Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 32

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

60
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 32', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 32

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI HAI DIEÄT KHAÅ U ieäp Khai saùng maét leâ n. D - Taïi sao y bieát nhöõng ngöôøi ñeán Mai Hoa Am ñaõ ñuû soá roài? Taïi sao y bieát roõ soá ngöôøi tuï taäp? Vieäc ñoù chæ coù Maõ Khoâng Quaàn bieát maø thoâi. Phoù Hoàng Tuyeát ñoàng yù. Dieäp Khai tieáp: - Nhöng Maõ Khoâ ng Quaàn luùc ñoù haún laø ñang uoá ng röôïu trong Mai Hoa Am. Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Tieát Voõ coù noùi nhö vaäy. Dieäp Khai cau maøy: - Theá thì ngöôøi ñoù laø ai ? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu. Dieäp Khai hoûi: - Tieát Voõ khoâng cho caùc haï bieát ? Phoù Hoàng Tuyeát nhìn ra xa xa, moät luùc sau, ñaùp: - Laõo noùi laø duø laõo bieát cuõng khoâng theå toá caùo vôùi ta. Haén coøn hoang mang veà caâu noùi cuûa Tieát Voõ: “ Baïch Thieân Vuõ laø moät con ngöôøi chaúng ñaùng giaù laø moät con ngöôøi” Haén khoâng muoá n nhôù ñeán caâu ñoù nhöng laøm sao haén queân ñöôïc, ít nhaát cuõng trong nhaát thôøi. Sau moät luùc suy tö, Dieäp Khai thoát: - Ngöôøi haï ñoäc trong röôï u chaéc chaén laø ngöôøi bí maät ñaõ noùi leân caâu noùi ñoù taïi Mai Hoa Am. Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng. Ñinh Vaân Laâm chen lôøi: - Ñoù laø caùi chaéc roài. Dieäp Khai tieáp: - Y bieát laø Tieát Voõ ñaõ khaùm phaù ra söï bí maät neân sôï Tieát Voõ caùo toá vôùi caùc haï, do ñoù phaûi laøm caùi vieäc gieát ngöôøi dieät khaåu. -557- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm thôû daøi: - Nhöng y nhaän xeùt laàm con ngöôøi cuûa Tieát Voõ. Chuùng ta phaûi coâng nhaän laø veà nghóa khí thì Tieát Voõ laø tay cao thöôïng. Dieäp Khai tieáp: - Chæ vì y laø baèng höõu chí thaân cuûa Tieát Voõ, cho neân duø y coù bao maët caån thaän thì Tieát Voõ cuõng nhaän ra ñöôïc y qua aâm thanh. Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Ñuùng laø vaäy troài. Dieäp Khai tieáp: - Neáu y ñeán ñaây thì ñöông nhieân laø Tieát Voõ phaûi hay bieát. Ñinh Vaân Laâm thoát: - Coù theå y nhôø moät ngöôøi naøo ñoù haï ñoäc. Dieäp Khai traàm ngaâm moät luùc: - Moät vieäc nhö vaäy coù tính caùch ñaëc bieät voâ cuøng. Khi naøo y laïi nhôø ngöôøi khaùc laøm hoä. Y phaûi sôï bí maät bò tieát loä chöù. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Y coù theå nhôø moät ngöôøi maø y tín nhieäm hoaøn toaøn. Dieäp Khai laéc ñaàu: - Ñeán caû Tieát Voõ maø y coøn khoâng tín nhieäm thì y tín nhieäm ñöôïc ai. Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Baèng höõu duø thaân cuõng khoâ ng thaân baèng vôï choàng, cha con, huynh ñeä . Ngöôi neân nhôù nhö vaäy. Tieát Voõ duø thaân vôùi y nhöng baát quaù cuõng chæ laø moät baèng höõ u maø thoâi. Dieäp Khai thôû daøi: - Raát tieác laø ngöôøi trong hoï Tieát hieän nay chaúng coø n moät ai. Chuù ng ta khoâng laøm sao tra cöùu ñöôïc. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Ngöôøi trong hoï Tieát chæ ly khai trang vieän chöù chöa phaûi laø cheát. Chuùng ta vaãn coøn hy voïng gaëp laïi hoï. Dieäp Khai gaät ñaàu roài naâng hoà röôïu leân ngöûi. Chaøng thoát: -558- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Röôïu laâu naêm laïi vöøa ñöôïc môû naép gaàn ñaây thoâi. Ñinh Vaân Laâm xì moät tieá ng: - Khoûi caàn phaûi toû ra mình laø tay saønh soûi. Ta bieát töø laâu laø ngöôi daøy coâng nghieân cöùu röôïu laém. Nhaát laø veà caùi vieäc baïi hoaïi thì ngöôøi nghieâ n cöùu raát kyõ. Ta coù phuû nhaä n coâng phu cuûa ngöôi ñaâu. Dieäp Khai cöôøi khoå: - Chaúng roõ keû giöõ kho röôïu cuûa Tieát Voõ laø ai ? Ñinh Vaân Laâm thoát: - Chæ caàn keû ñoù chöa cheát laø moät ngaøy naøo ñoù chuùng ta seõ tìm ra, ngöôi ñöøng ñaët theâm vaán ñeà laøm chi cho theâm raéc roái. Naøng nhìn Dieäp Khai, gaèn töøng tieá ng, tieá p: - Vaán ñeà laø ngöôi quaù quan taâm ñeán söï tình. Taïi sao haû ? Söï tình coù lieân quan gì ñeán ngöôi ? Phoù Hoàng Tuyeát quay ñaàu tröøng maét nhìn Dieäp Khai, traàm gioïng thoát: - Vieäc naøy hoaøn toaøn khoâng lieâ n quan gì ñeá n ngöôi. Ta ñaõ töøng noùi vôùi ngöôi laø ñöøng can döï vaøo vieäc cuûa ta. Dieäp Khai ñieåm moät nuï cöôøi. Roài chaøng ñaùp: - Taïi haï ñaâu coù can döï vaøo vieäc naøy. Baát quaù taïi haï thaáy coù caùi gì kyø kyø vaäy thoâi. Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh. Haén khoâ ng buoàn noùi theâm tieáng gì, quay mình böôùc ñi. Ñinh Vaân Laâm vuït goïi: - Chôø moät chuùt, ta coù chuyeä n naøy muoán noùi vôùi ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát vaãn ñi song böôùc chaäm hôn tröôùc. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Naøng ñaâu ? Phoù Hoàng Tuyeát chôït ñöùng laïi hoûi: - Naøng laø ai ? Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Naøng laø ngöôøi luoâ n luoân cuùi ñaàu, luoâ n ñi sau ngöôi, naøng laø thieá u nöõ ñaùng yeâu. -559- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát cau maët, gaân giaät thaáy roõ. Haén khoâ ng ñaùp, böôùc ñi luoân. Ñeâm ñaõ qua ñöôïc nöûa phaàn. Treân cao coù vaàng traêng saùng, khoâng gian nhö vaøo luùc hoaøng hoân. Ñinh Vaân Laâm nhìn theo boùng Phoù Hoàng Tuyeát töø töø xa daàn xa daàn. Naøng caûm thaáy haén coâ ñoäc quaù chöø ng. Baát giaùc, naøng thôû daøi, thoát: - Ngöôi noùi ñuùng. Thuùy Bình khoâng neân trôû laïi tìm haén môùi phaûi. Baây giôø thì quaû thaät haén ñaõ ly khai naøng. Naøng laéc ñaàu, tieáp: - Ta coù noùi laø haén daàn daàn bieán ñoåi , bieán thaønh moät caù nhaân. Naø o ngôø ñaâu haén vaãn nhö tröôùc. Chung quy haén chaúng thaønh moät caùi quaùi gì caû. Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Ñích xaùc laø haén chaúng laø caùi quaùi gì. Bôûi haén laø con ngöôøi. Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Giaû nhö haén laø con ngöôøi, vôùi moät ñieåm nhoû thoâi thì haén ñaõ khoâng boû rôi moät nöõ nhaân ñaùng thöông nhö theá. Dieäp Khai mæm cöôøi: - Bôûi haén laø con ngöôøi neân khoâng theå khoâng ly khai nöõ nhaân ñoù. Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Taïi sao ? Dieäp Khai giaûi thích: - Chæ vì haén caûm giaùc ñaõ thoï nhaän quaù nhieàu uû y khuùc, taâm tö mang quaù naëng aån tình. Neá u haén cöù keùo daøi cuoäc soáng vôùi Thuù y Bình thì trong töông lai haén seõ gaët haùi toaøn thoáng khoå maø thoâi. Ñinh Vaân Laâm cöôøi nheï: - Cho neân haén thaø ñeå cho keû khaùc thoá ng khoå. Dieäp Khai thôû daøi: - Thöïc ra naøo phaûi haén khoâ ng thoáng khoå . Phaûi bieát söï ra ñi cuûa haén laø baét buoäc ñoù. Haén khoâng theå khoâng ly khai. Ñinh Vaân Laâm hoûi: -560- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Taïi sao ? Dieäp Khai ñaùp: - Thuùy Bình ñaõ ly khai haén moät laàn. Taïi sao haén khoâ ng theå ly khai naøng ? Ñinh Vaân Laâm thoát: - Taïi vì… taïi vì… Dieäp Khai tieáp luoâ n: - Coâ nöông muoán noùi taïi vì Thuùy Bình laø moät nöõ nhaân phaûi khoâng ? Ñinh Vaân Laâm taët löôõi: - Duø sao thì moät nam nhaân cuõng khoâng neâ n khi phuï moät nöõ nhaân. Dieäp Khai cöôøi nheï: - Nam nhaân cuõng laø moät con ngöôøi, vieäc chi nöõ nhaân laøm ñöôïc thì nam nhaân cuõng laøm ñöôïc. Ñoaïn chaøng nheách nuï cöôøi khoå , tieáp: - Nöõ nhaân coù caùi taät raát lôùn laø khoâ ng xem nam nhaân nhö moät con ngöôøi, cho raèng nam nhaân soáng laø ñeå chòu söï haønh toäi cuûa nöõ nhaân. Neáu nam nhaân laøm gì phaät yù nöõ nhaân laø nam nhaân phaûi cheát. Ñinh Vaân Laâm vaåu moâi: - Nam nhaân laø nhöõng keû ñaùng cheát. Ñaùng cheát heát. Boãng naøng oâm Dieäp Khai, caén vaøo vaønh tai chaøng, nheï gioï ng tieá p: - Nam nhaân trong thieân haï coù cheát heát thì ta cuõng khoâng heà quan taâm. Chæ caàn moät ngöôøi coøn soáng soùt laø ñuû cho ta roài. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø böôùc ñi. Haén bieát phía sau vónh vieãn khoâng coù ngöôøi cuùi ñaàu laàm luõi ñi theo haén nhö luùc tröôùc. Khoâng coù con ngöôøi ñoù theo sau cuõng chaúng sao. Haén ñaõ quen coâ ñoäc roài. Tuy nhieân haén vaãn caûm thaáy mình ñang ôû giöõa moät khoaûng khoâ ng bao la. Haàu nhö haén chôùi vôùi trong caùi troáng traûi ñoù, giaû nhö muoá n quôø quaïng ñoâi tay ñeå baùm víu vaøo moät caùi gì thì cuõng chaúng coù caùi gì ñeå baùm víu. Caùi khoaûng troáng ñoù laø ôû phía sau haén, hay ñuùng hôn laø phía sau, khoaûng troáng daøy hôn phía tröôùc. Laém luùc haén muoá n quay ñaàu laïi, nhìn khoaûng troáng phía sau. Roài haén cöù böôùc, con ñöôø ng tröôùc maët daøi quaù, daøi voâ taän… -561- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Haén ñoäc haønh nhö theá maõi hay sao ? Töï nhieân haé n phaûi nhôù ñeán naøng vaø töï hoûi trong tieát thu laïnh leõo naøy, naøng ñang ôû ñaâu, ñang laøm gì. Duø sao haén cuõ ng khoù queâ n naøng cuõng nhö khoù traùnh ñau khoå. Tuy nhieân neáu bieát ñöôïc naøng ôû ñaâu thì haén cuõng khoâ ng ñi tìm naøng ñaâu. Khoâng bao giôø haén töôû ng gaëp laïi naøng naøo. Ñang ñi, haén chôït nghe tieáng khoùc. AÂm thanh nam nhaân. vang töø caùnh röøng thöa phía tröôùc maët voï ng laïi. Nam nhaân naøo ñoù vöøa khoùc vöøa keå: - Baïch ñaïi hieäp ôi. Taïi sao ñaïi hieäp laïi cheát ñi. Ai laøm cho ñaïi hieäp cheát ? Taïi sao ñaïi hieäp khoâng cho keû heøn naøy moät cô hoäi ñeàn ñaùp ôn saâu ? Phoù Hoàng Tuyeát döøng chaân, ñöa maét nhìn veà phía ñoù. Trong taàm maét cuûa haén hieän ra moät nam nhaân vaän aùo gai traéng, quyø tröôùc moät baøn höông aùn. Treâ n höông aùn coù ngöïa giaáy, tieàn giaáy, coù caû moät thanh ñao baèng giaáy. Ñao baèng nhieàu maûnh giaáy boài thaønh baûng. Chuoâi ñao sôn ñen. Nam nhaân vaøo traïc trung nieâ n, daùng daáp nhanh nheïn, muõi thaúng, mieäng ngang, bieåu hieä n taùnh khí quaät cöôøng. Con ngöôøi ñoù neáu khoùc thì haún laø moät söï kieä n phi thöôøng. Y khoùc raát thöông taâm . Khoùc moät luùc, y laáy tieàn giaáy, ngöïa giaáy, ñao giaáy ñoát heát. Ñoát xong maáy thöù ñoù roài maø y vaãn coøn ñoå leä . Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ ñeán nôi töø laâu, ñöùng caïnh ñoù bình tónh nhìn. Nam nhaân ñoù laïi keå leå: - Baïch ñaïi hieäp ôi. Keû heø n naø y chaúng coù vaät chi kinh hieán vong linh ñaïi hieäp, keû heø n chæ caàu nguyeä n cho ñaïi hieä p ôû coõi xa xaêm kia ñôõ tòch mòch… Y laïi khoùc lôùn hôn. Ñôïi cho y khoùc baèng thích roài, Phoù Hoàng Tuyeát môùi baät keâu leâ n moät tieáng: - YÙ. Ngöôøi ñoù giaät mình, quay ngöôøi laïi nhìn Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Caùc haï khoùc ai theá ? -562- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ngöôøi ñoù do döï moät chuùt, cuoái cuøng ñaùp: - Taïi haï khoùc moät vò ñaïi anh huøng, moät nam töû haùn oai danh töøng chaán ñoäng non soâng moät thôøi. Taïi haï khoùc moät vò ñaïi hieäp voâ song. Raát tieác haïng thieáu nieân nhö caùc haï khoâng heà bieát ñöôïc. Phoù Hoàng Tuyeát khích ñoäng maïnh taâm tö, coá daèn côn traøo loøng, hoûi: - Taïi sao caùc haï khoùc vò ñaïi hieäp ñoù ? Nam nhaân ñaùp: - Bôûi ngöôøi ñoù coù caùi aân cöùu maïng ñoái vôùi taïi haï. Suoát ñôøi taïi haï khoâ ng heà thoï ôn cuûa ai, chæ coù moãi moät vò ñaïi hieäp ñoù laø ñaïi aân nhaân cuûa taïi haï thoâi. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Trong tröôøng hôïp naøo ? Nam nhaân keå: - Hai möôi naêm tröôùc, taïi haï voán laø moät tieâu sö, laõnh hoä toáng moät soá taøi saûn qua ngang vuøng naøy. Phoù Hoàng Tuyeát chôù p maét: - Vuøng naøy ? Nam nhaân gaät ñaàu: - Chính taïi choã naøy ñaây. Taøi saûn baûo tieâu quan troïng neân traùch nhieäm cuûa taïi haï phaûi naëng neà. Taïi haï chæ mong ñöôïc sôùm ñeán nôi ñeán choán neân queâ n maát ñöa giaáy baùo tin cho Tieát Voõ taïi hht nhö taát caû moïi ngöôøi ngang qua ñaây phaûi coù leã chaøo möôïn ñöôøng. Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Coù leä ñoù nöõa sao ? Nam nhaân gaät ñaàu: - Moät thoâng leä laø phaûi vaøo baùi kieán laõo aáy, daâng chuùt ít leã vaät, uoáng vaøi cheùn röôïu vôùi laõo. Neáu khoâ ng theo ñuù ng thoâng leä ñoù thì ñöøng hoøng tieáp tuïc haønh trình. Vôùi gioï ng caêm hôøn, y tieáp: - Vì laõo ta laø moät laõo haùn côõ lôùn neân khoâ ng ai daùm ñaéc toäi vôùi laõo. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Vì queân maát ñieàu ñoù neân caùc haï bò laõo baét toäi ? Nam nhaân caêm hôøn hôn: -563- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Laõo aáy xaùch chieác buùa naëng saùu möôi ba caân ñi tìm taïi haï gaây ñieà u phieà n phöùc. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Laõo ñaõ laøm gì ? Nam nhaân ñaùp: - Laõo baûo taïi haï löu vaät baûo tieâu laïi ñaây roài trôû veà môøi chuû nhaân tieâu cuïc ñeá n noùi chuyeän vôùi laõo. Neáu khoâ ng thì laõo tòch thu soá taøi vaät baûo tieâu cuûa taïi haï roài ñeán taän tieâu cuïc phaù. Y öôõn ngöïc, cao gioïng tieáp: - Trieäu Ñaïi Phöông naøy ngaøy tröôùc cuõng coù chuùt danh ñaàu, töï nhieân laø khoâng phuïc söï uy hieáp ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát chôù p maét: - Cho neân song phöông giao thuû ? Trieäu Ñaïi Phöông thôû daøi: - Raát tieác cho taïi haï, chieác thieát phuû cuûa laõo coù oai löïc phi thöôøng, taïi haï khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa laõo. Ñang côn phaã n noä vì taïi haï daùm choáng laïi, laõo vung buùa leân quyeát chaët taïi haï thaønh vaïn khuùc. Roài y cöôøi lôùn, tieáp: - May thay, vöøa luùc ñoù coù moät vò ñaïi hieäp ñi ngang qua, xuaát thuû ngaên chaën nhaùt buùa kòp thôøi. Vò ñaïi hieä p sau khi bieát roõ nguyeân nhaân ñaõ quôû traùch laõo ta naëng neà , baét buoäc laõo phaûi ñeå cho taïi haï ra ñi thong thaû. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Roài sau ñoù ? Trieäu Ñaïi Phöông tieáp: - Ñöông nhieân laø Tieát Voõ baát phuïc, phaûn khaùng laïi. Nhöng chieác buùa saùu möôi ba caân ñoái vôùi vò ñaïi hieäp ñoù chæ laø chieác buùa giaáy… Phoù Hoàng Tuyeát laïi moät phen khích ñoäng. Trieäu Ñaïi Phöông thôû daøi tieáp: - Noùi thaät ñaáy, bình sinh taïi haï chöa thaáy moät nhaân vaät naøo coù voõ coâ ng cao nhö vò ñaïi hieäp ñoù. Maø cuõng chaúng coù ai khaúng khaùi, troïng nghóa khí baèng. Raát tieác… Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -564- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Raát tieác laøm sao ? Trieäu Ñaïi Phöông thoaùng loä veû buoàn: - Ngöôøi cheát moät caùch baát minh, baát xöùng, cheát vì boïn tieå u nhaân… Y khoùc. Vöøa khoùc y vöøa tieáp: - Taïi haï khoâng bieát phaàn moä cuûa ngöôøi ôû choã naøo cho neân cöù moãi naêm, vaøo ngaøy naøy, taïi haï laïi ñeán ñaây teá ñieän moät laàn. Phoù Hoàng Tuyeát naém chaët tay, run run gioïng hoûi: - Vò ñaïi hieäp ñoù teân chi ? Trieäu Ñaïi Phöông laéc ñaàu: - Duø taïi haï coù noí ra thì caùc haï coøn treû tuoåi quaù, haún khoâ ng bieát ñöôïc ñaâu. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Caùc haï cöù noùi. Trieäu Ñaïi Phöông ñaùp: - Ngöôøi hoï Baïch… Phoù Hoàng Tuyeát chaän lôøi: - Thaàn Ñao Ñöôøng Baïch ñöôøng chuû ? Trieäu Ñaïi Phöông troá maét: - Sao caùc haï bieát ? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp. Hai tay naém chaët laïi. Moät luùc laâu, haén hoûi: - Con ngöôøi ñoù nhö theá naøo ? Trieäu Ñaïi Phöông cao gioïng: - Taïi haï vöøa noùi ñoù . Moät baäc ñaïi hieäp khoâ ng nhaân vaät naøo saùnh kòp, ngaøn naêm tröôùc khoâng, ngaøn naêm sau cuõng seõ khoâng luoân. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Coù phaûi vì ngöôøi thi aân ñoái vôùi caùc haï neân caùc haï ca tuïng heát lôøi chaêng ? Trieäu Ñaïi Phöông tröøng maét: - Sao caùc haï laïi noùi theá ? Trong voõ laâm, coø n ai khoâng nghe danh Thaàn Ñao Ñöôøng Baïch ñöôøng chuû ? Coøn ai khoâng boäi phuïc ngöôøi ? -565- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Tuy nhieân… Trieäu Ñaïi Phöông chaän lôøi: - Chæ coù boïn cuøng hung cöïc aùc môùi khoâng khaâm phuïc vì Baïch ñöôøng chuû khoâng bao giôø dung tuùng chuù ng haønh hung taùc aùc. Ngöôøi luoân luoân can thieäp vaøo nhöõng vieäc baát bình. Do ñoù maø coù moät soá ngöôøi oaùn haä n. Y tieáp luoâ n: - Chaúng haïn nhö Tieát Voõ . Laõo aáy nhaát ñònh laø coù noùi leùn noùi luùt sau löng Baïch ñaïi hieäp. Dó nhieân laõo noùi xaáu laø caùi chaéc. Nhöng… Con tim voán laïnh, con tim cuûa Phoù Hoàng Tuyeát vuït soâi leân, soâi nieà m caûm xuùc. Trieäu Ñaïi Phöông noùi gì, haén khoâng coøn nghe nöõa. Hieän taïi haén chæ coøn nghó ñeán moäi moät vieäc laø phuïc thuø baùo haän. Nieàm baùo phuïc böøng leân maõnh lieät hôn bao giôø heát. Baây giôø haén khoâng coø n hoaøi nghi nöõa. Baây giôø haén tin phuï thaân haén laø moät nhaân vaät phi phaøm, ñaùng ñöôïc toâ n kính. Baát quaù moät vaøi keû gian manh vì sôï phuï thaân haén, khoâng daùm hoaït ñoäng neân sanh haän maø noùi xaáu. Baây giôø thì haén minh baïch, neâ n yù chí baùo cöøu böøng daäy trôû laïi. Haén thoá ng haän nhöõ ng ai phæ baù ng phuï thaân haén. Haén thoáng haän nhaát laø Maõ Khoâng Quaàn. Haén theà phaûi tìm cho ñöôïc Maõ Khoâng Quaàn. Haén theà khoâ ng dung tha hung thuû. Thaáy thaàn saéc haén, Trieäu Ñaïi Phöông kinh haõi, töï hoûi so thieáu nieân naøy boãng nhieân bieán ñoåi kyø quaùi nhö vaäy. Phoù Hoàng Tuyeát chôït hoûi: - Caùc haï töøng nghe noùi ñeán Maõ Khoâng Quaàn chöù ? Trieäu Ñaïi Phöông gaät ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Caùc haï coù bieát laõo ta hieän giôø ôû ñaâu chaêng ? Trieäu Ñaïi Phöông laéc ñaàu. Ñoâi maét thì nhìn chaàm chaäp baøn tay naém chuoâi ñao cuûa haén. -566- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Boãng y nhaûy döï ng leâ n hoûi: - Caùc haï… caùc haï… coù phaûi laø… Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Chính taïi haï. Haén khoâ ng noùi gì nöõa. Haén quay mình böôùc ra khoûi khu röø ng. Trieäu Ñaïi Phöông ngô ngaùc nhìn theùo haén. Baát thình lình y voït mình theo, quyø xuoáng tröôùc maët haén. Ñoaïn y cao gioïng thoát: - Baïch ñaïi hieäp coù caùi ôn lôùn nhö trôøi , roäng nhö bieån. Duø ngöôøi ñaõ quy tieâ n nhöng coâ ng töû … ngaøn vaï n laàn xin coâng töû cho taïi haï moät cô hoäi baùo aân. Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Baát taát. Trieäu Ñaïi Phöông tieáp: - Nhöng taïi haï… Phoù Hoàng Tuyeát chaän lôøi: - Caùc haï vöøa roài noùi nhö vaäy laø cuõng ñuû laém roài. Noùi ñöôïc nhö vaäy laø keå nhö ñuû baùo aân. Trieäu Ñaïi Phöông keøo naøi: - Nhöng bieát ñaâu taïi haï laïi doï daãm ñöôïc Maõ Khoâng Quaàn hieän haï laïc phöông naøo. Phoù Hoàng Tuyeát troá maét: - Caùc haï laøm ñöôïc vieäc ñoù ? Trieäu Ñaïi Phöông tieáp: - Hieän taïi thì taïi haï khoâng haønh ngheà baûo tieâ u nöõa, song baèng höõ u cuûa taïi haï vaãn sinh hoaït vôùi ngheà ñoù . Maø ngheà baûo tieâ u thì baét buoäc phaûi ñi khaép boán phöông trôøi. Neáu caàn doø la moät tin töùc gì thì hoâng ai hôn nhöõng tieâu sö. Phoù Hoàng Tuyeát cuùi ñaàu, tay naém cöùng ñoác ñao. Ñoät nhieân haén hoûi: - Caùc haï cö nguï taïi ñaâu ? o0o Hoâm nay laø hoâ m thöù tö. -567- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát veà ôû taïi nhaø cuûa Trieäu Ñaïi Phöông ñöôïc boán hoâm roài. Trong boá n hoâm haén vaãn tòch mòch nhö baát cöù luùc naøo, bôûi Trieäu Ñaïi Phöông ñöa haén veà nhaø roài lieàn ra ñi, doø la tin töùc cuûa Maõ Khoâng Quaàn. Giöõa nhaø coù baøn thôø , coù böùc töôï ng moät ngöôøi , daùng tuaán nhaõ, raâu luùn phuùn, hoâng mang ñao, chuoâi ñen, voû ñen. Treân baøn thôø coù baøi vò ñeà u maáy chöõ: “AÂn coâng Baïch ñaïi hieäp chi thaàn vò”. Nhìn böùc aûnh cha, neùt veõ khoâng kheùo laém song laø moät böùc truyeàn thaàn, Phoù Hoàng Tuyeát boài hoài man maùc… Doøng taâm tö ñöa haén trôû laïi vôùi moät boùng hình. Thuùy Bình. Nhöng haén gaït boû ngay yù töôûng veà naøng vì cho raèng tröôùc linh vò chaø maø haén coøn mô hoaøi ñeán naøng thì quaû thaät haén khoâng xöù ng ñaùng laø con moät baäc ñaïi hieäp. Haén caûm thaáy mình coâ ñoäc quaù. Vöøa luùc ñoù, coù tieáng chaân ngöôøi vang leân treân ñöôø ng. ÔÛ ñaây laø khu vaéng veû , khoâng coù ngöôøi qua laïi, cho neâ n tieáng chaân ñoù phaûi laø cuûa Trieäu Ñaïi Phöông. Ñuùng vaäy, Trieä u Ñaïi Phöông ñaõ veà. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi lieàn: - Coù tin töùc gì chaêng ? Trieäu Ñaïi Phöông cuùi ñaàu, thôû daøi. Y khoâ ng caàn ñaùp thaønh tieáng, cöû chæ ñoù cuõng ñuû laém roài. Y loä veû ñau khoå . Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng leân: - Caùc haï khoâng caàn phaûi xoán xang. Chaúng coù gì ñaâu. Caùc haï khoâ ng ñaùng traùch. Trieäu Ñaïi Phöông ngaång maët hoûi: - Coâng töû ñònh ñi ? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Boán hoâm chôø dôïi roài coøn gì. Trieäu Ñaïi Phöông tieáp: - Duø muoán ñi thì coâng töû cuõng neân ñôïi ñeá n saùng mai. Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Taïi sao ? Trieäu Ñaïi Phöông ñaùp: -568- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ñeâm nay seõ coù ngöôøi ñeán ñaây. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Ai ? Trieäu Ñaïi Phöông ñaùp: - Moät quaùi nhaân. Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy. Trieäu Ñaïi Phöông tieáp: - Moät quaùi nhaân maø cuõng laø moät keû ngoâ ng cuoàng. Tuy nhieân moïi tin töùc treân ñôøi ñeà u ôû trong tay y, chaúng moät bí maät naøo maø y khoâng bieát. Phoù Hoàng Tuyeát thoaùng do döï: - Sao caùc haï bieát laø y seõ ñeán ? Trieäu Ñaïi Phöông ñaùp: - Y coù höùa. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Höùa töø luùc naøo ? Trieäu Ñaïi Phöông ñaùp: - Ba naêm tröôùc. Phoù Hoàng Tuyeát laïi cau maøy. Trieäu Ñaïi Phöông tieáp: - Duø cho y höùa caùch ba möôi naêm thì taïi haï cuõng tin laø ñeâm nay y seõ ñeán, nhaát ñònh laø seõ ñeán. Duø cho y bò chaët hai chaân thì y cuõng leát, cuõng boø maø ñeán. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Neáu y cheát ? Trieäu Ñaïi Phöông tieáp: - Neáu y cheát thì nhaát ñònh coù ngöôøi khieâ ng quan taøi y ñeán ñaây cho troø n lôøi höùa. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Caùc haï tin töôûng y ñeán theá ? Trieäu Ñaïi Phöông gaät ñaàu: - Ñuùng vaäy. Trong ñôøi y chöa bao giôø thaát tín moät laàn. -569- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát töø töø ngoài xuoá ng. Trieäu Ñaïi Phöông hoûi: - Chaúng bao giôø coâng töû uoá ng röôï u ? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu. Haén laéc ñaàu maø loøng quaën ñau. Trieäu Ñaïi Phöông khoâng thaáy veû ñau khoå cuûa haén. Y mæm cöôøi thoát: - Y thì khaùc, y laø moät töûu quyû . Taïi haï ñaõ chuaå n bò cho y hai voø röôï u ngon töø hai naêm tröôùc. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Taïi haï hy voïng khoâng coù ai uoá ng hai voø röôïu ñoù. Röôïu ñaõ ñöôïc ñaët leân baøn. Hai voø . Ñeâm xuoá ng saâu daàn, saâu daàn. Canh ba ñaõ ñieåm roài maø cöa coù ai ñeán caû. Nhöng Trieäu Ñaïi Phöông bình tænh nhö thöôøng, khoâ ng heà boà n choàn noân nao. Ñích xaùc laø y tín nhieäm baèng höõu cöïc ñoä . Phoù Hoàng Tuyeát ngoài ñoù, baát ñoäng, khoâ ng noùi moät tieáng gì. Ñeå phaù tan im laëng naë ng neà, Trieäu Ñaïi Phöông ñieåm moät nuï cöôøi, thoát: - Y laø moät cuoàng só, moät töû u quyû, moät ñoäc haønh ñaïi ñaïo luoâ n. Nhöng chæ cöôù p cuûa keû giaøu roài phaân phaùt soá baïc cöôù p ñöôïc cho keû ngheøo. Do ñoù suoát ñôøi y vaãn ngheø o. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng laáy laøm laï. Haén coù thaáy maãu ngöôøi ñoù. Dieäp Khai laø moät. Trieäu Ñaïi Phöông tieáp: - Y hoï Kim, coù ngöôøi goïi y laø Kim Phong Töû . Daàn daàn y cöù töôûng ñoù laø caùi teân cuûa y, neâ n queân luoân teân thaät. Phoù Hoàng Tuyeát khoâ ng nghe y noùi gì nöõa, bôûi luùc ñoù coù tieáng chaân ngöôøi vang leân treân ñöôø ng. Böôùc chaân raát naëng maø laïi laø cuûa hai ngöôøi chöù khoâng phaûi moät. Trieäu Ñaïi Phöông cuõng laéng nghe. Roài y laéc ñaàu thoát: - Khoâng phaûi y. Phoù Hoàng Tuyeát thaûn nhieân: -570- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - AÏ ! Trieäu Ñaïi Phöông tieáp: - Taïi haï ñaõ noùi y laø moät ñoäc haønh ñaïi ñaïo. Bình sinh y luoân luoân moät mình xuoâi ngöôïc treân moïi neûo ñöôøng. Y cöôøi tieáp: - Huoáng chi ñoäc haønh ñaïi ñaïo khoâng theå böôùc ñi naëng neà nhö vaäy. Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu, coâng nhaän y coù lyù . Böôùc chaân döøng laïi beân ngoaøi cöûa. Trieäu Ñaïi Phöông cau maøy khi coù ngöôøi goõ cöûa. Trieäu Ñaïi Phöông nhaên maët song khoâng theå khoâ ng môû cöûa. Nôi khung cöûa, hai ngöôøi hieän ra, dung maïo taàm thöôøng, vaän y phuïc bình thöôøng, chaân mang giaøy coû. Hai nam nhaân. Hoï khieâng moät coã quan taøi ñeá n tìm Trieäu Ñaïi Phöông. Moät ngöôøi hoûi: - Caùc haï hoï Trieäu ? Trieäu Ñaïi Phöông gaät ñaàu: - Ngöôøi ñoù tieáp: - Coù keû nhôø boï n taïi haï ñöa vaät naøy ñeá n cho caùc haï. Hoï ñaët coã quan taøi xuoáng, ñoaïn quay mình ñi lieàn. Trieäu Ñaïi Phöông muoán chaïy theo song suy nghó sao ñoù, laïi thoâi. Y söûng sôø nhìn coã quan taøi. Laâu laém, y caát tieáng: - Taïi haï ñaõ noùi laø duø cheát thì y cuõ ng nhôø ngöôøi ñöa quan taøi ñeán cho taïi haï. Gioïng y seät seät . Phoù Hoàng Tuyeát cuõng xuùc caûnh sinh tình, song bình sinh haén khoâng heà an uûi ai. Qua moät luùc nöõa, Trieäu Ñaïi Phöông thôû daøi, tieáp: - Xem ra hai voø röôïu naøy quaû khoâ ng coù ngöôøi uoáng roài . Boãng coù aâm thanh vang leân: - Sao laïi khoâng coù ngöôøi uoáng ? -571- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n AÂm thanh phaùt xuaát töø coã quan taøi. Roài naáp quan taøi baäc leân, töø trong quan taøi, moät ngöôøi nhaûy voït ra. Ngöôøi ñoù laø moät ñaïi haùn, raâu ngaén ñaày maët, mình traàn, vaän chieác quaàn ñen theâu hoa ñoû, chaân mang giaøy môùi. Trieäu Ñaïi Phöông cöôøi lôù n: - Ta bieát laøm gì ngöôi cheát ñöôïc. Ngöôi laø keû khoâng bao giôø cheát maø. Ngöôøi ñoù dó nhieân laø Kim Phong Töû. - Muoán cheát thì ít nhaát cuõng phaûi uoáng hai voø röôïu laâu naêm cuûa ngöôi roài môùi cheát chöù. Cho khoâng ngöôi boû coâ ng chuaån bò töø laâu. Boùp naùt lôùp khaèng gaén quanh mieäng voø, môû naé p, y naâng nguyeâ n voø, uoáng nhö traâu. Ngoài beân caïnh, Phoù Hoà ng Tuyeát khoâng heà lieác maét nhìn. Möôøng töôïng haén cho raèng chaúng coù ai ôû quanh haén, khoâng coù caû Trieäu Ñaïi Phöông. Ngöôøi ñoù coù veû ñieân thaät. Nhöng caàn gì, duø y coù ngaïo ngheã hôn nöõa thì haén cuõng chaúng quan taâm. Noác xong nöûa voø röôïu, Kim Phong Töû cöôøi lôùn khen: - Ngon, thöù röôïu naøy ngon tuyeät. Ta khoâng uoång coâng boân ba laën loäi ñeán ñaâ y. Trieäu Ñaïi Phöông hoûi: - Ngöôi muoán ñeán thì ai caám ngöôi ñeán. Sao laïi baøy chi caùi troø quaùi dò ñoù ? Ñuøa nhau aø ? Kim Phong Töû tröøng maét: - Ai ñuøa vôùi ngöôi ? Trieäu Ñaïi Phöông gaét: - Khoâng ñuøa sao laïi laøm theá ? YÙ töù gì ? Kim Phong Töû ñaùp: - Ta ngaïi moûi chaân ñaáy thoâi. Tuy noùi theá nhöng y coù veû sôï haõi. Nieàm sôï haõi thoaùng loä nôi aùnh maét moät caùch kín ñaùo. Ñeå che daáu nieàm sôï haõi ñoù, y laïi naâng chieác voø leâ n ngang maët, uoá ng tieáp. Trieäu Ñaïi Phöông chuïp tay y. -572- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Kim Phong Töû gaét: - Ngöôi laøm gì theá ? Khoâng cho ta uoáng aø ? Trieäu Ñaïi Phöông thôû daøi: - Ñöøng daáu ta. Ta bieát laø ngöôi coù gaëp phieàn phöùc. Nhaát ñònh laø vaäy. Kim Phong Töû höø moät tieá ng: - Phieàn phöùc gì ? Trieäu Ñaïi Phöông tieáp: - Haún laø ngöôi coù ñaéc toäi vôùi ai ñoù neân ngöôi phaûi aån maët trong quan taøi. Kim Phong Töû tröøng maét, heùt to: - Taïi sao ta phaûi troán traùnh keû khaùc ? Kim Phong Töû naøy maø cuõng sôï thieân haï nöõa sao ? Trieäu Ñaïi Phöông nín laëng. Y bieát laø duø coù hoûi nöõa cuõng chaúng nghe ñöôïc gì. Duø gaëp ñieàu phieà n phöùc lôùn baèng trôøi thì Kim Phong Töû cuõng chaúng heà noùi ra khi coù keû thöù ba döï thính. Kim Phong Töû baät cöôøi vang, tieáp: - Ta queân maát vò baèng höõ u naøy… Baát chôït, y ñoåi gioï ng: - Noùi theá chöù vò naøy laø baèng höõu cuûa ngöôi chöù ñaâu phaûi laø baèng höõu cuûa ta. Ta caàn chi bieát… Y naâng voø röôïu leân, noác tieáp. Trieäu Ñaïi Phöông laéc ñaàu: - Quaû thaät laø moät gaõ ñieân. Ñaët voø röôïu xuoá ng, laïi tröøng maét, Kim Phong Töû quaùt: - Ñieân roài sao ? Phoù Hoà ng Tuyeát vaãn im laëng, khoâ ng quan taâm ñeán y. Möôøng töôïng haén chæ coøn xaùc chöù hoàn thì ôû taän ñaâu ñaâu. Kim Phong Töû tieá p: - Ñieân cuõng toát chöù coù sao ñaâu. Theá ngöôi khoâ ng ñieâ n ñoù sao? Phoù Hoàng Tuyeát vaãn lôø ñi. Kim Phong Töû vuït chæ ngay haén: - Caùi ngöôøi naøy coù yù töù quaù. Raát coù yù töù . -573- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Trieäu Ñaïi Phöông kheõ naém cheù o quaàn y, giaät nheï,göôïng cöôøi thoát: - Coù leõ ngöôi chöa bieát vò coâng töû naøy laø ai. Vò naøy laø… Kim Phong Töû höø laïnh: - Taïi sao ta khoâng bieát y laø ai ? Trieäu Ñaïi Phöông troá maét: - Ngöôi bieát ? Kim Phong Töû cao gioïng: - Vöøa vaøo ñaây laø ta beát lieàn. Trieäu Ñaïi Phöông caøng môû maét to hôn: - Laøm sao ngöôi bieát ñöôïc ? Kim Phong Töû ñaùp: - Duø ta khoâng nhaän ra ngöôøi thì cuõng nhaän ra ñöôïc ñao. Neáu khoâng coù moät söï hieåu bieát toái thieåu ñoù thì ta ñaâu phaûi laø Kim Phong Töû, vaø bao nhieâu naêm xuoâi ngöôïc treân soâng hoà caàm nhö phí coâ ng, chaúng khaùc moät con choù voång ñuoâi chaïy loaïn. Trieäu Ñaïi Phöông nghieâm gioïng: - Ñaõ bieát ngöôøi thì sao ngöôi coøn ngaïo maïn, xaác laác, chaúng sôï mang toäi voâ leã aø ? Kim Phong Töû cöôøi nhaït: - Ta muoán thöû xem. Trieäu Ñaïi Phöông hoûi: - Thöû caùi gì ? Kim Phong Töû ñaùp: - Khaùch giang hoâ truyeà n raèng y laø moät quaùi vaät, quaùi hôn caû ta. Trieäu Ñaïi Phöông hoûi: - ÔÛ ñieåm naøo ? Kim Phong Töû tieá p: - Baát cöù vieäc gì thì y cuõng coù theå nhaãn chòu. Neáu ngöôi khoâ ng laø cöøu nhaân cuûa y thì duø ngöôi coù taùt tai y thì y cuõng khoâng bao giôø hoaøn thuû . Trieäu Ñaïi Phöông laéc ñaàu: - Caùi ñoù thì ngöôi khoâng thöïc nghieäm laø toát cho ngöôi. -574- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Kim Phong Töû cöôøi vaøng: - Tuy ta laø moät keû ñieân nhöng ta vaãn laø moät gaõ ñieâ n coøn thôû , coøn aên, coø n uoáng, moät gaõ ñieân chöa cheát, mang trong mình moïi tin töùc treân ñôøi. Trieäu Ñaïi Phöông hoûi lieàn: - Giaû nhö nhöõ ng tin töùc gì ? Kim Phong Töû khoâng maøng ñeán y, quay sang Phoù Hoàng Tuyeát, hoûi: - Coù phaûi caùc haï muoán bieát Maõ Khoâng Quaàn ôû ñaâu ? Phoù Hoàng Tuyeát vaãn naém chaët chuoâi ñao: - Caùc haï bieát ? Kim Phong Töû cöôøi nheï: - Taïi haï bieát nhieàu vieäc hôn nöõa kia. Phoù Hoàng Tuyeát khaån tröông ñeán khoâ ng thoát thaø nh tieáng: - Laõo… laõo taëc… hieän ñang ôû ñaâu ? Kim Phong Töû nín laëng. Trieäu Ñaïi Phöông saán tôùi, chuïp vai y, laéc maïnh quaùt: - Ñaõ bieát thì sao ngöôi khoâ ng noùi ? Kim Phong Töû höø moät tieá ng: - Taïi sao ta phaûi noùi ? Trieäu Ñaïi Phöông ñaùp: - Bôûi y laø aân nhaân cuûa ta, laø con cuûa aân nhaân ra, laø baèng höõu cuûa ta… Kim Phong Töû laéc ñaàu: - Ta ñaõ noùi y laø baèng höõu cuûa ngöôi cöù khoâ ng phaûi laø baèng höõ u cuûa ta. Trieäu Ñaïi Phöông gaét: - Ngöôi coù phaûi laø baèng höõu cuûa ta khoâ ng ? Kim Phong Töû ñaùp: - Hieän taïi laø vaäy. Bôûi hieä n taïi ta coøn soáng. Trieäu Ñaïi Phöông cau maøy: - Nhö theá laø yù töù gì ? Kim Phong Töû thaûn nhieân: - YÙ töù gì thì ñaùng leõ ngöôi phaûi bieát . -575- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát vuït hoûi: - Chaúng leõ noùi ra roài laø caùc haï phaûi cheát ? Kim Phong Töû laéc ñaàu: - YÙ cuûa taïi haï khoâng phaûi vaäy. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Caùc haï ñoøi ñieàu kieän ? Kim Phong Töû buoâng goï n: - Moät ñieàu kieän duy nhaát. Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Noùi ñi. Kim Phong Töû tieá p: - Caùc haï gieát moät ngöôøi hoä taïi haï. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ai ? Kim Phong Töû tieá p: - Ngöôøi ñoù taïi haï vónh vieã n khoâng muoán thaáy maët. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Vì khoâng muoá n thaáy maët nggöôøi ñoù maø caùc haï phaûi naèm trong quan taøi luùc di chuyeån ? Kim Phong Töû maëc nhaän. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi moät laàn nöõa: - Ai ? Kim Phong Töû ñaùp: - Ngöôøi ñoù caùc haï khoâng nhaän ra ñaâu. Ngöôøi ñoù ñoái vôùi caùc haï khoâng aân, khoâng oaùn. Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Khoâng oaùn khoâng cöøu thì laøm sao taïi haï gieát ñöôïc ? Kim Phong Töû thoát: - Vaäy maø caùc haï phaûi gieát. Gieát ñeå bieát Maõ Khoâng Quaàn hieän ôû ñaâu. Phoù Hoàng Tuyeát cuùi ñaàu nhìn baøn tay ñaët nôi chuoâi ñao. Haén suy tö… -576- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2