phía Loä Tieåu Giai gaät ñaàu. Loä Tieåu Giai laïi hoûi: - Thaät söï caùc ngöôi muoán ta gieát haén ? Ñinh Laõo Töù ñaùp: - Taát nhieân ! Loä Tieåu Giai vuït cöôøi khan: - Toát, ta nhaát ñònh gieát haén cho caùc ngöôi ! Y ñöa baøn tay ra, töø töø caàm laáy thanh kieám maùng gaàn ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát naém chaët chuoâi ñao hôn. Loä Tieåu Giai vaãn chöa nhìn sang haén, ñoâi maét cuûa y coøn cuùi xuoáng thanh kieám nôi tay. Y töø töø noùi: - Vieäc gì ta ñöôïc ñaùp öùng laø ta phaûi laøm, ta phaûi laøm cho ñöôïc ! Ñinh Laõo Töù cöôøi noùi: - Ñöông nhieân ! Loä Tieåu Giai hoûi: - Ngöôi yeân trí vaäy sao ? Ñinh Laõo Töù gaät ñaàu: - Ñöông nhieân ! Loä Tieåu Giai kheû thôû daøi: - Caùc ngöôi yeân trí thì caùc ngöôi coù theå cheát ñöôïc roài ! Ñinh Laõo Töù cau maøy: - Caùc haï noùi sao ? Loä Tieåu Giai laëp laïi: - Ta noùi caùc ngöôi ñaùng cheát ! Thanh kieám vung leân töø töø, khoâng nhanh, khoâng nhaém vaøo ai caû. Ñinh Laõo Töù ruùt mình laïi nhö ñang trong côn phong ruùt. Khoâng ai hieåu taïi sao haén laïi ruùm mình nhö con saâu chaïm löûa, ruùm chöù khoâng oaèn oaïi, bôûi coù ai laøm gì cho haén ñau ñôùn ñaâu maø oaèn oaïi. Roài haén ngaõ xuoáng, luùc ñoù moät voøi maùu töôi töø daï döôùi cuûa haén baén ra nhö teân. Baây giôø ngöôøi ta môùi hieåu, töø trong thuøng nöôùc moät muõi kieám ñaâm ra, muõi kieám coøn vaáy maùu, maùu coøn nhoû gioït. Trong luùc Ñinh Laõo Töù coøn nhìn tay phaûi coù caàm kieám cuûa Loä Tieåu Giai thì haén nhích baøn tay traùi, cuõng coù caàm kieám, xuyeân qua thuøng, ñaâm vaøo phaàn döôùi roán cuûa Ñinh Laõo Töù. Khi Hoà thuû quyõ phaùt hieän ra söï tình thì muõi kieám nôi tay phaûi cuûa Loä Tieåu Giai ñaõ caém vaøo yeát haàu cuûa haén. -397- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Moïi ngöôi im thin thít, khoâng moät tieáng ñoäng nhoû. Maùu nhoû töøng gioït, töøng gioït, muõi kieám vôi maùu daàn. Nhìn maùu nheãu, Loä Tieåu Giai thôû daøi laåm baåm: - Laøm caùi ngheà cuûa ta laém luùc cuõng coøn daønh laïi moät tay ! Moät tay daáu trong boàn nöôùc, caùc ngöôi neân hieåu nhö vaäy ? Maõ Phöông Linh keâu leân: - Ta khoâng hieåu ! Loä Tieåu Giai hoûi: - Coâ khoâng hieåu taïi sao taïi haï gieát chuùng ? Nhieàu ngöôøi cuõng khoâng hieåu chöù chaúng rieâng gì Maõ Phöông Linh. Maõ phöông Linh troá maét: - Ngöôøi maø ngöôi caàn gieát ñaâu phaûi boïn chuùng ! Viiettkiiem..com V e k em com -398- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2