Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 23

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

71
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 23

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI BA GIEÁT KHOÂNG HEÁT… P hoù Hoàng Tuyeát boùp chaët chuoâi ñao. Tay taû sôø ñao, tay höõu naém chaëc chuoâi. Baønh Lieät luøi laïi nöõa böôùc, Thuyù Bình saùng maét leân. Vieân Thanh Phong laïnh luøng, baøn tay ñaët nôi ñoác kieám. Phoù Hoàng Tuyeát laåm nhaåm : - Thieân Sôn… Thieân Sôn… Boãng, nhanh ñao chôùp. Ñao chæ chôùp moät loaùng thoâi. Khi ngöôøi ta thaáy aùnh ñao loeù leân, ñao ñaõ trôû veà voû. Moät ngoïn gioù nheï thoaùng qua. Trong gioù, coù maáy ñoaïn tô ñoû, bay chaäp chôøn, tôï chuoâi kieám cuûa Vieân Thanh Phong. Tuy kieám bò ñao phaït ñöùt ! Phoù Hoàng Tuyeát vaãn cuùi ñaàu, nhìn tay ñaët nôi chuoâi ñao, nhìn ñao. Roài haén thoát : - Baây giôø, ngöôi ñaõ thaáy roài ñoù ! Vieân Thanh Phong vaãn laïnh luøng, nhöng nôi traùn coù moà hoâi ñieåm laám taám. Gaõ ñaùp : - Thaáy roài ! Phoù Hoàng Tuyeát tieáp : - Ñao cuûa ta, khoâng phaûi deã nhìn. Ngöôi ñoøi hoûi quaù ta phaûi phaù leä. Vieân Thanh Phong khoâng ñaùp, laëng leõ quay mình trôû vaøo töûu laàu. Gaõ khoâng thaáy ñao, chæ nhìn thaáy aùnh ñao chôùp leân. Nhöng, nhö theá laø ñuû laém roài. Coøn laïi Baønh Lieät. Loøng baøn tay caàm chuoâi ñao cuûa y, öôùt laïnh. Phoù Hoàng Tuyeát höôùng sang y, hoûi : - Ñao cuûa ta, ngöôi thaáy roài chöù ? Baønh Lieät gaät ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp : - Baây giôø, ta muoán thaáy ñao ngöôi. -441- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Baønh Lieät caén raêng. Caén, chöa ñuû, y nghieán, nghe nhö tieáng ñao maøi. Boãng, moät ngöôøi thoát : - Ñao ñoù, chaúng coù gì ñaùng xem ! Moät chieác kieäu töø xa ñeán, ngang cuïc tröôøng, kieäu döøng laïi. Caâu ñoù phaùt xuaát töø trong kieäu voïng ra. Reøm kieäu buoâng kín. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng hoûi : - Ñao khoâng ñaùng xem, theá caùi gì môùi ñaùng xem ? Ngöôøi trong kieäu cöôøi ñaùp : - Caùi ñaùng xem, laø ta ñaây ! Aâm thinh cuûa nöõ nhaân. Aâm thinh doøn tan, vui veû nhö loaït khua luïc laïc nhoû. Moät ngöôøi töø trong kieäu böôùc ra, ñeïp nhö lieân hoa môùi nôû. Ngöôøi, laø Ñinh Vaân Laâm ! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy : - Ngöôi ? Ñinh Vaân Laâm chôùp maét : - Khoâng ngôø ngöôi coøn nhaän ra ta ! Phoù Hoàng Tuyeát ñaâu coù bieát naøng ? Baát quaù haén chæ thaáy naøng coù ñi caëp vôùi Dieäp Khai. Ñinh Vaân Laâm mæm cöôøi. Ta noùi, thanh ñao ñoù khoâng ñaùng xem, laø vì noù khoâng laø chaân chaùnh Nguõ Hoå Ñoaïn Moân Ñao. Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy : - Khoâng phaûi ? Ñinh Vaân Laâm tieáp : - Neáu muoán thaáy chaân chaùnh Nguõ Hoå Ñoaïn Moân Ñao, thì ngöôi neân ñeán taän Nguõ Hoå Trang taïi Quang Trung ! Naøng höôùng qua Baønh Lieät, ñieåm moät nuï cöôøi tieáp : - Hieän taïi, nhaát ñònh laø haén khoâng töôûng xem ñao cuûa ngöôi nöõa, ngöôi chôø gì maø chöa ñi uoáng röôïu tieáp ? Tieåu Dieäp chaéc chaén laø ñang ñôïi ngöôi noân ruoät laém ! Phoù Hoàng Tuyeát keâu kheõ : - Tieåu Dieäp ? Ñinh Vaân Laâm ñaùp : - Ñeâm nay, Tieåu Dieäp môøi khaùch uoáng röôïu, chuùng ta ôû trong soá ñöôïc môøi. -442- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Naøng cöôøi duyeân, tieáp : - Haén khoâng thích môøi keû cheát, haén cuõng khoâng muoán keû ñöôïc môøi laïi cheát ! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy : - Dieäp Khai ? Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu : - Tröø haén ra, coøn ai ? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Haén ôû ñaâu ? Ñinh Vaân Laâm ñaùp : - Thieân Phuùc Laâu ! Neáu ngöôi ñeán, haén seõ möøng heát lôùn ! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng : - Haén khoâng thaáy ta ñaâu ! Ñinh Vaân Laâm troá maét : - Ngöôi khoâng ñeán ! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Ta khoâng phaûi laø khaùch cuûa haén ! Ñinh Vaân Laâm thôû daøi : - Ngöôi khoâng ñeán, chaúng coù ai cöôõng baùch ngöôi ñeán, baát quaù… Naøng lieác xeùo qua phoù Hoàng Tuyeát, thaûn nhieân tieáp : - Nhöõng khaùch cuûa haén ñeâm nay, goàm toaøn nhöõng tay bieát caû ngaøn leõ moät chuyeän. Neáu ngöôi muoán coù moät tin töùc gì, nghó ngöôi khoâng coøn ñi ñaâu hôn ! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì, nhích chaân taû tôùi, leát chaân höõu theo. Haén tieán veà Thieân Phuùc Laâu, khoâng caàn bieát coù ai ñang chôø haén goïi. Ñinh Vaân Laâm nhìn qua Thuyù Bình, thôû daøi thoát : - Möôøng töôïng haén queân maát coâ nöông ! Thuyù Bình mæm cöôøi : - Nhöng toâi thì khoâng queân haén. Ñinh Vaân Laâm chôùp maét : - Sao haén khoâng goïi coâ nöông cuøng ñi ? Thuyù Bình dòu gioïng : - Vì haén bieát laø toâi seõ ñi theo haén. Naøng ñi lieàn. Nhìn theo daùng yeåu ñieäu cuûa Thuyù Bình, Ñinh Vaân Laâm laåm nhaåm : - Duøng phöông phaùp ñoù, ñoái phoù vôùi nam nhaân, thì thaät laø tuyeät dieäu ! -443- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Naøng noùi nho nhoû, song Thuyù Bình nghe loït. Thuyù Bình hoûi : - Sao coâ nöông khoâng hoïc phöông phaùp ñoù ? Ñinh Vaân Laâm cöôøi ñaùp : - Toâi saùng cheá ra phöông phaùp ñoù, laïi caàn phaûi hoïc nöõa sao ? o0o Treân gaùc Thieân Phuùc Laâu, khaùch ñaõ ñeán ñoâng roài, khaùch aên vaän raát kyû, khaùch coù khí phaùi hieân ngang, chöùng toû hoï laø nhöõng keû bieát thuï höôûng, soáng ñeå thuï höôûng, hoï laø nhöõng keû coù danh daåu to lôùn. Ñinh Vaân Laâm khoâng noùi ngoa, haïng ngöôøi ñoù quaû coù trí thöùc hôn ñôøi. Môøi ñöôïc soá ngöôøi ñoù, chaúng phaûi laø deã daøng. Caøng khoù hôn, laø môøi ñöôïc moät soá ñoâng, ôû khaép moïi nôi, trong thôøi gian kyû luïc. Noùi laø thôøi gian kyû luïc, cuõng khoâng sai ngoa laém. Môùi ngaøy naøo ñoù, bao nhieâu bieán coá khai dieãn taïi thò traán bieân thaønh, thaám thoaùt maø ñaõ hai thaùng troâi qua roài. Trong hai thaùng ñoù, Dieäp Khai ñaõ laøm bieát bao nhieâu vieäc, thì giôø coøn laïi ñaâu coù nhieàu, ñaâu coù ñuû ñeå chaøng lieân laïc vôùi haøo kieät muoân phöông ? Chaøng laøm ñöôïc nhö thöôøng. Baây giôø, xem ra chaøng laø ngöôøi coù bieän phaùp haún hoøi, haønh ñoäng coù ngaên naáp, ñaâu ra ñaáy. Chaøng khoâng coøn vaän chieác aùo dô thuùi cuûa ngaøy naøo, chieác aùo ngaøy nay töï giaù khaù cao. Ñoâi giaøy coû ñaõ ñöôïc vaát ñi, hieän taïi chaøng mang moät ñoâi giaøy sang quyù. Ñaàu chaûi möôït, nhö coù toùc coù boâi daàu. Laïi coøn coù moät chieác maûo naïm ñaày chaâu ngoïc phuû beân treân. Vôùi nhöõng thay ñoåi ñoù, Dieäp Khai giôø ñaâ y ñaâu coøn laø Dieäp Khai hai thaùng tröôùc, cho neân thoaùng nhìn qua, Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nhaân ra ngay. Nhöng, Dieäp Khai nhaän ra haén. Ñeøn ñoát saùng choang. Döôùi aùnh ñeøn, göông maët cuûa Phoù Hoàng Tuyeát xanh ñen. Nhieàu ngöôøi ñaõ thaáy thanh ñao cuûa haén. Thaáy ñao roài, hoï cuoái nhìn ñeán chuû nhaân thanh ñao. -444- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai böôùc tôùi cöôøi, nghinh ñoùn haén. Taát caû nhöõng caùi gì môùi chaúng ñieàu bieán ñoåi, tröø nuï cöôøi. Nuï cöôøi voâ tö löï, gioïng cöôøi hoàn nhieân, ñöøng ai mong tìm moät aån yù naøo trong nuï cöôøi, gioïng cöôøi ñoù. Coù leõ Phoù Hoàng Tuyeát nhaän ra chaøng nhôø nuï cöôøi ñoù. Haén laïnh luøng nhìn chaøng. Dieäp Khai thoát : - Khoâng ngôø caùc haï laïi chòu ñeán ! Phoù Hoàng tuyeát ñaùp : - Taïi haï khoâng töôûng laø neân ñeán ! Dieäp Khai tieáp : - Xin môøi ngoài ! Phoù Hoàng tuyeát laéc ñaàu : - Khoâng ngoài ! Dieäp Khai cau maøy : - Khoâng ngoài ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Ñöùng cuõng noùi chuyeän ñöôïc vaäy. Dieäp Khai mæm cöôøi : - Taïi haï bieát caùc haï saép noùi gì. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng : - Caùc haï bieát ? Dieäp Khai gaät ñaàu, roài thôû daøi : - Raát tieác laø khoâng coù tin töùc gì veà con ngöôøi ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát traàm ngaâm moät chuùt. Roài haén buoâng goïn : - Heïn gaëp laïi ! Dieäp Khai hoûi : - Khoâng uoáng tí röôïu ? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Khoâng uoáng ! Dieäp Khai cöôøi nheï : - Moät cheùn röôïu coù laøm cheát ai ñaâu ! Phoù Hoàng Tuyeát thoát : - Nhöng taïi haï khoâng bao giôø môøi röôïu laïi caùc haï ! -445- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai gaät ñaàu : - Caùi ñoù thì taïi haï coù nghe noùi roài ! Phoù Hoàng Tuyeát tieáp : - Taïi haï khoâng uoáng röôïu cuûa caùc haï ! Dieäp Khai cau maøy : - Theá chuùng ta khoâng laø baèng höõu sao ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Taïi haï khoâng coù baèng höõu. Haén quay mình, chaân taû nhích tôùi, chaân höõu leát theo, tieán ra cöûa. Dieäp Khai nhìn theo haén, nuï cöôøi töôi bieán thaønh nuï cöôøi khoå. Nhöng, Phoù Hoàng Tuyeát chöa xuoáng thang laàu. Bôùi luùc ñoù, Ñinh Vaân Laâm vaø Thuyù Bình ñi leân, chieám troïn chieác thang. Thuyù Bình ñöùng taïi ñaàu thang treân, chöøng nhö söõng sôø. Naøng troâng thaáy Dieäp Khai. Dieäp Khai troâng thaáy naøng. Thuyù Bình cuùi ñaàu nhanh, Dieäp Khai coøn nhìn naøng. Ñinh Vaân Laâm leân roài, Phoù Hoàng Tuyeát xuoáng lieàn. Thuyù Bình baét buoäc phaûi xuoáng theo haén, khoâng kòp nhìn laïi Dieäp Khai. Naøng ñi roài, Dieäp Khai coøn nhìn khoaûng khoâng nôi ñaàu thang, xuaát thaàn. Ñinh Vaân Laâm ñaäp vaøo vai chaøng, laïnh luøng thoát : - Ngöôøi ta ñaõ ñi roài ! Dieäp Khai nhö töø töø côn mô trôû veà : - AÏ ? Ñinh Vaân Laâm tieáp : - Ñi theo baèng höõu cuûa ngöôi ñoù ! Dieäp Khai vaãn coøn xa vaéng : - AÏ ? Ñinh Vaân Laâm höø laïnh : - Neáu ngöôi coù yù caét ñöùt tình yeâu cuûa ngöôøi ta, thì coá maø lieäu hoàn. Thanh ñao cuûa haén nhanh khoâng töôûng noåi ! Dieäp Khai mæm cöôøi. Ñinh Vaân Laâm cuõng cöôøi, nhöng nuï cöôøi cuûa naøng laø moät ñoaù hoa tuyeát. Naøng tieáp : -446- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Troâng naøng cuõng coù veû laém, song naøng ruùt ræa tieàn baïc cuûa ngöôøi cuõng coù taøi laém ! Dieäp Khai hoûi : - Coâ nöông cho raèng taïi haï nhìn naøng ? Ñinh Vaân Laâm xì moät tieáng : - Chaúng leõ laïi laø khoâng ! Dieäp Khai thôû daøi : - Baát quaù taïi haï ñang töôûng… Ñinh Vaân Laâm laïi xì moät tieáng : - Töôûng vu vô ? Dieäp Khai tieáp : - Taïi haï töôûng gì, vónh vieãn coâ nöông khoâng hieåu noåi ! Coâ nöông khoâng tin ñaâu ! Ñinh Vaân Laâm traàm gioïng : - Tin chôù ! Ngöôi cöù noùi cho ta nghe, nghe roài laø ta tin ngay ! Dieäp Khai thôû daøi : - Taïi haï hy voïng naøng thaønh thaät yeâu Phoù Hoàng Tuyeát, thaønh thaät theo haén, treân khaép moïi neûo ñöôøng ñôøi, ñoàng lao coäng khoå, vui chung höôûng, buoàn cuøng chia. Chöù neáu khoâng vaäy thì… Ñinh Vaân Laâm hoûi : - Thì sao ? Nieàm lo aâu hieän loä nôi aùnh maét, chaøng tieáp : - Taïi haï khoâng theå khoâng gieát naøng ! Ñinh Vaân Laâm chôùp maét : - Ngöôi laøm ñöôïc ? Dieäp Khai buoâng töøng tieáng moät : - Taïi haï khoâng thuoäc haïng ngöôøi thöông höông tieác ngoïc ! Ñinh Vaân Laâm caén moâi, lieác maét thoaùng qua Dieäp Khai thoát. - Ta hieåu ngöôi thuoäc maãu ngöôøi naøo ! Dieäp Khai ñieàm nhieân : - AÏ ? Ñinh Vaân Laâm tieáp : - Ngöôi laø moät tieåu quyû saéc, khaån thò taâm phi, cho neân ta khoâng tin ñöôïc moät lôøi naøo do ngöôi thoát ! Dieäp Khai mæm cöôøi. -447- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Moät nuï cöôøi khoå. Vöøa luùc ñoù, coù tieáng goïi to töû döôùi laàu voïng leân : - Dieäp Khai !… Dieäp Khai…! Moät thieáu nieân vaän aùo maøu tía, ñoäi noun laù, xuoáng ngöïa, ñöùng beân ngoaøi Thieân Phuùc Laâu. Moät tay, giöõ cöông ngöïa tay keùo boùc voõ ñaäu phoïng. Beân hoâng, coù thanh kieám, kieám khoâng voû. Trong soá taøn khaùch, coù ngöôøi keâu leân thaát thanh. öLoä Tieåu Giai ! Phaûi ! Chính laø Loä Tieåu Giai. Nhöõng ai chöa troâng thaáy y, cuøng ñeán caïnh caùc cöûa soá, chen nhau maø nhìn. Dieäp Khai hoûi xuoáng: - Khoâng leân uoáng röôïu aø ? Loä Tieåu Giai ngaång maët leân : - Caùc haï khoâng aên ñaäu phoïng cuûa taïi haï, taïi haï uoáng laøm sao ñöôïc vôùi röôïu cuûa caùc haï ? Dieäp Khai ñaùp : - Hai vieäc ñoù, khaùc nhau maø ? Chaøng quay mình, laáy moät cheùn röôïu quaêng xuoáng, cheùn röôïu rôi töø töø nhö coù ngöôøi caàm chaéc nôi tay, töø treân mang xuoáng cho y. Loä Tieåu Giai kheõ buùn ngoùn tay. Cheùn röôïu bay trôû leân, nghieâng nghieâng, röôïu beân trong ñoå xuoáng. Röôïu rôùt ngay mieäng Loä Tieåu Giai. Uoáng xong, Loä Tieåu Giai taët löôõi, khen : - Röôïu tuyeät dieäu ! Dieäp Khai hoûi : - Moät cheùn nöõa nheù ? Loä Tieåu Giai laéc ñaàu : - Taïi haï chæ ñeán ñaây ñeå hoïi caùc haï thoâi. Caùc haï coù nhaän ñöôïc maûnh giaáy ñoù chaêng ? Dieäp Khai gaät ñaàu : - Coù ! Hoâm qua ñaáy ! Loä Tieåu Giai hoûi : - Caùc haï coù ñi khoâng ? Dieäp Khai mæm cöôøi : -448- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Caùc haï thöøa hieåu, taïi haï laø keû thích nhieät naùo maø ! Loä Tieåu Giai gaät ñaàu : - Toát ! Ngaøy raèm thaùng chín tôùi ñaây, chuùng ta seõ gaëp nhau taïi Baïch Vaân Trang ! Y quaêng haït ñaäu leân, chuaän bò haù mieäng höùng. Ngôø ñaâu, Dieäp Khai voït mình qua cöûa soå, xuoáng nhanh theo phaùp “ Thieân Caân Truïy” xôùt haït ñaäu, loän ngöôøi moät voøng, ñaïp khoâng khí bay vuùt trôû leân, xuyeân qua cöûa soå, vaøo trong ñöùng taïi choã cuõ, nhìn xuoáng, cöôøi thoát. - Cuoái cuøng taïi haï vaãn aên ñöôïc ñaäu phoäng cuûa caùc haï ! Loä Tieåu Giai giaät mình, roài baät cöôøi lôùn. Ñoaïn y nhaûy leân löng ngöïa, ra roi, ngöïa phi nöôùc ñaïi lieân. Töø xa xa, aâm thanh cuûa y voïng laïi : - Con meï noù ! Tieåu töû quaû laø moät tay chôi ñöôïc laém ! o0o Mì ñaõ nguoäi roài. Thuyù Bình caàm ñoâi ñuûa, vít leân maáy coõng mì, roài boû xuoáng. Naøng ñang ñoùi, song toâ mì khoâng haáp daãn chuùt naøo, chaúng nhöõng khoâng khích thích daï daøy, noù laïi laøm cho naøng ngaùn hôn. Moùn aên ñaõ thoâ, ñuûa cheùn cuõng thoâ luoân, naøng chöa quen vôùi loái soáng tuyø tieän ! Traùi laïi, Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ aên heát saïch toâ mì cuûa haén. Haén bình tónh nhìn naøng. Moät luùc, haén hoûi : - Nuoát khoâng noåi ? Thuyù Bình göôïng cöôøi : - Toâi khoâng ñoùi ! Phoù Hoàng Tuyeát tieáp : - Ta bieát, ngöôi khoâng quen nuoát nhöõng thöù naøy. Thuyù Bình thoát : - Coâng töû bieát chöù, toâi ñaâu coù theå ñi theo coâng töû. Toâi… Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Taïi sao ? Ngöôi sôï ngöôøi ta khoâng hoan nghinh ? Thuyù Bình laéc ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy : -449- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Theá thì taïi sao ? Thuyù Bình ñaùp : - Khoâng taïi sao caû ! Maø duø coù taïi sao, cuõng chaúng sao ! Nôi naøo coâng töû ñeán, laø toâi ñi theo coâng töû. Nôi naøo vaéng maët coâng töû, duø traùt vaøng, naïm ngoïc khung caûnh, toâi cuõng khoâng ñeán ! Naøng ñöa tay, vuoát nheï leân tay Phoù Hoàng Tuyeát, baøn tay caàm ñao. Naøng töøng soáng qua döôùi aùnh maét cuûa Tieâu Bieät Ly, maø Tieâu Bieät Ly laø tay khai thaùc nöõ nhaân, thì veà caùi thuaät xoa dòu con ngöôøi, ñöa con ngöôøi vaøo ñam meâ, ñaém ñuoái, coøn ai raønh hôn naøng nöõa ! Nhöng, hieân taïi naøng gaëp phaûi moät khoái giaù baêng, thì caùi thuaät caùi daãn cuûa naøng khoâng coù ñaát ñeå phaùt huy baûn naêng ñuùng möùc. Phoù Hoàng Tuyeát gaït nheï tay naøng ra, roài laïnh luøng hoûi : - Ngöôi bieát con ngöôøi ñoù ? Thuyù Bình cuùi ñaàu : - Moät khaùch nhaân phoå thoâng ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Theá naøo laø phoå thoâng ? Thuyù Bình thôû daøi : - Coâng töû cuõng hieåu, ngaøy tröôùc, trong khung caûnh cuûa toâi, toâi khoù traùnh ñöôïc söï tieáp xuùc vôùi moät soá ngöôøi taàm thöôøng ! Nghieäp di khoâng cho pheùp toâi giôùi haïn söï choïn löïa trong moät maãu möïc xöùng yù ! Phoù Hoàng Tuyeát nghe nhoùi ôû tim ! Thuyù Bình traàm buoàn tieáp : - Coâng töû neân löôïng xeùt cho toâi ! Coâng töû neân hieåu raèng toâi khoâng heà löu taâm ñeán y ! Phoù Hoàng Tuyeát naém chaëc hai tay : - Ta chæ bieát laø ngöôi nhìn haén choøng choïc, ñoâi maét ngöôi nhö ñoùng ñinh vaøo haén ! Thuùy Bình laéc ñaàu : - Toâi coù chaêm chuù nhìn y luùc naøo ñaâu ? Bôûi nhìn qua y moät thoaùng laø toâi caûm thaáy buoàn noân roài ! Phoù Hoàng Tuyeát bæu moâi : - Buoàn noân ? Thuyù Bình naëng gioïng : - Toâi coøn haän laø coâng töû khoâng gieát ngay y ! -450- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh : - Ngöôi töôûng ta ñeà caäp ñeán gaõ hoï Baønh ? Thuùy Bình troá maét : - Chöù khoâng phaûi y ? Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng : - Ta noùi ñeán Dieäp Khai ! Thuyù Bình giaät mình. Phoù Hoàng Tuyeát laïi höø moät tieáng : - Ngöôi quen vôùi haén chöù ? Haén khoâng laø phoå thoâng khaùch nhaân chöù ? Thuùy Bình loä veû thoáng khoå, thoát qua gioïng theâ thaûm : - Taïi sao coâng töû noùi nhöõng lôøi nhö theá ? Coâng töû muoán daøy voø toâi ? Hay coâng töû töï daøy voø ? Göông maët traéng xanh cuûa Phoù Hoàng Tuyeát chôït bieán ñoû. Haén mieãn cöôõng khoáng cheá laáy mình, buoâng töøng tieáng : - Baát quaù, ta chæ muoán bieát ngöôi coù quen haén hay khoâng vaäy thoâi ! Thuùy Bình ñaùp : - Duø cho tröôùc kia toâi coù quen, nhöng hieän taïi thì toâi khoâng nhìn, nhö vaäy coù khaùc chi hai con ngöôøi xa laï ? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Taïi sao khoâng nhìn ? Thuùy Bình khoâng ñaùp : - Taïi vì toâi coù coâng töû, taïi vì hieän taïi toâi laø ngöôøi cuûa coâng töû, toâi chæ nhaân, chæ nhìn moãi moät mình coâng töû thoâi ! Naøng vöôn tay, chuïp tay haén, boùp maïnh. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng : - Raát tieác ta khoâng theå cung caáp cho ngöôøi nhöõng caùi sang quyù cuûa loái soáng ngaøy tröôùc cuûa ngöôi ! Ngöôi theo ta, chæ ñöôïc aên caùi thöù mì reû tieàn, khoâng hôn, khoâng keùm ! Thuyù Bình ñaùp : - Vaät thöïc naøo khoâng nuoâi soáng con ngöôøi ? Toâi chæ caàn ñöôïc soáng, ñeå soáng vôùi coâng töû thoâi ! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Nhöng ngöôi nuoát khoâng troâi toâ mì naøy ! Thuyù Bình coá ñieåm moät nuï cöôøi : - Coâng töû xem, toâi aên ñaây ! -451- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Naøng caàm ñuûa, vít töøng coõng mì, aên nhö aên ñoäc vaät ! Phoù Hoàng Tuyeát giaät ñuûa cuûa naøng, cao gioïng thoát : - Ngöôi aên khoâng ñöôïc, haø taát aên ?… Ta khoâng cöôõng baùch ngöôi ! Haén khích ñoäng ñeán phaùt aâm khaøn khaøn rung rung. Ñoâi maét cuûa Thuyù Bình baét ñaàu röïng ñoû, roài leä traøo ra. Naøng nöùc nôû : - Haø taát coâng töû ñoái xöû vôùi toâi nhö vaäy ? Toâi… Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Ngöôi laøm sao ? Thuyù Bình caén raêng. Sau moät phuùt, naøng thoát : - Toâi caûm thaáy, chuùng ta baát taát phaûi soáng nhö theá naøy ! Naøng thôû daøi, dòu gioïng tieáp : - Tieàn cuûa coâng töû, ñaõ tieâu pha heát roài, coøn tieàn cuûa toâi, vôùi soá tieàn naøy, chuùng ta khoâng caàn phaûi quaù kham khoå… Phoù Hoàng Tuyeát öôûng cao ngöïc, ñaù p : - Caùi gì cuûa ngöôi, laø cuûa ngöôi, khoâng phaûi cuûa ta ! Thuùy Bình tieáp : - Caù nhaân cuûa toâi, coøn thuoäc veà coâng töû thay, haø huoáng vaät cuûa toâi, nhöõng thöù ngoaïi vaät ! Phoù Hoàng Tuyeát ñoû maët : Sao ngöôi khoâng töôûng, ñoàng tieà n cuûa ngöôi töø ñaâu maø coù ? Cöù nghó ñeán thoâi, laø ta lôïm gioïng roài ? Thuyù Bình bieán saéc, rung ngöôøi. Naøng caén moâi, roài ñaùp : - Ñoàng tieán ñoù, laø vì con ngöôøi dô. Con ngöôøi dô, tieàn kieám ñöôïc, saïch theá naøo ñöôïc ? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu : - Ñuùng vaäy ! Thuyù Bình tieáp : - Coâng töû khoûi phaûi ñeà tænh toâi ! Toâi bieát, toâi khoâng xöùng ñaùng vôùi coâng töû ! Naøng döøng laïi moät chuùt, roài tieáp luoân : - Toâi hy voïng coâng töû neân töôûng laïi mình moät chuùt ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Ta phaûi töôûng nhö theá naøo ? -452- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Thuyù Bình tieáp : - Taïi sao coâng töû khoâng töôûng xem, toâi laøm theá laø lyù do gì ? Toâi vì ai ? Taïi sao toâi töï laøm khoå laáy toâi ? Naøng töï khoâng cheá con tim, coá gaéng khoáng cheá, song leä noùng vaãn tuoâng traøo. Naøng vuït ñöùng leân, tieáp luoân : - Coâng töû ñaõ cho raèng toâi khoâng xöùng ñaùng, thì toâi coøn laøm phieàn luî coâng töû chi nöõa !… Toâi… Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu : - Phaûi ñoù ! Ngöôi ñaõ coù haèng xe baèng baïc, thì toäi gì phaûi chòu khoå cöïc ñi theo ta ! Ngöôi ly khai laø phaûi ! Thuùy Bình Traàm gioïng : - Thöïc sö, coâng töû chaùn toâi ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Phaûi ! Thuyù Bình gaät ñaàu : - Toát ! Toát !… Coâng töû toát quaù ! Hay tay oâm maët, naøng böôùc ra cöûa. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ngaên chaän, maø cuõng chaúng nhìn naøng. Ra beân ngoaøi roài, naøng ñoùng maïnh caùnh cöûa, keâu aàm moät tieáng. Phoù Hoàng Tuyeát vaãn ngoài yø moät choã. Haén khoâng run ngöôøi, song gaân tay noåi voøng leân, xanh dôøn. Traùn haén ñoå moà hoâi laïnh, chaûy xuoáng roøng roøng. Ñoaïn, haén ngaõ xuoáng ñaát, luùc ñoù haén run ngöôøi, roài boït meïp suøi, traéng xoaù. Haén laên loän treân maët ñaát, nhö con daõ thuù vuøng vaãy tröôùc khi chòu cheát. Haén thôû hoàng hoäc! o0o Caùnh cöûa môû ra. Thuyù Bình trôû vaøo. Maët naøng coøn ngaán leä, nhöng laø ngaán leä khoâ. Leä naøng khoâ nhanh qua! Ñoâi maét cuûa naøng saùng hôn tröôùc. Nhöng, ñoâi tay naøng rung leân, rung maïng. Rung, khoâng vì thoáng khoå, maø laø run vì phaán khôûi ! Run vì khaån tröông ! Naøng nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, töø töø böôùc tôùi. Boãng, naøng nghe moät thanh aâm kyø quaùi. Thanh aâm cuûa keû naøo ñoù, hay moät vaät gì, nhoùc nhaùch. -453- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Moät ngöôøi töø beân ngoaøi cöûa soå, nhaûy vuùt vaøo trong, chaúng roõ luùc naøo. Ngöôøi ñoù ñang töïa mình nôi cöûa soå, nhai ñaäu phoäng. Loä Tieåu Giai. Thuùy Bình bieán saéc, keâu leân thaát thanh: - Ngöôi vaøo ñaây laøm gì ? Loä Tieåu Giai hoûi laïi : - Ta khoâng vaøo ñöôïc sao ? Thuyù Bình hoûi : - Ngöôi vaøo ñeå gieát haén ? Loä Tieåu Giai cöôøi, nuï cöôøi nhaït laïnh. Y hoûi laïi : - Ta muoán gieát haén, hay ngöôi muoán gieát haén ? Thuyù Bình bieán saéc, naøng cöôøi laïnh hoûi: - Ngöôi ñieân ? Taïi sao ta töôûng gieát haén ? Loä Tieåu Giai thôû daøi : - Nöõ nhaân khi muoán gieát nam nhaân, thì coù thöøa lyù do, bieát bao nhieâu lyù do maø noùi. Thuyù Bình chôït ñaûo boä döøng chaân chaén tröôùc maët Phoù Hoàng Tuyeát, cao gioïng thoát : Baát chaáp ngöôi laø ai, ta khoâng cho ngöôi chaïm ñeán mình haén ! Ngöôi noùi gì maëc ngöôi ! Loä Tieåu Giai laïnh luøng : - Duø ngöôi môøi thænh ta moù vaøo ngöôi haén, ta cuõng chaúng coù höùng thuù gì. Bình sanh ta khoâng thích vuoát ve xaùc thòt nam nhaân. Thuyù Bình quaùt : - Ngöôøi khoâng coù nam nhaân, song ngöôi gieát nam nhaân ? Loä Tieåu Giai ñaùp : - Bình sanh ta khoâng gieát nam nhaân ngaõ ngöôøi baát löïc ! Thuyù Bình hoûi: - Theá ngöôi ñeán ñaây laøm gì ? Loä Tieåu Giai ñaùp : - Baát quaù, chæ ñeå hoûi caùc ngöôi, coù tieáp nhaän ñöôïc maûnh giaáy cuûa ta chaêng ? Thuyù Bình troá maét : - Maûnh giaáy ? Giaáy gì ? Loä Tieåu Giai thôû daøi : -454- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Xem ra caùc ngöôi giao du khoâng roäng laém ! Thuyù Bình gaït ngang : - Chuùng ta khoâng caàn giao du roäng ! Loä Tieåu Giai cau maøy : - Khoâng roäng ñöôøng giao du thì laøm sao tìm ñöôïc ngöôøi muoán tìm ! Boãng, y tuoát kieám, veõ taùm chöõ treân töôøng. Ngaøy raèm thaùng chín, taïi Baïch Vaân Trang ! Thuyù Bình hoûi : - YÙ töù gì ? Loä Tieåu Giai mæm cöôøi : - YÙ töù nhö theá naøy: Ta hy voïng caùc ngöôi coøn soáng ñeán ngaøy ñoù , ñeå hoïp maët taïi Baïch Vaân Trang. Nôi ñoù khoâng ai thích tieáp ñoùn keû cheát. Moät côn gioù queùt qua, moät vaøi voû ñaäu phoäng rôi xuoáng nôi caûnh cöûa soå, nhöng Loä Tieåu Giai ñaõ voït mình ñi roài. Gioù queùt beân ngoaøi, laù thu rôi tôi taû. Beân trong hôi thôû cuûa Phoù Hoàng Tuyeát töø töø ñieàu hoaø trôû laïi. Thuyù Bình söûng sôø moät luùc, cuoái cuøng cuùi mình xuoáng, oâm Phoù Hoàng Tuyeát leân. Caùch naøy oâm nam nhaân aâu yeám quaù. Bôûi, ngheà cuûa naøng laø oâm nam nhaân maø ! o0o Thaùng chín, ngaøy möôøi boán. Ngaøy naøy, neân taém goäi, cöû xuaát haønh. Thôøi gian vaøo luùc hoaøng hoân, ñòa ñieåm laø moät traø ñình. Vaø khoâng phaûi baát cöù traø ñình naøo cuõng chæ cung caáp traø cho khaùch haøng. Cho neân, coù nhöõng traø ñình chuyeân baùn röôïu. Trong traø ñình nay, coù boán loaïi röôïu, toaøn laø röôïu maïnh giaù raát haï. Dó nhieân, coù luoân thöùc aên, giaù cuõng khoâng cao. ÔÛ ñaây ngöôøi ta thích boác ñaäu phoäng, nhaém röôïu. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn khaùch aên ñaäu, uoáng röôïu nhìn ñeán xuaát thaàn. Phoù Hoàng Tuyeát aên gì thì aên, khoâng aên ñaäu phoäng. Thuyù Bình hoûi : - Vì haén thích ñaäu phoäng, neân coâng töû khoâng aên ñaäu phoäng ? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp. Thuyù Bình thôû daøi : -455- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Toâi bieát roài. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng : - Ngöôi bieát caùi gì ? Thuùy Bình ñaùp : - Luùc beänh phaùt, coâng töû khoâng muoán ai troâng thaáy. Haén troâng thaáy, neân coâng töû haän laém. Phoù Hoàng Tuyeát ngaäm mieäng, ngaäm raát kyû. Tay maén chuoâi ñao, cuõng naém raát kyû . Tröø haén ra, nhöõng ngöôøi hieän dieän taïi ñaây ít keû mang ñao. Ngöôøi ta ngoài raát xa haén. Coù leõ vì haén mang thanh ñao ñoù, neân khoâng ai daùm ngoài gaàn. Thuùy Bình laåm nhaåm : - Raèm thaùng chín ! T aïi Baïch Vaân Trang ! Haén muoán boïn mình ñeán ñoù ! Taïi sao ? Ta khoâng hieåu noåi ! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng : - Ngöôi khoâng hieåu nhieàu vieäc laém ! Thuùy Bình thoát : - Nhöng ta khoâng theå khoâng töôûng ñeán ! Phoù Hoàøng Tuyeát höø moät tieáng : - Töôûng ñeán caùi gì ? Thuùy Bình tieáp : - Haén muoán chuùng ta ñeán ñoù, chaéc laø khoâng do haûo yù roài. Cho neân toâi khoâng hieåu taïi sao coâng töû laïi cöông quyeát ñeán ! Phoù Hoàng Tuyeát buoâng goïn : - Veà phaàn ngöôi, khoâng ai buoäc ngöôi ñi ! Thuyù Bình cuoái ñaàu, caén moâi khoâng noùi gì. Naøng khoâng theå noùi gì, cuõng khoâng daùm noùi gì. Beân ngoaøi traø ñình, laø quan loä. Treân ñoù, coù maáy coã xe lôùn, coù maáy con ngöïa keùo. Xe khoâng coù chuû nhaân, chæ coù boïn phu xe, chuùng döøng xe vaøo traø ñình, uoáng vaøi chen röôïu, aên qua loa, khaùo chuyeän vôùi nhau. Chuùng cho bieát, coù gaëp moät ngöôøi khaùch roäng raõi, chi tieàn raát ñaäm. Ngöôøi khaùch ñoù laø Loä Tieåu Giai. Phoù Hoàng Tuyeát toan ñöùng leân, ñònh ñi, nghe ñeán teân Loä Tieåu Giai, lieàn ñoåi yù, ngoài naùn laïi. -456- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Chuùng pheâ bình Loä Tieåu Giai, naøo laø moät keû gieát möôùn, naøo laø kieám phaùp tinh vi, naøo laø chi tieàn raát roäng. Sôõ dó chuùng nhaéc ñeán Loä Tieåu Giai laø vì trong caùc coå xe ñeán ñaây, coù moät coã khi ñeán thanh ñaø gaëp luùc Loä Tieåu Giai boû ngöïa, thueâ xe ñi moät quaõng ñöôøng, veà tröôùng Baïch Vaân Trang, ñöôøng khoâng xa, nhöng y cho teân ñaùnh xe hai möôi löôïng baïc, teân ñaùnh xe môøi ñoàng nghieäp moät chaàu röôïu. Ai ai cuõng cho laø moät moái bôû, vaø ñoàng öôùc ao coù caùi may maén ñoù. Boãng, moät ngöôøi thoát : - Caùc ngöôi môøi ta ñi ! Môøi ta uoáng vôùi ! Ngöôøi ñoù naèm döôùi taøng caây, moät chieác noùn coû che maët. Noùn raùch, y phuïc raùch, xem ra y ñuùng laø moät keû ngheøo xô ngheøo xaùc, ñeán moät caùi cheùn röôïu cuõng khoâng coù tieàn maø mua uoáng. Moät ngöôøi cau maøy hoûi : - Môøi ngöôi ! Taïi sao phaûi môøi ngöôi ? Teân chuû bao chaàu röôïu cöôøi, thoát : - Khoâng sao ! Khoân sao ! Töù haûi giai huynh ñeä maø ! Baèng höõu muoán uoáng vaøi cheùn röôïu, cöù vaøo ñaây maø uoáng. Ngöôøi ñoù laïnh luøng ñaùp : - Röôïu cuûa ngöôi, ta uoáng, song ta khoâng laø baèng höõu cuûa ngöôi ñaâu nheù ! Tròch chieán noùn leân ñaàu, y ueå oaûi ñöùng daäy. Thì ra, laø moät ñaïi haùn coù thaân voùc khoäi vó, cao vaø lôùn hôn ngöôi thöôøng ít nhaát cuõng nöûa thaân mình. Tuy y phuïc xaùc xô, y coù oai phong laãm lieät, ai troâng thaáy cuõng phaûi khieáp haõi. Chöøng nhö tröôùc ñoù, moät vaøi keû khinh khi y ñònh maéng y noùi naêng voâ leã, nhöng baây giôø thì khoâng coøn keû naøo daùm môû mieäng. Chuû nhaân traø ñình ñaõ mang röôïu ñeán. Ngöôøi ñoù böôùc laïi, ñoøi phaàn lieàn. Y thoát nhö truyeàn maïng lònh, goïn gaøng ñôn giaûn. Y aên ngaáu nghieán, uoáng öøng öïc, trong moät thoaùng, naêm caân röôïu caïn saïch. Moïi ngöôøi nhìn y, söõng sôø. Y voã buïng keâu bình bòch, thoát : - Phaûi ngaàn aáy nöõa, môøi ñuû ! Chuû nhaân keâu leân thaát thanh : - Bao nhieâu ñoù nöõa ? Ñaïi haùn traàm göông maët : -457- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ngöôi ñieác aø ? Khoâng nghe ta noùi gì aø ? Teân chuû bao chaàu röôïu cuõng ñieáng hoàn, nghó phen naøy thì caàm nhö hai möôi löôïng baïc bay troïn ! Nhöng, ñaïi haùn thaáy gaõ xanh maët, beøn cöôøi ha haû, laáy trong mình ra moät ñónh baïc trò giaù naêm möôi löôïng, trao cho gaõ, thoát : - Ngöôi tieác tieàn aø ? Ñaây caàm laáy, tröø tieàn möôïn ra, coøn bao nhieâu, ngöôi giöõ heát, vôùi ñieàu kieän laø saùng sôùm ngaøy mai, ngöôi chöïc saün taïi ñaây, ñöa ta ñeán Baïch Vaân Trang. Neáu ngöôi laøm hoûng cuûa ta, thì ta ñaäp vôõ soï ngöôi ñaáy nheù ! Ñænh baïc, gaõ ñaùnh xe chöa daùm caàm, coøn trong tay y, y boùp maïnh, ñænh baïc deïp leùp : Gaõ ñaùnh xe quaù sôï, phaùt run leân, roài ngaõ xæu luoân. Ñaïi haùn cöôøi vang, quaêng ñænh baïc caïnh gaõ, roài böôùc ñi. Nhìn theo y Phoù Hoàng Tuyeát thôû daøi, laåm nhaåm : - Cöøu nhaân ñoâng quaù ! Gieát laøm sao heát ! Cöøu nhaân cuûa haén, hay cöøu nhaân cuûa ñaïi haùn ? Bôûi, xa xa coù tieáng ca vang, voïng laïi : "Raèm thaùng chín, khi traêng leân, Suoái maùu chaûy ! Maùu anh huøng chaûy voâ taän ! Ñaàu thuø rôi ! Gieát voâ taän !"… Saùng sôùm hoâm sau, gaõ ñaùnh xe ñaõ mang xe ñeán tröôùc traø ñình, chöïc chôø. Ngoaøi gaõ ra, coøn coù maët Phoù Hoàng Tuyeát vaø Thuùy Bình. Thuùy Bình run laïnh, meät moûi, coù veû tieàu tuî. Phoù Hoàng Tuyeát traàm tònh nhìn naøng, aùnh maét cuûa haén töø töø laïnh luøng trôû neân oân nhu. Moät luùc laâu, haén thoát : - Ngöôi vaát vaû quaù ! Thuùy Bình laéc ñaàu : - Chính coâng töû môùi ñaùng keå. Ñaùng yù coâng töû phaûi chôïp maét moät luùc ! Phoù Hoàng Tuyeá thôû ra : - Ta khoâng nguû ñöôïc ! Thuyù Bình tieáp : - Coâng töû khoâng nguû, toâi nguû theá naøo ñöôïc ? Phoù Hoàng Tuyeát caàm tay naøng, baøn tay laïnh nhö giaù baêng. Haén traàm gioïng thoát : -458- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Tröôùc khi tìm gaëp Maõ Khoâng Quaàn, ta khoâng trôû veà ñöôïc ! Ta khoâng coøn maët muõi naøo trôû veà neáu chöa gaëp laõo ! Thuùy Bình gaät ñaàu : - Toâi bieát ! Phoù Hoàng Tuyeát tieáp : - Nhö vaäy, ta coøn laøm khoå ngöôi laâu ! Thuyù Bình gaät ñaàu : - Toâi khoâng sôï khoå ! Naøng lôi tay Phoù Hoàng Tuyeát, aùp leân maët naøng, tieáp : - Chæ caàn coâng töû ñöøng khinh phuï toâi thoâi, duø coâng töû baûo toâi cheát, toâi cuõng khoâng töø choái ! Phoù Hoàng Tuyeát thôû daøi : - Hoâm ñoù, neáu ngöôi boûi ñi luoân, ta cuõng khoâng traùch ngöôi ! Thuùy Bình ñaùp : - Laøm sao toâi boû ñi ñöôïc ! Coâng töû coù laáy roi quaát toâi, toâi cuõng khoâng ñi ! Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi. Laàn ñaâu tieân, haén cöôøi töôi ! Thuyù Bình cuõng cöôøi, thoát : - Toâi thích nhìn coâng töû cöôøi voâ cuøng ! Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Ta seõ thôøi thöôøng cöôøi cho ngöôi nhìn. Nhöng hieän taïi… Thuùy Bình hoûi : - Hieän taïi, chöa phaûi luùc cöôøi ? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu. Haén xoay caâu chuyeän qua ñeà khaùc : - Sao ngöôøi ñoù chöa ñeán ? Thuùy Bình ñaùp : - Roài haén seõ ñeán ! Haén khoâng theå khoâng ñeán ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Ngöôi thaáy haên theá naøo ? Thuyù Bình ñaùp : - Nhaát ñònh laø cöøu nhaân cuûa Loä Tieåu Giai, bieát raèng Loä Tieåu Giai ôû taïi Baïch Vaân Trang, thì laøm gì haén chaúng ñeán ñoù ? Boãng, lôøi ca töø xa xa voïng ñeán : -459- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - "Raèm thaùng chín, khi traêng leân, suoái maùu chaûy, Maùu anh huøng, chaûy voâ taän ! Ñaàu thuø rôi, gieát voâ taän !"… Thuùy Bình chôùp maét : - Haén ñeán roài ñoù ! Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu : - ÖØ ! Thuùy Bình hoûi: - Mình coù neân aån traùnh khoâng ? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : - Bình sanh, ta khoâng heà troán traùnh ! Töø xa xa, coù tieáng cöôøi vang, tieáp theo laø moät caâu noùi : - Ñaùng maët nam töû haùn ñaáy ! Thuùy Bình cöôøi khoå : - Haén thính tai quaù ! Ñaïi haùn ñeán nôi. Vaãn y phuïc nhö hoâm qua, chæ theâm moät bình röôïu maøu ñen boùng nôi tay. Y nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, cöôøi thoát : - Quaû nhieân laø caùc haï ! Taïi haï bieát, caùc haï chôø taïi ñaây ! Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng : - Caùc haï bieát ? Ñaïi haùn höø moät tieáng : - Taïi haï khoâng bieát, thì coøn ai bieát ? Viiettkiiem..com V e k em com -460- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2