Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 28

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

49
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 28

  1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖ HAI MÖÔI TAÙM NGÖÔØI ÑEÏP KHOÙ QUEÂN T ieát Ñaïi Haùn chôït nhìn thanh ñao, thoát nhanh: - Gieát laàm ngöôøi cuõng chaúng phaûi laø chuyeän xaáu xa chi. Caâu noùi cuûa y loaõng vaøo khoaûng khoâng. Phoù Hoàng Tuyeát im laëng. Tieát Ñaïi Haùn tieáp: - Treân giang hoà, boïn anh huøng haûo haùn coù ai chaúng moät vaøi laàn gieát nhaàm ngöôøi? Im laëng ñaùp caâu hoûi cuûa y. Tieát Ñaïi Haùn tieáp caâu thöù ba: - Ñöøng noùi chi ai, ñeán caû Vieân Thu Vaân kia , trong ñôøi laõo cuõng ñaõ gieát laàm chaúng bieát bao nhieâu ngöôøi maø keå. Phoù Hoàng Tuyeát naâng cheùn röôïu ñaày tröôùc maët leân uoáng caïn. Haén bieát laø Tieát Ñaïi Haùn hieåu laàm. Y khoâng hieåu noåi söï thoáng khoå cuûa haén. Hay y chöa thaáu ñaùo nguyeân nhaân cuûa söï thoáng khoå. Caùi vieäc haén vöøa gieát laàm keû voâ côù thì haén hoaøn toaøn queân maát roài. Haén chæ nhôù ñeán moät ngöôøi. Vaø nieàm thoáng khoå cuûa haén baét nguoàn töø ñoù. Tieát Ñaïi Haùn roùt ñaày cheùn cho Phoù Hoàng Tuyeát, roài tieáp: - Cho neân baát taát caùc haï ñeå taâm ñeán vieäc ñoù. Taïi haï bieát caùc haï laø moät trang haùn töû, caùc haï… Phoù Hoàng Tuyeát cao gioïng chaän lôøi: - Taïi haï khoâng phaûi laø moät trang haùn töû. Tieát Ñaïi Haùn cau maøy: - Ai noùi? Phoù Hoàng Tuyeát buoâng maïnh: - Taïi haï noùi. Roài haén caïn cheùn ñaày. Uoáng xong, haén quaêng cheùn xuoáng ñaát, nghieán raêng, noùi: - Taïi haï voán khoâng phaûi laø moät con ngöôøi. -505- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Tieát Ñaïi Haùn cöôøi. Sau ñoù y thoát: - Tröø caùc haï ra, khoâng moät ai coù tö töôûng ñoù. Taïi haï daùm baûo chöùng nhö vaäy. Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Chæ vì khoâng moät ai ngoaøi taïi haï bieát ñöôïc taïi haï laø ai. Tieát Ñaïi Haùn nhìn haén: - Coù chaéc laø caùc haï töï hieåu roõ chính mình chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát cuùi ñaàu. Haén khoâng ñaùp noåi caâu hoûi ñoù. Tieát Ñaïi Haùn tieáp: - Chuùng ta bình thuûy töông phuøng, ñöông nhieân chaúng daùm noùi laø hieåu roõ nhau. Tuy nhieân taïi haï coù theå noùi nhö theá naøy, laø chaúng nhöõng caùc haï laø moät con ngöôøi, maø laïi laø moät con ngöôøi phi thöôøng. Cho neân ngaøn vaïn laàn caùc haï khoâng neân vì vieäc ñoù maø töï huûy mình, töï lieàu. Y coù veû nghieâm trang laém, aâm thanh phaùt xuaát töø y tieáp: - Caøng khoâng neân töï huûy boû mình vì moät nöõ nhaân. Phoù Hoàng Tuyeát ngaång ñaàu leân. Haén chôït phaùt hieän laø Tieát Ñaïi Haùn khoâng nhaän xeùt sai laàm. Moät nam nhaân ñau khoå vì tình thì thaàn saéc tieát loä nieàm thoáng khoå ñoù raát roõ reät. Cuõng nhö caønh caây coù laù töôi chôït heùo xeøo. Tieát Ñaïi Haùn tieáp: - Taïi haï coù theå noùi vôùi caùc haï laø naøng khoâng xöùng ñaùng cho caùc haï thöông taâm ñeán möùc ñoä ñoù. Naøng khoâng xöùng ñaùng cho caùc haï gheù maét, chöù ñöøng noùi laø yeâu. Phoù Hoàng Tuyeát run run gioïng: - Caùc haï… caùc haï bieát… hieän giôø… naøng ôû ñaâu chaêng? Haén khaån tröông voâ cuøng. Tieát Ñaïi Haùn gaät ñaàu: - Taïi haï bieát. Phoù Hoàng Tuyeát vuït ñöùng leân: - Caùc haï noùi ñi. Noùi nhanh! Tieát Ñaïi Haùn laéc ñaàu: -506- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taïi haï khoâng theå noùi. Phoù Hoàng Tuyeát gaáp gioïng: - Taïi sao? Tieát Ñaïi Haùn noác moät hôi röôïu, roài mieãn cöôõng gaät ñaàu, thoát: - Ñöôïc. Taïi haï noùi. Naøng … ñi theo moät ngöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát gaàn nhö heùt: - Theo ai? Tieát Ñaïi Haùn ñaùp: - Gaõ ñaùnh xe. Caâu ñoù laø moät nhaùt ñao cheùm vaøo ngöïc Phoù Hoàng Tuyeát. Nhaùt ñao saâu ñeán tim. Nhöng haén ñieân cuoàng hôn laø ñau ñôùn. Haén quaùt: - Caùc haï noùi ngoa. Tieát Ñaïi Haùn laéc ñaàu: - Khoâng bao giôø taïi haï noùi ngoa. Phoù Hoàng Tuyeát quaùt to hôn: - Caùc haï noùi theâm moät laàn nöõa laø taïi haï gieát caùc haï lieàn. Tieát Ñaïi Haùn ñieàm nhieân: - Caùc haï coù theå gieát taïi haï. Nhöng nhöõng gì taïi haï noùi laø ñuùng söï thaät. Y thoát caâu ñoù, taâm thaàn cöïc kyø traán tónh. Ñoaïn, y gaèn gioïng; - Caùc haï phaûi tin. Nhaát ñònh caùc haï phaûi tin nhöõng gì taïi haï vöøa noùi. Phoù Hoàng Tuyeát tröøng maét, baøn tay boùp chaët ñoác ñao. Nhöng ñao khoâng ra khoûi voû. Maø leä traøo ra khoûi khoeù maét. Haén ñaõ thaáy laø Tieát Ñaïi Haùn khoâng bòa chuyeän. Haén noùi söï thaät. Tieát Ñaïi Haùn tieáp: - Thöïc ra thì caùc haï cuõng khoâng neân traùch naøng. Bôûi naøng khoâng xöùng ñaùng vôùi caùc haï. Hai ngöôøi mieãn cöôõng chung soáng vôùi nhau thì chæ laøm khoå nhau thoâi. Coøn naøng vôùi gaõ ñaùnh xe thì môùi laø xöùng ñoâi vöøa löùa vôùi nhau. Ngöôøi haén yeâu heøn haï ñeán theá sao? -507- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ngöôøi haén yeâu chæ xöùng ñaùng vôùi haïng ñaùnh xe sao? Haén ngaõ xuoáng. Roài haén khoùc. Khoùc roáng leân oà oà. Tieát Ñaïi Haùn khoâng khuyeân giaûi. Ñöøng ai mong khuyeân keû ñang khoùc phaûi ngöng khoùc. Caøng khuyeân thì keû ñang khoùc caøng khoùc. Ñôïi ñeán luùc röôïu trong ngöôøi Phoù Hoàng Tuyeát bieán thaønh leä chaûy ra ngoaøi heát, Tieát Ñaïi Haùn naém tay Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng leân, baûo: - Ñi. Chuùng ta ñoåi choã uoáng röôïu. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng cöï tuyeät nöõa. Nôi môùi vöøa coù gaùi, vöøa coù röôïu. Röôïu ngon, gaùi ñeïp. Nhöng ñoái vôùi con ngöôøi cheát thì ngon vaø ñeïp cuõng khoâng taïo noåi moät thuù vò naøo. Tuy nhieân, haén caàn queân, do ñoù phaûi uoáng, cho röôïu quaät baát tænh. Qua ngaøy thöù hai, vöøa tænh laïi, haén laïi uoáng. Uoáng ñeå roài tieáp tuïc guïc beân caïnh baøn. Haén sôï tænh, muoán ñöøng tænh thì haén phaûi say. Haén say roài tænh, tænh roài say ñuùng baûy hoâm roài. Vaø hoâm nay, khi hoaøng hoân saép söûa buoâng xuoáng laø haén ñaõ coù maët treân con ñöôøng heûm. Taïi con ñöôøng naøy chæ coù boán toaø nhaø. Boán toaø khaùch saïn vaø kyõ vieän. Haén ñi giöõa vuøng höông. Höông hoa, höông yeân chi, höông nöõ nhaân. Ôû ñaây coù ñuû caùc loaïi röôïu, ñuû loaïi gaùi töø möôøi ba ñeán ba möôi. Taát caû ñeàu ñeïp, taát caû ñeàu kheùo tieáp ñaõi nam nhaân. Tieát Ñaïi Haùn thoát: - Caùc nöõ nhaân naøy coù khaùc chi Thuùy Bình? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng caõi lyù. Bôûi haén coù thaønh kieán veà Thuùy Bình, khoâng moät nöõ nhaân naøo saùch ñöôïc vôùi naøng, duø laø con nhaø laønh hay kyõ nöõ. Hay ít nhaát khoâng moät nöõ nhaân naøo thay theá ñöôïc naøng. Moãi nam nhaân ñeàu coù moät nöõ nhaân duy nhaát. Caùi duy nhaát ñoù khoâng phaûi coù moät quy ñònh roõ reät. Vaø caùi duy nhaát ñoù laø nguoàn goác bi ai, thoáng khoå . Nôi haén taïo, laø moät toøa nhaø daønh rieâng cho khaùch hoaøi hoa thöøa haèng saûn . Haén chöa uoáng cheùn röôïu ñaàu, tænh laïi roài haén coù caûm giaùc nhö mình ñang bò nhoát trong chieác loàng . -508- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Haén xuaát ngoaïi baùch boä nhaøn taûn, troán traùnh söï böïc boäi . Tay haén vaãn naém chuoâi ñao, song khoâng boùp maïnh nhö thöôøng leä . Haén cuõng nhaän thaáy söï yeáu ñuoái ñoù . Baûy hoâm roài, uoáng nhieàu, aên ít. Gaàn nhö khoâng aên. Haén coù laø saét ñaù, cuõng phaûi hao moøn . Thaønh ra, haén sôï. Thaønh ra, haén muoán ra khoûi loàng . Con ñöôøng tòch mòch quaù. Gioù cuoán veà töøng côn mang theo höông queâ . Phoù Hoàng Tuyeát ngaång maët, ñoùn gioù hít höông . Boãng, haén thaáy moät ngöôøi . Thuùy Bình. Naøng khoâng leû loi, ñôn ñoäc. Caïnh naøng coøn coù moät ngöôøi nöõa . Gaõ ñaùnh xe . Hieän taïi, khoâng coøn ai nhaän ra gaõ laø moät teân ñaùnh xe. Y phuïc cuûa haén thuoäc loaïi ñaét giaù nhaát. Chæ coù boïn haøo hoa coâng töû môùi saém noåi . Gaõ hieân ngang böôùc giöõa loøng ñöôøng . Gaõ ñi sau Thuùy Bình, y nhö Thuùy Bình ñi sau Phoù Hoàng Tuyeát . Gaõ ngoan ngoaõn hôn con cöøu . Phoù Hoàng Tuyeát boãng cöùng ñôø ngöôøi. Cöùng ngöôøi nhöng ngöôøi noùng ran leân . Caû thanh ñao cuõng noùng luoân . Tay coøn naém chuoâi ñao, haén coù theå löôùt tôùi, haén coù theå gieát gaõ ngay . Nhöng haén baát ñoäng . Bôûi, haén caûm thaáy theïn, nhuïc . Coù gì ñaâu maø haén cho laø theïn, nhuïc? Haén ñaâu coù laøm gì . Chính keû khaùc theïn, nhuïc môùi phaûi chöù? Haén laåm nhaåm: - Xong, theá laø xong . . . Haén muoán quay mình, khoâng nhìn Thuùy Bình vaø gaõ ñaùnh xe nöõa. Song, khoâng nhích tôùi ñöôïc maø gieát gaõ ñaùnh xe, haén laøm gì coù khí löïc quay mình? Chaúng nhöõng thaân hình khoâng di ñoäng, maø maét cuõng khoâng di ñoäng luoân. Maét vaãn nhìn -509- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Haén laåm nhaåm: - Xong, theá laø xong . . . Quaû thaät, haïng ngöôøi cuûa Thuùy Bình laø theá. Naøng khoâng muoán cao hôn, ai ñöa naøng leân cao, naøng cuõng tuït xuoáng thaáp. Naøng khoâng ñaùng cho haén bi ai, thoáng khoå . Trôøi, thaät nhö vaäy thì ñuùng laø phuõ phaøng cho haén quaù. Roài haén khoùc. Leä tuoân nhö suoái ñoå. Haén thaáy, qua maøn leä, caû hai vaøo moät khaùch saïn cöïc nguy nga. Thuùy Bình vaøo tröôùc, gaõ ñaùnh xe theo sau. Phoù Hoàng Tuyeát vaãn baát ñoäng. Laâu laém, chaúng roõ laø bao laâu, moät baøn tay maùt dòu naém laáy tay haén. Roài moät gioïng oanh vaøng troåi leân dòu daøng: - Coâng töû ñöùng chi ñaây maø ñôø ngöôøi ra theá? Tieát Ñaïi gia cho tìm coâng töû khaép nôi. Môøi veà uoáng röôïu . Phaûi, uoáng röôïu laø hôïp tình, hôïp caûnh. Taïi sao haén khoâng uoáng chöù? Taïi sao haén tænh laïi ñeå chöùng kieán moät caûnh xeù loøng. Uoáng. Haén theo naøng kyõ nöõ veà khaùch saïn ñeå uoáng cho say. Heát say thì laïi uoáng nöõa, cho say maõi maõi, khoâng bao giôø tænh. Toân nghieâm, duõng khí, löïc löôïng, taát caû ñeàu vuøi trong röôïu . Coøn thanh ñao thoâi. Haén khoâng theå vuøi noù trong röôïu ñöôïc. Röôïu. Röôïu ñeán say, say ñeán tænh, tænh roài laïi say. Hoâm nay tænh, tænh laïi roài, Phoù Hoàng Tuyeát saép söûa möôïn hôi men say trôû laïi. Tröôùc maët haén, beân kia caïnh baøn, moät nuï cöôøi treân göông maët xinh töôi, gaàn hôn thì coù moät cheùn röôïu. Röôïu, haáp daãn hôn nuï cöôøi. Nuï cöôøi ôû ñaây, khoâng coát quyeán ruõ ngöôøi, maø laø giaùm thò röôïu. Cheùn röôïu naøy laø cheùn thöù nhaát trong ngaøy. Haén chöa uoáng cheùn naøo töø luùc tænh. -510- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Haén vöøa vöôn tay, ñònh caàm cheùn röôïu. Nhöng moät baøn tay khaùc, nhanh hôn, vöôn ra haát cheùn röôïu xuoáng neàn. Phoù Hoàng Tuyeát söõng sôø. Baøn tay haát röôïu laø cuûa Tieát Ñaïi Haùn . Y traàm gioïng hoûi: - Hoâm nay, caùc haï coøn töôûng uoáng nöõa sao? Phoù Hoàng Tuyeát do döï moät chuùt, roài gaät ñaàu. Tieát Ñaïi Haùn traàm göông maët. - Caùc haï coù bieát laø ñaõ uoáng bao nhieâu röôïu roài chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng bieát. Haén khoâng nhôù roõ, thì tính laøm sao ñuùng soá? Nöõ nhaân coù nuï cöôøi, ngoài ñoái dieän vôùi haén, laïi cöôøi, thoát: - Tính ñeán ngaøy nay, Phoù coâng töû thieáu tieàn röôïu coäng taát caû laø ba ngaøn boán traêm löôïng baïc. Tieát Ñaïi Haùn hoûi: - Ñaõ thanh toaùn phaàn naøo chöa? Thieáu nöõ vaãn cöôøi - Chöa coù laáy moät ñoàng. Tieát Ñaïi Haùn cöôøi laïnh - Tieàn chöa traû moät ñoàng, laïi coøn ngoài ñaây maø uoáng nöõa aø? Thieáu nöõa ñaùp: - Chæ vì Phoù coâng töû laø khaùch cuûa Tieát ñaïi gia. Tieát Ñaïi Haùn tieáp: - Phaûi, haén laø khaùch cuûa ta. Ta coù theå môøi haén uoáng röôïu moät vaøi laàn, nhöng chaúng leõ ta bao röôïu cho haén suoát ñôøi? Ngöôi ñaâu coù buoäc ta ñöôïc, phaûi khoâng? Thieáu nöõ cöôøi göôïng - Ñöông nhieân, coâng töû ñaâu phaûi laø con chaùu chi cuûa Tieát ñaïi gia, maø Tieát ñaïi gia phaûi ñaøi thoï naëng nhö vaäy. Tieát Ñaïi Haùn laïnh luøng. - Tröôùc kia, ta môøi haén vì ta nhaän thaáy haén ñaùng maët anh huøng. Ngôø ñaâu, haén chæ laø moät con choù con chuyeân aên chöïc, uoáng baùm. Uoång soáng moät kieáp ñôøi. Haén -511- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn khoâng laáy moät ñieåm löông tri ñeå bieát theå naøo laø nhuïc, haén khoâng moät ñieåm can ñaûm ñeå röûa nhuïc. Phoù Hoàng Tuyeát giaän ñeán run ngöôøi . Nhöng haén coøn laøm gì hôn laø nhaãn nhuïc. Bôûi haén bieát ngöôøi ta khoâng coù lyù do gì môøi haén uoáng röôïu, ñaøi thoï röôïu cho haén suoát ñôøi. Haén duïng löïc caén moâi, töø töø ñöùng leân, chaân taû nhích tröôùc, chaân höõu leát sau. Haén böôùc ñi raát chaäm, vì chaân haén cöùng ñôø. Tieát Ñaïi Haùn vuït hoûi: - Caùc haï töôûng ly khai? Phoù Hoàng Tuyeát aáp uùng - Taïi haï . . . neân ly khai . . . Tieát Ñaïi Haùn buoâng coäc loác: - Coøn tieàn röôïu? Phoù Hoàng Tuyeát cöùng mieäng. Coøn lôøi gì ñeå noùi . Tieát Ñaïi Haùn tieáp: - Nôï röôïu ba hoâm ñaàu, veà phaàn taïi haï. Bôûi taïi haï môøi caùc haï. Coøn laïi möôøi moät hoâm sau . . . Thieáu nöõ chen vaøo : - Nôï röôïu möôøi moät hoâm sau, coäng laïi laø hai ngaøn taùm traêm naêm möôi löôïng baïc. Tieát Ñaïi Haùn hoûi: - Caùc haï coù nghe chaêng? Hai ngaøn taùm traêm naêm möôi löôïng baïc. Caùc haï khoâng traû moät ñoàng, laïi muoán ñi aø? Phoù Hoàng Tuyeát coøn noùi gì ñöôïc nöõa? Tieát Ñaïi Haùn tieáp: - Caùc haï khoâng tieàn traû nôï röôïu phaûi khoâng? Ñöôïc, cöù ñeå thanh ñao laïi, taïi haï cho ñi. Ñeå thanh ñao laïi! Phoù Hoàng Tuyeát coù caûm giaùc bò tieáng seùt ñaäp vaøo tai. Ñeå thanh ñao laïi! Haén nghe toaøn thaân raõ rôøi. -512- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Tieát Ñaïi Haùn nôû nuï cöôøi aùc ñoäc. Hieän taïi, y ñaõ loä göông maët thaät. Laâu laém, Phoù Hoàng Tuyeát môùi rít qua hai haøm raêng caén chaët: - Khoâng ai coù theå giöõ thanh ñao cuûa taïi haï taïi ñaây. Tieát Ñaïi Haùn cöôøi vang. Y thoát: - Caâu ñoù, neáu luùc tröôùc, caùc haï noùi ra thì taïi haï coøn tin ñöôïc. Baát quaù laø hieän taïi thì ... Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Hieän taïi thì sao? Tieát Ñaïi Haùn cöôøi mæa. - Hieän taïi thì caùc haï khoâng xöùng ñaùng thoát caâu ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát vuït quay ñaàu laïi . Maét haén ñoû leân. Haén ñaõ thaáy maët thaät cuûa Tieát Ñaïi Haùn. Tieát Ñaïi Haùn laïnh luøng tieáp: - Hoâm nay, ñao khoâng löu laïi thì ñaàu löu laïi. Trong hai vaät, phaûi löu moät. Löu ñaàu laïi? Thì ra, taát caû nhöõng gì Tieát Ñaïi Haùn ñaõ laøm trong maáy ngaøy qua laø chæ ñeå noùi leân caâu ñoù. Thì ra, y thöïc hieän moät aâm möu. Bôûi, ñao nôi tay Phoù Hoàng Tuyeát coù theå tuøy thôøi maø vung leân . Baây giôø, haén ñaõ maát nieàm töï tin laø moät nhaùt ñao coù theå cheá phuïc ñoái phöông. Baây giôø, duõng khí, toân nghieâm, töï tin, taát caû ñeàu bò choân vuøi trong röôïu heát roài . Tieát Ñaïi Haùn gaèn gioïng: - Baït ñao ñi, caùc haï. Tieát Ñaïi Haùn ñöùng leân. Troâng y gioáng moät cöï linh thaàn . Y tieáp: - Chaúng leõ caùc haï khoâng daùm baït ñao? Gioïng noùi coù veû ngaïo, khinh, cöôøi cheâ, laïi ñaày töï tin . Töï tin vì y hieåu roõ voõ coâng cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Voõ coâng ñoù, sau möôøi boán ngaøy chæ uoáng, laïi uoáng thöù phaù hoaïi cô theå thì voõ coâng ñoù coøn laïi nhöõng gì . Y naém phaàn chaéc . -513- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Cuõng nhö Phoù Hoàng Tuyeát naém phaàn chaéc luùc thoïc muõi ñao vaøo ngöïc Vieân Thu Vaân . Y ñinh ninh, neáu Phoù Hoàng Tuyeát baït ñao, laø haén phaûi cheát döôùi thanh ñao . Phoù Hoàng Tuyeát khoâng baït ñao. Haén khoâng baït ñao laø moät bieán coá lôùn trong ñôøi haén. Bieán coá ñoù, do ñaâu maø coù? Haén khoâng theå baït ñao, vì möôøng töôïng ñao khoâng coøn ôû tay haén. Ñao ôû trong tim haén. Vaø con tim ñoù ñang rôùm maùu. Hieän taïi, haén coù gì ngoaøi thanh ñao, moät thanh ñao möôøng töôïng khoâng coøn ôû tay haén . Thoáng khoå. Hoái haän. Theïn. Nhuïc. Phaãn haän. Nguyeân do? Chæ vì moät nöõ nhaân. Nöõ nhaân ñi theo moät gaõ ñaùnh xe? Vaø caû hai ñang thueâ phoøng trong moät khaùch saïn. Haén nghó thaàm. - Xong. Xong roài. Theá laø xong ... Baït ñao? Roài sao? Cheát? Roài sao? AÙi tình? Maát. Cöøu haän? Dôû dang. Sanh maïng? Tieâu dieät luoân . Nhö vaäy, coù ñöôïc an tònh chöa? Neáu ñöôïc an tònh, thì cöù baït ñao . Haén quyeát ñònh baït ñao . Viiettkiiem..com V e k em com -514- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2