Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 29

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

59
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 29

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI CHÍN PHOÙ HOÀNG TUYEÁT BAÏT ÑAO Hoaøng hoân xuoáng. Maây thu thaáp, khoâng gian aâm u … Phoù Hoàng Tuyeát chuaån bò baït ñao. Nhöng, vöøa luùc ñoù, coù ngöôøi baät cöôøi! AÂm thanh cuûa Loä Tieåu Giai. Chaúng roõ y ñeán luùc naøo, hieän taïi thì y ñöùng beân ngoaøi cöûa soå, cöôøi vaøo. Gioïng cöôøi cuûa y nhö muoân thuôû, mang caùi hôi höôùm cheá nhaïo, ngaïo maïn, traøo loäng, ai coøn coù chuùt töï ai, nghe gioïng cöôøi ñoù cuõng phaûi xoán oùc, duø thöïc söï khoâng phaûi laø caùi ñích cuûa gioïng cöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát traàm con tim xuoáng. Haén voán coù moät ñieåm nhoû hy voïng, baây giôø thì ñieåm nhoû ñoù cuõng maát luoân. Loä Tieåu Giai hoûi: - Röôïu boác thôm, gaùi böøng ñeïp, sao khoâng thuï höôûng, laïi ñònh choaûng nhau? Tieát Ñaïi Haùn hoûi laïi: - Gieát ngöôøi caàn phaûi choïn ñòa phöông nöõa sao? Loä Tieåu Giai laïi cöôøi: - Ñöông nhieân! Y tieáp luoân: - Gieát ngöôøi, laø caùi ngheà cuûa caùc vò, taïi haï baûo chöùng nôi ñaây quyeát khoâng ñuùng ñòa phöông! Tieát Ñaïi Haùn hoûi: - Ngöôi muoán choïn hoä boïn ta moät ñòa phöông? Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Taïi hoa vieân. Nôi ñoù ñöôïc laém! Khoâng coù gì söôùng baèng ngaõ guïc giöõa coäi hoa, neáu caàn phaûi ngaõ! Nhaûy leân beä cöûa soå, ngoài ñoù, Loä Tieåu Giai tieáp luoân: - Trôøi thu quaû hôïp vôùi söï gieát ngöôøi. Neáu taïi haï gieát ngöôøi, thì luoân luoân choïn ngaøy thu, ñeâm thu! Töø laâu, taïi haï thích muøa naøy ñeå laøm caùi vieäc gieát ngöôøi. Tieát Ñaïi Haùn thoát: -515- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Raát tieác hoâm nay ngöôi khoâng coù dòp ñoäng thuû! Loä Tieåu Giai ñaùp: - Töï mình khoâng coù ngöôøi ñeå gieát, thì xem baèng höõu gieát ngöôøi cuõng laø moät caùi thuù! Tieát Ñaïi Haùn gaät ñaàu: - Ngöôi tin ñi! Neáu coù coù theá thoâi thì ngöôi khoâng thaát voïng ñaâu! Ta daùm baûo chöùng ñieàu ñoù! Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Ta tin! Y quay ñaàu nhìn sang Phoù Hoàng Tuyeát, laïi thoát: - Thöïc ra, ngöôøi bò gieát hoâm nay, ñaùng leõ khoâng neân laø caùc haï! Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng taän ñaàu kia luoáng hoa, töï nhieân nghe loït. Loä Tieåu Giai tieáp: - Voõ coâng cuûa laõo Tieát maïnh vaø ñoäc, haén duø laø moät cao thuû nhaát löu, song ñao phaùp cuûa caùc haï laïi thaàn kyø, aûo dieäu, caùc haï thöøa söùc gieát haén. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp! Tieát Ñaïi Haùn khoâng caõi. Loä Tieåu Giai tieáp: - Tuy nhieân, hieän taïi thì tình theá baát ñoàng! Chæ vì töï mình ñoái vôùi chính mình, caùc haï khoâng coøn loøng tin, thì thanh ñao cuûa caùc haï ñoái vôùi caùc haï, laøm sao coù loøng tin! Ñeán mình maø khoâng tin chính mình, ñao khoâng tin mình, thì caùi haäu quaû nhö theá naøo, treû nít cuõng hieåu ñöôïc! Khoâng ai noùi gì. Loä Tieåu Giai tieáp: - Cho neân, ngöôøi bò gieát hoâm nay, ngöôøi khoâng neân laïi laø ngöôøi neân! Moà hoâi laïnh ñoå öôùt loøng baøn tay Phoù Hoàng Tuyeát. Loä Tieåu Giai laïi tieáp: - Nhìn caùc haï bò ngöôøi ta gieát nhö theá ñoù, duø cho baát cöù ai cuõng thaáy xoán xang, böùt röùt, chöù chaúng rieâng gì taïi haï. Nhöng! Neáu caàn traùch, thì khoâng theå traùch ngöôøi ta, maø chæ neân traùch caùc haï thoâi! Y thôû daøi. Roài laïi tieáp: -516- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Moät con ngöôøi, neáu muoán baùo cöøu thì tuyeät ñoái khoâng neân yeâu baát cöù moät nöõ nhaân naøo. Moät con ngöôøi, neáu daán thaân vaøo kieáp giang hoà, maø muoán soáng soùt ñöôïc laâu daøi, thì tuyeät ñoái khoâng neân yeâu baát cöù nöõ nhaân naøo. Haø huoáng, keû maø caùc haï yeâu, laïi laø moät gaùi ñieám, moät gaùi laøm vôï khaép ngöôøi ta! Phoù Hoàng Tuyeát nghe con tim ruùm laïi. Haén ñaùp: - Moät con ngöôøi muoán soá ng laâu, khoâng neân noùi nhieàu. Loä Tieåu Giai mæm cöôøi: - Caâu ñoù nghe ñöôïc ñaáy! Taïi haï nhìn nhaän hoâm nay quaû ñaõ noùi nhieàu. Y boùc voû ñaäu, nhai haït ñaäu, boãng y thoát: - Nhöng hoâm nay, caùc haï noùi ít quaù! Phoù Hoàng Tuyeát baâng quô: - AÏ? Loä Tieåu Giai laïi nhai haït ñaäu, tieáp: - Ñaùng leõ caùc haï phaûi hoûi haén, taïi sao haén muoán gieát caùc haï! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Khoâng caàn phaûi hoûi! Loä Tieåu Giai cau maøy: - Taïi sao? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Vì taïi haï ñaõ bieát. Loä Tieåu Giai hoûi: - Caùc haï bieát caùi chi? Nieàu thoáng khoå loä roõ nôi aùnh maét, Phoù Hoàng Tuyeát gaèn töøng tieáng: - Haén laø moät trong soá ngöôøi coù maët beân ngoai Mai Hoa Am trong moät ñeâm, caùch ñaây möôøi chín naêm daøi. Loä Tieåu Giai cöôøi lôùn. Y thoát: - Naêm nay, tuoåi haén chöa troøn ba möôi, möôøi chín naêm tröôùc haén chæ laø moät ñöùa beù con, taïi sao caùc haï khoâng laøm moät baøi toaùn sô ñaúng? Phoù Hoàng Tuyeát giaät mình? -517- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Loä Tieåu Giai tieáp: - Baát quaù, caùc haï vì phuï thaân maø baùo cöøu, thì haén cuõng coù theå vì phuï thaân maø gieát caùc haï. Phoù Hoàng Tuyeát hieåu. Tieát Ñaïi Haùn khoâng laø ngöôøi trong cuoäc naêm xöa, song phuï thaân y coù tham gia vuï aùn. AÂm möu cuûa Tieát Ñaïi Haùn khoâng ngoaøi muïc ñích ngaên trôû Phoù Hoàng Tuyeát tìm phuï thaân y maø baùo cöøu. Coù ai cho raèng Tieát Ñaïi Haùn haønh ñoäng saùi quaáy? Duø phöông phaùp khoâng chaùnh ñaùng, nhöng vieäc baûo veä ñaáng sanh thaønh laø vieäc hôïp ñaïo lyù, thì ngöôøi ta coù quyeàn duøng moïi phöông phaùp, khoâng caàn tuyeån choïn. Mieãn laø phöông phaùp coù theå mang laïi keát quaû mong muoán. Tieát Ñaïi Haùn khoâng noùi gì. Y vaän duïng toaøn boä chaân khí, doàn vaøo tay chaân. Thaân hình y voán cao lôùn, chöøng nhö cao lôùn hôn vôùi söï caêng phoàng cuûa chaân löïc khí. Vuõ khí cuûa y, laø chieác buùa naëng ñuùng naêm möôi ba caân. Chieác buùa ñoù coù theå phaù vôõ moät hoøn nuùi. Phoù Hoàng Tuyeát hôùp moät hôi daøi khoâng khí, baûo: - Baây giôø, caùc haï coù theå xuaát thuû! Tieát Ñaïi Haùn laïnh luøng: - Taïi haï nhöôøng cho caùc haï baït ñao tröôùc. Caùi ñoù cuõng chaúng ñoåi thay gì söï vieäc. Bôûi duø sao thì taïi haï cuõng gieát ñöôïc caùc haï nhö thöôøng. Boãng, moät ngöôøi keâu aàm leân: - Neáu ngöôi muoán gieát haén, thì tröôùc heát gieát ta ñaây! Töø moät buïi hoa, moät boùng hình xuaát hieän, toùc boû xoõa, roái buø, maët loä veû khaån tröông khieáp haõi. Theo sau laø moät gaõ nam nhaân, y phuïc sang song con ngöôøi khoâng quyù. Gaõ níu naøng laïi. Phaûi, bôûi ngöôøi ñoù laø moät nöõ nhaân. Gaõ gaét: - Taïi sao coâ nöông can thieäp vaøo vuï cuûa ngöôøi ta? Gaõ vöøa döùt caâu, naøng quay phaét mình laïi, taùt maïnh tay vaøo maët gaõ. -518- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Caùi taùt quaù maïnh, laøm gaõ ngaõ nhaøo. Tieát Ñaïi Haùn vaø Loä Tieåu Giai ñoàng kinh haõi, roài ñoàng keâu leân: - Ngöôi! Nöõ nhaân, laø Thuùy Bình. Con ngöôøi bò dao ñoäng maïnh nhaát, laø Phoù Hoàng Tuyeát! Kinh ngaïc? Thoáng khoå? Hoan hæ? Nhöõng caùi ñoù, ñang böøng leân trong taâm tö haén, cöïc ñoä. Thuùy Bình chaïy ñeán, aùn ngöõ tröôùc maët Phoù Hoàng Tuyeát. Tieát Ñaïi Haùn hoûi: - Ngöôi tôùi ñaây laøm gì? Thuùy Bình ñaùp: - Ta khoâng theå nhìn haén cheát. Tieát Ñaïi Haùn cöôøi laïnh: - Ngöôi coù theå baûo veä haén khoâng? Thuùy Bình ñaùp: - Ta khoâng theå, song ta coù theå cheát tröôùc haén! Tieát Ñaïi Haùn höø moät tieáng: - Ngöôi daùm cheát vì haén? Thuùy Bình laïnh luøng: - Neáu khoâng, ta ñeán ñaây laøm chi? Tieát Ñaïi Haùn hoûi: - Taïi sao luùc ñoù ngöôi boû ñi? Thuùy Bình ñaùp: - Taïi vì … taïi vì luùc ñoù, ta nghó raèng haén chaùn gheùt ta, haén khinh mieät ta, ta cho laø haén khoâng caàn ñeán ta nöõa. Maét long lanh leä, naøng tieáp: - Nhöng hieän taïi, ta bieát haén thaønh thaät yeâu ta, sôû dó tröôùc kia haén ñoái xöû vôùi ta nhö vaäy, laø vì trôøi sanh haén vôùi taùnh khí coå quaùi ñaáy thoâi! Chöù caùi taâm cuûa haén thì raát toát … Tieát Ñaïi Haùn cöôøi laïnh! Thuùy Bình vöøa khoùc vöøa tieáp: -519- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Baây giôø, ta ñaõ hieåu roõ roài, chæ caàn haén thaønh thaät yeâu ta, thì ta daønh taám chaân thaønh ñaùp laïi haén. Ngoaøi ra, nhöõng gì khaùc ñeàu khoâng troïng yeáu. Haø huoáng, maáy hoâm nay, haén soáng nhö theá naøo, ta cuõng bieát roõ luoân … Tieát Ñaïi Haùn laïi cöôøi laïnh: - Chaúng leõ thaät söï ngöôi muoán ta gieát ngöôi? Thuùy Bình bæu moâi: - Taïi sao khoâng thaät? Vì ta maø haén cheát, ta coøn soáng nöõa maø laøm gì? Ta coù theå soáng ñöôïc sao? Tieát Ñaïi Haùn buoâng nhanh: - Ñöôïc! Ta seõ thaønh toaøn yù nguyeän cuûa ngöôi. Boãng, Phoù Hoàng Tuyeát caát tieáng: - Chôø moät chuùt! Tieát Ñaïi Haùn laïnh luøng: - Ngöôi giaønh cheát tröôùc phaûi khoâng? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp. Thaùi ñoä cuûa haén roõ reät laém roài, caàn gì haén phaûi ñaùp! Nhöõng gì nôi haén ñaõ maát, moät boùng hình laøm cho soáng laïi. Röôïu duø coù phaù hoaïi theå xaùc, taâm hoàn haén, boùng hình ñoù mang laïi moät nhieäm maàu, traû haén veà nguyeân traïng. Vì Thuùy Bình, haén bieán ñoåi nguy haïi. Vôùi Thuùy Bình, haén khoâi phuïc nguyeân traïng! Haén vaãn laø Phoù Hoàng Tuyeát cuûa ngaøy naøo. Caùi nguy nhaát cho ñoái phöông, laø nieàm tin ñaõ trôû veà vôùi haén. Baøn tay naém chuoâi ñao, oån ñònh nhö ngaøy cuõ. Tieát Ñaïi Haùn chôït caûm thaáy sôï haõi. Y thaáy khoù gieát con ngöôøi tröôùc maët roài. Hoâm nay khoâng gieát ñöôïc, vónh vieãn y seõ khoâng bao giôø gieát ñöôïc! Phoù Hoàng Tuyeát gieát ngöôøi, khoâng chôø ñôïi vaø khoâng ai thaáy thanh ñao, chæ thaáy aùnh ñao. Ñao rôøi voû, ñao chui vaøo voû, ñeàu keâu soaûng, ñaùng leõ ra, laøm hai vieäc ñoù, haén phaûi gaây neân hai tieáng soaûng. Nhöng, haén nhanh tay quaù, hai tieáng soaûng haàu nhö khoâng caùch bieät nhau. Cho neân ngöôøi ta chæ nghe moãi moät tieáng soaûng thoâi. -520- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñao phaùp nhanh theá ñoù, Tieát Ñaïi Haùn laøm gì phaûn öùng kòp? Tuy nhieân, y chöa ngaõ. Y thôû phaøo moät hôi daøi, truùt heát bi ai! Y thoát: - Taïi haï voán töôûng xem caùc haï laø moät baèng höõu! Caâu noùi cuoái cuøng trong ñôøi y. Roài y ngaõ xuoáng, ngaõ caïnh choài hoa! Y cheát döôùi hoa! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nhìn Tieát Ñaïi Haùn. Laï luøng ôû choã, nieàm bi thöông hieän loä trong aùnh maét laïnh cuûa haén. Haén laåm nhaåm: - Taïi haï voán khoâng töôûng gieát caùc haï! Moät vaøi caùnh hoa rôi, ñaùp treân mình Tieát Ñaïi Haùn. Loä Tieåu Giai coøn ngoài yø moät choã, khoâng buoàn böôùc tôùi nhìn qua thi theå baèng höõu. Roài y nhìn thanh ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Sau cuøng, y thoát: - Ñao nhanh quaù! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì. Loä Tieåu Giai chôït cöôøi, tieáp luoân: - Raát tieác, chöa nhanh ñuùng möôøi phaàn! Phoù Hoàng Tuyeát vaãn nín laëng. Haén cuõng caûm thaáy nhö vaäy. Tuy haén gieát ñöôïc Tieát Ñaïi Haùn, song haén khoâng bieåu thò ñöôïc caùi nhanh thöôøng leä cuûa ñao phaùp. Haén chöa khoâi phuïc troïn caùi nhanh ñoù. Qua möôøi boán ngaøy daøy voø, laøm sao haén khoûi bò tieâu moøn ít nhieàu? Loä Tieåu Giai tieáp: - Hieän taïi, trong taâm lyù cuûa chuùng ta, nhaát ñònh laø khoâng coøn thaéc maéc veà moät vieäc. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng hoûi. Bôûi, haén bieát roõ yù töù cuûa Loä Tieåu Giai nhö theá naøo, qua caâu noùi ñoù. Loä Tieåu Giai tieáp: -521- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Neáu taïi haï muoán gieát caùc haï, thì hieän taïi laø moät cô hoäi toát khoâng theå toát hôn ñöôïc. Keû ngu ngoác cuõng khoâng boû qua cô hoäi naøy! Thuùy Bình keâu leân thaát thanh: - Ngöôi … ngöôi töôûng gieát haén? Loä Tieåu Giai mæm cöôøi: - Ngöôi xem, ta coù phaûi laø moät keû ngu ngoác chaêng? Y boùc voû ñaäu, quaêng caû haït laãn voû leân. Nhöng, haït ñaäu bieán maát. Coù moät haáp löïc kyø quaùi ôû sau löng y, huùt haït ñaäu, rôi xuoáng mieäng moät ngöôøi. Dó nhieân khoâng phaûi laø mieäng y. Moät ngöôøi ngoài trong nhaø, ngay taïi choã Phoù Hoàng Tuyeát ngoài tröôùc ñoù, ñang nhai haït ñaäu. Phoù Hoàng Tuyeát quay ñaàu laïi. Dieäp Khai! AÂm hoàn baát taùn, theo haén baát cöù taän ñòa phöông naøo. Dieäp Khai cöôøi nheï, roài uoáng moät cheùn röôïu. Loä Tieåu Giai cuõng baät cöôøi, hoûi: - Treân baøn coøn coù thöùc aên, sao caùc haï khoâng aên, laïi cöôùp haït ñaäu cuûa ta maø nhaám röôïu? Dieäp Khai ñaùp: - Chæ vì, cô hoäi aên ñöôïc ñaäu cuûa ngöôi, khoâng phaûi coù nhieàu, chæ coù nhöõng keû ngu ngoác môùi boû qua cô hoäi toát! Loä Tieåu Giai thoát: - Taïi haï xem, caùc haï khoâng gioáng moät ngoác töû! Dieäp Khai gaät guø: - Nhôø vaäy, taïi haï môùi coøn soáng. Loä Tieåu Giai cöôøi lôùn. Ñoaïn, y voït mình ñi. Y vöøa kheõ xoay mình, laø boùng hình y khuaát trong maøn ñeâm vöøa buoâng moûng. Dieäp Khai vöøa roùt theâm röôïu, vöøa laåm nhaåm: - Xem ra, trong naêm nay, boïn ngoác töû baét ñaàu keùm giaûm nhaân soá daàn daàn … Ñeâm xuoáng daàn daàn. -522- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñeøn ñaõ chaùy, do töï Dieäp Khai ñoát laáy. Trong khaùch saïn, chaúng coù moät ai, thieáu nöõ vöøa roài tính tieàn röôïu cho Phoù Hoàng Tuyeát, cuõng bieán maát daïng. Luùc ñeøn vöøa chaùy, thì Phoù Hoàng Tuyeát vöøa ñeán cöûa. Haén nhìn cheùn röôïu nôi tay Dieäp Khai, hieän taïi röôïu khoâng coøn haáp daãn ñoái vôùi haén nöõa. Dieäp Khai hôùp moät nguïm röôïu, noác roài, cöôøi nheï thoát: - Taïi haï khoâng cöôøi, bôûi vì hieän taïi caùc haï khoâng theå uoáng nhö tröôùc! Phoù Hoàng Tuyeát nhìn chaøng ñaêm ñaêm. Dieäp Khai tieáp: - Tuy nhieân, caùc haï coù theå vaøo ñaây maø ngoài. Nôi ñaây … Phoù Hoàng Tuyeát boãng chaän lôøi chaøng: - Ai baûo ngöôi ñeán ñaây? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï coù ñaàu oùc cuûa mình! Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Taïi sao ngöôi luoân luoân chen vaøo vieäc cuûa ta? Dieäp Khai chôùp maét: - Ai chen vaøo vieäc cuûa caùc haï? Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Vöøa roài ngöôi … Dieäp Khai chaän lôøi ngay: - Vöøa roài, baát quaù taïi haï aên vaøi haït ñaäu phoäng cuûa Loä Tieåu Giai, chaúng leõ ñoù laø vieäc cuûa caùc haï? Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng. Dieäp Khai chôït thôû daøi, tieáp: - Naêm nay, soá ngoác töû caøng luùc giaûm thieåu, song chung quy vaãn coøn moät vaøi gaõ! Thuùy Bình cuùi ñaàu, töø töø len loûi qua caùc luoáng hoa, ngaán leä nôi maët naøng chöa khoâ, leä coøn ñoïng long lanh nôi maét. Naøng nghe coù tieáng chaân ngöôøi ôû phía haäu. -523- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn AÂm thanh ñaëc bieät kyø quaùi. Naøng cöù böôùc, tieán ra phía cöûa. Tieáng chaân vaãn theo ra. Roài tieáng ngöôøi vang leân: - Ngöôi … Thuùy Bình ñöùng laïi, quay mình. Phoù Hoàng Tuyeát ôû tröôùc maët naøng. Haén hoûi: - Ngöôi laïi ñi ? Thuùy Bình gaät ñaàu, roài laéc ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Sao luùc ñoù, ngöôi khoâng ñôïi ta? Thuùy Bình cuùi ñaàu: - Coù luùc naøo … coâng töû muoán toâi ñôïi chaêng? Caâu noùi nhö muõi chaâm, ñaâm vaøo tim Phoù Hoàng Tuyeát. Nhöng, muõi chaâm noùng! Noùng thì deã chòu hôn laïnh. Bôûi, treân phöông dieä n aùi tình, ngöôøi ta ai ai cuõng sôï laïnh. Phoù Hoàng Tuyeát voït mình tôùi, oâm naøng vaøo loøng, sieát maïnh voøng tay. Moät cuoäc ñoái thoaïi khai dieãn: - Toâi cöù cho laø vónh vieãn coâng töû khoâng coøn trôû laïi vôùi toâi! - Taïi sao? Taïi sao ngöôi coù tö töôûng ñoù ñöôïc? - Taïi vì coâng töû thaáy toâi ñi vôùi moät ngöôøi! Theo moät ngöôøi! - Ta khoâng theå traùch ngöôi. -… - Ngöôi cho raèng ta khinh mieät ngöôi, ta khoâng caàn ngöôi, töï nhieân ngöôi phaûi tìm ngöôøi khaùc! - Thaät tình coâng töû khoâng haän toâi? - Loãi taïi ta, taïi sao ta traùch ngöôi? - Nhöng toâi … - Ta baát chaáp ngöôi ra sao, taát caû nhöõng gì thuoäc veà ngöôi, ñeàu thuoäc veà quaù khöù. Taïi sao chuùng ta khoâng queân ñöôïc quaù khöù? -524- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Coâng töû thaät söï queân ñöôïc dó vaõng cuûa toâi … - Ta cuõng hy voïng ngöôi queân nhöõng gì ta ñaõ laøm trong nhöõng ngaøy qua, ñoái vôùi ngöôi! Thuùy Bình mæm cöôøi. Naøng cöôøi, nhöng maët laïi öôùt leä. Naøng cöôøi dòu, ngoït voâ cuøng. Cuoäc ñoái thoaïi tieáp noái: - Coâng töû thaät söï laø Phoù Hoàng Tuyeát? - Ñöông nhieân! - Taïi sao coâng töû bieán ñoåi thaønh con ngöôøi khaùc mau leï nhö vaäy? - Taïi vì, ta hoaøn toaøn bieán ñoåi! - Laøm sao bieán ñoåi ñöôïc? -… - Coâng töû khoâng cho toâi bieát? Phoù Hoàng Tuyeát thôû daøi: - Ta cuõng chaúng bieát taïi sao nöõa! Ta chæ hieåu laø ly khai ngöôi ñuùng möôøi boán hoâm roài. Vaø töø nay seõ khoâng ly khai ngöôi moät khaéc! Thuùy Bình tay ghì haén laïi. Leä chaûy thaønh doøng. Leä haïnh phuùc, leä khoaùi laïc. Leä naøy quyù hôn ngoïc, hôn chaâu. Dieäp Khai ñaõ ra ngoài nôi beä cöûa soå, choã Loä Tieåu Giai ngoài. Beân caïnh chaøng, coù Ñinh Vaân Laâm. Caû hai ñöa maét theo doõi Phoù Hoàng Tuyeát vaø Thuùy Bình xuyeân qua caùc loái hoa ñi ra, daàn daàn khuaát daïng. Ñinh Vaân Laâm buoät mieäng thôû ra: - Xem ra, haén bieán ñoåi thaønh con ngöôøi khaùc thaät ñaáy! Baây giôø thì haén môùi laø con ngöôøi! Dó nhieân, naøng aùm chæ Phoù Hoàng Tuyeát. Baây giôø, Dieäp Khai ñi ñaâu, naøng ñi ñoù, keøm moät beân, nhö boùng vôùi hình. Vöøa roài, naøng aån maët beân trong, baän giaùm thò moät ñöùa beù gaùi. Dieäp Khai hoûi: -525- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Coâ nöông cho raèng tröôùc kia haén khoâng laø con ngöôøi? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Ít nhaát, ta chöa thaáy con ngöôøi thuoäc maãu cuûa haén ! Dieäp Khai khoâng theå khoâng thöøa nhaän ñieåm nhaän xeùt ñoù. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Ta khoâng töôûng laø haén coù theå ñau khoå vì Thuùy Bình! Dieäp Khai cöôøi nheï: - Coâ nöông cho raèng thaät söï haén ñau khoå vì naøng aáy? Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Chöù khoâng phaûi sao? Dieäp Khai laéc ñaàu. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Theá thì vì caùi gì maø haén ñau khoå? Dieäp Khai ñaùp: - Luoân luoân, haén töï cho mình cao thöôïng hôn Thuùy Bình. Luoân luoân haén cho raèng Thuùy Bình khoâng xöùng ñaùng vôùi haén! Ñinh Vaân Laâm thoát: - Caùi ñoù thì quaû coù! Dieäp Khai tieáp: - Luùc Thuùy Bình ly khai haén, haén sôû dó ñau khoå laø vì trôû thaønh ñôn ñoäc. Nhö moät khaùch löõ haønh boãng nhieân maát con choù baïn ñöôøng. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Nghóa laø söï töï toân cuûa haén bò toån thöông, naøng boû ñi laø naøng toân kính haén nöõa? Dieäp Khai tieáp: - Haén coù caûm giaùc bò löøa. Voâ luaän nam nhaân naøo, bò nöõ nhaân löøa, cuõng ñeàu ñau khoå caû. Duø khoâng yeâu nöõ nhaân ñoù , nam nhaân cuõng ñau khoå nhö thöôøng. Baát quaù, caùi ñau ñöôïc che giaáu baèng nieàm haän, vaäy thoâi! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Theá ngöôi cho raèng haén voán khoâng yeâu Thuùy Bình? Dieäp Khai laéc ñaàu: -526- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taïi haï khoâng ñaù ñoäng tôùi ñieåm ñoù. Hay, noùi moät caùch khaùc, taïi haï khoâng coù yù töù nhö coâ nöông vöøa neân ra! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - YÙ töù cuûa ngöôi nhö theá naøo? Dieäp Khai ñaùp: - YÙ töù cuûa taïi haï, laø neáu Thuùy Bình khoâng ly khai haén, thì moät ngaøy naøo ñoù haén cuõng seõ ly khai Thuùy Bình. Vaø luùc ñoù thì haén khoâng maûy may ñau khoå. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Taïi sao haén khoâng ñau khoå? Dieäp Khai tieáp: - Bôûi haén khaùc moïi ngöôøi! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Khaùc laøm sao? Dieäp Khai giaûi thích: - Haén lôùn leân trong cöøu haän, haén töø cöøu haän maø sanh ra, cho neân … Ñinh Vaân Laâm chaën lôøi: - Cho neân duø yeâu Thuùy Bình chaân thaät, haén cuõng khoâng queân cöøu haän. Viiettkiiem..com V e k em com -527- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2