Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 30

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

63
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 30', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 30

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BA MÖÔI HUYEÁT QUYÛ Dieäp Khai gaävaäñaà.u: Chaéc y t - Ñinh Vaân Laâm thoát: - Xem ra ngöôi coù veû hieåu haén quaù roõ. Dieäp Khai thôû daøi: - Treân ñôøi naøy khoâng ai hieåu haén hôn taïi haï. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Taïi sao ? Dieäp Khai boãng traàm ngaâm. Ñinh Vaân Laâm hoûi tieáp: -Coù phaûi laø ngöôi gioáng haén,cuõng töø trong cöøu haän sinh ra,cuøng lôùn leân trong cöøu haän ? Moät luùc laâu, Dieäp Khai thoát: - Coù theå laø nhö vaäy, song taïi haï khaùc haún. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Khaùc laøm sao ? Dieäp Khai nhìn leân khung trôøi, nôi ñoù coù moät ngoâi sao to ñang chôùp saùng. Roài chaøng tieáp: - Taïi vì taïi haï töøng gaëp moät ngöôøi. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôøi ñoù ra sao ? Dieäp Khai tieáp: - Moät nhaân vaät thaàn kyø. Neáu treân ñôøi coù caùc vò thaàn nhö huyeàn thoaïi thì nhaân vaät ñoù laø moät vò thaàn. Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Nhaân vaät ñoù caûi bieán ngöôi thaønh con ngöôøi hieän taïi ? Dieäp Khai gaät ñaàu. Ñinh Vaân Laâm caén moâi. -528- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Laâu laém naøng môùi hoûi: - Laø nam nhaân hay nöõ nhaân ? Dieäp Khai mæm cöôøi. Ñinh Vaân Laâm tröøng maét: - Nhaát ñònh laø nöõ nhaân roài. Ngöôi haõy noùi cho ta bieát nöõ nhaân ñoù nhö theá naøo ? Dieäp Khai mæm cöôøi. Chaøng ñaùp: - Neáu nhaân vaät ñoù laø nöõ nhaân thì theá gian naøy chæ coù moät haïng ngöôøi. Haïng nöõ nhaân. Ñinh Vaân Laâm gaét: - YÙ töù gì theá ? Boãng Dieäp Khai loä veû toân kính cöïc ñoä, thoát: - Taïihaï gaëp ñuû haïng ngöôøi nhöng chæ coù nhaân vaät ñoù môùi xöùng ñaùng cho taïi haï goïi laø nam töû haùn. Chaân chính nam töû haùn. Ñinh Vaân Laâm baät cöôøi. Dieäp Khai tieáp: - Chöa bao giôø taïi haï gaëp moät ngöôøi vó ñaïi nhö nhaân vaät ñoù. Ñinh Vaân Laâm taëc löôõi: - Chaéc laø ngöôøi ñoù cöïc kyø haøo saûng, traøn ñaày nghóa khí. Dieäp Khai tieáp: - Neáu chæ coù theá thoâi thì ñaâu ñaùng noùi. Taát caû bao nhieâu ngöôøi ñaïi höõu danh treân ñôøi hôïp laïi, caáu thaønh moät söï vó ñaïi thì caùi vó ñaïi lieân hôïp ñoù vaãn khoâng saùnh ñöôïc caùi vó ñaïi cuûa caù nhaân nhaân vaät ñoù. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi boäi phuïc y ? Dieäp Khai thôû daøi: - Naøo chæ boäi phuïc maø thoâi. Giaû nhö ngöôøi ñoù baûo taïi haï cheát töùc khaéc thì taïi haï vui maø cheát lieàn. Chaøng thôû daøi tieáp maáy löôït nöõa, roài cöôøi tieáp: - Ñöông nhieân laø khoâng bao giôø ngöôøi ñoù baûo taïi haï cheát, bôûi suoát ñôøi ngöôøi ñoù chæ bieát coù vieäc töï hy sinh cho ñoàng loaïi. -529- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Vaân Laâm saùng maét leân: - Maø ngöôøi ñoù laø ai ? Dieäp Khai ñaùp: - Nhaân vaät ñoù haún laø coâ nöông coù nghe noùi ñeán. Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - A. Dieäp Khai tieáp: - Nhaân vaät ñoù hoï Lyù … Ñinh Vaân Laâm giaät mình: - Tieåu Lyù Thaùm Hoa ? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Taïi haï noùi ñuùng. Coâ nöông coù nghe noùi ñeán ngöôøi ñoù. Nieàm toân kính hieän leân nôi aùnh maét cuûa Ñinh Vaân Laâm. Naøng thôû daøi thoát: -Ñöông nhieân laø ta coù nghe noùi ñeán con ngöôøi ñoù. Treân giang hoà coù ai maø khoâng nghe noùi ñeán ngöôøi ñoù. Dieäp Khai tieáp: - Vieäc laøm cuûa ngöôøi ñích xaùc laø thieân haï khoù maø queân ñöôïc. Ñinh Vaân Laâm phuï hoïa: -Nhaát laø vì cuoäc chieán giöõa ngöôøi vaø Thöôïng Quan Kim Hoàng. Nhöõng ngöôøi khoâng may maén ñöôïc muïc kích, chæ nghe giang hoà truyeàn thuyeát cuõng ñeàu cho laø moät caâu chuyeän thaàn kyø hôn thaàn thoaïi. Dieäp Khai ñieåm moät nuï cöôøi: - Ít nhaát taïi haï cuõng coù nghe naêm traêm ngöôøi nhaéc ñeán cuoäc chieán ñoù. Dó nhieân keû noùi theá naøy, ngöôøi noùi theá khaùc. Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Ta cuõng theá. Nhöõng ngöôøi keå chuyeän laïi thì moãi ngöôøi noùi moät caùch vaø ngöôøi naøy cheâ taát caû nhöõng ngöôøi kia ñeàu noùi sai söï thaät. Dieäp Khai tieáp: - Caâu chuyeän do nhieàu ngöôøi thuaät laïi thì töï nhieân laø coù choã baát ñoàng, song taát caû ñeàu khoâng theå khoâng thöøa nhaän moät ñieåm. Ñinh Vaân Laâm hoûi: -530- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ñieåm naøo ? Dieäp Khai ñaùp: -Phi ñao cuûa Tieåu Lyù phaùt ra laø truùng ñích. Voâ luaän laø ai cuõng khoâng theå phuû nhaän tuyeät kyû ñoù cuûa laõo. Vaø döôùi gaàm trôøi naøy chöa coù moät ai traùnh ñöôïc ngoïn phi ñao cuûa laõo phoùng ra. Ñinh Vaân Laâm thôû daøi: -Raát tieác moân phoùng phi ñao ñoù thaát truyeàn roài. Chuùng ta khoâng coøn caùi haân haïnh ñöôïc muïc kích. Dieäp Khai hoûi: - Ai noùi theá ? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: Nghe noùi sau khi gieát Thöôïng Quan Kim Hoàng roài, laõo treo ñao, thoái xuaát - giang hoà, tìm nôi quy aån. Laõo khoâng coøn tha thieát chi ñeán söï vieäc treân ñôøi nöõa. Dieäp Khai mæm cöôøi. Ñinh Vaân Laâm cau maøy: -Neáu laõo khoâng aån cö ôû choán hoang vaéng thì taïi sao treân giang hoà không coøn ai nhaéc nhôû ñeán laõo nöõa ? Dieäp Khai laïi mæm cöôøi. Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Hay laø ngöôi coù tin töùc chi veà laõo ? Dieäp Khai traàm ngaâm moät luùc. Sau cuøng chaøng thoát: - Truy ra Mai Hoa taëc, oai chaán Thieáu Laâm Töï, quyeát chieán Thöôïng Quan Kim Hoàng …baát quaù chæ laø moät vaøi vieäc trong ñôøi haønh hieäp cuûa laõo maø thoâi. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Nhöng nhöõng vieäc ñoù ñaâu phaûi nhoû. Dieäp Khai tieáp: -Coù bieát bao vieäc do laõo laøm ra, sau vuï phaù huûy Kim Tieàn Bang.Maø toàn laø nhöõng vieäc kinh thieâ n ñoäng ñòa. Ñinh Vaân Laâm keâu leân: - Thaät vaäy sao ? Dieäp Khai cöôøi nheï: -531- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taïi haï löøa coâ nöông laøm chi ? Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Laõo ñaõ laøm nhöõng vieäc gì ? Dieäp Khai tieáp: -Neáu coâ nöông nghe ñöôïc nhöõng vieäc ñoù thì chæ sôï maùu noùng böøng böøng, suoát ñeâm không nguû ñöôïc. Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Neáu laø nhöõng vieäc kinh thieân ñoäng ñòa thì taïi sao ta không nghe ai noùi gì caû ? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Caàu Nhieâm Khaùch taïi ngoài bieån khôi, oai danh chaán ñoäng hôn möôøi quoác gia, töï laäp laøm vua, ñeán Lyù Tònh cuõng không hay bieát thì laøm sao moät coâ beù con nhö coâ nöông laïi bieát ñöôïc haønh vi cuûa Tieåu Lyù Thaùm Hoa. Khoâng ñeå cho Ñinh Vaân Laâm môû mieäng, Dieäp Khai tieáp luoân: -Chaân chaùnh haøo kieät anh huøng thì phaøm laøm vieäc gì cuõng khoâng muoán tuïc nhaân bieát. Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Ta laø tuïc nhaân coøn ngöôi laø gì ? Thaàn hay thaùnh ? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Taïi haï cuõng laø tuïc nhaân nhöng laïi may maén hôn soá tuïc nhaân coøn laïi. Ñinh Vaân Laâm naém tay chaøng dòu gioïng cöôøi ngoït, thoát: -Ngöôi thuaät laïi chuyeän ñoù cho ta nghe ñi.Ta thaø khoâng nguû chöù khoâng nghe thì khoâng chòu ñöôïc. Dieäp Khai ñaùp: - Ñôïi khi khaùc raûnh roãi hôn thì coù theå taïi haï seõ keå cho coâ nöông nghe. Ñinh Vaân Laâm caøng dòu daøng hôn: - Taïi sao baây giôø ngöôi khoâng chòu keå ? Dieäp Khai ñaùp: - Hieän taïi thì taïi haï khoâng raûnh roåi. Ñinh Vaân Laâm gaét: - Thì cöù noùi, ñöôïc bao nhieâu chuyeän thì hay baáy nhieâu, coù sao ñaâu. Dieäp Khai laéc ñaàu: -532- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Khoâng ñöôïc. Ñinh Vaân Laâm vaãn xuï maët, buoâng gioïng doãi: - Ngöôøi ta coù chuyeän caàu ngöôi maø ngöôi laïi lô laø. Naøng buoâng tay chaøng Dieäp Khai vaãn laéc ñaàu: - Khoâng lô laø cuõng khoâng ñöôïc. Ñinh Vaân Laâm höø laïnh: - Taïi sao ? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï ñaõ noùi laø vì baän vieäc. Ñinh Vaân Laâm xì moät tieáng: - Vieäc gì ? Dieäp Khai ñaùp: - Ñeán Haûo Haùn trang. Ñinh Vaân Laâm troá maét: - Haûo Haùn trang ? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Haûo Haùn trang laø Tieát gia trang. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Gia cö cuûa Tieát Ñaïi Haùn ? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Trang chuû Haûo Haùn trang laø Tieát Voõ, thaân phuï cuûa Tieát Ñaïi Haùn. Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Ngöôi ñeán ñoù ñeå baùo hung tin ? Dieäp Khai laéc ñaàu: -Ñaâu coù heøn nhö theá. Vieäc ñoù ñaõ coù boïn gia nhaân cuûa Haûo Haùn trang laøm roài. Giaû nhö chöa laøm kòp thì chuùng seõ laøm vì ñoù laø boån phaän cuûa chuùng. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Theá ngöôi ñeán ñoù laøm gì ? Dieäp Khai ñaùp: -533- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Neáu taïi haï ñoaùn khoâng laàm thì hieän taïi Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ caáp toác vöôït daëm daøi ñeán ñoù. Ñinh Vaân Laâm keâu leân: - Haén ñi roài ngöôi cuõng muoán ñi theo ? Dieäp Khai mæm cöôøi. Ñinh Vaân Laâm tieáp: Taïi sao ngöôi quan taâm ñeán vieäc cuûa haén cuõng nhö vieäc cuûa chính ngöôi ? - Dieäp Khai laïi mæm cöôøi. Ñinh Vaân Laâm nhìn chaøng choøng choïc, tieáp: Ta coù caûm töôûng giöõa ngöôi vaø haén coù moái lieân heä ñaëc bieät laém. Ta hoûi - ngöôi, moái lieân quan ñoù nhö theá naøo chöù ? Dieäp Khai mæm cöôøi laàn thöù ba, nhöng laàn naøy chaøng khoâng im laëng nöõa: Coâ nöông cuõng muoán ghen vôùi haén nöõa sao ? Haén laø moät nam nhaân maø. Taïi - haï mong coâ nöông ñöøng queân ñieàu ñoù. Ghen vôùi moät gioáng laø ñaõ meät laém roài. Ghen caû hai gioáng thì laøm sao maø soáng döôùi gaàm trôøi naøy. Bôûi nôi naøo laïi chaúng coù hai gioáng ñoù. Ñinh Vaân Laâm caõi böôùng: - Nam nhaân roài sao ? Ai caám ñoàng tình luyeán aùi ? Naøng baät cöôøi. Cöôøi laø maëc nhaän mình ghen. Vì maëc nhaän neân naøng theïn ñoû maët. Dieäp Khai traàm ngaâm moät chuùt: Ngaøy xöa, Tieát Voõ laø moät trang haûo haùn, vôùi moät chieác buùa thaàn cuøng thuû - phaùp sieâu nhieân Khai Thieân Tòch Ñòa Baøn Coã goàm moät traêm leû taùm chieâu, y ñaõ caøn queùt troïn khu vöïc Thaùi Haønh Sôn. Chaúng bieát giôø ñaây y nhö theá naøo. Ñinh Vaân Laâm höø laïnh: - Haún laø ngöôi nghó Phoù Hoàng Tuyeát khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Tieát Voõ neân muoán ñeán ñoù gaáp ñeå aâm thaàm chieáu coá haén, phoøng ngöøa baát traéc cho haén chaêng ? Dieäp Khai ñaùp: - Ñao phaùp cuûa Phoù Hoàng Tuyeát kyø dieäu nhö theá ñoù maø haén coøn keùm Tieát Voõ, chöa phaûi laø ñoái thuû cuûa Tieát Voõ thì taïi haï ñeán Haûo Haùn trang ñeå laøm gì ? Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Veà voõ coâng, ngöôi khoâng saùnh ñöôïc vôù i Phoù Hoàng Tuyeát sao ? -534- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai thoát: -Cöù theo taïi haï bieát thì ñao phaùp cuûa haén caàm nhö voâ ñòch trong thieân haï voõ laâm ngaøy nay. Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Nhöng ta cuõng coù nghe noùi laø ngöôi coù moät thanh ñao ñaùng sôï. Dieäp Khai thaûn nhieân: -A … Ñinh Vaân Laâm tieáp: Hôn nöõa, ñao cuûa ngöôi laø moät thanh ñao voâ hình, khoâng moät ai troâng thaáy. - Ta nghó voâ hình phaûi tuyeät dieäu hôn höõu hình. Dieäp Khai vaãn lô löûng: -A … Ñinh Vaân Laâm gaét: - Ngöôi ñöøng coù vôø hoà ñoà. Ta hoûi ngöôi, coù phaûi laø ngöôi hoïc ñöôïc traân truyeàn cuûa Tieåu Lyù Phi Ñao chaêng ? Dieäp Khai thôû daøi: - Coâ nöông hoà ñoà thì coù. Ñöøng töôûng treân ñôøi naøy ai cuõng hoïc ñöôïc ñao phaùp chaân truyeàn cuûa hoï Lyù. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Tröø ngöôi ra, phaûi khoâng ? Dieäp Khai thôû daøi: - Neáu taïi haï chæ hoïc ñöôïc moät thaønh thoâi thì cuõng maõn nguyeän laém roài. Ñinh Vaân Laâm taëc löôõi: - Khoâng ngôø ngöôi bieán thaønh khieâm toán ñaùng thöông quaù chöøng. Dieäp Khai mæm cöôøi: - Taïi haï voán laø con ngöôøi khieâm toán. Ñinh Vaân Laâm bæu moâi: - Raát tieác laïi laø thöù khieâm toán trong maøn kòch. Dieäp Khai chính saéc maët: -535- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Cho neân toát hôn heát laø coâ nöông khoâng neân ñi theo taïi haï. Neáu moät ngaøy naøo ñoù noåi höùng leân, taïi haï vaát boû caùi loát kòch, trôû veà vôùi baûn chaát trôøi ñònh thì taïi haï daùm cöôõng hieáp baát cöù nöõ nhaân naøo ôû trong taàm tay laém ñaáy. Ñinh Vaân Laâm ñoû maët. Naøng caén moâi roài nguyùt xeùo chaøng, sau cuøng thoát: - Ta bieát ngöôi khoâng daùm laøm nhö vaäy ñaâu.Bôûi ngöôi laø moät ngoác töû. - Ta khoâng töôûng laø phaûi ñi. Song ta khoâng ñi khoâng ñöôïc. Keû naøo noùi leân caâu ñoù ? Noùi vôùi ai ? Noùi baèng lôøi hay vieát treân maûnh giaáy ? Hay chæ bieåu hieän baèng moät haønh ñoäng ? Maûnh giaáy boài che cöûa soå ñaõ baét ñaàu bieán thaønh maøu traéng.Xa xa gaø gaùy taøn ñeâm. Thuùy Bình ñaõ thöùc daäy. Naøng thöùc raát sôùm Thöùc daäy roài, naøng khoâng thaáy ngöôøi naèm beân caïnh trong ñeâm qua. Chieác goái cuûa Phoù Hoàng Tuyeát coøn thoang thoaûng caùi hôi höôùm cuûa haén. Phoù Hoàng Tuyeát vaéng boùng. Theá laø haén ñaõ ñi roài. Nhöng haén ñi ñaâu ? Thuùy Bình chôït caûm thaáy mình coâ ñoäc quaù, coâ ñoäc ñaùng sôï. Naøng nghe con tim traàm xuoáng. Ñeâm qua, Phoù Hoàng Tuyeát noùi vôùi naøng laø: - Coù nhöõng vieäc maø ngöôi khoâng töôûng laø seõ laøm nhöng baét buoäc ngöôi phaûi laøm. Khoâng laøm khoâng ñöôïc. Vaø naøng ñaõ thöøa nhaän. Voâ luaän laø ai, suoát ñôøi cuõng phaûi coù laøm ít nhaát moät vaøi vieäc nghòch vôùi loøng. Baây giôø thì naøng bieát yù töù cuûa Phoù Hoàng Tuyeát qua caâu noùi ñoù. - Ta khoâng töôûng laø phaûi ñi. Song ta khoâng theå khoâng ñi. Gioù queùt vaøo phoøng. Gioù laïnh quaù. Nhöng Thuùy Bình không rôi leä. Bôûi toaøn thaân naøng nhö coâ ñoïng thaønh moät vaät theå, cöùng, laïnh. Moät caùi laïnh khoâng bao giôø raû tan duø phôi döôùi aùnh thaùi döông. Ngoïn coû coøn ñoïng söông ñeâm. -536- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Treân con ñöôøng ñaát nhoû xuyeân qua ñoàng coû, Phoù Hoàng Tuyeát ñang ñi, vôùi daùng böôùc nhö thöôøng leä. Ñao vaãn ñen, maët haén vaãn traéng xanh. Haén khoâng rôi leä. Baát quaù haén nghe con tim xoùt xa phaàn naøo. Thöïc ra thì haén cuõng coù ñau khoå song khoâng naëng neà nhö luùc tröôùc. Bôûi tröôøng hôïp baát ñoàng. Laàn tröôùc chính Thuùy Bình boû rôi haén. Coøn baây giôø thì chính haén boû rôi naøng. Chính haén laø ngöôøi chuû ñoäng. Haén coù nhôù chaêng laø haén ñaõ noùi vôùi naøng raèng: - Ta chæ ly khai ngöôi möôøi boán hoâm thoâi. Töø nay seõ khoâng ly khai ngöôi moät khaéc. Ñoái vôùi caâu noùi ñoù, haén coù loãi, bôûi haén haønh ñoäng ngöôïc laïi. Loãi khoâng phaûi ñoái vôùi caâu noùi ñoù maø thöïc söï laø ñoái vôùi ngöôøi nghe caâu noùi ñoù. Maø cuõng coù loãi ñoái vôùi chính haén, vì luùc noùi ra nhö vaäy thì haén heát söùc thaønh thaät, ngoân xuaát töï chaân taâm. Luùc ñoù, haén meàm loøng. Luùc meàm loøng thì ngöôøi ta coù theå noùi nhöõng caâu maø hoï töôûng laø khoâng bao giôø noùi ñöôïc. Luùc ñoù haén hoaøn toaøn vì naøng, caûm kích naøng, caàn naøng. Naøng laø moät nhu caàu treân caû nhu caàu aên, uoáng. Baèng côù laø vaéng naøng thì haén boû aên boû uoáng, tröø röôïu ra. Coù theå haén cuõng boû nguû luoân neáu khoâng coù röôïu laøm cho haén say. Ngoaøi ra, naøng quay trôû laïi, mang traû cho haén söï toân nghieâm vaø nieàm töï tin. Nhôø ñoù maø haén thoaùt cheát, ñeå roài Tieát Ñaïi Haùn phaûi cheát. Sau côn baõo toá trong taâm tö, haén daàn daàn bình tænh trôû laïi. Haén daàn daàn nhôù laïi heát caùc vieäc ñaõ queân maát trong möôøi boán ngaøy qua. Haén töôûng ñeán quaù khöù cuûa naøng,ngheà nghieäp vaø hö vinh cuûa naøng. Haén töôûng ñeán ngaøy naøng boû haén ra ñi. Söï kieän laøm cho haén xoán xang nhaát laø Thuùy Bình cuøng gaõ ñaùnh xe ngang nhieân ñöa nhau vaøo khaùch saïn. Möôøi boán hoâm qua, caû hai ñaõ laøm gì vôùi nhau ? Coù phaûi laø moãi ñeâm … Baát giaùc haén lôïm gioïng khi voøng tay haén quaøng quanh thaân hình naøng. -537- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Haén cuõng coù noùi vôùi naøng trong giaây phuùt gaëp laïi nhau: - Taát caû ñeàu thuoäc veà quaù khöù. Taïi sao chuùng ta khoâng queân ñi quaù khöù ? Baây giôø haén môùi hieåu laø coù nhöõng vieäc maø con ngöôøi suoát ñôøi khoâng queân ñöôïc, vónh vieãn khoâng queân. Haén cuõng muoán queân laém chöù, song laøm sao haén ñeø neùn ñöôïc söï soâi suïc cuûa truøng döông giöõa côn baõo. Haén nhôù ñeán caùi taùt tay maø naøng giaùng vaøo maët gaõ ñaùnh xe khieán gaõ ngaõ nhaøo xuoáng ñaát. Haén nghó: “Bieát ñaâu trong töông lai, moät ngaøy naøo ñoù, naøng laïi khoâng aâm thaàm ra ñi, boû rôi haén löôït nöõa. Bôûi naøng voán laø keû voâ tình,voâ nghóa maø.” Theo yù nghó ñoù, tình yeâu cuûa haén ñoái vôùi naøng bieán nhanh thaønh nieàm haän. Haén voán töø cöøu haän sinh ra, lôùn leân trong cöøu haän. Haén coøn coù moät lyù do deå ly khai naøng: -Haø huoáng ta khoâng coù khaû naêng cung phuïng naøng,duy trì moät möùc soáng xa hoa, sung maõn. Haø huoáng naøng khoâng theå theo beân caïnh ta khi ta haønh ñoäng. Haén cho raèng haén boû ñi nhö vaäy laø muoán toát cho naøng. Haén ly khai roài thì naøng seõ ñöôïc töï do. Naøng tuøy tieän theo moät ngöôøi doù, thích hôïp vôùi naøng. Naøng seõ queân haén, khoâng laâu laém vaø khoâng khoù laém. Xa haén, naøng coù theå giaøu, muoán xe thì ngaøn traêm xe, nhöõng xe baïc, vaøng, chaâu baùu. Muoán taét traùch haønh ñoäng cuûa mình thì con ngöôøi vieän lyù do raát deã. Muoán coù bao nhieâu lyù do cuõng coù ñöôïc nhö thöôøng. Vaø ngöôøi ta deã töï tha thöù khi coù ñaày ñuû lyù do taét traùch. Giaû nhö Thuùy Bình khoâng trôû laïi thì coù leõ haén töôûng nieäm suoát ñôøi, thoáng khoå suoát ñôøi. Nhöng naøng ñaõ trôû laïi. Veát thöông loøng cuûa haén ñaõ haøn gaén, seïo ñaõ chai cöùng roài. Duø laáy buùa maø ñaäp thì veát seïo cuõng khoâng phaù mieäng noåi. Haén nghó: - Ñaõ bieát sôùm muoän gì naøng cuõng boû ñi nöõa thì taïi sao ta khoâng boû ñi tröôùc ? -538- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Roài haén boû ñi. Haén ñi thaät. Laàn theo con ñöôøng ñaát xuyeân caùnh ñoàng coû coøn ngaäm söông, vôùi caùi daùng böôùc thöôøng ngaøy, chaân taû böôùc tröôùc, chaân höõu leát theo sau. Haûo Haùn trang nhö chuû nhaân cuûa noù. Chuû nhaân noù ñaõ giaø, noù cuõng giaø theo. Töôøng raïn nöùt, loang loå maøn voâi, caû nhöõng chaán song cöûa cuõng long lay noát. Gioù maïnh thoåi qua ñuøa keâu nghe laïch caïch. Döông quang xuyeân cöûa soå chieáu vaøo, döøng laïi nôi chieác giaù coù löôõi buùa thaàn. Chieác buùa naëng saùu möôi ba caân ñuùng. Tieát Voõ chaáp tay sau löng, ñöùng trong aùnh döông quang. Laõo ñang nhìn chieác thieát phuû. Vôùi laõo, chieác thieát phuû khoâng phaûi laø moät vaät thoâng thöôøng, voâ tri voâ giaùc. Noù laø baïn ñoàng cam coäng khoå, ñoàng sanh ñoàng töû vôùi laõo. Noù vaø laõo vaøo hieåm ra nguy qua haøng traêm traän chieán haõi huøng. Ba möôi naêm tröôùc, chieác thieát phuû baûo veä laõo vaøo long ñaøm, hoå huyeät, giuùp laõo caøn queùt troïn khu roäng lôùn Thaùi Haønh Sôn. Hieän taïi, chieác thieác phuû coøn ñoù. Vaãn y nguyeân ñoù. Coøn chuû nhaân thieát phuû ? Tieát Voõ töø töø ñöa tay leân che mieäng, huùng haéng ho. Döông quang khoâng laøm töôi laïi noåi nhöõng neùt ngöôøi cheát daàn moøn. Neùt keâu huøng cuûa moät ngöôøi coù moät thôøi oanh lieät. Döông quang höøng saùng nhöng khoâng laøm saùng ñöôïc cuoäc ñôøi veà chieàu giöõa côn giao tieáp cuûa hoaøng hoân vaø ñeâm ñem. Bôûi sinh maïng cuûa laõo baét ñaàu ñi daàn vaøo ñeâm ñen vôùi nhöõng côn ho huùng haéng. Treân maët baøn coù moät maûnh thô tín. Thô tín cuûa moät cöïu boä haï, hieän ñang nguï trong thaønh, do chim caâu mang ñeán. Baây giôø thì laõo ñaõ bieát roài, con trai vaø baèng höõu cuûa laõo cheát nôi tay moät thieáu nieân. Moät thieáu nieân mang ñao, mang teân Phoù Hoàng Tuyeát. Tieát Voõ ñöông nhieân bieát caùi teân ñoù laø moät teân giaû taïo. -539- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Vaø ñöông nhieân laø laõo bieát haén mang hoï Baïch. Ngöôøi trong hoï Baïch thöôøng xöû duïng ñao vaø laø ñao maøu ñen. Caû voû ñao cuõng ñen luoân. Tieát Voõ thöøa bieát thanh ñao ñoù nhö theá naøo. Bôûi laõo töøng thaáy moät thanh ñao ñoàng daïng. Ñao ñoù chôùp leân cuøng moät luùc ba vò cao thuû nhaát löu trong voõ laâm taùng maïng. Nôi mình laõo, hieän vaãn coøn veát seïo cuûa thanh ñao ñoù löu laïi. Veát seïo keùo daøi töø yeát haàu xuoáng ñeán ruùn. Neáu laõo keùm may maén, neáu ñoái phöông khoâng kieät söùc thì nhaùt ñao ñoù ñaõ saû thaân hình laõo ra laøm hai maûnh. Maõi ñeán möôøi maáy naêm sau, moãi laàn nhôù ñeán tình huoáng ngaøy xöa laø laõo ñoå moà hoâi laïnh. Cuõng coù luùc ñang nguû, laõo böøng tænh daäy, bôûi caûnh cuõ coøn theo doõi laõo luoân trong moäng. Vaø ñeán ngaøy nay, söï tình naêm cuõ vaãn coøn aùm aûnh laõo. Trong moäng, laõo thaáy coù ngöôøi caàm thanh ñao ñen cheùm saû laõo laøm ñoâi. Baây giôø, thaân hình laõo coøn nguyeân veïn song ngöôøi trong moäng laïi ñeán roài. Coøn thaân hình laõo ? Chöøng naøo thì noù bò saû laøm ñoâi ? Chieác thieác phuû vaãn chôùp saùng, chöùng toû noù ñöôïc chaêm soùc haøng ngaøy. Tieát Voõ caàm caùn noù, vung leân thöû. Naêm xöa, laõo vung noù cheùm guïc hôn ba möôi ñaïi ñao taïi Thaùi Haønh Sôn. Song giôø ñaây caàm noù leân, laõo nghe naèng naëng. Chaúng nhöõng giôø ñaây maø trong maáy luùc sau naøy, laõo ít khi naøo ñaùnh troïn boä phuû phaùp goàm moät traêm leû taùm chieâu. Laõo muoán kieåm ñieåm laïi naêng löïc cuûa mình nhö theá naøo moät laàn nöõa, coù leõ laø laàn cuoái. Ñaïi saûnh raát roäng. Laõo vung buùa leân, gioù buùa thoåi vuø vuø. Boùng buùa chôùp chôùp. Caû toaø ñaïi saûnh rung rinh, rung rinh. Tuy laõo ñaõ giaø, laïi ho huùng haéng nhöng caùi oai phong ngaøy cuõ vaãn coøn. Ngöôøi ngoaøi troâng thaáy laõo bieåu dieãn taát phaûi taëc löôõi khen thaàm laõo coøn giöõ khí theá maõnh lieät cuûa thôøi xöa. Nhöng laõo bieát mình, laõo bieát löïc baát toøng taâm. Ñeán chieâu thöù baûy möôi taùm thì laõo thôû hoàng hoäc nhö traâu xòt nöôùc. -540- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñaây laø laõo döôït laïi thuû phaùp, cöù ñaùnh ra ñuùng chieâu thöùc laø ñöôïc, khoâng caàn ñeà phoøng. Vaäy maø laõo khoâng bieåu dieãn toaøn boä phuû phaùp noåi. Giaû nhö coù ñoái phöông, coù cuoäc giao ñaáu thöïc söï, caàn phaûi ñeà phoøng, bôùt theá coâng, doàn vaøo theá thuû moät phaàn khí löïc thì laõo phaûi laøm sao ? Bieát laõo chòu noåi möôøi chieâu khoâng ? Laõo buoâng chieác buùa. Treân baøn coù röôïu, laõo ngoài vaøo gheá, roùt moät cheùn röôïu, uoáng caïn. Laõo caûm thaáy töûu löôïng cuõng giaûm suùt luoân. Moät cheùn röôïu baây giôø uoáng caïn cuõng chaúng phaûi laø vieäc deã. Ngaøy tröôùc, laõo coù theå uoáng moät hôi hôn möôøi cheùn. Hieän taïi, caïn ba cheùn moät caùch ngaäp ngöøng, ba cheùn phaân ra ít nhaát cuõng naêm saùu hôùo, caùch khoaûng. Uoáng xong ba cheùn, laõo ñoåi saéc dieän. Maët ñoû leân vì men röôïu boác noàng. Vöøa luùc ñoù, moät laõo nhaân böôùc vaøo. Laõo nhaân tuoåi gaàn saùu möôi, daùng lom khom. Ngaøy tröôùc, laõo laø thô ñoàng cuûa Tieát Voõ. Ngaøy tröôùc, laõo cuõng xöû duïng ñöôïc moät chieác buùa naëng ba möôi caân. Vôùi chieác buùa to ñoù, laõo cuõng ñaõ haï saùt bieát bao nhieâu laø haûo haùn treân giang hoà, cuõng nhö chuû nhaân cuûa laõo. Baây giôø thì chaéc gì laõo xöû duïng moät chieác buùa vôùi caân löôïng ñoù ñöôïc linh hoaït nhö xöa. Baây giôø, chæ ñi ñöùng thoâi maø laõo cuõng thôû doác töøng côn, töøng côn. Tieát Voõ thôû daøi, hoûi: - Ta phaân phoù ngöôi vieäc ñoù, ngöôi ñaõ laøm xong chöa ? Thöïc ra, Tieát Voõ khoâng caàn phaûi hoûi. Gia nhaân giaø buoâng thoûng ñoâi tay, ñaùp: -Traùng ñinh, maõ phu, lieãu ñaàu, taát caû giaø treû, beù lôùn, nam nöõ, toång coäng ba möôi laêm ngöôøi, noâ taøi ñaõ giaûi taùn heát roài. Noâ taøi caáp cho moãi ngöôøi naêm traêm löôïng baïc. Vôùi soá tieàn ñoù, hoï coù theå sinh nhai khoâng vaát vaû laém. Tieát Voõ gaät ñaàu: - Ñöôïc laém. Gia nhaân giaø tieáp: - Hieän taïi, trong kho coøn thöøa laïi moät ngaøn naêm traêm ba möôi löôïng baïc. -541- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Tieát Voõ gaät ñaàu: - Ñöôïc laém. Taát soá ñoù, cho ngöôi. Gia nhaân giaø laéc ñaàu: - Noâ taøi khoâng ñi. Tieát Voõ hoûi: - Taïi sao ? Viiettkiiem..com V e k em com -542- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2